Zawrjeneje mjezy dla wjele wot turizma wotwisnych předewzaćow w čěskej stolicy tuchwilu chětro ćerpi. Jednoho zrudoba je tamnemu wjeselo. Tak maja Praženjo skónčnje jónu móžnosć, při wuchodźowanju sej cyle woměrje a bjez hary turistow rjanosće swojeho města wotkryć, kaž tule na Karlovym mosće z hrodom w pozadku. Foto: Marek Krawc

Premije za awta tema byli

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je dźensa ze zastupnikami hospodarstwa na „awtowym wjeršku“ wo ćežkim połoženju němskeje awtobranše wuradźowało. Na widejowej konferency wobdźělichu so zwjazkowa kanclerka Angela ­Merkel (CDU), wjacori zwjazkowi ministrojo a zastupnicy awtotwarcow kaž VW, Daimler, BMW a dźěłarnistwo IG metal. Delnja Sakska. Bayerska a Badensko-Württembergska, hdźež je najwjace ­awtotwornjow, žadaja sej premije za nakup nowych awtow.

Zeleni statnu pomoc za awtotwarcow wotpokazuja. Předsydka Zelenych Annalena Baerbock sej žada, zo měli awto­twarcy dopokazać, zo su woprawdźe w nuzy. Dołhož woni manageram a akcionaram dale bonus płaća, drje tomu po wšěm zdaću tak njeje.

Awtotwornja zaso dźěła

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Wot spočatka minjeneho tydźenja zhotowja znata čěska awto­twornja Škoda Auto po šěsć tydźenjach njedobrowólneje přestawki raznych naprawow přećiwo koronawirusowej pandemiji dla zaso jězdźidła najwšelakorišich modelow. W zawodach w Mladej Boleslavje, Kvasinach a Vrchlabí dźěłaja pak jenož w dwěmaj změnomaj město obligatoriskich třoch – nócneje su so nachwilnje wzdali. „Jědźemy tuchwilu pomałšo a k tomu mjenje wukonliwje, hač smy to zwučeni. Wěnujemy wjace časa desinfekciji a čisćenju dźěłowych gratow“, rjekny čłon předsydstwa předewzaća Tomáš Kotera powěsćerni čtk.

Při montažnych pasach přewodźa sobudźěłaćerjow cyłkownje 80 hygieniskich naprawow. Mjez druhim trjebaja wšitcy bjez wuwzaća škit za hubu a nós, kotryž jim firma darmotnje přewostaja. K wšědnym winowatosćam słuša tohorunja čisćenje gratow, telefonow, materiala a dalšich wěcow.

Wulki njeměr wólbow dla

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Biskopja w Pólskej proša knježerstwo a opoziciju wo zhromadne stejišćo

Waršawa. Susodny kraj Pólska škitne naprawy přećiwo dalšemu rozpřestrěću koronawirusa krok po kroku wotstronja. Wot přichodneje póndźele smědźa hotele, pensije a wulke nakupowanišća swoje durje zaso wotewrěć. To je ministerski prezident Mateusz Morawiecki wčera we Waršawje jako „dobru powěsć hospodarstwu“ připowědźił. We wobchodach budu přiwšěm ličbu kupcow wobmjezować. Tež muzeje, knihownje a sportnišća chcedźa přichodny tydźeń znowa spřistupnić. Rehacentrumy, žłobiki a pěstowarnje 6. meje zaso wotewru.

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Za start swojeho skutkowanja ma nowe słowakske knježerstwo premiera Igora Matoviča z hibanja Obyčajní l’udia a Nezávislé osobnosti (OL’aNO) njepřijomny čas – krizu koronawirusa dla. Byrnjež Słowakska w boju přećiwo smjertnej pandemiji dobre wuslědki měła, je při­wšěm dosć njemałych problemow, hłownje materielnych. Njedostatk škitnych srědkow – zawinowany wot mjeztym wotwoleneho knježerstwa strony Smer–sociálna demokracia wopačneje struktury statneje rezerwy dla – znjemóžnja ­adekwatny škit strowoty wobydlerjow kaž tež nawrótnikow z mnohich krajow do domizny. W statistice woporow pandemije pak móže Słowakska dotal dobre městno dźeržeć, a donětka – kolumnu spisach 24. apryla – je sej koronawirus w našim kraju 15 woporow žadał, z kotrychž zemrě dźewjeć w domje za socialne słužby w Pezinoku njedaloko Bratislavy. W najwšelakorišich socialnych zarjadnišćach přebywa pola nas wjac hač 41 000 wosobow, hłownje seniorojo wobeju splahow.

Dalše wolóženja

póndźela, 27. apryla 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Wot dźensnišeho su w Čěskej republice wšelke dalše wobchody z předawanskej płoninu hač do 2 500 kwadratnych metrow kaž tež mnohe posłužbowarnje zaso wotewrjene. Ludźo pak maja při­wšěm dale z wobmjezowanjemi ličić. W předawarnjach drasty na přikład njemóže kupc z hygieniskich přičin woblek, cholowy abo něšto druhe tekstilne na sebi wuspytać. W ćěłozwučowarnjach a fitnesowych centrumach njeje ludźom přewoblěkanje ani dušo­wanje dowolene. Zawrjene wostanu dale mnohe wobchody w kupnicowych srjedźišćach, hosćency, hotele, wšelke kosme­tiske słužby a frizerske salony.

Wulce wolóženi su wot najnowšeho čěscy pomjezni dźěłowi dojězdźowarjo. Woni smědźa wotnětka zaso wšědnje do susodneho wukraja na dźěło a wróćo jězdźić. Při prěnim nawróće do Čěskeje wšak trjeba dojězdźowar negatiwny test, kiž njesmě starši hač štyri dny być. Naslědnje změje wón nowy test kóždej dwě njedźeli předpołožić.

AI Čěsku kritizuje

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Diskriminacije romaskeje ludnosće dla je Čěska znowa kritiku žnjała, hłownje nastupajo špatne by­dlenske poměry mnohich přisłušnikow narodneje mjeńšiny a wobmjezowanych móžnosćow zdźěłowanja za nju. Na wotpowědne njedostatki w kraju pokazuje wliwna mjezynarodna organizacija Amnesty International (AI) w swojej lětnej rozprawje wo stawje čłowjeskich prawow w Europje.

Knježerstwo wobstawa dale na prezidentskich wólbach 10. meje

Waršawa. Pólska je mjeztym 40 dnjow w narodnej karantenje. Powšitkowne hesło­ „Wostańće doma“ dale płaći, a ludźo so přewažnje na to dźerža. W zjawnosći trjebaja wšitcy škit za hubu a nós, runje tak kaž we wobchadnych srědkach, wobchodach a na zarjadach. Policija dodźerženje wukaza kontroluje. Mjeztym su zamołwići započeli prěnje naprawy zaso zběhnyć, z kotrymiž měješe so rozpřestrěću koronawirusa zadźěwać. Tak su parki, lěsy, kěrchowy kaž tež přibrjohi Baltiskeho morja zaso přistupne. Wěstotne naprawy pak tež tam płaća.

W Pólskej maja mjeztym 10 000 z koronawirusom natyknjenych, 1 740 ludźi je zaso wustrowjenych, 435 smjertnych woporow mějachu hač do wčerawšeho w chorownjach kraja. Doma zemrětych w statistice njewobkedźuja, dokelž jich na koronu scyła njepřepytuja.

Pytaja winika

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:

Bratislava (dpa/SN). W Słowakskej pytaja za skućićelom, kiž je koronawirus do kraja přinjesł. Minjenu sobotu su policisća hladarnju starych w Bratislavje přepytowali, kompjutery a dokumenty sobu wzali. Do toho je sej šef knježerstwa Igor Matovič žadał, zo ma so wosoba pochłostać, kotraž bě wirus w starowni zawiniła. Najebać to, zo njeje žanych konkretnych po­kazkow mjenował, ma wón sobudźěła­ćerja za podhladneho, kiž je we wukraju był.

Słowakska je hač do minjeneje soboty 1 089 infekciskich padow přizjewiła, jědnaće ludźi je na schorjenje Covid-19 ze­mrěło. Dołho mjenowachu zamołwići ličbu dweju woporow a jeničce jednotliwe natyknjenja, štož drje na tym zaleži, zo w kraju jenož mało testow přewjeduja. Nimo toho liči Słowakska jenož tajkich ­jako na koronawirus wumrětych, hdyž ­žanu druhu přičinu smjerće nimaja.

Wólby wo dwě lěće přestorčić

wutora, 21. apryla 2020 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). W zwadźe wo prezidentske wólby w Pólskej ma minister za strowotnistwo Łukasz Szumowski koronapandemije dla za najlěpše rozrisanje, wólby wo dwě lěće přestorčić. To je jeho najwažniše poručenje, rjekny Szumowski wčera zjawnoprawniskemu rozhłosowemu sćelakej Trójka.

W Pólskej maja so 10. meje wólby prezidenta wotměć. Opozicija sej žada, referendum wobšěrnych wobmjezowanjow zjawneho žiwjenje koronawirusa dla přestorčić. Narodnokonserwatiwne knježerstwo porno tomu dale na terminje wobstawa. Jeje kandidat Andrzej Duda we wšitkich naprašowanjach jasnje nawjeduje. Zo by termin wuchowało, bě knježerstwo wobzamknyło, wólby jako ryzy listowe přewjesć. Zwady dla je minjeny tydźeń samo zastupowacy ministerski prezident Jarosław Gowin wotstupił.

nawěšk