Nowe cyrkwinske zwony poswjećene

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Poršicy (CS/SN). Z poswjećenjom třoch nowych mjedźanych zwonow Poršiskeje cyrkwje je so wčera wulke předewzaće wosady a spěchowanskeho towarstwa wuspěšnje skónčiło. Spěchowanske towarstwo běchu 2012 załožili. Njeličomni sponsorojo a pomocnicy projekt podpěrachu.

Wčera běštej konjacej zapřahaj po puću, zo byštej zwony wšitkim wobydlerjam Poršiskeje wosady předstajiłoj. Mjeńšej zwonaj ­ćehnješe zapřah ze štyrjomi konjemi, wulki zwón ćehnješe dwukonjacy zapřah. W Lětonju so wobaj zetkaštej a jědźeštej zhromadnje do Poršic. Tam dźěše hišće raz přez cyłu wjes, doniž jej skónčnje před cyrkwju pod zynkami pozawnoweho chóra wosady njewitachu.

Krótkopowěsće (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Młynkowa naslěduje Kowarja

Choćebuz. Nowa hornjoserbska zastupowaca čłonka rady Załožby za serbski lud je Marlis Młynkowa ze Serbskeho šulskeho towarstwa. Wona naslěduje Marka Kowarja, kotryž je zastojnstwo z wosobinskich přičin złožił, poinformowa předsyda Domowiny Dawid Statnik na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa sobotu w Choćebuzu.

Zwjena z noweje twornje

Kodersdorf. Zajutřišim, srjedu, je za­zběh za nowotwar zawoda k zhotowjenju zwjenow z lochkometala firmy Borbet w Kodersdorfje pola Zhorjelca. Zawod nastanje bjezposrědnje při awtodróze A 4. Tam ma nastać 400 nowych dźěłowych městnow. Požadanja k tomu přijimuje dźěłowa agentura w Niskej.

Sakska atraktiwne stejnišćo

Drježdźany. Hospodarske spěchowanje Sakskeje (WFS) zmóžni loni zasydlenje 13 nowych předewzaćow a rozšěrjenje dalšich dźesać. Z tym bu 600 nowych dźěłowych městnow wutworjenych, wuchadźa ze zdźělenki towaršnosće. Cyłkownje je so 182 milionow eurow inwestowało. WFS zregistrowa 37 procentow wjace naprašowanjow za nowozasydlenje hač 2013.

Kanada dale bjez poražki

Policija (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Dźěćo mylnje do awta zamknył

Budyšin. Po nakupowanju ze swojej třilětnej dźowku wróći so sobotu 33lětny muž w Budyšinje k swojemu awtu. Sa­dźiw­ši do toho holcu na jeje městno, połoži wón twory do wačoknika a wostaji tam tež kluč ležo. Začiniwši wačoknik so awto sekund­y pozdźišo same wot so zamk­ny. W swojej nuzy zawoła muž policiju. Zastojnicy dojědźechu sej k jeho man­dźelskej po rezerwowy kluč, tak zo mó­žachu dźěćo njezranjene „wuswobodźić“.

W połnej pyše kćějace rěpikowe zahony, kaž tule mjez Pančicami-Kukowom a Wotrowom, wobradźeja nam tuchwilu krasne nalětn­je wobrazy. Při wuchodźowanju po pólnych pućikach je to runjewon wobkuzłace. Foto: SN/Maćij Bulank

Miłočenjo dóstanu spěchowanje

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Zo móžeš něštožkuli za swoju wjes wu­skutko­wać, hdyž so prócuješ a za móžnosćemi pytaš, dopokazuja znowa w Miłoćicach, hdźež su minjene lěta hižo­ sportnišćo ponowili a wjesny hat porjeńšili.

Miłoćicy (bš/SN). Wo dalšim porjeńšenju wsy rěčachu wčera wječor třo socialni dźěłaćerjo z Drježdźan z wjesnjanami z Miłoćic. Wobydlerjo a čłonojo wjesneho towarstwa Miłočanska žaba běchu so lětsa we wobłuku projektneho programa „Horje z konopeja“ wo spěchowanske srědki požadali. Je to akcija Němskeje załožby za dźěći a młodźinu, mjez druhim w kooperaciji ze sakskim ministerstwom za socialne.

Wobmyslenja ležownosćow dla

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Hišće njeje jasne, hdy budu zajimcy móc w Sernjanach twarić započeć

Róžant (SN/MWj). Gmejna Ralbicy/Róžant wotkupi klóštrej Marijinej hwězdźe na kromje Sernjan dwaj hektaraj pódy, hdźež móhli sej priwatni zajimcy přichodnje swójski dom natwarić. Nimo płaćizny na kwadratny meter, kotruž w zjawnosći radšo rjec nochcedźa, přewozmje komuna tež wudawki za notara a dalše kóšty. Tole je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju w Róžeńće wobzamknyła. Nimo toho přepo­dachu nadawk za planowanje wotkryća płoniny Drježdźanskemu inženjerskemu běrowej, z kotrymž maja ze zašłosće dobre nazhonjenja.

Njezrozumjenje wubudźi wčera žadanje, zo měł so za Sernjansku nowu bydlensku štwórć posudk wo poćeženju přez haru zdźěłać, dokelž tam statna dróha nimo wjedźe. „Wšitcy druzy w Sernjanach dyrbja z dróhu žiwi być, ale za nowe domy předpisuja nam posudk wo harje“, komentowaše Tomaš Bjeńš po jeho měnjenju bjezzmyslne žadanje.

Krótkopowěsće (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Spěchuja Lessingowy dom

Kamjenc. Zwjazk spěchuje saněrowanje podzemja Kamjenskeho Lessingoweho domu z wjace hač 120 000 eurami z programa „Inwesticije za narodne kulturne zarjadnišća we wuchodnej Němskej“. To wobkrući tele dny zwjazkowa ministerka za kulturu prof. dr. Monika Grütters zapósłanči zwjazkoweho sejma Mari Michałkowej (CDU).

Přijeće k pólskemu swjatkej

Berlin. Wulkopósłanc Pólskeje w Němskej dr. Jerzy Margański je wčera něhdźe sto hosći w Berlinje přijał. Aktualna přičina bě róčnica Konstitucije 3. meje, z kotrejž bě pólski sejm 1791 prěnju modernu wustawu Europy w zmysle rozswětlerstwa schwalił. Za Zwjazk serbskich wuměłcow wobdźělištaj so Alfons Wićaz a prof. dr. Dietrich Šołta na zetkanju.

Chróšćenjo dóstanu premiju

Chrósćicy. Projekt dźěći, młodostnych a staršich ze wsy a z wo­ko­liny „Přirodźe bliska zahroda w Chróšćanskej pěstowarni“ słuša k najlěpšim lětušeje 48hodźinskeje akcije. Za to dóstanu 250 eurow. Premiju zmóžnja Budyska wokrjesna lutowarnja. We wokrjesu Budyšin chce so lětsa dohromady 84 skupin na akciji wobdźělić, kaž zdźělichu.

Policija (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Gumijowy čołm pokradnyli

Wulke Ždźary. Na kotrym z łužiskich jězorow drje paduši swoju rubiznu wužiwaja? Z tymle prašenjom zaběra so policija we Wulkich Ždźarach, hdźež běchu sej njeznaći njewšědnu rubiznu wupy­tali. W nocy na minjenu srjedu přewi­nychu woni płót wokoło saněrowanskeje kónčiny Hórnikečanskeho jězora a dóstachu so tak na twarnišćo. Tam po­kradnychu industrijowy gumijowy čołm, štyri padle a wonkowny motor. Škodu na skóncowanym płoće a hódnotu pokradnjeneho dźěłoweho gratu saněrarjow trochuja na dohromady 5 500 eurow­. Kriminalna policija pad přepy­tuje a nětko najskerje při jězorach wo­sebje kedźbuje.

Prócowanja zaměrnišo podpěrać

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Wokrjes Sprjewja-Nysa a jeho serbski wuběrk chcetej serbskosć na wsach wokrjesa zaso­ zaměrnišo spěchować. Wo tym su čłonojo wuběrka wčera w Grodku wuradźowali a sej połoženje na městnje wobhladali.

Terpje (HA/SN). We wsy Terpjem z ně­hdźe 300 wobydlerjemi, kotraž přisłuša wot lěta­ 1998 Grodkej, chcedźa přichodnje zaso sylnišo na serbske rěčne a kulturne tradicije dźiwać a je zaměrnišo spěchować. Hač do lěta 1990 bě wjes jedne ze srjedźišćow serbskeho a Domowinskeho žiwjenja w Grodkowskej kónčinje. Domowinska a młodźinska rejwanska skupina pak hižo njewobstejitej.

Štyri wosoby zranichu so wčera při wohenju na Wojerowskej Hasy Friedricha Löfflera. 32lětny muž bě swoje bydlenje wotpohladnje zapalił. Jeho kaž tež dweju wobydlerjow domu dowjezechu do chorownje, tež wohnjowy wobornik dyrbješe so lěkarsce zastarać dać. Žane z dwanaće bydlenjow njehodźi so tuchwilu wužiwać. Podružnicy maja nachwilny schow pola přiwuznych, znatych abo w hotelu. 50 wobornikow je woheń hašało. Za motiwom zapalerja kriminalisća nětko slědźa. Foto: Christian Essler

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND