Zawěry přełamać spytali

wutora, 09. nowembera 2021 spisane wot:

Situacija na mjezy mjez Pólskej a Běłoruskej so dale přiwótřa

Minsk/Waršawa (dpa/SN). Połoženje na pólsko-běłoruskej mjezy so dźeń wote dnja přiwótřa. Wčera wječor su wjacore sta ćěkancow podarmo spytali so blisko wsy Kuźnica Białostocka přez zawěry do Pól­skeje přełamać. Dźensa rano je Pólska hraničny přechod Kuźnica Białostock zawrěła. Pućowacy měli na přechodaj Terespol a Bobrowniki wuwinyć.

Po informacijach pólskich zarjadow je při mjezy něhdźe 3 000 do 4 000 ćěkancow – mnozy z nich z krizowych kónčin kaž Afghanistana a Iraka. Woni přenocowachu při hižo minusowych stopnjach w prowizorisce natwarjenym stanowym lěhwje. Po informacijach běłoruskeje strony su tam wčera tež wjacore wutřěle z pistolow słyšeli.

Po tym zo bě koordinator pólskeje tajneje słužby Stanisław Żaryn wčera přez twitter „wo wulkej ličbje ćěkancow informował, stejacych pod kontrolu wobrónjenych běłoruskich jednotkow, kotrež rozsudźeja, dokal ma skupina hić“, je knježerstwowy šef Mateusz Morawiecki krizowy stab zwołał.

„Garantije steja na hračkach“

pjatk, 05. nowembera 2021 spisane wot:

Debata wo „eroziji demokratije“ w Pólskej so dale přiwótřa

Waršawa (SN/bn). Mjeztym zo dale akutna humanitarna katastrofa na mjezy k Běłoruskej w pólskich medijach dźeń a mjeńšu rólu zaběra, wěnuja so tamniše nowiny a časopisy tele dny hłownje reakcijam wukraja na „eroziju demokratije“, kajkuž Europska unija a USA Pólskej wumjetuja. Minjenu srjedu bě tak mjenowana Helsinki-komisija, zestajana z čłonkow a čłonow wobeju ameriskeju parlamentariskeju komorow, zwěsćiła, zo njejsu aktualne sankcije EU a USA přećiwo Pólskej a Madźarskej přewjele wuskutkowali a zo so „situacija demokratije we woběmaj krajomaj dale pohubjeńša“. Bywša zastupowaca wonkowna minis­terka USA Heather Conley je tohodla namjetowała, „wo prezency ameriskich wojakow w Pólskej rozmyslować“, štož wjacore medije jako direktne hroženje rozumja. Tak cituje najwjetši pólski dźenik Gazeta Wyborcza mjez druhim fachowca za wonkownu politiku a čłona europskeho parlamenta Radosława Sikorskeho (Europska ludowa strona EVP): „To chětro boli.

Euro njezawjesć

pjatk, 05. nowembera 2021 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Wot wólbow sejma sem njejsu ani tři njedźele zašli a hižo wujewja so Čecham na wobzorje nowe knježerstwo. Koaliciji Spolu (ODS-KDU/ČSL-Top 09) a Piratow/STAM dojednaštej so wo koaliciskim zrěčenju kaž tež wo programje knježerstwa za přichodnu legislaturnu periodu. Za docpěće tohole zasadneho zaměra stej jednanskej komisiji wobeju partnerow dwanaće hodźin trjebałoj. Podpisać chcetej koaliciski kontrakt a wozjewjenje knježerstwa póndźelu. Potom dokumentaj tež zjawnosći spřistupnja.

Razna kritika hosćencarjow

srjeda, 03. nowembera 2021 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěske knježerstwo z ministerskim prezidentom Andrejom Babišom na čole je 20. winowca 2021 postajiło, zo dyrbi personal gastronomiskich zarjadnišćow strowotniski staw swojich hosći přepruwować. Rozsud je mjez mnohimi wobsedźerjemi a wobhospodarjemi hosćencow raznu kritiku zbudźił. Po jich měnjenju chcedźa politikarjo zamołwitosć za rozšěrjenje koronawirusa na hosćencarjow wotwalić, nimo toho wuskutkuje nowa naprawa po ćežkim połdra lěće z pandemiju dalše financne straty.

Zawěsćernje wjele wupłaćili

srjeda, 03. nowembera 2021 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Njewjedra, wichoriska a zahubny tornado, zachadźace w juniju a juliju předewšěm w južnych kónčinach Čěskeje, načinichu po zwěsćowanjach ekspertow cyłkownje 44 900 škodow w ma­terielnej hódnoće 5,6 miliardow krónow (ca. 220 mio. €). Čěska korporacija zawěsćernjow je nětko wozjewiła, zo bu přisłušnym zawěsćernjam něšto wjac hač 42 600 škodow přizjewjene, za kotrychž zarunanje měli wone­ znajmjeńša 5,1 miliardu krónow (ca. 200 mio. €) wudać. Zawěsćernje su potrjechenym wobydlerjam dotal 1,85 miliardow krónow (ca. 72 mio. eurow) wupłaćili a předewzaćam 984 milionow krónow (ca. 38 mio. €). Mjeztym zo přiměrja wobydlerjej škodu we wysokosći 69 000 krónow (ca. 2 700 €), přizwola předewzaćelej za to 342 000 krónow (ca. 13 400 €). Lětuše lěćne njewjedra móhli po sudźenju ekspertow za zawěsćernje być financielnje sobu najnaročniše z časa wob­staća Čěskeje republiki. Junijski tornado, zapusćacy cyłe wsy wokoło Hodonína, nastupajo zničenja materielnych hódnotow nima swojeho runjeća w minjenych dwaceći lětach. Hišće wjetše škody běchu jenož powodźenja lěta 2000 načinili.

Europske sudnistwo Pólsku k wšědnej pokuće miliona eurow zasudźiło

Waršawa. Napjatosće mjez Europskej uniju a Pólskej dale přiběraja. Předwčerawšim, srjedu, je Europske sudnistwo Pólsku zasudźiło, wšědnje milion eurow pokuty płaćić. Přičina je po informaciji wiceprezidenta spjećowanje kraja, roz­sudy najwyšeho europskeho sudnistwa přesadźić. Konkretnje jedna so wo wukaz, dźěło dwělomneje disciplinarneje komory ke chłostanju sudnikow skónčić. Komora po rozsudźe sudnistwa w Luxemburgu prawidła njewotwisneje justicy rani. Dodźerženje wusuda z 14. julija je trěbne, zo njebychu prawniski porjad a hódnoty EU „ćežku a trajnu škodu poćerpjeli“, sudnistwo zdźěli. Pokuta ma Pól­sku pohnuć, rozsud skónčnje přesadźić.

Lětsa zhotowja mjenje awtow

pjatk, 29. oktobera 2021 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Čěske awtotwornje zhotowja lětsa přez 250 000 wozydłow mjenje hač před dwěmaj lětomaj. Zre­du­kowanu produkciju zawinuje čućiwy njedostatk chipow. Financielna strata wučinja po wobličenjach ekspertow za awtowe přede­wzaća něhdźe 120 miliardow krónow (něhdźe 4,7 miliardow eurow) a za dodawarjow elektroniskich dźělow 80 miliardow krónow (315 milionow eurow)­. W prěnich dźewjeć měsacach je 831 653 nowych wosobowych jězdźidłow předewzaća wopušćiło. To je jeničce 2,9 procentow wjace hač lěta 2020, jako bě produkcija awtow koronakrizy dla dobry měsac dospołnje zastajena, ale 22 procentow mjenje hač lěta 2019.

Produkcija awtobusow spadny wo 1,2 procentaj na 3 475 eksemplarow. Towaršnosć Tatra Trucks, kotraž w Čěskej jako jenička nakładne awta zhotowja, napro­dukowa wot januara hač do kónca septembra 875 jězdźidłow, tuž 56 mjenje hač w samsnym času lońšeho lěta. Jako jenička wozjewja Jawa Moto postup – předewzaće naprodukowa w dotalnych třoch kwartalach 811 motorskich, to je 432 mašinow wjace hač loni.

Milina bjez dawka

wutora, 26. oktobera 2021 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Dźiwajo na to, zo energija njepřestajnje rosćacych płaćiznow dla bywa spochi dróša, je hišće knježacy kabinet premiera Andrea Babiša (ANO) na dobro přetrjebarjow z njewšědnej kroče­lu reagował. Ministerku za financy Alenu Schillerovu wón społnomócni, wzać w nowembru a decembru z ener­gije – miliny a płuna – nadhódnotowy dawk. Tón wučinja w Čěskej 21 procentow. Domjacnosć, kiž zapłaći za milinu měsačnje tysac krónow (něhdźe 40 eurow), zalutuje něhdźe 350 krónow (ca. 14 eurow). Do budgeta stata poběhnjetej w tutymaj měsacomaj za to přibližnje dwě miliardźe krónow (ca. 78 mio. eurow) mjenje. Spušćenje nadhódnotoweho dawka je po słowach ministerki Schilleroveje wurjadna naprawa knježerstwa. Tajku bě wone dotal jeničce jónu na­łožiło, a to w padźe nastrojow za zastaranje pacientow z kislikom w koronapandemiji. Mjeztym je so institut Cobdis woby­dlerjow za tym pra­šał, kak móhli hišće lutować. Wuslědk pokazuje, zo widźa Češa­ najlěpše móžnosće pola wšelkich cyrobiznow, alkoholiskich napojow a cigaretow lutować. Wudawki za telefon inkl.

Pólska planuje krutu murju

pjatk, 22. oktobera 2021 spisane wot:

Ćěkancy z Běłoruskeje do susodneho kraja spochi dale přichadźeja

Waršawa. Problem ćěkancow, kotřiž z Běłoruskeje do Pólskeje přichadźeja, politikarjow a wobydlerjow dale zaběra. Při tym so přiběrajcy prašeja: Kak je móžno, zo ćěkancy mjezu mjez krajomaj stajnje zaso překročeja. Ministerski prezident Mateusz Morawiecki je wospjet twjerdźił, zo je prowizoriski zadźěwk z kałateho grotu wěsty a zo pólscy wojacy na mjezy jara dobru słužbu wukonjeja. Najebać to je so minjene měsacy ně­hdźe 5 000 migrantow z arabskich krajow přez Pólsku do Němskeje dóstało.

Wichor wulke škody zawinił

pjatk, 22. oktobera 2021 spisane wot:

Praha/Podstupim (dpa/SN). Sylny wichor je w Čěskej wulke škody zawinował a wobchad haćił. Wohnjowe wobory dyrbjachu wčera na sta zasadźenjow jěć, zo bychu štomy zrumowali, kotrež běchu na dróhi a awta spadali. Znajmjeńša dwě wosobje buštej w awće zatłusnjenej a so ćežko zraništej. Wjace hač 60 000 domjacnosćow bě wobškodźenych milinowodow dla nachwilnje bjez miliny.

W Karlovych Várach padny štom na twarjenje pěstowarnje. Dźěći a kubłarki wostachu njezranjene. W železniskim wobchadźe dochadźeše k wulkim zapozdźenjam a wupadnjenym zwiskam. Wjacore ćahi zrazychu do spowalanych štomow, mjez nimi ekspresowy ćah z Prahi do směra na Mnichow. Wo zranjenych žane informacije njepředleža.

Tež w Braniborskej je wichor štomy spowalał a telefoniske a milinowody wobškodźił. Wjetšich škodow pak njebě, kaž regionalne centrale za škit před wohenjemi a katastrofami informuja. Na sewjeru zwjazkoweho kraja bědźachu so předewšěm štomow na puću dla. Regionalny centrum w Frankfurće nad Wódru rěči wo 115 zasadźenjach.

nowostki LND