Dźěći derje na žiwjenje přihotować

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Měrnje a z wulkej koncentraciju sedźa dźěći před Andreju Grossowej a hladaja jej na hubu. Wšako chcedźa po móžnosći runje tak derje serbsce rěčeć kaž wona. Andrea Grossowa bě wjacore lěta kubłarka Witaj-skupiny Rakečanskeje pěstowarnje „Kraj palčikow“, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Wot lětušeho lěća skutkuje wona tam jako kubłarka w horće. „Tak móžu swojich dotalnych chowancow jako šulerjow w jich wuwiću dale přewodźeć“, praji nazhonita kubłarka. „Lochko to runjewon njeje z dźěćimi serbsce rěčeć. Wšako mamy w našim zarjadnišću jara zrědka dźěćo, kotrež serbšćinu wot doma znaje.“ Hižo jako młodostna bě so za tele powołanje rozsudźiła a je we Wotrowje skutkowała. Po přewróće pak dźěłaše w Budyšinje jako přełožowarka za jendźelšćinu na polu hospodarstwa. „Počasu wšak pytnych, zo su mi dźěći wažniše a sym so tuž pola CSB za dźěłom wobhoniła.“ Na to skutkowaše w Budyskej a Sulšečanskej pě­stowarni. „Wosebje wažne mi je, zo dźě­ći derje na žiwjenje přihotuju. A wěm, zo su wone w swojich reakcijach a wuprajenjach sprawne.

Wopyt w Budyskej pěstowarni CSB

pjatk, 16. septembera 2016 spisane wot:
Prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Matthias Rößler (CDU, 3. wotpr.) je dźensa na přeprošenje zapósłancow Sakskeho krajneho sejma Alojsa Mikławška a Marka Šimana (3. wotl., wšitcy CDU) wopytał Budysku pěstowarnju „Jan Radyserb-Wjela“, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Mjez přitomnymi bě tež zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU, napr.). Nawodnica pěstowarnje Grit Henčlowa a jednaćel CSB Peter Neunert (4. a 2. wotpr.) informowaštaj hosći wo dwurěčnym kubłanju. Foto: SN/Maćij Bulank

Kubłanje wulke hesło było

srjeda, 14. septembera 2016 spisane wot:

Serbscy gymnaziasća čuja so wužadani, ale bjez stresa

Budyšin (SN/MiR). Na młodźinskej idejowej konferency w Budyskim Melanchthonowym gymnaziju su zańdźeny pjatk chcyli wo prašenjach demokratije diskutować. We wobłuku Budyskich 1. tydźenjow demokratije běchu sej młodostni přeprosyli sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU). Zarjadowanje pod hesłom „Přidaj swój žonop“ přihotowali běchu přewažnje šulerjo Melanchthonoweho a Schilleroweho gymnazija, a diskutowało je so jeničce wo sakskim šulstwje.

Prima ideja za biblioteku

srjeda, 14. septembera 2016 spisane wot:

Na Radworskej zakładneje šuli „Dr. Marja Grólmusec“ smy njedawno bazar hrajkow přewjedli, zo bychmy našu rjadownisku biblioteku serbskorěčnych knihow rozšěrili. Wabjenske plakaty k tomu zhotowichmy hižo do toho a wupójsnychmy je w šuli.

Doma wupyta sej kóždy šuler našeje rjadownje hrajki, kotrež hižo njewužiwa. Z toho nasta wulki poskitk. Trjebachmy dohromady jědnaće šulskich ławkow, zo bychmy wěcy wustajili. Na blidach ležachu a stejachu awtka, knihi, hry, klanki, rjećazki, cejdejki, pleńčatka a tójšto druheho drobjaza. Hrajki płaćachu stajnje něhdźe jedyn do dwaj euraj.

Sobušulerjo njejsu konkurenća

srjeda, 14. septembera 2016 spisane wot:

Dualne kubłanje na Budyskim powołanskošulskim centrumje nabywa na atrak­tiwnosći. Tole zwěsćichu wobdźělnicy wčerawšeho wuradźowanja na wukubłanišću.

Młode žony prašane

srjeda, 14. septembera 2016 spisane wot:

Po cyłej Sakskej mamy wjacore powołanskošulske centrumy (BSZ) z dualnym wukubłanjom (DuBas), mjez nimi je tež BSZ w Budyšinje. W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu je jich 17 předewzaćow, kotrež su spóznali, zo zmóžnja tónle system zažne­ wjazanje derje kubłanych młodych ludźi­ na jich zawod. Derje tak! Derje pak njeje, zo wusměrjeja so tele centrumy dotal skerje na zajimy mužow. W Budyšinje bě so w zańdźenych lětach jenička holca za kubłanski směr gymnazij/powołanske wukubłanje roz­sudźiła, po krótkim času pak jón cofnyła. Je tuž prawje, zo chce ministerstwo­ tež žonam­ tajki poskitk zmóžnić. W Kamjenicy móža so wone bórze na industrijowu překupču wukubłać dać a zdobom na tamnišim BSZ maturować. Chcemy so nadźijeć, zo tež Bu­dyske a dalše tajke kubłanske stejnišća za žony hodźacy so poskitk wuwiwaja.

Milenka Rječcyna

Aktualnosće za wuběrk

pjatk, 09. septembera 2016 spisane wot:

Bilingualna wučba Delnjoserbskeho gymnazija w srjedźišću stała

Choćebuz (VZ/SN). Na wuradźowanju wuběrka za kubłanje, sport a kulturu Choćebuskeje zhromadźizny měšćanskich zapósłancow wotmě so wčera čiła diskusija wo hižo nałožowanym koncepće za bilingualnu wučbu na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnazija. Referentka za serbske naležnosće města Anna Kosacojc-Kozelowa poda zawod do problematiki. Nawodnica gymnazija Anke Hillojc-Si­ckertowa poda přehlad wo nałožowanju noweje koncepcije a naliči někotre přičiny, čehoždla njemějachu dotal koncepciju za bilingualnu wučbu. Při tym skedźbni na dołho trajacu diskusija wo wozrodźenju delnjoserbšćiny kaž tež na njedostatk wučbnych materialijow a personala.

Wjace podpěry trěbne

pjatk, 09. septembera 2016 spisane wot:
Sćěhuješ-li jako absolwent dźensnišeho Delnjoserbskeho gymnazija njekónčacu so stawiznu nastupajo rólu serbskorěčneje wučby na tymle za Braniborsku wažnym kubłanišću, njemóžeš so dodźiwać. Jedyn gremij po druhim so z problematiku zaběra, wčera nětko přisłušny wuběrk Choćebuskeje zhromadźizny měšćanskich zapósłancow. Prašam so, hdźe je wony duch wostał, kiž sym swój čas tam začuwał? Dosahatej horliwosć a angažowanosć wučerjow za serbskosć, nic jenož jednotliwcow, zo njeby so šula jeničce serbska mjenowała, ale woprawdźe tajka była? Delnjoserbski gymnazij je wosebite, dokelž mjeńšinowe kubłanišćo. Měritka, kotrež za „normalne“ gymnazije płaća, su tohodla njedospołny grat. Delnja Łužica trjeba rěčnje sylny Delnjoserbski gymnazij. Za to je zaměrniša podpěra serbskeje zjawnosće na politiskim polu, tež Domowiny, njewobeńdźomna. Axel Arlt

Ćeže z cuzymi słowami

štwórtk, 08. septembera 2016 spisane wot:

Ličba cuzych słowow w serbšćinje běžnje přiběra. A častodosć prawje njewěmy, kak z nimi w teksće wobchadźeć, dokelž su wukóncy tajkich słowow za našu rěč njezwučene. Z někotrymi typami nowo-twórbow cuzeho pochada chcemy so tu zaběrać.

Bjez wobmyslenjow so zetkać

štwórtk, 08. septembera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). 9. lětnik Serbskeho gymnazija Budyšin zaběraše so dźensa dopołdnja z hesłami „ćěkańca“, „azyl“ a „wosobinski angažement“. Zarjadowanje je dźěl tuchwilu wotměwacych so 1. Budyskich tydźenjow demokratije. Serbski gymnazij, Domowina, Kamjentny dom a Greenpark, zarjadowarjo tohole „dnja zetkanja“, nastorčichu šulerjow k tomu prašenja stajeć, swoje měnjenje zwuraznić kaž tež zhromadnosć podpěry wuwiwać. Sofija Delanec z wobłuka mobilne młodźinske dźěło z Kamjentneho domu a kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic stej za to mnohe ideje přihotowałoj.

nawěšk

nowostki LND