„Rěč hrajersce lochko nawuknyć“ rěka dźěłarnička, kotruž poskićuje awtorka, pedagogowka a spěwytwórča Beate Tarrach­ ze Sowrjec (Soritz) w gmejnje Kubšicy. Jeje koncept rěka, zapřijeć cyłe ćěło do wuknjen­ja.

Beate Tarrach dawa čućiwy dohlad do jendźelšćiny. Słowo po słowje wona postupowanje při nawuknjenju rěče rozłožuje. Hižo dwanaće lět praktikuje Sowrječanka projekt „Dyrdomdej jendźelšćina. Rěče wuknyć wobradźa wje­selo“. Jeju protagonistaj James a Emma pućujetaj po swěće. Při tym wuknjetaj stajnje zaso nowe słowa. „Ideja je, rěč z pohibom zapřimnyć, z cyłym ćěłom, žiwjenju blisko, z wutrobu, ze wšěmi zmysłami“, praji Beate Tarrach. Dyrdomdejske pućowanje słuži jako zhromadne dožiwjenje za dźěći. Hry kaž „Knjez rybar, knjez rybar, kak hłuboka je woda?“, „Moje prawe, prawe městno je swobodne“, „Što mam w swojej ruce?“, „Hdźe je kwětka?“ a dalše hodźa so zapřijeć. Spěšnje přeměnja so rumnosć na krajinu. Ze stólcow stawaja so hory, z papjerca rěka. „Wužiwajće rumnosće“, zmuža­ wona wobdźělnikow swojeje dźěłarnički, „to spožča dźěćom začuće, zo woprawdźe pućuja.“

Za wšitke starobne skupiny

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:

Brošurka poskitkow kubłanskeho srjedźišća LIPA wušła

Smjerdźaca (aha/SN). Brošurka kubłanskich poskitkow a planowanych zarjadowanjow Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA Smjerdźaca je wušła. Hižo wonkowne wuhotowanje w módro-čerwjeno-běłej barbje wabi. Z logomaj LIPY a Serbskeho šulskeho towarstwa skedźbnja so na jeju zhromadne dźěło. Dalša pokazka je na zarjadowanje w septembru składnostnje 15lětneho wobstaća kubłanskeho srjedźišća, kotrež ma wot časa załoženja swój domicil w tehdy zawrjenej Smjerdźečanskej pěstowarni. Wulka paleta poskitkow je přewidnje tak rjadowana, zo su wšitke starobne skupiny narěčane. Na zadnjej stronje brošurki podawaja­ přehlad dalekubłanskich poskitkow za kubłarki. Tam zapřijate su móžnosće wukubłanja na mentorku z kwalifikaciju za fachowy nawod praktikantow w kubłanskich zarjadnišćach. Wažne městno tohole wobłuka je tež wěnowa­ne rěčnemu kubłanju a wukmanjenju w serbšćinje.

Statna studijna akademija Budyšin dóstanje nowe laborowe twarjenje. Kaž je Budyski zapósłanc krajneho sejma Marko Šiman (CDU) zdźělił, je w dwójnym etaće Swobodneho stata Sakskeje za lěće 2015 a 2016 za to 3,7 milionow eurow předwidźane. Přihłosuje-li krajny sejm, móhło so w druhej połojcy lěta twarić započeć. Direktorka studijneje akademije Barbara Wuttke je wolóžena. „Tuchwilne zaměstnjenje našeho laboroweho wuhotowanja časej hižo njewotpowěduje“, wona rozjasnja.

Drježdźany (SN). Nastupajo nowelu statneho knježerstwa k zakonjej wo šulach w swobodnym nošerstwje budźe 17. apry­la w Sakskim krajnym sejmje zjawne słyšenje. Na to bě so šulski wuběrk parlamenta kónc měrca dojednał. Wuchadźišćo za nowelu bě online-peticija za fairne financowanje swobodnych šulow w Sakskej z dotal 16 000 podpismami. Zajim w ludnosći je tuž přewšo wulki.

Přewjeduja farmowe popołdnja

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

Wojerecy (HH/SN). Dźěćaca a młodźinska farma we Wojerecach chce zajimcam přichodnje poskićić, so na serbskich farmowych popołdnjach wobdźělić. Rafaela Wićazowa, kotraž poskitk nawjeduje, chce tam mjeztym hižo štyri lěta zakótwjene dźěłowe zjednoćenstwo Serbšćina z nowym konceptom wobohaćić. „Ma to być poskitk dźěćom a młodostnym, kotřiž so za serbsku rěč a kulturu zajimuja. Chcemy za swoje tematiske zarjadowanja tak wabić, zo so nichtó k ničemu nućeny nječuje. Wšitke serbske popołdnja so tak wuhotuja, zo je po kóždym zarjadowanju móžno, tež wšitke dalše wopytać“, po­wěda w Radworju bydlaca Serbowka. Wona pěstuje swoju maćernu rěč a kulturu w swójbje, wosebje tež jako spěwarka Radworskeho chóra Meja. Zachować a šěrić serbsku kulturu je jedne ćežišćo dźěła na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka.

Wunošne zetkanje w Rumunskej

wutora, 07. apryla 2015 spisane wot:

90 młodostnych je so na lětušim ju­trow­nym seminarje Młodźiny europskich narodnych mjeńšin (MENS) na pře­prošenje mjeńšiny Arumunow w rumunskim Tulcea wobdźěliło.

Bohatstwo sej wobchować

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Rusku, jendźelsku, łaćonsku a španisku rěč Paul Noack w šuli wuknje. Rěče jeho inspiruja a zahorjeja. Wot lońšeho 15lětny z Noweje Nydeje w rjadowni 9 A na Léona Focaultowym gymnaziju Wojerecy tež serbšćinu wuknje, zwjetša pak w samostudiju. Jeho stwa doma je połna zapřijećow. Tak ma na meblach a podobnym napisane „blido“, „kamor“, „kwětka“ a „wokno“. Jeho wowka z maćerneho boka Erna Dučmanowa je Serbowka. „To steješe něhdy samo w jeje wupokazu“, Paul powěda, „z mojim zemrětym dźědom Helmutom je wona wšědnje serbsce rěčała.“ Dźensa to wnučk z njej čini.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND