Worklecy (SN/MiR). 32 šulerjow 9. lětnika Collège Diwan Jakez Riou z Quimpera, bretonsce Kemper, je wot zańdźeneho štwórtka, z hosćom Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ a Budyskeho Serbskeho gymnazija. Šulerjo a wučerjo we Worklecach su sej nimo wuprawow do Drježdźan a Berlina wosebite poskitki wumyslili. Nawoda Worklečanskeje šule Křesćan Korjeńk praji: „Nam je wažne, zo zeznajomjeja so naši hosćo z wuwučowanjom na našej šuli. Dźensa rano su tuž dwurěčnu wučbu w předmjeće biologija kaž tež wuměłske kubłanje sćěhowali.“ Dopołdnja přebywachu bretonscy a serbscy šulerjo zhromadnje w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. W tamnišej klóšterskej zahrodźe zaběrachu so ze strowym zežiwjenjom a pobychu w dźěłarni za zbrašenych. Wučer na wuměnku Pětr Korjeńk zbliži jim stawizny klóštra.

Industriju a ratarstwo zeznali

štwórtk, 21. apryla 2016 spisane wot:

Powołanske poradźowanje a domiznowědne zajimawostki stejachu w srje­dźišću wčerawšeje kubłanskeje jězby 8. lětnika Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“.

Gymnaziasća wustajeja w bibliotece

srjeda, 20. apryla 2016 spisane wot:
Kelko holcow je na wobrazu widźeć, to snano hakle na druhi pohlad spóznaješ. Zo je so wčerawše wotewrjenje wustajeńcy w Budyskej měšćanskej bibliotece šulerkam Budyskeho Serbskeho gymnazija spodobało, to pak hnydom widźiš. Wšako předstajeja fotografowki Sarah Bulankec, Luisa Nawkec, Annelie Čemerjec a Pija Šołćic (wotlěwa) dźěła, kotrež su we wučbje wuměłstwa pod nawodom Hagena Kambacha nastali. Te a dalše wobrazy tam hač do 15. junija pokazuja. Foto: SN/Maćij Bulank

Styki do Bretanje wostawaja

wutora, 19. apryla 2016 spisane wot:

Zwiski do zapadneje Francoskeje, trajace mjez Serbami a Bretonami hižo wot spočatka 1990tych lět, so wospjet ze žiwjenjom pjelnja. Na to so we Worklecach a Budyšinje tuchwilu přihotuja.

Nastork do wšědneho dźěła

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Fachowa konferenca k zažnemu wuměłskemu kubłanju dźěći

Zhorjelc (AK/SN). Dźěći dyrbjeli nimo zakładneho kubłanja hižo jara zahe tež wuměłske spěchowanje dožiwić. „Kreatiwne procesy su procesy myslenja. Wuměłstwo słuša bytostnje ke kubłanju“, rjekny Nicole Blana, docentka w studijnym směrje dźěćaca pedagogika Wysokeje šule Žitawa/Zhorjelc na mjeztym 5. fachowej konferency kulturneho ruma Hornja Łužica/Delnja Šleska minjenu sobotu w Zhorjelcu. Hłowne hesło konferency bě „Wuměłske kubłanje – nawuknjenje wuměłskich kmanosćow, wuměłskeho zwobraznjenja a wuměłskeho myslenja“. Cyłkownje 55 pedagogow, kubłarki, wučerki, hladarki dźěći, studenća a čestnohamtscy sobudźěłaćerjo dźěćacych a kulturnych zarjadnišćow Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa, so wobdźěli. Na konferencu přeprosyłoj běštaj kulturny rum Hornja Łužica/Delnja Šleska a Žitawsko-Zhorjelska wysoka šula.

Na wuprawu do Jendźelskeje

pjatk, 15. apryla 2016 spisane wot:
Choćebuz (SN/MiR). Delnjoserbski dźěćacy a młodźinski ansambl poda so dźensa na štyridnjowu wuprawu do Wulkeje Britaniskeje. Přeprosył je jich chór „Girls & Boys choir“ z města Southampton. 18 šulerjow wot dźewjeć do 15 lět přebywa tam w hóstnych swójbach. Zajězd zmóžnja so z financych srědkow Domowiny, staršich a ansambla. Čłonojo chóra a rejwanskeje skupiny wustupja sobotu nawječor we hłownej anglikanskej cyrkwi města zhromadnje z hóstnym holčim chórom. Do něhdźe třištwórćhodźinskeho programa su wosebje delnjoserbske pěsnje zapřijate. Chórowy nawoda Gerald Schön pak je tež jendźelskej spěwaj nazwučował. Rejwanska skupina předstaji pólku, „Hanamarju“ a načasnu reju. „Naš zaměr je, našim hosćićelam posrědkować wědu wo Łužiskich Serbach, a to z pomocu wuměłskich srědkow“, praji nawoda ansambla Karl Robert Fisher, kiž je zwisk do Jendźelskeje nawjazał. Póndźelu podadźa so dźěći a młodostni do města Brentwood, hdźež sej šulu wobhladaja.

Słowjansce w Kielu

štwórtk, 14. apryla 2016 spisane wot:
Kiel (SN/MiR). Institut za slawistiku Kielskeje Uniwersity Christiana Albrechta zarjaduje jutře a sobotu swoju mjeztym dźewjatu slawistisku konferencu pod hesłom „Młoda slawistika w dialogu“. Ćežišćowje zaběraja so tam předewšěm młodźi wědomostnicy z wosebitosćemi čěšćiny, rušćiny a pólšćiny. Rěč fachowych přednoškow a diskusijow pak budźe němska. Wjetšina přednošowacych přińdźe z Němskeje, wosebje z Kielskeje uniwersity, dalša wjetša skupina z pólskeju uniwersitow Poznań a Kraków. Zastupjene su tohorunja uniwersity městow Celovec a Graz (Awstriska), Praha a Brno (Čěska), Zürich (Šwicarska), Moskwa, Irkutsk (Ruska) kaž tež Banská Bystrica (Słowakska). Łužiscy Serbja tam lětsa zastupjeni njebudu. Wobdźělnicy zaběraja so z rěčnymi drohoćinkami, politiskimi wuměnjenjemi nałožowanja maćeršćiny kaž tež z literarnym tworjenjom. Mjez druhim porěči Aleksej Tikhonov z Berlina na temu „Berlin – słowjanski? Germanski? Indogermanski? Wo etymologiji pomjenowanja sydlišćow.“

Pruwowanje rěčnych kmanosćow po zhromadnym europskim referencnym wobłuku za rěče je instrument Europskeje unije. Z nim nabywaja wosebje małe rěče wyšu hódnotu.

Dwurěčne kubłanje rozłožene

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

Posrědkowanje serbskeje rěče tema zeńdźenja fachowcow

Budyšin (SN/MiR). Hódne dopóznaća měješe wutoru w Budyšinje přirada ekspertow, kotřiž steja krajnemu zarjadnišću susodne rěče (LaNa) poboku za to, kak konsekwentnje so serbšćina posrědkuje. Zo bě so skupina fachowcow, mjez kotrymiž je nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa, runje tam zešła, měješe swoju přičinu. Přitomni chcychu zhonić, kak so w serbskorěčnym rumje přechod, wosebje při posrědkowanju rěčow mjez pěstowarnju a zakładnej šulu wotměwa. „To je lětuša će­žišćowa tema při našim dźěle“, tak na­wodnica LaNa dr. Regina Gellrichowa. Předsyda Domowiny Dawid Statnik postrowi wčera přitomnych w štyrjoch rěčach: serbsce, němsce, pólsce a čěsce. Budyski financny měšćanosta dr. Robert Böhmer zapřija do swojich słowow serbske stawizny města. Wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa rysowaše z pomocu kartow, ličbow a faktow, hdźe so tuchwilu w dwurěčnej Łužicy wšudźe w dźěćacych dnjowych přebywanišćach kaž tež na zakładnych a dalšich šulach serbsce rěči a wuwučuje.

Pjenjezy za cirkus hromadźili

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:
Wosebity sponsorowy běh wotměchu wčera na sportnišću w Radworju. We wobłuku šula čini cirkus, wojowachu šulerjo zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wo pjenježny­ dar sponsorow, kotrehož běchu sej sami w přiwuznistwje abo přećelstwje wuzwolili. Za kóžde běžane koło wokoło sportnišća dósta šuler wotpowědny pjenjez darićela. Wosebitu akciju běchu sej wučerki zakładneje šule wumyslili, dokelž su wudawki za šulerjow za cirkusowy projekt jara wulke. Foto: Werner Müller

nawěšk

nowostki LND