Budyšin (CS/SN). Budyska rozmołwa wčera wječor w Schillerowym gymnaziju zaběraše so z temu „Migranća jako sobušulerjo“. Nawoda regionalneho zarjada Sakskeje kubłanskeje agentury w Budyšinje (SBAB) Mathias Peter měješe jenož mało praktiskeho přinošować. To běchu słowa přitomnych pedagogow wjace wuprajace. „Najlěpša integracija je wulka přestawka“, rjekny jedna wučerka, „hłownje sobušulerjo so wo to staraja, zo so dźěći z migraciskim pozadkom w zhromadźenstwje přiwzaći čuja.“ Wona pak njezataji tež problemy, hdyž muscy šulerjo z arabskich krajow wučerki njeakceptuja.

Z dobrej tradiciju pokročowali

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Worklecy (BW/SN). Při krasnym słónčnym wjedrje su zašły pjatk šulerjo Serbskeje zakładneje a wyšeje šule „Michał Hórnik“ we Worklecach swoju meju mjetali. K tomu bě zaso tójšto wjesnjanow nawječor na šulski dwór přichwatało.

Lětsa wjerćeše so 24 porow šulerjow wokoło mejki. Z wašnjom je, zo stajnje 4. a 9. lětnik wokoło meje rejuje. K serbskim ludowym spěwam, kotrež zaklinčachu z paska, so holcy a hólcy jara dostojnje pohibowachu; a bě wjeselo, jim přihladować. Wšitke holcy běchu w serbskej narodnej drasće. Jako so hólcy-dźewjatkarjo wo mejski wjeršk wubědźowachu, so jedyn­ ze šulerjow zrani a dyrbješe so w chorowni lěkować dać. Mejski kral bu Philipp Kral, kiž wuzwoli sej Konstancu Čižankec za kralownu. Z přewodom dweju wučerjow, kotrajž na akordeonje a gitarje hraještaj, ćehnjechu šulerske pory spěwajo po wsy.

Šulerjo sej formy ratarjenja zbližili

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Šulerjo wyšeju UNESCO-šulow ze Sakskeje, Ralbičanskeje a Lipšćanskeje z mjenom Paul Robeson, zaběrachu so kónc­ tydźenja we wobłuku projekta z wužadanjemi wobswěta a přirodo­škita.

Ralbicy (JK/SN). We wobłuku projekta „Hladaj dokładnje – měšej sobu“ přewažuje bjezposrědnje dźěło w přirodźe.

Pjatk popołdnju běchu šulerjo na polach Nukničanskeho bura Marka Smoły po puću, zo bychu proby pódy brali. Do toho spřistupnichu sej wšelake bioin­dikatory, wosebje rostliny. Dale zezna­jomichu so z wotběhom plahowanja swini po ekologisko-biologiskich zasadach, z produkciskimi wuměnjenjemi a ze zwičnjenjom wudźěłkow ratarskeho předewzaća. Wječor analyzowachu woni w Nje­swačanskej młodowni, hdźež Lipšćanscy šulerjo přenocowachu, zhromadnje pó­dowe proby a wuhódnoćichu je. Sobotu wopytachu plahowarnju rancow w Njebjelčicach a po tym Hrań­čanski dejny kombinat. Na woběmaj městnomaj, hdźež intensiwnje produ­kuja, spóznachu šulerjo rozdźěl k ekologiskemu a biolo­giskemu ratarjenju.

Bórkowy (HA/SN). Zakładna a wyša šula w błótowskich Bórkowach ma wot dźensnišeho čestne mjeno „Mina Witkojc“. Delnjoserbska basnikarka a nowinarka bě so 28. meje 1893 w Bórkowach narodźiła, je wulki dźěl swojeho žiwjenja tu bydliła a za serbski lud dźěłała. To je wjace hač 40 němskim a serbskim pedagogam a něhdźe 450 šulerjam a šulerkam wot 1. do 10. lětnika wulka česć. 120 z nich wuknje delnjoserbšćinu w serbskej B-wučbje, 35 zajimcow wobdźěla so w rjadownjach 1 do 6 na němsko-serbskej bilingualnej wučbje. W šulskim horće dźěłaja po projekće Witaj. To hłownje k tomu přinošowaše, zo je so šulska konferenca – potajkim wučerjo, starši a šulerjo – po dlěšim rozjimanju za tele čestne mjeno rozsudźiła. Runje tak stej Bórkowski hamt jako šulski nošer a župa Delnja Łužica prócowanja podpěrałoj.

Zhromadne dny do rozžohnowanja

srjeda, 18. meje 2016 spisane wot:
Šulerjo 4. lětnika Kulowskeje Krabatoweje zakładneje šule přebywachu tele dny w Połpicy (Halbendorf/Spree). Za nich běše to zakónčaca jězba, prjedy hač so kónc šulskeho lěta z kubłanišćom rozžohnuja a na druhe šule přeńdu. Na swojej jězbje přewjedźechu přirodne projekty, pućowachu k Stróžanskim hatam a zbližichu sej tamnišu zwěrinu. Z łučnych zelow přihotowachu słódnu butru, zhonichu zajimawostki wo njetopyrjach a pućowachu podłu Sprjewje. Foto: Lubina Dučmanowa

Lóštna nalada knježeše mjez něhdźe dwaceći młodostnymi na wčerawšim wječorku „Piwa, wina, palenca za dobry cocktail njetrjeba“­ w internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija. Organizowałoj běštaj zarjadowanje socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma­ WITAJ Franciska­ Zopic a kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic. Foto: Rejzka Wałdźic

Wo bydlenju a přebywanju

srjeda, 11. meje 2016 spisane wot:

Bydlić chce kóždy přijomnje, a móžnosćow je dźensa dosć a nadosć. Mnozy su sej kupili swójstwowe bydlenje, němsce Eigentumswohnung. Njedawno sym čitał wobsydstwowe bydlenje, ale chcemy tola radšo wostać při swójstwowym bydlenju, kaž podawa to Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki. Štož kóždy mjenuje swoje, to je jeho swójstwo. Analogiski poměr mamy w němčinje: jemandem eigen je substantiwisce wuprajene sein Eigentum. Mamy dalše jenak tworjene němske kompozita, kotrež přełožujemy z adjektiwom swójstwowy a wotpowědnym substantiwom: Hdyž je so na přikład něchtó přešoł na cuzym swójstwje, tak je to swójstwowy delikt, Eigentumsdelikt. A hladajo na rozdźělenje swójstwa w towaršnosći rěčimy wo swójstwowych poměrach, Eigentumsverhältnisse.

Sakski stipendij

srjeda, 11. meje 2016 spisane wot:

Drježdźany (SN/MiR). Wotnětka hač do 30. junija móža so studenća wučerstwa na internetnej stronje www.sachsenstipendium.de wo podpěru požadać. „Móžemy lětsa połsta stipendiatow přiwzać“, zdźěli sakska ministerka za kultus Brunhild Kurth (CDU). Wona bě program loni zrodźiła, zo by wjace wučerjow za šule na wsach zdobyła. Ze stipendijom spěchuja motiwowanych ludźi, kotřiž chcyli po zakónčenju studija zwonka wulkich sydlenskich centrumow, kaž su to Drježdźany abo Lipsk wuwučować.

Lětuša nowosć je, zo rozprawjeja lońši stipendiatća na internetnej platformje Facebook. Na stronje Perspektive-Land su mnohe aktualne informacije zjimane. Zdobom słuži strona wuměnje nazhonjenjow. „Nimo zwólniwosće, na wsy wuwučować, su stipendiaća wažni multiplikatorojo, kotřiž móža ze swojimi nazhonjenjemi dorost zahorić“, ministerka piše­. Studenća wučerstwa wot 5. semestra za směry zakładna a wyša šula kaž tež wosebita pedagogika hodźa so do programa zapřijeć. Nimo měsačneho spěchowanja 300 eurow maja zdobom indiwiduelny přewod zaručeny.

Šulerjo wo Serbach přednošowali

srjeda, 04. meje 2016 spisane wot:

Wojerecy (SN/MiR). Šulerjo rjadownje 10c Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija zaběrachu so wčera dopołdnja ze serbskimi temami. Benedikt Leonhardt, Syman Kocor a Lydija Suchec předstajichu swoje dźěła we wobłuku kompleksnych wukonow. Přednoškaj, kóždy nimale třištwórć hodźiny trajacy, běštej pjelnjenej z datami a faktami. Přiwšěm wu­žiwachu přednošowacy tež přiležnosć, ze swojich wosobinskich dožiwjenjow rozprawjeć, swojich sobušulerjow so prašeć a jich tak aktiwnje zapřijeć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND