Prěni raz na wuchodźe widźeć

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

W zežiwjenskim a zelowym centrumje w Pančicach-Kukowje su so w zašłosći hižo časćišo z tym zaběrali, zo njesłušeja žiwidła do wotpadkow. Nětko maja tam k tomu wustajeńcu.

Pančicy-Kukow (SN). Za wjetšinu z nas je nakupowanje samozrozumliwe. Husto pak so takrjec sami lepimy, zo smy přewjele kupowali. Hladamy-li potom do chłódźaka abo wjelbika, spóznawamy, zo je tak mjenowana dźeržomnosć toho abo tamneho produkta překročena. Často njeje to zła wola, a přiwšěm mjetamy w Němskej kóžde lěto jědnaće milionow tonow žiwidłow do wotpadkow.

Nic z pozběhnjenym pokazowakom, ale na jara zajimawe a multimedialne wašnje rozestaja so wot Bayerskeho kompetencneho centruma za zežiwjenje wuwita wustajeńca „Bjez zbytkow derje jěsć“ z hódnotu žiwidłow. Přehladka budźe prěni raz w nowych zwjazkowych krajach wot 28. apryla w zežiwjenskim a zelowym centrumje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka w klóštrje Marijinej hwězdźe widźeć.

Rozšěrić abo nowotwarić?

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

Njeswačanska gmejna steji před wažnym rozsudom pěstowarnje dla

Njeswačidło (JK/SN). Podobnje kaž mnohe druhe gmejny ma so tež Njeswačanska z dale a wjetšej ličbu dźěći a jich zastaranjom zaběrać. Tamniša pěstowarnja w nošerstwje Čerwjeneho křiža (DRK) je na swoje hranicy storčiła, štož nastupa kapacitu. Hižo loni je gmejna hromadźe z nošerjom zarjadowała dwě móžnosći za dnjowe maćerje, kotrejž staratej so kóžda wo pjeć do šěsć dźěći. To pak situaciju jenož přechodnje wolóža. Wostanje dale prašenje, pěstowarnju rozšěrić abo nowu twarić. Inženjerski běrow tuchwilu wobě warianće wobliči.

Za dźiwje pčołki a kwětki

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

Ćisk (JT/SN). Wokoło Serbskeho dźěćaceho towarstwa Ćisk je w minjenymaj lětomaj trochu woćichło. Po lońšim nowym starće z halloweenskej party pak so dźěći z dorosćenymi nětko zaso tydźensce zetkawaja, zo bychu paslili, sej přirodu wotkryli a serbske nałožki pěstowali. Na nastork bywšeje kubłarki Brunhildy Richteroweje připrawichu tele dny na kromje parka dźěćacych štomow pasmo, na kotrymž maja dźiwje kwětki kćěć. Tak chcedźa sobu pomhać dźiwje pčołki zachować, kotrymž maja kćenja picu skićić.

Na wot młodźinskeho kluba spřihotowanym pasmje su dźěći symjo wusyli a čakaja nětko žadosćiwje na prěnje kćějace kwětki.

Krótkopowěsće (16.04.19)

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

140 serbskich idejow dóšło

Wojerecy. Za wubědźowanje wo ideje Sakskeho fondsa „Čiń sobu“ skónči so wčera doba zapodaća. Za serbsku kategoriju „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ je 140 idejow dóšło, rjekny Christoph Biele, nawo­da projektoweje skupiny nošerja Łužiski hospodarski region. Cyłkownje předleži za łužiski rewěr nimale 1 000 namje­tow. Njewočakowane to wobdźělenje z „mnohimi wuběrnymi idejemi“.

Lěto w zastojnstwje

Berlin. Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za naležnosće wusydlencow a narodne mjeńšiny prof. dr. Bernd Fabritius je lěto w zastojn­stwje a rozumi so jako „rěčnik a zastupjer zajimow“. Wón chce so dale z wutrobu za naležnosće Danow­, Frizow, Sintow a Romow kaž tež Ser­bow zasadźeć. To je Fabritius tež na swojich zetkanjach ze zastupjerjemi mjeńšin wuzběhnył, kaž mjeńšinowy sekretariat w Berlinje informuje.

Znowa tarifowe jednanja

Policija (16.04.19)

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

Paduši ćežku techniku wužiwali

Bart. 500 kilogramow ćežku zhusćensku mašinu su njeznaći minjeny kónc tydźenja z twarnišća w Barće pokradnyli. Dokelž bě wona mjez bagrowymi łžicami takrjec zatłusnjena, drje wužiwachu paduši ćežku techniku. Policija pyta swědkow, kotřiž su něšto wobkedźbowali.

W duchu do dalokeho swěta podachu so zawčerawšim Jasčenjo a jich hosćo w kulturnym domje, jako jim rozhłosownik Beno Bělk ze swětłowobrazami wo swojich jězbach po swěće rozprawješe. Njebě wšak to rozprawa wo jednej jězbje abo jednym kraju, ale přednošowar wjedźeše nas po mnohich krajach a kontinentach a koncentrowaše so na wosebitosće, njewšědnosće a kuriozity.

Po swojej prěnjej jězbje z mopedom do Olomouca před nimale 50 lětami je Beno Bělk ze swojej mandźelskej w běhu lětdźesatkow telko po swěće jězdźił, zo móhł cyły dźeń powědać. Nimo někotrych małych problemow z policiju abo hranicarjemi dožiwi zwjetša přećelnych, pomocliwych a hospodliwych ludźi, a to po cyłym swěće. Tak woni pomhachu, hdyž bě so jemu awto skóncowało abo hdyž njeměješe prawe dokumenty.

Dóstanu spěchowanje

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Farski dom Łazowskeje ewangelskeje wosady ma lětsa zbrašenym wotpowědowacy zachod dóstać. Kaž Günter Wjenk z wosadneje cyrkwinskeje rady informuje, dóstachu tele dny přizwolenje za spěchowanske srědki sakskeho socialneho ministerswa. Za 23 500 eurow ma před zachodom skłonina nastać. Nimo toho zatwarja durje, kotrež hodźa so elektrisce wočinić.

Změja serbsku zamołwitu

Rakecy. Přichodne posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady je jutře, srjedu, w 17 hodź. w zetkanišću při Nowowjesnjanskej dróze. Wuradźować chcedźa tam mjez druhim wo pomjenowanju ­zamołwiteje za naležnosće Serbow w gmejnje. Dale póńdźe wo zhromadne dźěło mjez Rakečanskej a Njeswačanskej gmejnu.

Z nowym formatom wuspěch žnjeli

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:

Malešecy (CS/SN). Nowy format su Malešanscy přemysłownicy zrodźili. Z „Malešanskim žiwjenjom“ chcedźa wšitke předewzaća, zarjadnišća a towarstwa we wsy předstajić a protagonistow k rozmołwje ze sobu pohnuwać. Prěni tajki, wčera přewjedźeny poskitk su mnozy přiwzali. Tójšto Malešanow, ale tež hosći putnikowaše takrjec na nawsy wot stacije k staciji, zo bychu so wo žiwjenju we wsy na­drobnje wobhonili. Mjez druhim rozłožichu přitomnym při tamnišej cyrkwi jeje aktiwity. Wopytowarjo móžachu na wěžu zalězć a sej hewak njepřistupnu ložu w Božim domje wobhladać.

W hosćencu „K Wódnemu mužej“ předstajichu so z dr. Ruth Thiemannowej a Marittu Schneider zastupjerce Malešanskeje Domowinskeje skupiny. Wonej předawaštej serbske knihi abo tajke ze serbskej tematiku a so ze zajimcami wo nich a serbskosći powšitkownje rozmołwjachu. Hosćenc samón wopokaza so jako­ dobra městnosć kulturneho žiwjenja. Wšako maja w nim tež žurlu za ně­hdźe 120 ludźi.

Zetkać so a rěčeć

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:
W Malešecach su wčera přemysłownicy z nowym formatom za swoju wjes wabili. Spomóžna to wěc, wšako je derje wědźeć, što wšo we wsy sewjerowuchodnje Budyšina tak maja. A pospyt je iniciatoram prawje dał. Tójšto ludźi bě wćipnych sej něšto wobhladać, štož dotal hišće widźeli njeběchu – cyle po hesle wćipnota ćehnje. Zo to towarstwa, zwjazki a předewzaća zhromadnje činja, je hišće lěpje. Tak wobydlerjow a zajimcow wobšěrnje a cyłotnje informuja. A nic jenož to. Tež rozmołwy su wažne, a tomu runje tajke zarjadowanje polěkuje. Kak často słyšiš, zo na wsy hižo žane městnosće zetkanja njejsu, dokelž pjekarjow, rěznikow a předawanišća kaž něhdy lědma hišće namakaš. Tuž je prawje popołdnjo za wšěch zarjadować, so zetkać, so rozmołwjeć a wo přichodnych projektach rěčeć. Hdyž tež hišće serbskosć wažnu rólu hraje, ćim lěpje za naš mały serbski lud. Wo nim njemóžeš ženje dosć informować. Janek Wowčer

Jedna z třoch nowych žurlow Budyskeho kina je nimale dotwarjena. Minjene dny je italska firma do najwjetšeje z nich sto kinowych křesłow zatwariła. Wone su do třoch kategorijow rozrjadowane a skića wšón móžny komfort. Hižo štwórtk chcedźa tam prěni film pokazać. Tamnej nowej žurli matej w lěću hotowej być. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND