Policija (03.06.20)

srjeda, 03. junija 2020 spisane wot:

W lěsu so paliło

Pěskecy. Měrny wukónc swjatkowneje póndźele někotrym wohnjowym wo­bornikam popřaty njebě. Wołachu jich předwčerawšim do lěsa mjez Pěskecami a Němskimi Pazlicami, zo bychu jón ­hašeli. Tam běchu so płomjenja po 800 kwadratnych metrach wupřestrěli.

Za strowu klimu wutroby

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:

Kruty termin w protyce katolskich Serbow lětsa w mjeńšim kruhu

Róžant (SN/MWj). W normalnych časach by wčerawša swjatkowna póndźela z jeje wulkotnym nalětnim wjedrom wjele stow ludźi na putnikowanje do Róžanta wabiła. Dokelž pak časy normalne njejsu, wotmě so tež tónle kruty termin w protyce katolskich Serbow w hinašim, mjenujcy tójšto mjeńšim kruhu, kaž to farar Michał Anders na dopołdnišich kemšach w Róžeńčanskej swjatnicy rjekny. Božu mšu je Serbski rozhłós kaž kóžde lěto live­ wusyłał. Lětsa drje je ju wjele wjace ludźi hač minjene lěta při radiju sćěhowało. Zo pak bě wjele mjenje kemšerjow w Božim domje, hač je w nim městnow, znajmjeńša w radiju słyšeć njebě. Kěr­luše a modlitwy wosady klinčachu, kaž by swjatnica nimale połna wobsadźena była. Mnozy su kemše na cyrkwinskej zahro­dźe sobu swjećili, hdźež je přez wótře­rěčaki přenjesechu.

Radźićeljo rozsud njecofnyli

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:

Dróha z Budyšinka do Plusnikec je ­Malešanskich gmejnskich radźićelow wospjet zaběrała a drje tež dale zaběra. W februaru běchu wobzamknyli, ćežkowobchad wobmjezować. Nětko bě wo­krjes komunalnych politikarjow napominał wobmjezowanje zaso cofnyć.

Malešecy (SN/MiR). Wokrjes bě w lisće na wjesnjanostu zwuraznił, zo rozsud płaćiwemu prawu njewotpowěduje. Tomu pak je so wosebje wobydlerska iniciatiwa „Skała Plusnikecy“ wobarała. Tuž běchu wospjet z plakatami do posedźenja gmejnskeje rady swojich wuzwolenych komunalnych politikarjow napominali, so na stronu wobydlerjow gmejny stupić. Na kóncu zhromadźizny tydźenja běše wjetšina přitomnych wolóžena. Gmejnscy radźićeljo njejsu swój rozsud cofnyli. Sedmjo z nich běchu so za wobzamknjenje z lětušeje zymy wuprajili, jedyn bě za to, próstwje resp. žadanju wokrjesa wotpowědować a rozsud cofnyć, dwaj radźićelej staj so hłosa wzdałoj. Februarski rozsud tuž dale płaći, a Malešanscy gmejnscy radźićeljo na tym wobstawaja, ćežkowobchad na dróze mjez Budyšinkom a Plusnikecami na 7,5 tonow wobmjezować.

Za wěsćiši wohnjoškit

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:

Město Wojerecy nadźija so spěchowanja ze stron Zwjazka z programa „přetwar městow“. Wone chce do dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Při Halštrowskim łuku“ inwestować.

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce škit před wohenjom w dźěćacym dnjowym přebywanišću Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) „Při Halštrowskim łuku“ (Am Elsterbogen) sporjadkować a modernizować. Na to su so měšćanscy radźićeljo na swojim posedźenju zańdźenu wutoru dojednali. Jednohłósnje woni wobzamknychu, zo chcedźa zarjadnistwu nadawk dać z wokrjesnym zwjazkom AWO sej naprawy dorěčeć. Te měli so do planowanja etata 2020/2021 zapřijeć.

Saněrować chcedźa připrawje za wohnjoškit a elektriku. W tym zwisku nadźija so město podpěry z programa „přetwar městow“ ze stron Zwjazka a krajow. „W tymle dźěćacym přebywanišću maja žłobik, pěstowarnju a hort. Zaměstnjene su skupiny we wšelakich domach. Dom ma kapacitu 265 městnow“, rěka w předłoze wobzamknjenja. „Hladajo na přihódne połoženje na kromje stareho mě­sta­, na dobru docpějomnosć a na wulki poskitk ma so zarjadnišćo trajnje zachować. Wućeženje je loni 97,8 procentow wučinjało.“

Film w awće hladać a na party hić

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:

Choćebuz (SN). Kulturna scena tuchwilu na mnohich městnach drěma. Tuž je wažne ju wubudźić. Někotři zarjadowarjo pytaja tuž nowe puće ludźi zabawjeć. ­Jedna tajka je „dobre, stare awtokino“. W swójskim awće sedźo móža zajimcy na LED-sćěnowinje filmy, koncerty a dalše kulturne podawki dožiwić.

Spěwar Alexander Knappe je w ko­operaciji z dźenikom Lausitzer Rundschau a dalšimi partnerami w běhu jenož někotrych tydźenjow wuwił nowy, z napjatosćemi pjelnjeny dosć wažny hotspot za kulturne žiwjenje we Łužicy. Njedaloko Choćebuskeho nakupowanskeho centra „Łužiski park“ w měšćanskim dźělu Gogolow nasta na betonowej podłoze Łužiski awtokino-festiwal. Wot 13. meje tam stajnje wot srjedy do njedźele kinofilmy pokazuja. Poskitk ma hišće­ hač do 14. junija trać. Ludźo dožiwjeja tam tež live-koncerty. Mjez druhim je tam tež hižo iniciator eventa Ale­xander Knappe sam ze swojej skupinu dwójce před wupředatej kulisu wustupił. Dalši koncert planuja 5. junija, kaž Nils Contius z Choćebuskeho předewzaća event & communication informuje.

Nowa družina husycow so rozmnoža

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:
Tak mjenowane nilowe husycy so we Łužicy dale a bóle rozmnožeja. Poprawom pocha­dźeja wone z Afriki. Na Radworskim kupowym haće pak je so nětko dźewjeć młodźatow wulahnyło, a to w chěžce, kotraž je poprawom za kački myslena. 19. meje su so husy z jeja wudypali a nětko hižo ze staršimaj po wodźe płuwaja. Tež na­ wjesnym haće we Łuze su sydom tajkich młodźatow wuhladali. Tale nowa družina husycow, kotrež su je jara agresiwne a kački zatrašace, je samo hižo w ba­ćonjacych hnězdach lahnyła. Foto: Handrij Baumgärtel

Krótkopowěsće (02.06.20)

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:

Doma riziko najwjetše

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z korona­wirusom natyknjenych je w Budyskim wokrje­su wo tři na 496 přiběrała, swjatki pak njejsu hišće wobkedźbowane. 49 ludźi je schorjenych, pjećoch lěkuja w chorowni. Strowotniski zarjad na to skedźbnja, zo so najwjace ludźi doma natyknje, wosebje na narodninach a při grilowanju. W Zhorjelskim wokrjesu njejsu žane nowe ličby wozjewili, tam wosta při cyłkownje 269 inficěrowanych.

Propst Hrjehor rozžohnowany

Kamjenica/Budyšin. Propst Clemens Hrjehor bu wčera w Kamjenicy oficialnje rozžohnowany. Wón wukonja přichodnje z Budyšina dušepastyrske nadawki, zdźěli Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo. Zdobom je wčera biskop Heinrich Timmerevers na kemšach fararja Benna Schäffela jako propsta a naslědnika Clemensa Hrjehorja w Kamjenicy do zastojnstwa zapokazał.

Dr. Helmut Jenč njeboh

Policija (02.06.20)

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:
Starosćiwa wobydlerka njedźelu Wojerowskemu policajskemu rewěrej zdźěli, zo bě so na tamnišim dwórnišću lud wosow zadomił. Jako policisća tónle pad přepruwowachu, wukopachu so pozdatne wosy jako pčołki. Na drjewjanym nastroju na kóncu kolijow bě so nahladna ličba tychle wužitnych překasancow nahromadźiła. Z pomocu wohnjoweje wobory je nazhonity pčołar na to sobu wza. Foto: René Kleinstück

Ludźi w starowni zwjeselił

pjatk, 29. meje 2020 spisane wot:

Žiwjensku nadźiju, zmužitosć a humor sej wobchować

Łaz (AK/SN). We Łazowskej hladarni starych spěwa Heiko Harig. Woblečeny je wón módru košlu, žołty woblek a žołte črije. Jemu su barby Hornjeje Łužicy lube. Spěwar, moderator a komikar z Chróstawy njedaloko Šěrachowa wobydlerjow a sobudźěłaćerjow na swoje wašnje zwjesela. „Tulpy z Amsterdama“, „Rucki ­zucki“ a mnohe dalše melodije su tam słyšeć. Wot póstniskeje wutory je to prěni kulturny termin za seniorow. Spontanje spěwa Heiko Harig štučku za wobydlerku Hildegard Kubitz, kotraž njemóže sobu na dworje přebywać. We Łazowskej starowni bydli tuchwilu 62 seniorow w starobje 71 do 97 lět. Někotři su před 18 lětami z Kamjenskeje starownje do Łaza přećahnyli. 54 sobudźěłaćerjow, mjez nimi dwaj wukubłancaj, so wo jich derjeměće stara.

Wobydlerjam zarjadniskeho zwjazka Njeswačidło a Bóšicy předleži nětko derje wuhotowana informaciska brošura. Wuhotowała a wudała je 30stronski wulkoformatowy zešiwk w nadawku mjenowaneho zarjadniskeho zwjazka firma Mediaprint info-nakładnistwo w Meringu pola Augsburga. Karta wo hornjołužiskej holi a hatach z dwurěčnymi ­mjenami a detailowe karty gmejnow su přidate.

Ideja, tajki spis za wobydlerjow zarjadniskeho zwjazka a wo nim wudać je chwalobne. Na titulnej stronje wuhladamy wulkobarbne foto wo Njeswačanskim Starym hrodźe z baroknej zahrodu a třomi pawiljonami před nim, dale tři kulojte mjeńše fota wo hrajkanišću, Koslowskich łučnych hatach a wo swj. křižu na Horje. Swjaty křiž skedźbnja na wosebitosć teritorija, na wsy z katolskimi serbskimi wjesnjanami a tradicijemi kaž tež na ewangelskich wobydlerjow a jich kulturny rum.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND