Podstupim (SN/at). Njewšědne dožiwjenje mějachu wčera čłonojo wuběrka za kubłanje, młodźinu a sport Krajneho sejma Braniborskeje. Něhdźe 20 dźěći z Kśišowa, Žylowa a z Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz, zdźěla w narodnej drasće, je ze swojimi staršimi do Podstu­pima přijěło, zo bychu kubłanskim politikarjam kraja wuwědomili, kak wažne je wučbu serbšćiny a Witaj-wučbu znajmjeńša w dotalnej formje zachować a wšitko za to činić, zo móže kóždy, kiž to chce, delnjoserbšćinu wuknyć.

Institut za sorabistiku wopytałoj

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:
Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange a braniborska ministerka za wědomosć a kulturu Martina Münch (2. a 3. wotlěwa, wobě SPD) stej so dźensa na wopyće w Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity pola nawody instituta prof. Edwarda Wornarja (nalěwo) a prorektora prof. dr. Thomasa Lenka (naprawo) wo dźěławosći instituta a wo aktualnym stawje wukubłanja wučerjow serbšćiny informowałoj. Po słowach prof. Wornarja běše rozmołwa dobry­ zakład za přichodne zhromadne dźěło ze Sakskej a Braniborskej. Foto: Matej Dźisławk

Budyšin (SN/at). Laborowy přitwar powołanskošulskeho centruma (BSZ) za hospodarstwo a techniku na Schillerowych zelenišćach su wčera swjatočnje přepo­dali. Nimo zastupjerjow sakskeho kultusoweho ministerstwa a krajnoradneho zarjada wobdźěli so tudyši zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) na swjedźenskim akće na žurli stareho twarjenja. Chór kubłanišću přisłušaceje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku je ceremoniju wobrubił. Mjez druhim zanjesechu spěwarjo serbsku pěseń „Mój Budyšin“.

„Budyski wokrjes je kubłanske stejnišćo“, wuzběhny krajny rada Michael Harig (CDU) w postrowje. Zhromadnosć z bywšim Kamjenskim wokrjesom wot lěta 2008 je to hišće zesylniła. „Njeje žanoho druheho wokrjesa w Swobodnym staće Sakskej, kotryž tak intensiwnje do šulow a šulskich centrumow inwestuje.“ Krajny rada dopomi na přihoty inwesticije. Dorozumjenje na stejnišćo Schillerowe zelenišća „njebě jednore“, šulski twar pak je po słowach Hariga najwjetši Budyskeho wulkowokrjesa. Wšěm na twarje wobdźělenym so wón dźakowaše.

Wuknjacy Krabatoweje zakładneje šule Kulow, kotřiž so na wučbje serbšćiny po koncepće 2plus wobdźěleja, wopytachu zawčerawšim Budyski Serbski muzej. Měrćin Brycka pokaza holcam a hólcam serbsku drastu a rozprawješe jim wo serbskich nałožkach. W dalšim dźělu­ wotměnjaweho dopołdnja móžachu dźěći nalětnje wěnčki z hałžkow paslić. Foto: Lubina Dučmanowa

Budyski wokrjes za moderne wukubłanje 21,4 miliony eurow inwestował

Budyšin. Dźensa popołdnju je Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) nowo­twar z laborami za wobłukaj elektro­technika a metalotechnika oficialnje přepodał. Budyski powołanskošulski centrum (BSZ) za hospodarstwo a techniku ma tuž nětko na Schillerowych zelenišćach jedne centralne stejnišćo.

Projekt wopřijima třiposchodowe nowe twarjenje, nowu dwupolowu sportownju, polěpšenu dotalnu pomnikoškitanu sportownju, parkowanišća, připrawy pod hołym njebjom, wotkryće ležownosće z medijemi kaž tež přiměrjenje wobstejaceho twarjenja. Wosebitostka je sportnišćo na třěše nowo­twara. Budyski wokrjes je nimale 21,4 miliony eurow inwestował, z čehož su 7,4 miliony eurow spěchowanske srědki. Z 0,6 milionami eurow spěchowachu fachowe kabinety, instalowane před lětomaj na dotalnym stejnišću na Lubijskej. Wone su do noweho objekta sobu přećahnyli.

Žiwjenju a praksy blisko

wutora, 14. měrca 2017 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Powołanskošulski centrum „Konrad Zuse“ (BSZ) we Wojerecach je dale wulce akceptowany. „Za nowe šulske lěto 2017/2018 předleži nam hižo 232 próstwow młodostnych za wšitke šulske družiny. Po nazhonjenjach zašłych lět budźe jich na kóncu něhdźe 500“, podšmórny nawoda kubłanišća Wolfgang Gössel minjenu sobotu na dnju wote­wrjenych duri.

Tójšto wopytowarjow informowaše so wo wobsahach, wo wuhotowanju, wo šulskim žiwjenju a wo wučbnej klimje na BSZ. „Njepředstajamy so jenož na wyšich šulach, ale tež hižo na zakładnych“, rozłoži Wolfgang Gössel. „Je derje, hdyž šulerjo sčasom wo našich wukubłanskich móžnosćach zhonja.“ Wojerowski BSZ „Konrad Zuse“ zjednoća pjeć šulskich družin. Su to powołanska spěchowanska šula, powołanska fachowa šula ze socialne směry, fachowa wyša šula ze hospodarstwo, powołanski gymnazij za socialne a hospodarstwo kaž tež fachowa šula za socialne. „Wobhladujemy šulerjow jako runohódnych partnerow. Chcemy jim praksy bliske a do přichoda sahace wukubłanje zmóžnić“, praji šulski na­woda.

Přizjewjenja předleža

póndźela, 13. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Budyska wotnožka Sakskeje kubłanskeje agentury (SBAB) je ličby wozjewiła, kelko šulerjow je za nowy 5. lětnik w šulskim lěće 2017/2018 přizjewjenych. Nastupajo serbske wyše šule je jich w Ralbicach 27, w Budyšinje 28, we Worklecach 31 a w Radworju 33 přizjewjenjow. W 39 padach chcedźa starši, zo jich dźěćo na Serbski gymnazij dźe.

„Ličba wotpowěduje přerězkej zašłeju dweju lět“, zdźěli zastupowaca nawodnica Serbskeho gymnazija Felicitas Kralowa na naprašowanje. Na Serbskej wyšej šuli Worklecy wjesela so nad zajimom. „Ličba přizjewjenjow swědči wo dowěrje staršich do dźěła našich wučerjow“, rjekny šulski nawoda Křesćan Korjeńk.

Na prašenje, što proste ličby wo tym wuprajeja, kelko rjadownjow na jednotliwych kubłanišćach budźe, rozłoži rěčnica SBAB Angela Ruscher: „Z předležacymi přizjewjenjemi stupi regionalny šulski zarjad nětko hromadźe ze šulemi do fazy, w kotrejž rjadownje wutworjamy.“ Starši změja 16. meje pisomnu informaciju, na kotrej šuli jich dźěćo wuknje.

Susodam so wotewrěć

pjatk, 10. měrca 2017 spisane wot:
Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu w Choćebuzu njewobmjezuje so w swojim poskitku jenož na Łužicu, ale wotwěra zajimcam zdobom durje do susodneho wuchodneho kraja. Pólšćina steji hižo dawno na programje institucije. A tak ludźo tež w nowym semestrje zaso składnosć wužiwaja, sej delnjoserbšćinje blisku rěč přiswojić. Mjez dźewjeć kursami za započatkarjow, třomi za pokročenych móža zajimcy wolić. Dźensa je so tydźenski kurs z wučerku Mariju Beloch skónčił. Foto: Michael Helbig

Z nowym lětom ma serbski pedagogiski časopis „Serbska šula“ nowu redaktorku, Bianku Wjeńcynu. Wona je diplomowa sorabistka a dźěła wot lěta 2006 jako lektorka w Rěčnym centrumje WITAJ. Do toho skutkowaše 14 lět jako swobodna sobudźěłaćerka pola Serbskeho rozhłosa. Při tymle dźěle wukmanješe so na wosebite wašnje w ertnej serbšćinje. Tuž podpěruje wona jako rěčnica nahrawanja, kaž su wone na přikład za cejdejki a appy „Serbsce lochko“ trěbne. Nimo toho spožča swój kubłany hłós hrajerjam wubranych filmow, kotrež RCW w kooperaciji z SAEK synchronizuje.

Powědanje jako pokład widźeć

srjeda, 08. měrca 2017 spisane wot:

Zhorjelc (SN/MiR). „Powědać – pokład přichoda“ rěka projekt kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska. Po lońšej premjerje ma so poskitk, kotryž je jako pilotowe předewzaće wjedło k zetkanjam z rěču susodow a tak k rěčnemu spěchowanju, lětsa dalši króć přewjesć. Wobdźělene budu wospjet dźěćace dnjowe přebywanišća w němsko-čěskim, němsko-pólskim a němsko-serbskim rěčnym rumje. Šěsć ludźi powěda němsce a čěsce, němsce a pólsce kaž tež němsce a serbsce. Woni chcedźa z dźěćimi na šěsć kupach powědanja dźěłać, kotrež su po kulturnym rumje rozdźělene. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo projekt pjenježnje podpěruje.

nawěšk

nowostki LND