Šusterec statok w Trjebinje je minjeny kónc tydźenja wšěm přećelam hudźby dudow swoje wrota šěroko wotewrěł. Při najrjeńšim wjedrje bě so šwarna ličba hosći na terenje wokoło kładźiteho domu něhdyšeho sławneho dudaka Hanza Šustera (1910–1994) zešła.

Hižo sobotu wječor so skupiny dudakow w přijomnym kole zetkachu a poskićichu hudźbne woptawančka.

Nastawk wo serbskich hoń­twjerjach je by­wšeho wučerja Pawoła Rotu pohnu­ł, wo serbskich zapřijećach hoń­twjerjenja rozmyslować. Zhromadnje z nim wě­nujemy so tejle zajimawej nalež­nosći: dźensa mjez druhim konkretnym zapřijećam­ wokoło gratow hońtwjerjow.

Woprawdźe flinta

Najznaćiše słowo za praskacy hońtwjerski smjertny nastroj w ludowym zrozumjenju je flinta (Flinte). Ale tež w hoń­twjerskim słowoskładźe je woprawdźe maš. Mój přećel-hońtwjer měješe tři tajke praskače a sej je napřemo chwaleše. Staroby dla je so hońtwy wzdał a je předał. Wěnujmy so trochu tomule hoń­twjerskemu gratej.

Serbja maja kulturni posoljo być

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

Na wopyće pola šefdirigenta Serbskeho ludoweho ansambla Dietera Kempy

Zahroda ze swojej tučnej zelenju a wosrjedź njeje wulka pyšna kastanija mje wobkuzłatej. A wulki w Hornim kraju typiski tykowany dom spožča ležownosći zdobom romantiskosć. „W tajkej wokolinje so tule jako samobydlacy derje čuju“, reaguje 59lětny šefdirigent Serbskeho ludoweho ansambla Dieter Kempe na moje překwapjenje. 1996 bě sej wón ležownosć bywšeho zawodneho­ dźěćaceho prózdninskeho domu kupił a je tam tójšto wutwarił. We wulkej­ stwě je wjerch z drjewom wupaženy, stare hrjady pak su dale widźeć.

Wustajeńca serbskeho tworjaceho wuměłstwa w Biskopicach

Smy so na to zwučili, zo njejewi so serbske tworjace wuměłstwo jeno w Budyšinje abo Wojerecach, ale po cyłej Hornjej Łužicy. Tež w Biskopicach pokazuja so nětko serbske wobrazy a skulptury. Přičina, zo so druhe galerije a wustajenišća serbskim wuměłcam wěnuja a so k dwukulturnosći regiona wuznawaja, staji prašenje: Što je so stało? Twórby serbskich wuměłcow su najpřeswědčiwiši argument za tónle zjaw.

Hač do kónca julija maja tež w Biskopicach z wustajeńcu „Ja sym druhi wid“ přiležnosć, so z wuměłstwom Serbow zeznać. Šěsć serbskich wuměłčow wustaja na žurli tamnišeje radnicy a w galeriji Carla Lohsy. Poprawom stej to dwě wustajeńcy. Na žurli radnicy, přefungowanej na wustajenišćo, su twórby Isy Bryccyneje, Maje Nageloweje a Borbory Wiesnerec wustajene. Iris Brankačkowa, Sophie Natuškec a Marion Kwicojc su w galeriji Lohsy prezentne. Na samsnu temu wustajachu wone hižo w Budyšinje.

Rozmołwa z literarnej wědomostnicu prof. dr. Luciju Hajnec

9. junija wopominachmy 100. po­smjertne narodniny spisowaćela Jurja Brězana. Prof. dr. Lucija Hajnec, literarna wědomostnica na wuměnku, je spisowaćela jako jeho swakowa jara derje znała. Z njej rozmołwjał je so Alfons Wićaz.

Kak sće Jurja Brězana zeznała?

L. Hajnec: Krótko do patoržicy 1945 nawróći so mój nan z wójnskeje jatby a zemrě dźeń do njeje. Běch tehdy 16 lět. My tři dźowki běchmy nětko bjez nana a mać bjez muža. Dwě lěće pozdźišo so Jurij Brězan z mojej sotru Ludmilu woženi. Do toho bě mi wón přez dźěło w serbskim młodźinskim hibanju znaty, kotrež so přez jeho skutkowanje spěšnje rozwiwaše. Wón je nam młodostnym do swědomja rěčał, njeorientować so jenož na studij mediciny, ale tež na wučerstwo a druhe powołanja. Tak započach 1947 w Praze sorabistiku/slawistiku studować. Z kwasom z mojej sotru sta so Jurij za mnje móhłrjec z nanowskim přećelom.

Što bě to wosebite čłowjeske na nim?

Wječorny postrow dźěćom

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

Mysle ke knižce „Dobru nócku, bariko“

W Ludowym nakładnistwje Domowina je wušła 26stronska kniha z twjerdeho papjerca „Dobru nócku, bariko“ za předšulske dźěći. Originalny titul „Meine liebsten Gute-Nacht-Geschichten“ wot Christy Kempter z ilustracijemi Sigrid Leberer přeradźa wobsah knihi. Wučerka a awtorka Rejzka Deleńkec je ju do hornjoserbšćiny přełožiła.

Starši znaja situaciju: Dźěći nochcedźa do łóžka, su njeměrne, rozpjeršene wot dnja abo boja so cyle jednorje ćmy a zwukow nocy. Potom móže tróštowaca abo žortna stawiznička pomhać, kaž namakamy ju w knize „Dobru nócku, bariko“. Rjenje je, hdyž dźěći same wot so wo knižku proša. Trjebaš chwile a wotpowědny měr, zo by je tónle rjany a wažny ritual předčitanja knihi nawučił.

Plan wuspěšnje zwoprawdźili?

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

Mysle wo lětušim lětnim dźiwadle NSLDź

Jako słyšach wo planje Lutza Hillmana, intendanta Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, myslach sej, zo so to „mächtig gewaltig!“ nimokuli. Wón je sej mjenujcy jednanje za lětušu hru lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba a wulki pozadnik“ na zakładźe wšěch štyrnaće filmow wonych sympatiskich danskich pakostnikow spisał. A tuž běch do premjery skerje skeptiski, wšako wočakowach šwitu lědma ze sobu zwjazanych scenow město praweho jednanja. Tola mylach so – hłowne jednanje je z pódlanskimi stawizničkami wušiknje do cyłka splećene. Při tym złožuje so hra přewažnje na wosmy film „Olsenowa cwólba so roznjem­dri“, bu pak z wobsahowymi elementami tamnych filmow wudospołnjena, kaž na přikład z nadpadom na kino w prěnjej scenje, kotryž jewi so w pjatym filmje „Olsenowa cwólba běži amok“. Nadpad zwrěšći, kaž tak husto,­ a policija Egona zajmje. Jako jeho z jastwa pušća, zhoni wón, zo chce so Børge, syn Kjelda, ze swojej přećelku woženić, dokelž je wona samodruha a zo wonaj tohodla pjenjezy trjebataj.

W duchu Jana Arnošta Smolerja

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

38. swjedźeń serbskeje poezije wěnujemy Janej Arnoštej Smolerjej, kiž je so před 200 lětami narodźił. Što su přičiny, zo ze swojim tradicionalnym swjatkom sobu najwuznamnišeho „stareho Serba“ počesćimy, rěčo na wjacorych zarjadowanjach wo jeho slědźenju, tworjenju a skutkowanju, čitajo swójske teksty a přełožki přećelow z mnohich krajinow pismowstwa?

Njemóžu wšě přičiny rozłožić, kotrež k tomu wjedźechu, zo smy so za Smolerja rozsudźili. Njech pak su někotre aspekty mjenowane, kiž pozbudźeja, z Janom Arnoštom­ Smolerjom so chutnišo zaběrać a rozestajeć.

Rady na to skedźbnjam, kak sym so sam w młodosći – kónc 60tych a spočatk 70tych lět minjeneho wěka – z tutej hłowu našeho narodneho hibanja w 19. lětstotku (duchownje) zetkał. Wušła je z toho baseń „Zetkanje z Janom Arnoštom Smolerjom“, wozjewjena serbsce w zběrce „Třeće­ wóčko“ (LND 1978) a po tym němsce w zběrce portretowych basnjow „Goe­the eines Nachmittags“ (Aufbau-Verlag, Berlin 1979) a w „Serbskej čitance“ Kita Lorenca (Reclam-Verlag, Lipsk 1981).

Pruhi, kruhi, třiróžki su woblubowane ornamenty na serbskich jutrownych jejkach a tuž je po nich tež lětuša wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja na Hrodźe pomjenowana. „Pruhi, kruhi, třiróžki – Pisane serbske jutrowne jejka“ rěka tež wot tworjaceje wuměłče Isy Bryccyneje wuběrnje wuhotowany dwurěčny katalog, kotryž je muzej za hač do septembra wotewrjenu přehladku wudał.

38. swjatk poezije: Basnik z Ukrainy

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

Serhij Dziuba

* * *

Na slěbornej dłoni wěčnosće

mała holčka

hładźi wopuški 

z česakom měsačka

tola w dźiwnym špihelu

njewidźi swoje wobličo

Z jeje hladanja

wujewja so zmorski

cuzeje

žony

* * *

Na wotsalenej kupje

sylzy Jěwy tłóča so

po wobjimach

z běłeje skalizny

tak, zo móhli dosahnyć

wobzor, njebyli wón

ćeknył do morja

zo by stworił

muža

žonu

* * *

Budźće dołho žiwi

pisajće mało

a njebjesa njewobwinujće

z hrěchami

* * *

Rozpłakana rjanolinka

mikawčki

z parličkami sylzow

tulichu

tučel

(Z ukrainšćiny Benedikt Dyrlich)

nowostki LND