Na wulkim jewišću Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła měješe dźensa dopołdnja hudźbna bajka Sergeja Prokofjewa „Pětr a wjelk“ premjeru. Zhromadny projekt Budyskeje hudźbneje šule ze swojim orchestrom a rejwanskej company MSV 04 Budyšin w kooperaciji NSLDź měri so na šulerjow Budyskeho wokrjesa. Foto: SN/Maćij Bulank

Dobyćerjo jutře koncertuja

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:

Wojerecy (MFü/SN). Najlěpši wobdźěl­nicy 26. regionalneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ wuhotuja jutře, so­botu, w 15 hodź. w awli Wojerowskeho ­Lessingoweho gymnazija tradicionalny koncert dobyćerjow. Dohromady 107 ­dorostowych hudźbnikow Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa bě so na wubědźowanju minjeny kónc tydźenja we ­Wojerecach wobdźěliło. Mjez nimi bě lědma Serbow. Jeničce Józef Hantuš a Dawid Wowčer z Radworja kaž tež Tarah Meltzer z Chasowa swoje kmanosće ­pokazachu. 85 solistow a ansamblowych hudźbnikow je znajmjeńša 21 wot 25 móžnych dypkow docpěło a sej tak jedne z prěnich mytow wubědźiło. Najlěpši z nich wuhotuja jutřiši koncert doby­ćerjow.

Wučba serbšćiny raz hinak

štwórtk, 02. februara 2017 spisane wot:
Šulsku hodźinu bóle praktiskeho raza dožiwichu wčera wobdźělnicy serbskeje wučby na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“. Ze swojej wučerku Ines Lešowej dojědźechu sej do Łaza, hdźež podachu so na slědy Handrija Zejlerja. Čłonka spěchowanskeho towarstwa za zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Gabriele Knothe (nalěwo) čitaše šulerjam ze Zejlerjowych fabulow. We Łazowskej cyrkwi hosćo zhonichu, zo su w njej 1991 Załožbu za serbski lud załožili. Dale pobychu w Domje Zejlerja a Smo­lerja kaž tež při pomniku Handrija Zejlerja. Foto: Heinz Hirschfeld

Wšelake warianty ptačeho kwasa

štwórtk, 02. februara 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). 22 předstajenjow dźěćaceho­ ptača kwasa ma Serbski lu­dowy ansambl lětsa předwidźanych. Pjeć z nich a z tym po ličbje wjace hač dotalne lěta je ryzy serbskich. Serbskorěčne předstajenja móža sej dźěći na žurli ansambla trójce a dwójce na jewišću Chróšćanskeje „Jednoty“ wobhladać. Dalše předstajenja su po wjetšinje měšanorěčne, němsce a serbsce, kaž we Wojerecach a Choćebuzu. Ansamblowcy maja za turneje tež němsku wersiju ze serbskimi elementami přihotowanu. Tónle tydźeń su ju jónu tež w Budyšinje předstajili. W njej zanjesechu ansamblowcy někotre štučki serbsce, kaž „Štó ma njewjesta być“ a „Sławu“. Hewak bě rěčny poskitk němski. „Ze wšelakimi wariantami wotpowědujemy přećam kubłanišćow“, praji jednaćelka Serbskeho ludoweho ansambla Diana Wagnerowa. Dźěći ze serbskich pěstowarnjow a šulow měrja so na wotpowědne serbske předstajenja, šule z nakromnych kónčin wužiwaja wosebje měšanorěčne.

Dwurěčne šule pytaja wučerjow

srjeda, 01. februara 2017 spisane wot:

„Serbšćina je moja maćeršćina a němčina je mi tohorunja wažna.“ Takle wopisuje Lukas Čórlich swój poměr k rěčomaj, kotrejž wšědnje nałožuje. Wón chodźi do 12. lětnika Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija. Do toho je wón Ralbičansku Serbsku wyšu šulu z realnym wotzamknjenjom zakónčił. Lětsa chce nětko maturować. Rady wobdźěla so na cyło­dnjowskim poskitku serbšćiny, kotruž zajimcam na Lessingowym gymnaziju wot 7. do 12. lětnika podawaja. Jako dwanatkar je wón tam jenički wobdźělnik. Tuž jeho wučerka Lubina Kühnowa wosebje spěchuje. Wšako chce so wón stać ze serbskorěčnym hudźbnym pedagogom.

„Serbskorěčnosć za mnje woznamjenja, zo hudźbu přichodnje serbsce wuwučuju“, Lukas Čórlich rozjasnja. Jemu je wažne swoju maćeršćinu žiwje dale dawać, přetož „wona je identita“. 18lětny hudźi na wjacorych instrumentach a chce­ pozdźišo šulerjow wo rjanosći kompozicijow wot Mahlera hač k Mo­zartej přeswědčić a jich za serbske spěwne­ herbstwo zahorić. Přidatnu prócu,­ kotraž je trěbna, zo by w studiju nadźěłanu wědu tež serbsce posrěd­kować móhł, chce wón rady na so wzać.

Myška a žurk wot fanow wobdatej

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:
Dźensa dopołdnja su mjez druhim šulerjo Barćanskeje a Wulkodubrawskeje zakładneje šule němskorěčny lětuši dźěćacy ptačokwasny program Serbskeho ludoweho ansambla „Myška w mróčelach“ na wulkej žurli Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadł­a dožiwili. Po předstajenju wužichu dźěći z Wulkeje Dubrawy składnosć, so w foyeru ze žurkom Napoleonom (Pětr Cyž) a myšku Sofiju (Manuela Klitsch) rozmołwjeć a sej programowy zešiwk signować dać. Foto: SN/Maćij Bulank

Biblioteki zachować

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:
Njedawno wopraša so mje přiwuzny, kak dołho chcu sej hišće na mojich knižnych polcach stejacy Meyerowy leksikon z časa NDR wobchować. Dźensniši dźeń informuje so wón w interneće. Mi pak je leksikon dopomnjenka a w nim su informacije, kotrež hewak nihdźe njenańdu. Wšako je so wid na swět w zašłych lětach změnił. A nic jenož to, tež wašnje wobstaranja informacijow. Dawno hižo njechodźa ludźo do bibliotekow kaž hišće před dźesać lětami. Měnja, zo namakaja wšitko, štož jich zajimuje, w interneće. Mnozy pak wědźa, kotre lěpšiny biblioteka skića. Dóstawaš tam dobru radu a na swoje zajimy přiměrjeny poskitk. Maš chwile so hnydom do knihi zanurić, móžeš sej ze słuchatkami na wušomaj wulećeć a njetrjebaš słucho­knihu hnydom kupić. Derje tuž, zo gmejny biblioteki jako poskitk kultury a kubłanja pod wobćežnymi wuměnjenjemi zachowaja. Milenka Rječcyna

Dohlad do wukubłanja a studija

póndźela, 30. januara 2017 spisane wot:
Podźěl elektroniki we wukubłanju mechanikarjow za techniku sanitarnych, tepjenskich a klimowych připrawow dyrbjał so dale wutwarić. Wo tym diskutuja Dieter Piskol,­ nawoda za wukubłanje w elektrokubłanskim a technologiskim centrumje Drježdźany, Tomaš Rječka a Martin Bohot z fachoweho zawoda za tepjensku tech­niku Rječka & Čornak (wotl.). Předewzaće z Kamjeneje bě jeničke serbske mjez 83 wustajerjemi­ sobotu na kubłanskich wikach „Nawi přichoda“ w Budyskej studijnej akademiji.­ Foto: Constanze Knappowa

Mało serbskich wobdźělnikow

srjeda, 25. januara 2017 spisane wot:

We Wojerecach wotměje so kónc tydźenja 26. regionalne wubědźowanje „Młodźina hudźi“, na kotrymž so 110 hudźbnych šulerjow z Kamjenskeho, Budyskeho a delnjošlesko-hornjołužiskeho regiona wobdźěli.

Budyšin (SN/mwe). Regionalne wubědźowanje „Młodźina hudźi“ je za wobdźělnikow – přizjewić móža so hudźbni šulerjo w starobje pjeć do 27 lět – kóžde lěto wulke wužadnje. Tež přichodnu sobotu a njedźelu budźe napjatosć w rumnosćach Wojerowskeje hudźbneje šule a Lessingoweho gymnazija zaso wulka. Wšako so tam solisća na pianu, harfje, w spěwanju, na bijadłach a gitarje kaž tež smyčkowe, dujerske a akordeonowe skupinki wubědźuja.

Klanki do noweho domu zaćahnyli

srjeda, 25. januara 2017 spisane wot:
Nimale dwě lěće dyrbjachu klanki w narodnej drasće pod blidom direktorki Šule Ćišinskeho­ Pančicy-Kukow přetwara dla wutrać. Mjeztym je Worklečanska šwalča Petra­ Kupcyna klanki zaso sporjadkowała. A dźensa bě skónčnje tak daloko, zo móžachu wone do noweho škleńčaneho domu zaćahnyć. Witrina je njezłamna a wo­h­njokruta, přiwšěm móžeš rjanosć jeje wobydlerjow derje wobdźiwać. Tak su dźensa tež tamniši młodźi ptačokwasni hosćo składnosć wužiwali. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

nowostki LND