Bratrowstwo wuspěšne dźěło bilancowało

póndźela, 07. decembera 2015 spisane wot:

Kulow (aha/SN). Wjace hač 40 čłonow towarstwa Bratrowstwo móžeše městopředsyda Handrij Rab minjeny pjatk wječor na hłownu zhromadźiznu na Bosćanowej žurli Kulowskeje fary witać. Po tym zo spominachu zhromadźeni, wuspěwawši „Wótčenaš“, na swojeju w rozprawniskej dobje zemrěteju čłonow, gratulowaše předsydka 150 wopřijaceho towarstwa Sonja Hrjehorjowa 18 čłonam ke kulojtym narodninam.

Wo dźěławosći dźiwadłoweje skupiny móžeše Marja Šwejdźina rjec, zo su w rozprawniskej dobje dokładnje 25 razow pod nawodom Měrka Brankačka probowali. Z nowej inscenaciju „Hdyž kokula woła“ chcedźa přihladowarjow na lětnym swjedźenju w januaru překwapić. Wo dźěćacu dźiwadłowu skupinu ze swojimi 18 čłonami stara so Zuzan Domjanowa, kotraž pokaza na poradźenej wustupaj z hru „Sněžna kralowna“ tež w Budyšinje a Běłej Wodźe. Mjeztym zwučuja młodźi hrajerjo nowy kruch. Jan Čěpic rozprawješe wo aktiwitach chóra a naliči 19 wustupow w zańdźenym lěće. Wjeselo so hižo na planowane wobdźělenje na nalětnim swjedźenju w klóšterskej zahrodźe namołwi wón młodostnych, do chóra so zarjadować.

Projekty za nowe lěto schwalene

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Wjace hač 45 wjetšich a mjeńšich projektow chce Domowina klětu w Delnjej Łužicy spěchować. Pjenjezy za to bjerje z fondsa, kotremuž energijowy koncern Vattenfall tež za lěto 2016 srědki w dotalnym wobjimje přewostaja. Zakład toho je dojednanje wobeju stron, zo tež klětu wuspěšne zhromadne dźěło dale powjedźetej, kaž su na wčerawšim posedźenju předsydstwa župy Delnja Łužicy w Choćebuzu připowědźili.

W zwisku z planowanym cofnjenjom Vattenfalla z Łužicy hrožeše wěsty čas strach, zo dalše projekty njefinancuja. Předsydstwo župy na swojim wurjadnym a njezjawnym wuradźowanju zdobom rozsudźi, kotre ze zapodatych projektow su po postajenych směrnicach spěchowanjahódne, hač w połnym wobjimje abo dźělnje. Tak rozjimachu cyłkownje 55 próstwow, kotrež běchu Domowinska župa, jednotliwe skupiny, towarstwa,­ Rěčny centrum WITAJ, Choćebuska wotnožka Serbskeho instituta a dalše delnjoserbske institucije zapodali. Mjez požadarjemi stej tež Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi a serbske towarstwo Ponaschemu.

Choćebuz (HA/SN). Ličba Domowinskich skupin w župje Delnja Łužica je so na 42 zwyšiła. Nowej skupinje stej we wsy Groźišću (Grötsch), kotraž słuša do Picnjanskeho hamta a w Gołbinje (Gulben) we wulkogmejnje Gołkojce.

Kónc oktobra su w Groźišću znowa załožili Domowinsku skupinu, po tym zo bě tam hižo za čas NDR tajka w bywšej župje Gubin-Baršć wobstała. Nowa skupina ma tuchwilu dźesać čłonow. Předsydka Christa Halkowa je tež wutworjenje cyłka iniciěrowała. Z jeho pomocu chcedźa w Groźišću mjez druhim skrućić wjesnu zhromadnosć w Domowinskej župje. Hižo w septembrje přewjedźechu we wsy serbsku kermušu, kotraž je wjele hosći zbliska a zdaloka přiwabiła. Nowa skupina chce so mjez druhim za to zasadźeć, zo bychu wjesnjenjo tež serbsku drastu bóle pěstowali.

Nimo nětčišich 42 Domowinskich skupin z nimale 1 100 čłonami přisłuša župje Delnja Łužica 22 zjednoćenstwow a towarstwow z cyłkownje 1 050 čłonami. Tak je wona najwjetša mjez pjeć župami serbskeho třěšneho zwjazka.

Kaž za čas dźědow a wowkow

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Hórska hěta přeproša k zhrěću. Sněhaki a kije steja hnydom při sćěnje. Nad kachličkami wisaja pulowry, zo bychu schnyli. Pod ławku steja drjewjancy. „To ma sněhakowarska hěta być, kotrejež flair chcemy tule předstajić“, rjekny ­Weronika Sauer z předsydstwa spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja. Hromadźe z Angeliku ­Hammerschmidt a Gabrielu Kno­thowu je wona lětušu adwentnu wustajeńcu „Zymski sport za čas dźědow a wowkow“ natwariła. Zawčerawšim, njedźelu, su přehladku wote­wrěli.

Dwaceći ludźi je sanki, sněhaki, wuhotowanje za lodohokej a dalše eksponaty wupožčiło. „Bjez nich njeby přehladka móžna była“, podšmórny Gabriela Kno­thowa. Nic pak jeno z wokolnych wsow su wobydlerjo z eksponatami pomhali. Karl Frank Gottfried Spruit z nižozemskeho Breukelena je swoje w 1930tych lětach we Łazu kupjene sněhaki přewo­stajił. „1921 je so wón we Łazu narodźił a 1934 ze swójbnymi do Nižozemskeje přećahnył“, rozłoži předsyda spěchowanskeho towarstwa Reinhardt Schneider. „Wón je wo našej wustajeńcy zhonił, na čož je jeho syn Peter sněhaki sem přiwjezł.“

Zhromadnje adwent witali

póndźela, 30. nowembera 2015 spisane wot:

Přewšo wšelakory bě kónc tydźenja zazběh adwenta. Mjeztym zo so na mnohich městnach dohodowne wiki wotměchu, knježeše w Konjecach wosebita zhromadnosć.

Konjecy (aha/SN). Mjeztym hižo šesty raz je Domowinska skupina Konjecy-Šunow sobotu na dworje Konječanskeho towarstwoweho domu adwentne popołdnjo přewjedła. Skupinska předsydka Kerstin Mauwowa bě z wothłosom jara spokojom, dokelž móžeše na zarjadowanje, kotrehož poradźenju stej tež wohnjowa wobora a wjesna rada přinošowałoj, nimo wjesnjanow mnohich hosći z wokolnych delanskich wsow witać.

Dwělomny wućek před wjedrom

pjatk, 27. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Wo pódlanskich zjawach „njedźelneje demonstracije“ hibanja My smy Němska 15. nowembra na Budyskim Póstowym naměsće njeje jenož Domowina tele dny z kanala Youtube w interneće zhoniła, kaž jeje nowinska rěčnica Borbora Felberowa wobkrući. Pask na Youtube pokazuje, zo steja rěčnicy, mjez nimi iniciatoraj Budyskeho hibanja Katrin a Veit Gähler, při swojich narěčach na schodach Serbskeho domu.

Sobudźěłaćerjo Domowiny su naležnosć tež na srjedownej rozrěči tematizowali. „Wobroćili smy so na Załožbu za serbski lud z próstwu pruwować, hač je wona – wšako Serbski dom w našim nadawku wobhospodarja – wo demonstraciji informowana była a hač bě akcija dowolena“, praji Borbora Felberowa

Nimo toho zo je hibanje zachodowy areal direktnje před durjemi Serbskeho domu wužiwało, přeradźa internetne widejo, zo su jeho pomocnicy tež taflu zakryli, kotraž informuje wo studiju Srjedźoněmskeho rozhłosa w twarjenju.

Młodźina sobu w srjedźišću

srjeda, 25. nowembera 2015 spisane wot:

Na hłownej zhromadźiznje župy „Michał Hórnik“ wobkedźbowane

Kamjenska župa „Michał Hórnik“ je wšo druhe hač rentnarske zhromadźenstwo. Byrnjež w někotrych Domowinskich skupinach přerězna staroba poměrnje wysoka była a so tež na zarjadowanjach zwjetša jeno starši ludźo wobdźěleli, je župa poměrnje młody cyłk. To wotbłyšćowaše so na njedawnej župnej hłownej a zhromadźiznje we Wotrowje, hdźež bě tójšto młodych wobličow, runje tak kaž w přehledźe wo zestawje župy a nic naposledk w župnym programje.

Zestawa župy so dale womłodźa. Nimo štyrjoch Domowinskich skupin – Njebjelčanskeje, Pančičansko-Kukowskeje, Šunowsko-Konječanskeje a Kanečanskeje – přisłušeja jej tajke cyłki kaž Wotrowska młodźina, chór Lipa z tuchwilu wjace hač 50 spěwarjemi a spěwarkami, Serbski folklorny ansambl Wudwor a Smjerdźečanska­ rejwanska skupina, kotrež maja wšitke tež mnohich młódšich čłonow w swojich rjadach. A we Wotrowje so nětko hišće tři dalše skupiny přidružichu – Ralbičanski a Chró­šćanski młodźinski klub kaž tež Hórčanske wjesne towarstwo Při skale.

Chce swoje měnjenje zapřijeć

srjeda, 25. nowembera 2015 spisane wot:

W dźesać wosobow wopřijacym předsyd- stwje župy „Michał Hórnik“ je Rafael Wjacławk z 19 lětami najmłódši čłon. Po zakładnej­ a srjedźnej šuli w Pančicach-Kukowje a we Worklecach je wón na Budyskim­ Serbskim gymnaziju ma­turował a da so nětko w Budyskim za­wodźe Edding na mechatronikarja wu­kubłać. W ródnej wsy Wotrowje spěwa wón w cyrkwinskim chórje a angažuje so w młodźinskim klubje. W nim stara so tuchwilu wo financy. Dokelž pak dotalny předsyda Maćij Wróbl kónc lěta swoje zastojnstwo złoži, chce Wjacławk za tule funkciju kandidować. Bjez dźiwa, zo je jeho terminowa protyčka hižo nětko často derje pjelnjena.

Nowowuzwolenemu předsydstwu Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ přisłušeja Marhata Deleńkowa, Rafael Wjacławk, Hańžka Deleńkowa, Katharina Jurkowa, Zala Cyžowa, Clemens Škoda, Jürgen Njek, Měrko Šmit, Trudla Kuringowa, Michaelis Korjeńkowa­ a Jana Hiccyna (wotlěwa). Foto: Feliks Haza

Sobotu, 7. nowembra, měješe dźiwadłowy kruch lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy „Wumrěć njedawa, ćeta“ w režiji Petry-Marije Bulankec-Wenceloweje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe swoju premjeru.

Syła Delanow steješe tón wječor na jewišću. Anita (Regina Kurjatowa) je sej na swoje narodniny črjódku hosći přeprosyła. Mjez nimi běše ćeta Frieda (Regina Šołćina) z Čorneho lěsa z mužom Otom (Pawoł Janca). Tež turkowska susodka Ajša­ (Kerstin Mauwowa) bě na swjedźeń přišła. Zawjedliweho turkowskeho rakija dla ma mandźelski Anity Theo (Rajmund Čórlich) na narodninach chětro ćerpjeć. Nic naposledk tež lěkarki na mopedźe (Angelika Šěnowa) dla. A k tomu hišće wjesny pólcaj Dubik (Markus Šołta) přichwata, kiž so do studentki skótneje mediciny Rezi (Viktorije Žurec) zahlada.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND