Wurjadny swědk srjedźowěkowskich stawiznow

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Što ma přestrjenc z Bayeuxa zhromadneho z Hornjej Łu­žicu? Na prěni pohlad ničo. Budyscy archeologojo bychu wjeseli byli, bychu-li tajki časowy swědk zažneho srjedźowěka měli. Přestrjenc pokazuje dokładnje po­dawki mjez Jendźelskej a Francoskej w 11. lětstotku. Nimo bitwy pola Hastingsa w lěće 1066 předstaja wón tež wšelake podawki wšědneho dnja. Muzej Budyšin je hordy, směć we wobłuku wustajeńcy „Twjerdźizny, črjopy, spanjowe rynki – regionalna archeologija srjedźowěka“ fotokopiju přestrjenca pokazać.

Sobotu wotewrjena přehladka je hač do 21. februara 2016 přistupna. Při zahajenju zrodźi so myslička, zarjadować składnostnje wróćenja fotokopije kubłansku jězbu zajimowanych Hornjołužičanow do Normandije. Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens – wón perfektnje francosce rěči a je zdobom dobry­ znajer stawiznow – přednošowaše k pozadkam přestrjenca z Bayeuxa, kotryž su prawdźepodobnje žony po wo­pisowanjach mužow wušiwali.

Nachwilny serbskorěčny rum stworili

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Hižo druhi raz wotmě so w Chołmje (Kollm) při Kwětanečanskim spjatym jězoru serbski ewangelski kónc tydźenja. Wosebje młode swójby zwonka Łužicy wužiwachu składnosć, tworić sej z dźěćimi nachwilny serbskorěčny rum.

Chołm (LM/SN). Kónc tydźenja přihotowali běchu fararka Jadwiga Malinkowa ze Slepoho, Christiana Piniekowa z Choćebuza a Maria Pěčkec ze Slepoho, kotraž přewza dźěło z dźěćimi. Pod jeje nawodom nazwučowachu dźěći mjez druhim bajku wo sydom kózlatkach, kotruž njedźelu k zakónčenju zetkanja předsta­jichu. Dorosćeni rozestajachu so z bi­bliskej temu „W cuzbje“. Prašenja, hdy a hdźe­ sym w cuzbje abo čuju so cuzy, stejachu w srjedźišću zhromadneho rozmyslowanja. Nimo toho zhonichu wobdźělnicy tež wšelake zajimawostki ze serbskich stawiznow Chołma. Hišće kónc 19. lětstotka bě połojca wobydlerjow tamnišeje wokoliny serbska. Najsławniši Serb Chołmjanskeje wosady je bjezdwěla duchowny Jurij Matej (1652–1732), kiž přełožowaše wšelake nabožne spisy do serbšćiny a zdźěła jednu z prěnich serbskich gramatikow.

Wo knihach a kniharni (09.10.15)

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:

Zaběram so tuchwilu z nowym projektom, kiž ma poměrnje mało z produktami činić, kotrež smy dotal w Ludowym nakładnistwje Domowina wudawali. Wotnětka chcemy mjenujcy tež do wašich digitalnych polcow – derje, cyle nowe to njeje, myslu-li na naše e-booki. W času, hdyž je mnohim samozrozumliwe, so za pućom abo zajimawostkami w cuzbje nic druhich ludźi, ale swój smartphone pra­šeć, abo k nakupowanju do onlineshopa hić, běše na času rozmyslować, kak dóstanjemy swoje produkty na nastroje, kotrež so wšědnje wužiwaja. Abo kak wuwiwamy produkty za tablety a smartphony.

Wo našim projekće, Towaršny spěwnik jako app wudać, sće hižo tu a tam čitać móhli. Što pak za tym do dźěła tči, na čo mamy při zwoprawdźenju dźiwać a kajki je puć wot ideje hač k hotowemu produktej, to runje nazhonjamy.

Smjeć so tu zakazane njeje

štwórtk, 08. oktobera 2015 spisane wot:
Prěnja serbska premjera tuteje hrajneje doby so bliži. 17. oktobra předstajitej Anna-Maria Brankačkec a Lisa Čornakowa (wotlěwa) zhromadnje z Měrkom Brankačkom kruch „Nic so smjeć!“ chorwatskeho awtora Miry Gavrany. Delnjołužiski publikum měješe hižo swoje wjeselo nad lubosćinskej komediju, nětko skići NSLDź tudyšim přihladowarjam šansu na zabawny wječor. Z chorwatšćiny do hornjoserbšćiny přenjesła bě tekst Lubina Hajduk-Veljkovićowa. Foto: Miroslav Nowotny

Na wurjekowanju hižo dźěłataj

srjeda, 07. oktobera 2015 spisane wot:

Młodostnaj so prašataj, hač je powołanje dźiwadźelnika něšto za njeju

Na tele prašenje wotmołwu nańć chcetaj nowaj elewaj Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła (NSLDź) Budyšin Juliana Gruhnec z Konjec a Richard Nowak z Jaseńcy. Hač wotpowědujetej powołanje a žiwjenje dźiwadźelnika scyła swójskim žiwjenskim předstawam, to chcetaj młodostnaj w lěće při dźiwadle wupruwować.

Ideja Serbskeho ludoweho ansambla Budyšin, dale woblubowany oratorij „Žně“ z pjera Korle Awgusta Kocora na ly­risku pěseń fararja a basnika Handrija Zejlerja zaso jónu předstajić, a to w prawym času na dostojnym městnje, wopokaza so minjenu njedźelu jako jara­ dobra. Bě to poskitk SLA za swjedźeń domcho­wanki.

Domiznu sej z mólbami wotkrywać

srjeda, 07. oktobera 2015 spisane wot:
20 mólbow Hansa-Jürgena Mengesa ze Złyčina su tuchwilu w domje Zejlerja a Smolerja we Łazu wustajene. Pod hesłom „Mólby – Krajiny w akwarelu a woliju“ njejsu pak jeno twórby ze Złyčina a wokoliny widźeć, ale tež z kónčin wokoło Ralbic a Pančic-Kukowa, hdźež sej wuměłc rady dojědźe. Z molowanjom wotkrywa sej wuměłc swoju domiznu. Prjedy hač mólby w ateljeju nastawaja, Menges motiwy fotografuje, předewšěm pućiki a skupiny štomow jeho při tym fascinuja. Foto: A. Kirschke

Tež w Hórkach nazymski koncert

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/CoR). Nazyma je čas tradicionalnych nazymskich koncertow serbskich chórow. Dohromady štyrnaće organizuje wjelelětna zamołwita w nadawku Załožby za serbski lud Marija Swierczekowa lětsa. Dwaj, kotrajž formalnje do rjadu słušatej, wotměštej so hižo w nalěću. Tuž čaka na publikum w přichodnych tydźenjach hač do srjedź nowembra hišće dwanaće koncertow, a prěnjej hižo tónle kónc tydźenja. Tak zaspěwa delnjoserbski chór Łužyca njedźelu popołdnju w Serbskim kulturnym centrumje Slepo, mjeztym zo stej Serbski folklorny ansambl Wudwor a skupina Přezpólni w Radworskim hosćencu „Meja“ z hosćom.

Nada Đorđević

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:
6. oktobra 1915 narodźi so Južna Serbowka Nada Đorđević, kotruž mjenowaše prof. Hinc Šewc w nekrologu w Rozhledźe 2/2001 „propagandistku Łužiskich Serbow a přełožowarku serbskeje literatury“. Hač do smjerće 25. decembra 2001 wosta wona „swěrna přećelka“ našeho ludu. Prěnich Łužičanow bě jako aktiwna zwučowarka na sokołskimaj zlětomaj 1928 w Skopju a 1930 w Běłohrodźe zeznała, hdźež wobdźělištej so delegaciji Serbskeho Sokoła. Dalšich Serbow zezna w 30tych lětach w Praze, hdźež měješe lektorat serbochorwatšćiny na Karlowej uniwersiće. Do Łužicy dósta so wědomostnica prěni raz hakle 1967 na wysokošulski kurs serbšćiny. Propagandu we woprawdźitym zmysle słowa je Nada Đorđević w njeličomnych nastawkach wo nas wukonjała. Přełožowała je wona dźěła našich spisowaćelow a basnikow, wot lěta 1994 tež za juhosłowjanski sokołski zwjazk naše Sokołske Listy. 1997 dósta za swoje mnohostronske skutkowanje Myto Domowiny. Na jeje iniciatiwu załožene Towarstwo přećelow Serbow w Běłohrodźe dale w zmysle propagandistki skutkuje. Mikławš Krawc

Wobchowa Slepjansku narěč

póndźela, 05. oktobera 2015 spisane wot:

Slepo (AK/SN). „Mamy Slepjansku serbšćinu dale wobchować a hajić“, podšmórny koordinatorka serbskich projektow w Slepjanskej kónčinje Juliana Kaulfürstowa minjeny pjatk na předstajenju knihi „Płachta pełna hulicowańkow – Slěpjańska serbšćina w słowje a pismje“ z cejdejomaj. Wudawaćel je Župa Jakub Lorenc-Zalěski, financowany bu projekt přez zrěčenje mjez Domowinu a Vattenfallom. Wjace hač sto hosći z wokoliny, Budyšina, Pančic-Kukowa, Drježdźan a Lipska bě na knižnu premjeru do Serbskeho kulturneho centruma Slepo dóšło. Towarstwo kólesko zawjeseli publikum ze spěwami.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND