Wutrajnosć prašana

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:
Angažement so wudani. Derje tuž, zo zhladuje nawodnica Choćebuskeje Šule za Delnjoserbsku rěč a kulturu Marja Elikowska-Winklerowa na pozitiwne wuwiće, wosebje nastupajo financielne wuhotowanje zarjadowanjow a projektow kubłanišća. Wosebje dźakowano jeje wobstajnemu wabjenju ma kubłanišćo spě- chowarjow, kotřiž rěčnu šulu swěru podpěruja. Na jednym boku su to zarjady a towarstwa, mjez nimi Załožba za serbski lud a Domowina, kotrež personalne kóšty a wudawki, kaž honorary za referentow zarunaja. Na tamnym boku so ludźo, kotřiž na kursach a na ekskursijach wobdźěleja abo z dobrej radu resp. z kreatiwnymi namjetami poskitk kubłanišća woboha­ćeja. Facit: Štóž chce podpěru měć, zo by swoje ideje zwoprawdźić móhł, njesmě we wabjenju za nje popušćić, tež hdyž so kóžde durje hnydom njewotewru. Prašana je wutrajnosć. Milenka Rječcyna

Dźak za wotmołwy

pjatk, 23. decembera 2016 spisane wot:
Skónčnje je zaso tak daloko. Skónčnje swjećimy hody. W kruhu swójby a přećelow budźe chwile wróćo zhladować a nowe ideje rodźić. Jako redaktorojo našeho wječornika dopominamy so runje tele dny do hód na lěto 2016, na mnohe terminy, rozmołwy a zetkanja z našimi čitarjemi a partnerami. Wosebje wažne nam bě runje zašłe dny zhonić wot institucijow, zarjadnišćow, předewzaćow a towarstwow, što su wone w nachilacym so lěće docpěli, kotre přeća su so jim spjelnili, ale tež, hdźe su prašenja njewotmołwjene wostali. Smy naprašowanja rozesłali a wjele telefonowali. Zdobom chcychmy zhonić, kotre mysle přewodźeja ludźi do noweho lěta. Tym, kotřiž su w dohodownym času wotmoł­wili, słuša tule wosebity dźak. Runje w adwen­tnym času dźě je derje, měć chwile za druhich. A tajku su sej mnozy naši partnerojo brali, na kóncu za was, lubi čitarjo SN. Milenka Rječcyna

RCW ma dale tójšto nadawkow

pjatk, 23. decembera 2016 spisane wot:

Choćebuska wotnožka Rěčneho centruma WITAJ chce klětu dalšich zajimcow za swoje zarjadowanja zdobyć, wosebje młodostnych, kubłarjow a wučerjow.

Choćebuz (SN/MiR). Na Choćebuski RCW čaka přichodne lěto cyły rjad naročnych nadawkow. Mjez druhim nastanu tam dalše nowe wučbne srědki, husto w ko-operaciji z dźěłanišćom ABC. „Přichodnje ma wuńć gramatiska přiručka. Wažne tež je, zestajeć wučbnicy za wuknjenje delnjoserbšćiny jako cuza rěč“, rozłožuje nawoda zarjadnišća dr. Viktor Zakar. „Dalši tajki projekt je wuwić nowu fiblu, dźěłowu knihu k alfabetizowanju w delnjoserbskej rěči.“ Dale a bóle starać chcedźa so sobudźěłaćerjo RCW wo to, serbsku bilingualnu wučbu a wučbu serbšćiny jako cuzu rěč na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju a na zakładnych šulach sylnić.

Honorarnaj profesoraj

štwórtk, 22. decembera 2016 spisane wot:
Drježdźany (SN). Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo je dźesać nimopowołansce skutkowacym docentam­ Sakskeje powołanskeje akade­mije titul „honorarneho profesora“ spožčiło. Z počesćenjom chcedźa hód­noćić wukon docentow, kotřiž so hižo dołhi čas na wusahowace wašnje we wuwučowanju a w gremijach akademije angažuja. Mjez wuznamjenjenymi staj dr.-ing. Wulf-Dietrich Hertel a dr.-ing. Jürgen Joswig z Budyskeje statneje powołanskeje akademije. Ministerka za wědomosć dr. Eva-Maria Stange (SPD) podšmórny wysoku kwalitu wukubłanja na Budyskim kubłanišću.

Budyšin (SN). Rěčny centrum WITAJ je wudał zešiwk k hotowanju serbskeje narodneje drasty. Dwurěčnje su w nim jednotliwe kroki woblěkanja swjedźenskeje drasty katolskich Serbowkow wopiso­wane. K tomu podate su wulke fota. Darmotny zešiwk słuži jako dalekubłanski material kubłarkam, wučerkam a wšě dalšim zajimčam-hotowańčam. Dóstanjeće jón w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji a w Róžeńčanskim drastowym wobchodźe.

Połni zaćišćow so z Waliziskeje nawróćili

štwórtk, 15. decembera 2016 spisane wot:
Cardiff (SN/MiR). Kubłansku jězbu do Waliziskeje je dźesać Serbow k tomu wužiło, so wo spěchowanju walizišćiny informować. Organizowała je zajězd městopředsydka Domowiny Judith Wałdźic. „Najzajimawše běše wustupowanje Walizičanow a kak woni projekty a iniciatiwy přesadźa a z kotrym pozitiwnym nastajenjom. Zahoriło je mje jich nastajenje, přiwšěm woměrje postupować a njedźěłać po principje, zo dyrbi wšitko być w krótkim času zwoprawdźene“, wona rozłoži. Wědomostna sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ dr. Madlena Norbergowa zwěsći: „We Waliziskej měrja so wšitcy zhromadnje na jedyn zaměr. A tón je nałožowanje walizišćiny. K tomu tworja so wšelake rěčne rumy, tuchwilu wosebje za młodostnych. Wažne je jim wšudźe a z kóždym, kiž walizisce móže, tak rěčeć.“ Direktor Załožby za serbski lud Jan Budar praji: „Wšitke naprawy, kotrež so tam k spěchowanju walizišćiny přewjeduja, so jara profesionelnje, wosebje z pomocu wědomostnikow přewodźuja. Wone so stajnje a zaso ewaluěruja. Wosebje překwapiło mje je, zo maja bohate marketingowe naprawy.

Publikumej posměwk do mjezwoča skuzłali

srjeda, 14. decembera 2016 spisane wot:

Wotrow (jb/SN). Kóžde druhe lěto nazwučuja wuknjacy Šule Ćišinskeho Pančicy-Kukow adwentny koncert, zo bychu jón krótko do hód staršim, wowkam a dźě­dam, bratram a sotram kaž tež dalšim přiwuznym předstajili. Runja zašłym razam přewjedźechu tónle koncert minjenu njedźelu we Wotrowskej cyrkwi. Mnozy šulerjo a swójbni su přichwatali, a tak bě Boži dom kopaty połny.­

Kubłanski wjeršk

srjeda, 14. decembera 2016 spisane wot:

Njebjelčicy (SN/JaW). Iniciatiwa Serbski sejm chce kubłansku a kulturnu awtonomiju Serbow. To wuchadźa z medijoweje zdźělenki, w kotrejž připowědźeja iniciatiwnicy prěni serbski kubłanski wjeršk. A tón ma so 14. januara 2017 w Budyskim Kamjentnym­ domje wotměć.

Za přičinu, awtonomiju docpěć, ma iniciatiwa „dramatiski spad wšědneho nałožowanja serbskeje rěče“ a jeje nimoměry wulku „wažnosć jako identitu tworjacy stołp našeho ludu. Njesměmy so dlěje komdźić, wosud serbskeho zhromadźenstwa runje w tymle wobłuku sami postajeć.“.

Wjeršk ma być składnosć, njedostatki mjenować, mysle polěpšenja předstajić a puće rozrisanja formulować. Zajimcy móža tuž hižo swoje pozicije organizatoram pod připósłać. Jako nastork do diskusije předleži poziciska papjera předsydy Drježdźanskeho towar­stwa Stup dale dr. Handrija Kluge. Do diskusije na wjeršku zapřijeć chcedźa sejmikarjo wšelakorosć nahladow wšěch potrjechenych, nimo dźěći mjez druhim tež staršich, wučerjow, šulskeho towarstwa a Domowiny.

Nadrobniše informacije:

Medijowa zdźělenka Serbski sejm.pdf

Positions-Papier_Pädagogen_Deutsch.pdf

Papjera_Pedagogojo_Dolnoserbsce.pdf

Papjera_Pedagogojo_Hornjoserbsce.pdf

Projekty so derje wuwiwaja

štwórtk, 08. decembera 2016 spisane wot:

Bórze budźe móžno internetnje serbšćinu wuknyć a so w njej wukmanić

Załožba za serbski lud spěchuje hač do kónca lěta 2018 wosom projektow digitalizacije. Za to maja hišće nimale dwaj milionaj eurow, informujetej naměstnica direktora Załožby za serbski lud Michaela Mošowa a zamołwita sobudźěłaćerka za nałožowanje serbskeje rěče w nowych medijach Maria Untchowa. Sumu dźěla sej Zwjazk z 255 000 a Swobodny stat Sakska z 250 000 eurami wob lěto kaž tež Kraj Braniborska z 89 000 eurami na lěto 2017 a 72 000 eurami na 2018.

„Serbski Budyšin“

Z cyłkownje sydom lětsa zapodatych projektow, serbšćinu digitalizować, załožba jenički spěchuje. Je to online-projekt „Serbski Budyšin“, přewodnik po sprjewinym měsće k serbskim stawiznam. Zapodał bě jón Bosćij Benada. Kóšty: 58 000 eurow hač do lěta 2018. (Spěchowanje jednotliwych projektow namakaće w pódlanskej tabulce.) Na naprašowanje k aktualnemu stawej so Budyšan njewupraji. „Projekt je w procesu“, bě jenički komentar.

Kontrola a korpus

Tele projekty k digitalizaciji załožba spěchuje:

štwórtk, 08. decembera 2016 spisane wot:
Mjeno projektaspěchowanje 2016spěchowanje 2017spěchowanje 2018
Prawopisna kontrola za hornjoserbšćinu40.700 €60.500 € 11.000 €
Prawopisna kontrola za delnjoserbšćinu44.000 € 69.760 €
Wutwar referencneho korpusa načasneje hornjoserbšćiny33.000 € 33.000 €
Wutwar referencneho korpusa načasneje delnjoserbšćiny33.000 €33.000 €
Słownikowa app „Prawje pisać“6.000 €
Serbšćinu online wuknyć hornjoserbsce185.158 €225.727 € 250.085 €
Serbšćinu online wuknyć delnjoserbsce66.925 € 66.925 €
Digitalny wučbny material „Digital – krok po kroku“250.445 €137.048 € 137.983 €
Koncept za serbsku digitalnu biblioteku8.000 € 11.000 €
Awdijopřewodnik za dźěći; Budyski Serbski muzej21.860 €20.000 €
„Serbski Budyšin“;
přewodnik po měsće k serbskim stawiznam
Array
12.710 €
21.664 € 23.000 €

nawěšk

nowostki LND