„Dźiće do swěta, dokal so wam chce“

póndźela, 20. junija 2016 spisane wot:

„Wurjadny lětnik maturantow“, w tym běchu sej přitomni přezjedni, je swoje wuswědčenja zrałosće dóstał. Tež swjatočnosć sobotu na žurli Serbskeho gymnazija Budyšin bě wurjadna.

Budyšin (SN/at). Za swójbu so rozsudźić, maćeršćinu dale dać a přećelstwa ze šulskeho časa zachować – tele tři poručenja je swjedźenski rěčnik Danko Handrik lětušim maturantam Serbskeho gymnazija za nowy žiwjenski wotrězk sobu na puć dał. 36 dotalnych gymnaziastow bě sej jeho přeprosyło, zo bychu z jeho słowow nastorki za swójske wuwiće dóstali. Tajke zwurazni tež nawoda najwyšeho serbskeho kubłanišća René Wjacławk, dopominacy na ideale Jakuba Barta-Ćišinskeho. Wjacławk zmóžni zaćišć wo „wurjadnym lětniku“ a zhladowaše hromadźe z maturantami, jich staršimi a přiwuznymi na wjerški jich wosomlětneho přebywanja na gymnaziju, doniž swjatočnje zdrasćenych młodych ludźi njenamołwi: „Dźiće do swěta, dźiće, dokal so wam chce, rozhladujće so, rěčće we wšelakich rěčach.“

Slepo (AK/SN). „Wutrobu pytać“ rěka ­wustajeńca, kotraž je wot minjeneho ­tydźenja w Slepjanskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ widźeć. W njej pokazuja najwšelakorišu domjacu nadobu, kotraž so dźensa lědma wužiwa, kaž zuwak (škórnjow), truhak (při swinjorězanju) a tak mjenowany howjazy jazyk k zapřehnjenju kruwow. Přehladka je wuslědk projekta 23 šulerjow 9. lětnika. Cyły tydźeń zaběrachu so woni kónc meje­ w Slepjanskej wosadźe z domiznu a identitu­.

Digitalizowanje za serbšćinarjow

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Budyski Rěčny centrum WITAJ wuwiwa zhromadnje z Erfurtskej agenturu za młode medije „Kids interactive“ a wučerkami wyšich šulow serbskorěčny digitalny wučbny srědk „DIGITAL – krok po kroku“, přidatnje k wučbnicam maćeršćiny. Aktualny projekt spěchuje Załožba za serbski lud. Digitalny wučbny srědk měri so w prěnim rjedźe na šulerjow serbskich a dwurěčnych šulow. Woni zamóža z jeho pomocu swoje gramatiske a prawopisne kmanosće zwučować a skrućić. Cilowa skupina prěnjeje projektoweje fazy su šulerjo 5. a 6. lětnika. W přichodźe je předwidźane, zo so poskitk na wyše lětniki rozšěri.

Wulki swjedźeń

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:
Hórki (SN/MiR). Na lětuši dźěćacy swjedźeń Serbskeho šulskeho towarstwa je dźensa 180 hornjo- a delnjoserbskich dźěći pěstowarnjow Malešec, Němcow, Wotrowa, Ralbic, Chrósćic, Žylowa a Choćebuza, kiž su w nošerstwje SŠT, do Hórkow přichwatało. Cyłe dopołdnjo su sej dźěći Hórki a wokolinu wotkryli. Při tym zaběrachu so wone ze serbskimi powědkowymi postawami, z wódnym mužom, błudničkami a lutkami. Zarjadowanje přihotowałoj stej Marija Jaworkowa a Monika Süßowa. Jimaj poboku běchu někotre lětuše maturantki Budyskeho Serbskeho gymnazija, wukubłancy Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku kaž tež šulerjo 7. lětnika Ralbičanskeje Serbskeje wyšeje šule. „Jako smy dóstali ze SŠT naprašowanje, hač móhli projekt podpěrować, je naš wučer Michał Wałda, kiž je zdobom čłon předsydstwa SŠT, namjetował, zapřijeć lětsa młódšich šulerjow“, rozłoži Ralbičanski wučer Pětr Bejmak. „Za nich bě to derje, před druhimi připosłucharjemi čitać, hač su to hewak w šuli zwučeni. Při tym zwěsćichu, kelko angažementa je trjeba, zo by tajki projekt wuspěšny był.“

Jedne lěto jako dnjowa mać

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:
Mjeztym lěto skutkuje w Budyšinje Bernada Bulankowa z Myšec (2. wotlěwa) jako dnjowa mać. Wona stara so wo pjeć dźěći z němskich swójbow, z kotrymiž přiběrajcy tohorunja serbsce rěči. Minjeny pjatk je sej na mały swjedźeń nimo dźěći a jich swójbow tohorunja přećelow kaž tež zastupjerjow Rěčneho centruma WITAJ a Serbskeho šulskeho towarstwa přeprosyła. Mjez wopytowarjemi bě Katarina Čornakowa z Dobrošic. Wo swobodnych městnach móža so zajimcy pola Bernady Bulankoweje pod telefonowym čisłom 0152 230 767 68 wobhonić. Foto: Carmen Schumann

Wo studijnych móžnosćach so informowali

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Na dnju wotewrjenych duri Budyskeje powołanskeje akademije (BA) móžachu so wopytowarjo mjez druhim­ wo tym informować, kak drje budźe nowe laborowe twarjenje wupadać. Tuchwilu­ dźě přewjeduja tam hłuboko­twarske dźěła. Clemens Seiffert ze Zhorjelca a Daniel Gross z Neusörnewitza blisko Mišna wobhladaštaj sej rysowanki wo nowym twarjenju. Wobaj staj wot lěta 2005 do 2008 na powołanskej akademiji hospodarske inženjerstwo studowałoj. Zašłu sobotu staj na zeńdźenje absolwentow přichwatałoj, kotrež so składnostnje jubileja 25 lět sakskich powołanskich akademijow přewjedźe. Ně­hdźe 200 wosobow bě so za zetkanje, kotrež steješe pod hesłom piwo, přizjewiło. Alexander Klaus ze Zhorjelca, kotryž bydleše 15 lět w Bayerskej a bě na BA public managment studował, je za wosebite zeńdźenje 150 litrow piwa zwarił. Skónčnje dósta tónle napoj mjeno „Budyske diplomowe­ piwo“.

Wšitko je móžno

štwórtk, 09. junija 2016 spisane wot:
Cyłodnjowske poskitki (GTA) na šulach su rjana wěc. Šulerjo so tam, kaž sej to sakske ministerstwo za kultus přeje, w swojich znajomosćach a zamóžnosćach wu­kmanjeja. Šule pytaja tuž za poskitkami, kotrež maja zwisk k wšědnej wučbje. Za serbske kubłanišća je samozrozumliwa wěc, poskitki předewšěm w serbskej rěči zaručić. Tam dóstawaja šulerjo dohlad do mnohich temow, kotrež dadźa so serbsce reflektować. Rjenje tohorunja je, zo tež serbšćinu na kubłanišćach, hdźež ju jako druhu abo cuzu rěč wuwučuja, do GTA zapřijimaja. Tak činja to na přikład w Barće, Slepom abo Hodźiju. Snano pak móhli serbsku rěč hišće na dalšich šulach do GTA zapřijeć? Tak bychu financne srědki w dwójnym zmysle derje zasadźene byli, jónu za GTA powšitkownje a jónu z podpěru wučerjow, kotřiž serbšćinu wuwu­čuja, rěč přidatnje posrědkować a nało­žować. Milenka Rječcyna

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

srjeda, 08. junija 2016 spisane wot:

Słowna wšelakosć serbšćiny wotbłyšćuje so tež w pomjenowanjach dźiwich zwěrjatow. Wo wjelku a lišce drje to prajić njemóžemy – tej wšudźe jenak rěkatej, ale wo někotrych druhich rěčnje zajimawych zastupjerjach chcemy tu wobjednać.

Hosćej z Tansanije šulu wopytałoj

wutora, 07. junija 2016 spisane wot:
Na Serbskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor přebywaštaj wčera hosćej z Tansanije. Šulerjo rozjasnichu ewangelskemu fararjej Zakayo Pallangyo a jeho přewodnikej Elirehema Akyoo z južneho distrikta Meru, zo su so hižo wjackróć na pomocnej akciji za tansaniske dźěći wobdźělili. Na wodźenju po kubłanišću rysowachu jimaj dobre wuknjenske wuměnjenja na šuli. Dale pobyštaj hosćej w katolskim dźěćacym domje „Alojs Andricki“ a we wosadnej cyrkwi. Foto: Werner Müller

Dźěći přizjewić

wutora, 07. junija 2016 spisane wot:
Drježdźany (SN/MiR). Drježdźanske towarstwo Stup dale pyta dalše dźěći, kotrež chcedźa w sakskej stolicy na šuli serbšćinu wuknyć. Hač do 13. junija móža starši wotpowědny formular na internetnej stronje towarstwa wupjelnić. Tež starši małych dźěći abo ćěšenkow su prošeni so přizjewić. Wšako dyrbi a chce towarstwo trajnu potrjebu dopokazać. 14. junija mjenujcy změja dalšu rozmołwu z tamnišim regionalnym zarjadom sakskeje kubłanskeje agentury. Ćežišćo wuradźowanja budźe diskusija wo přichodnym prawidłownym wuwučowanju maćernorěčneje wučby serbšćiny w sakskej stolicy. W šulskim lěće 2016/2017 poskića prěni króć popołdniši kurs na 108. zakładnej šuli w měšćanskim dźělu Strěžin, a to we wobjimje jedneje do dweju hodźin wob tydźeń. To ma so dale wjesć, tež hdyž so dopołdniša wučba kruće zakótwi, zdźěli předsyda towarstwa dr. Andreas Kluge. Na wokolnik z lětušeho februara z próstwu, swoje dźěći za wučbu serbšćiny přizjewić, je 23 přizjewjenjow dóšło. Třećina tychle dźěći chodźi hižo do šule. Za přichodne lětniki maja kóždy króć tři do pjeć přizjewjenjow.

nawěšk

nowostki LND