Rakečanske dźěći meju mjetali

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:
Najlěpše wjedro wšak dźensa w Rakečanskej pěstowarni njemějachu, jako swjećachu tam mejemjetanje. Dźěći Witaj-skupiny pak běchu so na nje derje přihotowali, samo­ wěnc za meju běchu z pomocu kubłarkow nawili. Swoje mocy derje zasadźejo su hólcy předšulskeje skupiny wo česć mejskeho krala běželi. Přiwšěm wšak su prěni třo kwěćel pěstowarki misnyli. Hakle štwórty je kwěćel dosćahnył a bu tak mejski kral. Wjeselo pak mějachu wšitcy. Foto: SN/Maćij Bulank

Šulerki a šulerjo 5. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija su wčera redakciju Serbskich Nowin wopytali. Tuchwilu zaběraja so woni w projekće z powołanjom nowinskeho žurnalista. Wčera zhonichu wot šefredaktora SN Janeka Wowčerja (nalěwo), kak wječornik nastawa a štó rozsudźa, što so wozjewi, kaž tež tójšto wo stawiznach jeničkeho serbskeho dźenika. Foto: Axel Arlt

Ralbicy (SN/MiR). Prawe słowa nańć, wužiwać a wurjekować – to bě ćežišćo wosebiteho rěčneho kursa za serbskich kubłarjow a kubłarki. Serbske šulske towarstwo (SŠT) je tajki kurs Ralbičanskemu dźěćacemu dnjowemu přebywanišću „Dr. Jurij Młynk“, kotrež je w nošerstwje SŠT, poskićił. Nimo přistajenych w Ralbicach a Smjerdźacej su sej tež kubłarki z Wotrowskeho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Dźěćacy raj“ do Ralbic dojěli. Wot februara su wšitcy dwutydźensce, w cyłku 20 hodźin, wšelake zwučowanja pod nawodom wědomostnicy Budyskeho Serbskeho instituta dr. Jany Šołćineje přewjedli. Lucija Handrikowa, nawodnica Smjerdźečanskeho kubłanišća Lipa, bě jako kooperaciska partnerka SŠT přihot a přewjedźenje kursa do ruki wzała. „Mje je překwapiło, z kak wulkim zajimom a zahoritosću su wobdźělnicy dźěłali“, rjekny dr. Šołćina. „Tole pokaza so na přikład w tym, zo su kubłarki swójske temy namjetowali, kotrež chcyli wobjednawać, na přikład dźěćace chorosće.“

Budyska Ludowa banka přepoda wčera na nowinarskej konferency Reinerej E. Rogowskemu, jednaćelej Hornjołužiskich klinikow, šek we wysokosći 25 000 eurow za dźěćacu kliniku.

Na farmje wokoło meje rejwali

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:
Na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje je so wčera prěni króć meja mjetała. Wjeršk meje bě ze serbskej chorhoju pyšeny. Nałožk je sobudźěłaćerka farmy Rafaela Wićazowa we wobłuku serbskeho popołdnja přihotowała. Nawodnica zarjadnišća Liane Semjank (naprawo) projekt šěrjenja wědy wo Serbach podpěruje. Při reji „Šewca“­ mějachu wšitcy wobdźělnicy wulke wjeselo. Zdobom wužichu woni rědku składnosć zeznać serbsku katolsku narodnu drastu. Foto: Heinz Hirschfeld

Europa rosće wotdeleka

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Madźarscy hosćo swoju partnersku šulu w Radworju wopytali

Radwor (BHR/SN). Na žurli hosćenca „Meja“ su wopytowarjo hižo wjele wšelakich kulturnych poskitkow dožiwić móhli. Južnowuchodne zynki huslow a cymbalow tež k tomu słušeja, ale nic tak husto­. Do minjeneho pjatka bě to prawdźepodobnje posledni raz srjedź dźewjedźdźesatych lět. Tehdy pěstowaštej Radworska zakładna a srjedźna šula partnerstwo ze šulu w Bratislavje. Čim rjeńšo, zo njese partnerstwo serbskeje wyšeje šule ze šulu w madźarskej gmejnje Kakásd tuchwilu dobre płody.

Započało je so wšitko w lěće 2008, jako nawjaza Budyski wokrjes partnerske styki do madźarskeho komitata Tolna. Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška so jako wokrjesny radźićel CDU na wopyće w tamnišim wokrjesu Szekszárd wobdźěli. Přez spočatnje wosobinske kontakty so přeco wuši zwisk z gmejnu Kakásd nawjaza. Wone wuwi so krok po kroku a na wjacorych płoninach, najprjedy gmejna a sportowe towarstwo, nětko tež šula.

Studentow stajnje putać zamóhła

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Zeznach narodninarku, knjeni dr. Ruth Mroskowu, w lěće 1975 na Serbskim wučerskim wustawje (SWW). Běch studentka w 1. studijnym lěće a wona bě młoda docentka. Knježna Mroskojc je nas ze swojej wučbu stajnje zamóhła putać, wšako je nimo delnjoserbšćiny podawała předmjet dźěćaca literatura. A jeje měrne a zdobo­m emocionalne wašnje mi njesměrnje imponowaše. Často słyšach ju spěwajo do rěčnych kabinetow abo do jstwy 208 wu­čerskeho wustawa chwatać.

A bórze pytnych, zo njebě za nju jenož swědomite wuwučowanje wažne, ale zo wabješe ju tež dźěło ze serbskej młodźinu a ze słowjanskimi přećelemi. Tuž je bjez dźiwa, zo angažowaše so Rutka wosebje w delnjoserbskim wotdźělu Domowinskeje skupiny SWW a we Wysokošulskej župje „Jan Skala“. Po habilitaciji nawjedowaše wona jako naměstnica Serbski wučerski wustaw a skrućeše wzajomnosć mjez serbskimi, pólskimi, čěskimi a słowakskimi studentami a wučerjemi.

Kaž třěcha skutkowaše sobotu złamana meja za skupinski wobraz po mejemjetanju w Ćisku. Při powalenju zdónka wosta wón napoł puća tčacy, tak zo so horni kónc złama. Mejski kral bu Richard Schuba, kiž sej Theresu Rößler (4. a 5. wotprawa) za kra­lownu wuzwoli. Spominajo na loni zemrěteho Ronnyja Bogotta mějachu hólcy ćmowy banćik wokoło ruki. Foto: Johann Tesche

Worklecy. Při najrjeńšim słónčnym wjedrje přewjedźeštej Worklečanska zakładna a wyša šula „Michał Hórnik“ minjeny pjatk swoje tradicionalne mejemjetanje. Znowa zhromadźi so k tomu na šulskim dworje nahladna ličba staršich, zajimcow a wobydlerjow, zo bychu sobu dožiwili, kak na kubłanišću tónle nałožk pěstuja. K serbskej hudźbje z paska rejwaše 14 porow šulerjow 4. lětnika a tohorunja 14 porow šulerjow 9. lětnika wokoło meje. Holcy běchu wšitke ­serbsku narodnu drastu woblečene. ­Po starodawnym wašnju wubědźowachu so na to hólcy 9. lětnika wo wjeršk meje. Najspěšniši bě Daniel Šwejda z Miłoćic, kiž wuzwoli sej Lilly Heinz z Pěskec za swoju mejsku kralownu. Pod hudźbnym přewodom wučerja na wuměnku ­Měrćina Paschwitza, kiž hraješe na akordeonje, ćehnjechu šulerjo po wsy hač k pomnikej. Mejski por sedźeše při tym na konju.

Dźensa kónči so w Choćebuskim cen­trumje za čłowjeske prawa wosebita dźěłarnička. Młodostni z Afghanistana, Serbiskeje, Ukrainy, Syriskeje, Iraka, Kenije a Němskeje, kotřiž wuknu na šuli w Knorawje, su so tam z temu ćěkańca rozesta­jeli. Foto: Michael Helbig

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND