Zjednoćenstwo sakskeho hospodarstwa (VSW) je bywšeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha z čestnym mytom wuznamjeniło a tak jeho wjelelětne skutkowanje kaž tež zasłužby za sakske hospodarstwo a Swobodny stat Saksku hódnoćiło. Prezident VSW dr. Jörg Brückner (naprawo), kiž myto přepoda, wuzběhny mjez druhim angažement Stanisława Tilicha při pěstowanju hospodarskich stykow z Ruskej, ale tež za wotkryće chinskich wikow. Kaž VSW zdźěli, chce Tilich mytowanski pjenjez 10 000 eurow přewostajić dźěćacemu hospicej Wutroba mjedwjedźa w Lipsku, klóštrej Marijinej hwězdźe a wosadźe Łuty-wjes. Foto: Kathleen Pfennig

Z wotmachom hotuja so w Genfje na lětuši Mjezynarodny awtowy salon, kotryž zajutřišim, štwórtk, wotewru. Na nim pokaza 180 wustajerjow cyłkownje 900 modelow. Mjez druhim prezentuja tam nowu „přezpólnu“ Škodowku Vision X. Wažna tema ­budu diskusija wo dieselowych awtach a hrožace cła za wuwoz europskich jězdźidłow do USA. Foto: Uli Deck/dpa

Papjerowa twornja wažny měznik za region

póndźela, 05. měrca 2018 spisane wot:

Grodk (JoS/SN). Rozsud je spěšnišo přišoł hač wočakowany. Firma Hamburger Rieger tzwr je mjeztym započała nowu papjerowu mašinu na Grodkowskim stejnišću twarić. Tole připowědźichu zastupjerjo předewzaća w Grodku. „Twar druheje papjeroweje mašiny je najwjetši projekt stawiznow předewzaća“, rjekny jednaćelski nawoda zawoda Hamburger Containerboard Harald Ganster. Dohromady 370 milionow eurow chcedźa do stejnišća inwestować, něhdźe 34 milionow eurow z toho su spěchowanske srědki Europskeje unije. Na zakładźe stoprocentowskeje stareje papjery chcedźa wot lěća 2020 lětnje 493 000 tonow běłeje a bruneje žłobičkateje papjery produkować. Za to wutworja dołhodobnje 200 direktnych a hač do 400 indirektnych nowych dźěłowych městnow. Za trěbny kwalifikowany per­sonal budu dalekubłanja trěbne. To nastupa tohorunja přidružnikow. „Přede­wšěm chcemy młodym ludźom atraktiwne dźěłowe šansy poskićić“, wuzběhny nawoda předsydstwa Prinzhorn Holding tzwr Cord Prinzhorn. „To zawěsća přichad ludźi do Łužicy, impulsy na bydlenskich wikach a etablěrowacu so łužisku jězorinu.

Město Budyšin na dobrym puću

pjatk, 02. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Statistiski zarjad města Budyšina předpołoži njedawno swoju aktualnu rozprawu za lońši třeći kwartal, w kotrymž je wuwiće ludnosće, dźěłowych wikow a turizma wopisane. Wosebje zajimawe su w tym nastupanju hospodarske ličby. Tuchwilu je w Budyšinje něhdźe 1 900 ludźi bjezdźěłnych. Přirunujo to z lětom 2008 je spóznajomne, zo je so ličba nimale społojčiła, štož dopokazuje atraktiwnosć sprjewineho města hospodarstwu. Dalša pokazka na tónle zjaw je, zo dźeń a wjac ludźi z Drježdźan w Budyšinje dźěła hač nawopak. Něhdźe 18 467 ludźi jězdźi wšědnje do Budyšina na dźěło.

Zmužitosć so wudaniła

pjatk, 02. měrca 2018 spisane wot:

Ideja je so skerje z nuzy zrodźiła, bě pak skónčnje prawa kročel. Wčera zhladowaše Petra Kupcyna na 25lětne wobstaće swojeje šwalčernje. Z ćěłom a dušu Worklečanka powołanje šwalče wukonja a je hladajo na serbsku narodnu drastu woprawdźita fachowča.

„Situacija je za wšěch wobćežna“

štwórtk, 01. měrca 2018 spisane wot:

Influenca je w Němskej swój wjeršk docpěła. 136 ludźi je dotal po cyłym Zwjazku na sćěhi chorosće zemrěło, a kónc schorjenjow njeje wotwidźomny. Tež chorownje w Budyskim wokrjesu mjeztym wjacorych pacientow ­influency dla lěkuja.

Za wysokohódnotnu wodu

štwórtk, 01. měrca 2018 spisane wot:

Wobydlerjow wokoło Běłeje Wody dołhodobnje a přezcyłnje zastarać

Po móžnosći blisko, we wysokej kwaliće a njewotwisnje wot hórnistwa dyrbjeli wobydlerjo wokoło Běłeje Wody a Slepoho přichodnje z pitnej wodu zastarani być. „Dźe wo 35 000 ludźi, kotrymž ma so pitna woda zawěsćić“, podšmórnje jednaćelka wodoweho zaměroweho zwjazka Srjedźna Nysa-Šepc Petra Brünner. „Zaměr je, zo wobydlerjo wodu wot lěta 2021 dołhodobnje z Hamorskeje wodarnje dóstanu.“

Za tři lěta dodawanske zrěčenje mjez koncernom Łužiska energija a milinarnje (LEAG) a Běłowodźanskimi měšćanskimi zawodami wuběži. Pitnu wodu dóstawaja wobydlerjo tuchwilu z Čorneje Pumpy. „Dyrbimy so znowa orientować“, Petra Brünner wuswětla. „Dalša wobćežnosć je, zo srjedźodobne dodawanje wody z Bjerwałdskeje wodarnje wotpadnje, dokelž je ze sulfatom poćežena. Dnownu wodu Bjerwałdskeje brunicoweje jamy rjedźić by jara drohe a z wulkimi wudawkami zwjazane było.“

Kóžde lěto so ludźo prašeja, kak łužiske ryby předewšěm zymu a zmjerzki přetraja. Přičina to, so raz pola nazhonitych rybarjow zawoda w Chrjebi wobhonić. A kaž bě wottam słyšeć, nimaja dotal žane wulke starosće, byrnjež ­dźěła dosć měli.

Chrjebjanski rybarski zawod tzwr wobhospodarja nimo mnohich łužiskich hatow wosebitu plahowansku připrawu za karpy na Čornopumpskim industrijnišću. Nazymu sadźeja tam rybički do připrawy, w meji wusadźeja je do hatow w regionje. To su ryby hižo wokoło 500 gramow ćežke. Tuchwilu waža wone něhdźe połojcu. W 22 stopnjow ćopłej wodźe ze susodneje milinarnje přede­wzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) so ryby wězo přewšo derje čuja. Z tej metodu karpy plahować zalutuje Chrjebjanski zawod jedne cyłe lěto plahowanskeho časa. Wšědnje tam karpy picuja, za čož maja awtomatisku připrawu, kotraž šěsnaće króć wob dźeń picu do wody sypa. To je kóždu połnu hodźinu, jenož w nocy knježi měr. W kóždym ze štyrjoch wulkich basenkow je w zymje nimale 50 000 rybičkow. W třoch mjeńšich plahuja 2 000 karpow.

Serbsku wučbu wuhódnoćili

srjeda, 28. februara 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN). Rada za serbske naležnosće Braniborskeje je na swojim wčerawšim posedźenju w Choćebuzu aktualnu statistiku k serbskej wučbje w Braniborskej wuhódnoćiła. Cyłkownje 1 158 šulerkow a šulerjow wuknje tučasnje delnjoserbšćinu w zakładnej šuli, kaž na posedźenju informowachu. We Witaj-programje je to 341 dźěći. Hladajo do přichoda liča ze snadnje stupacej ličbu.

Jedyn z problemow přiwšěm je, zo trjebaja znajmjeńša pjeć zajimcow, chcedźa-li wučbu serbšćiny na kromje serbskeho sydlenskeho ruma poskićeć. Michael Koch, zastupnik šulskeho zarjada, najebać to podšmórny, zo namakaja za kóždeho móžnosć, kiž chce serbsku rěč nawuknyć.

Nimale kóždy druhi ma onlinowe girokonto

srjeda, 28. februara 2018 spisane wot:

Budyska wokrjesna lutowarnja je lěto 2017 ze stabilnym zawodnym wuslědkom zakónčiła. Zamóženje klientow je znowa přiběrało. Wobjim přizwolenych nowych kreditow je drje hranicu 100 milionow eurow překročił, zwosta pak wo šesćinu pod sumu předlěta.

Budyšin (SN/at). Lěto 2017 je klientam Budyskeje wokrjesneje lutowarnje w juliju ze zawjedźenjom nowych modelow za girokonto wyše popłatki přinjesło. Z přidatnymi dochodami zamó komunalny kreditny institut woteběrace wunoški trajaceje doby niskeje danje dla wurunać. 1 500 girokontow bu na to wotzjewjenych, kaž předstejićel Dirk Albers wčera na bilancowej nowinarskej rozmołwje informowaše. „Běchu to ludźo, kiž hižo w regionje njebydla, abo tajcy, kotřiž su wjacore konta do jednoho zwjedli. Běchmy na to nastajeni“, Albers wuzběhny. Aktualnje dohladuje lutowarnja 90 300 girokontow. Z priwatnych je 42 procentow onlinowe konto. Před dźesać lětami bě to 26 procentow.

Zapołoženki klientow su loni wo 16 milionow na 1,472 miliardow eurow rozrostli. Wo 15 milionow eurow přiběrało je zamóženje w hódnotowych papjerach.

nawěšk

nowostki LND