Napisy dwurěčnje wuhotowane

srjeda, 12. apryla 2017 spisane wot:

We Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja su wčera trajnu wustajeńcu znowa wotewrěli. Runočasnje je tamniše spěchowanske towarstwo swoju lětnu hłownu zhromadźiznu přewjedło.

Łaz (AK/SN). W swojej dokładnje předźěłanej trajnej wustajeńcy wo domizniskich stawiznach ma spěchowanske towarstwo Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja we Łazu nětko lěpši porjad a přehlad. Tole podšmórny předsyda Rein­hardt Schneider na wčerawšim wotewrjenju. Wustajeńcu předźěłać bě z wjele dźěłom zwja­zane. W mnohotnosći informacijow je zdźěla porjad trochu pobrachował. Nastajnosći dyrbjachu nowe eksponaty zarjadować. „Tohodla bě lěpši přehlad trěbny“,­ Reinhardt Schneider rozłoži. Za to je spěchowanske towarstwo nowy koncept­ zdźěłało. Ze spěchowanskimi srědkami a podźělom swójskich pjenjez kupichu nowe witriny kaž tež tafle a dachu nowe informaciske łopjeno ćišćeć.

Dźe wo dwě stejnišći

póndźela, 03. apryla 2017 spisane wot:

Wćipnosć a napjatosć přiběratej, dźe-li wo přichodne stejnišćo Serbskeje kulturneje informacije w Budyšinje. Kak drje rada Załožby za serbski lud jutře rozsudźi? Přeswědča­ argumenty serbskich radźićelow a zarjadnistwa pjenjezydawarjow za faworizowane rozrisanje? Jutře pak njeń­dźe jenož wo móžny dóńt SKI, ale tež wo přichod Röhrscheidtoweje bašty. Nadawk, kotryž bě załožbowa rada nazymu lěta 2015 stajiła, sej to žada.

Prašam so wězo, čehodla njeje móžno było do saněrowanja Röhrscheidtoweje bašty schwalenu konkretnu wužiwansku koncepciju za tele rumnosće předpołožić, kotraž bu zdobom ze župami a serbskimi towarstwami rozjimana? Rozsudy w najwušim kruhu su chětře docpěte. Wurostu-li pak z toho diskusije, dokelž su zakładne zajimy towarstwow zranjene, trjebaš wjele wjace časa, zo by nastate zamylenja a njewěstosće wobmjezował. Axel Arlt

Wokoło pomnika zaso wšo čiste

póndźela, 03. apryla 2017 spisane wot:
Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow zhromadźichu so sobotu k swojemu kóždolětnemu dźěłowemu zasadźenju při pomniku Ćišinskeho w Lipju. Na wšěch­ 15 pomocnikow – zdźěla ze swojimi dźěćimi – je tam lisćo hrabało, trawu wotsykło a pućik k pomnikej wurjedźiło. Lisćo nakładowachu na wot gmejny Pan­čicy-Kukow přewostajeny připowěšak. Dźěłowa akcija je mjeztym wjacore lěta wobstatk­ dźěłoweho plana skupinarjow. Foto: Bianka Wjeńcyna

Pod hesłom „Serbska ludowa reja – imaterielne kulturne herbstwo“ je sobudźěłaćerka Serbskeho instituta dr. Theresa Jacobsowa wčera we wobłuku Maćičneje akademije w Budyskim „Wjelbiku“ přednošowała.

Budyšin (SN/CoR). „Wjeselimy so jara, zo młoda žona z wobšěrnym wědomostnym profilom wot lěta 2015 pola nas dźěła“, rjekny dr. Susanne Hozyna ze Serbskeho instituta. Wona předstaji nimale 20 hosćom dotalne skutkowanje Theresy Jacobsoweje na Lipšćanskej uniwersiće a w serbskim slědźenišću kaž tež jeje towaršnostny angažement. Tuchwilu zaběra so dr. Jacobsowa tam mjez druhim z projektom wo serbskich wuměłcach. Wčera přiwobroći so wona hišće raz temje swojeho doktorskeho dźěła, kotrež bě 2014 jako kniha w LND wušło.

Porjedźenka

pjatk, 31. měrca 2017 spisane wot:
Awtor přinoška „Zwiski ke korjenjam pohłubšić“ 28. měrca je mylnje pisał, zo přihotuje Krabatowe towarstwo z partne­rami wustajeńcu wo Krabaće w Serbskim muzeju. Prawje je, zo přihotuje přehladku Serbski muzej. Dźěl z njeje budźe pozdźišo w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje widźeć. Awtor prosy wo wodaće.

Serbskosć w srjedźišću

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:

Z diskusije na 18. hłownej zhromadźiznje Domowiny we Wojerecach

Jako prěni diskutant mjenowaše dr. Pětr Brězan, čestny předsyda Bratrowstwa, hłownu zhromadźiznu z widom na pólskich a čěskich wobdźělnikow z asociěrowanych towarstwow „kužoł słowjanskeho ducha“. Zdobom skedźbni wón na to, zo su wšitcy na žurli „swědcy womłodźenja Domowiny“. Na to nawjaza županka župy „Michał Hórnik“ Zala Cyžowa. „Młodźina chce aktiwna być“, rjekny wona z pokazku na župje přistupjene tři młodźinske kluby. Naprašowanja wo podpěru přiběraja. Zo župy podpěru trjebaja, njeje žadyn nowy problem. „Njerěčeć, skónčnje jednać, njedajmy so zaso dźesać lět tróštować a na přichodnu generacisku změnu čakać“, přiwoła wona zamołwitym w zarjadomaj Domowiny a Załožby za serbski lud.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik je wo někotrych aspektach skutkowanja třěšneho zwjazka po 17. hłownej zhromadźi­znje porěčał. Tule hłowne mysle jeho ertnych wuwjedźenjow:

Nadawk a přinošk Domowiny je, hódnotu a widźomnosć serbšćiny aktiwnje spěchować. Mamy wšo za to činić, zo nastawa rěči přichileny wobswět. Wšudźe, hdźež chcemy rěč nałožować, mamy móžnosće za jeje wužiwanje tworić. Dyrbimy­ so za přičinami prašeć, čehodla jednotliwc-Serb do němčiny přeńdźe.

Swójbje samej njemóžemy zamołwitosć za zachowanje našeje maćeršćiny přewostajić, kubłanje w žłobikach, pěstowarnjach a šulach je dalši wažny stołp.

W Delnjej a Hornjej Łužicy nimale 6 000 dźěći a šulerjow serbsku rěč wuknje. Jich ličba je přez lěta stabilna a skerje stupaca najebać demografiske změny. W Sakskej posrědkuja a wužiwaja maćeršćinu w pěstowarnjach po modelu Witaj a w šuli po koncepciji 2plus. W Braniborskej nałožuja model Witaj w předšulskim a šulskim kubłanju.

Nowowuzwolene Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:
1. rynk wotlěwa: Dawid Statnik, předsyda; William Janhoefer, městopředsyda; Marko Hančik, městopředsyda; Manfred Hermaš (111 hłosow), Diana Maticowa (101, wobaj župa „Jakub Lorenc-Zalěski“); Jenifer Dünnbierowa (134) – 2. rynk: Kito Ela (122), Maksimilian Hasacki (128), Collett Šampatisowa (112), Kathrin Šwjelina (111, wšitcy župa Delnja Łužica); Marcel Brauman (121), Enrico Šołta (114, wobaj župa „Handrij Zejler“ Wojerecy); Jana Pětrowa (124, župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin); Zala Cyžowa (123) – 3. rynk: Bjarnat Cyž (110), Marko Kliman (121, wšitcy župa „Michał Hórnik“ Kamjenc); Marka Cyžowa (119, Maćica Serbska); Franciska Grajcarekec (120, Serbske młodźinske towarstwo Pawk); Marlis Młynkowa (126, Serbske šulske towarstwo); Milan Funka (130, Serbski Sokoł); dr. Fabian Jacobs (148, Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu); Katrin Suchec-Dźisławkowa (129, Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla) – 4.

Rezolucija

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:

nastupajo naćisk za wobnowjenje postajenja serbskeho šulstwa (SWSchulVO) w Braniborskej

Ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport kraja Braniborskeje planuje předźěłać dotalne postajenje wo wuhotowanju serbskeje a bilingualneje wučby. W naćisku wobnowjenja je mjez druhim zapisane, zo ma so wuknjenska skupina za wučbu serbšćiny a za bilingualnu wučbu hakle potom wutworić, hdyž je w njej znajmjeńša dwanaće šulerjow/šulerkow. Njedocpěje-li so wona ličba, da ma so wuknjenska skupina ze šulerjemi druhich lětnikow wudospołnić, doniž žadana­ ličba docpěta njeje.

Problemy njewobešli

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:

Ze stron knježerstwow a parlamentow tójšto připóznaća Domowinje

Dołha bě lisćina postrownych rěčnikow na spočatku hłowneje zhromadźizny. Wjele bě wo tym słyšeć, kak sej zwjazkowe, sakske a braniborske knježerstwo, ale tež parlamentownicy zhromadne dźěło z Domowinu waža. Na jich zakładźe móžachu­ delegaća a hosćo schadźowanišćo z krutym přeswědčenjom wopušćić, zo je třěšny zwjazk serbskich župow a towarstwow knježerstwam a parlamentam w mjeńšinowych prašenjach akceptowany a připóznaty partner.

„Mnohotnosć serbskich towarstwow a zwjazkow, nałožki, rěč, pěsnje a drastu – prosće přisłušnosć k domiznje – pěstować je jimace“, rěka w lisće prezidenta zwjazkoweho sejma Norberta Lammerta, kotryž je zapósłanča Marja Michałkowa (wobaj CDU) předčitała. Njebě Lammertej tuž připad, „zo wuzwolichu sej Serbja před nimale 105 lětami mjeno Domowina za swój třěšny zwjazk najwše­lakorišich zjednoćenstwow a towarstwow“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND