Keramika w starym młynje

póndźela, 13. awgusta 2018 spisane wot:

14. hornčerske wiki w Hózku mjez wopytowarjemi dobry wothłós žnjeli

Hózk (aha/SN). Bjezposrědnje do towaršnostneho přewróta bě so Hózkowčan Christian Schmidt jako hornčer zesamostatnił. Zo móhł swój zawod powjetšić, je sej po přewróće zhromadnje z Gundu Gleimig něhdyši Hózkowski młyn kupił. Impozantny twar je w chronice klóštra Marijineje hwězdy 1380 prěni raz naspomnjeny. Před połdra lětstotkom wulki woheń młyn dospołnje zniči. Lěta 1861 młyn zaso tak natwarichu, kaž jón ludźo dźensa znaja. 1935 běchu tam poslednju muku mlěli.

Nowaj wobsedźerjej bywšeho młyna zarjadowaštaj sej w stawiznisce zajimawym twarje 1996 keramisku dźěłarnju. Swoje wudźěłki staj spočatnje wokolnym wobchodam poskićałoj. Nimo toho wobdźěleštaj so w běhu lěta na wjace hač 15 hornčerskich wikach. Při tym zrodźištaj ideju, samaj tajke wiki zarjadować. Wšako so teren wokoło Hózkowskeho młyna za tajke zarjadowanje wuběrnje hodźi.

Wusonjene powołanje dóstać

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Tři štwórćiny wu­čomnikow na terenje wuchodoněmskich Industrijnych a wikowanskich komorow (IHK) wuknu swoje wusonjene powołanje. To wuchadźa z naprašowanja mjez 28 000 wučomnikami prěnjeho wukubłanskeho lěta, kotrež su IHK nalěto přewjedli. Jara požadane je dale dźěło předewšěm w zjawnej słužbje. „Štóž pak so na wone mało powołanjow njekoncentruje, ma na wukubłanskich wikach wjele wjetše šansy hač hišće před lětami“, zwěsća Anke Schuldt, nawodnica wobłuka wukubłanje Choćebuskeje IHK.

Lěpše šansy na wukubłanske městno pokazuja so tež w tym, zo su młodostni porno naprašowanjomaj 2016 a 2017 mjenje požadanjow rozesłali.

Zdobom wšak wujewja so negatiwna stronka: We wjesnych kónčinach dyrbi kóždy pjaty­ młodostny za wukubłanske městno bydlišćo změnić, kóždy štwórty dyrbi za wopyt powołanskeje šule dalši kwartěr wotnajeć. Tohodla je po słowach Anki Schuldt „jedne z najwjetšich wužadanjow, w dobje demografiskeho wotmacha bydlišću bliske šulske wukubłanje zaručić“.

Lipsk (dpa/SN). Ze swojim fachowym přinoškom wo saněrowanju hórnistwa je Techniska uniwersita Hórniska akade­mija w sakskim Freibergu mjezynarodne zetkanje „Mine Closure“ do Němskeje zwabiła. Něhdźe 250 fachowcow z cyłeho swěta schadźuja so wot 3. do 7. sep­tembra w Lipsku, zo bychu wo zawrěću brunicowych jamow a wo jich sćěhach rěčeli. Sakski ministerski prezident Michael­ Kretschmer (CDU) je patronat za zarjadowanje přewzał a ma postajenu městnosć konferency za „wuraz wćip­noty za naš know-how“. Z pusćinow, kajkež bě brunicowe hórnistwo zawostajiło, su atraktiwne jězoriny za dowolnikow a wodowych sportowcow nastali. „Tele wuspěšne nazhonjenja widźimy, hdyž wo to dźe, strukturnu změnu we Łužicy pohonjować, prjedy hač tam za něšto lětdźesatkow hižo žanu brunicu njewudobywaja“, Michael Kretschmer rozkładźe.

Po informaciji Hórniskeje akademije su Zwjazk a kraje wot 90tych lět něhdźe 16 miliardow eurow za to nałožili, wotstronić škody z hórnistwa na wuchodźe Němskeje. Hižo dlěje zaběra so akade­mija z fachowym wobłukom saněrowanske hórnistwo.

Běrow leaderoweho managementa w Hornjej Łužicy před dźesać lětami dźěłać započał

Běrow Leaderoweho regiona Hornjo­łužiska hola a haty (OHTL) w Rakecach zhladuje na dźesaćlětne wobstaće. Přiči­na to, so raz bliže z docpětymi wuko­nami rozestajeć. A tych je tójšto z najwšelakorišimi narokami.

Zaměr leaderoweho managementa bě sylne regiony wutworić, hdźež su akte­rojo najwšelakorišich wobłukow, kaž politi­ki, towarstwow, rjemjeslnistwa atd., pod jednej třěchu zapřijeći. Zamołwite za to je Towarstwo za wuwiće hornjołu­žiskeje hole a hatow, kotremuž přisłušeja tři města a 13 wjesnych gmejnow.

„Srjedźna katastrofa“

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Bjedrichecy (AK/SN). Hižo wot apryla trajaca horcota a suchota, mało wětřika, wulke wuparjenja a přemało kislika k tomu wjedu, zo ryby w Slěbornym jězoru pola Łaza mrěja. „Cyły jězor je potrjecheny. Jeničce na 350 metrach přizwoleneho južneho přibrjoha, hdźež smědźa so ludźo kupać, su wot minjeneho štwórtka dwě tonje mortwych rybow wułójili, kotrež dowjezechu do připrawy za wotstronjenje zahinjenych zwěrjatow w Lenzu pola Mišna“, podšmórnje jednaćel wudźerskeho zwjazka Połobski florenc Drježdźany René Häse. „Po dotalnych wobličenjach je cyłkownje 20 tonow rybow w jězoru zahinyło. Za Slěborny jězor je to srjedźna katastrofa. Wuchowamy nětko to, štož hišće móžemy.“

Jabłuka bjez čerstwosće

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Šěrachow (SN/at). Plahowarjo jabłukow w Braniborskej wočakuja jara dobre žně, kaž Krajny zarjad za statistiku wozjewi.

Wo tajkim wuhledźe njemóže pola Stollec w Šěrachowje rěč być. Hornja Łužica pod suchotu ćerpi. To pytnje mějićel Bernhard Stolle na jabłučinach. Płody su nětko w fazy, zo maja po wulkosći rosć. Za to pak pobrachuje woda. Mjeńše jabłuka su jedna stronka, kotraž wunošk pomjeńša. Bernhard Stolle skedźbnja na dalši kwalitatiwny njedostatk: „Zo bychu płody za družinu typisku barbu dóstali, trjebaja nócnu temperaturu pod 10 stopnjemi celsija.“ Tuchwilnych jara ćopłych nocow dla pak sadowy ratar na jabłukach čerstwu barbu paruje. „Za to su často wot słónca kaž spalene a so k jědźi njehodźa, ale jeno za brěčkownju. Bu­du-li přichodne tydźenje wuměnjenja idealne, su normalne žně hišće docpějomne.“ Z druhimi słowami, čim wjace so dešćuje, ćim lěpše budu tež žně. Njewjedra z krupami pak bychu płodam škodźeli. Měnjenje Bernharda Stolle wobkrući Uwe Jentzsch, jednaćel zwjazka Sakski sad, prajo: „Normalne žně su hišće móžne.“

Přihladowali a sobu činili

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:
8. dołha nóc wuměłskich a rjemjeslniskich statokow wabješe ludźi minjenu sobotu do błótowskich Bórkowow. Ludowi wuměłcy, wědylačni a nócne hawrony móžachu sej wot wječora w šesćich hač do połnocy na statokach, w stwičkach a dźěłarnjach naj­wšelakoriše zajimawostki wotkryć. Wopytowarjo su dožiwili, kak mnohostronski je po­skitk wuměłsko-rjemjeslniskich a typiskich regionalnych wudźěłkow. Hesło wječorka rěkaše tež lětsa znowa „přihladować a sobu činić“. W Błótowskim młynje je prokurist Frank Kümmel (naprawo) hosćom při běžnej produkciji rozkładował, kak ze žita na tradicionalne wašnje muka nastawa. Foto: Michael Helbig

Pödelwitz (dpa/SN). Wulke bagry maja tam bórze brunicu wudobywać, hdźež je dźen­sa hišće mała wjes Pödelwitz. Z klimowym campom su tam wobswě­toškitarjo a wobydlerjo na połoženje skedźbnili. Zawčerawšim je so zarjadowanje skónčiło. „Z wotběhom campa a akciskim dnjom kónc tydźenja smy jara­ spokojom“, zdźěli Florian Teller z organizaciskeje skupiny. Wjac hač 1 000 ludźi z cyłeje Němskeje bě so na campje wobdźěliło a měrliwje za spěšny kónc wudobywanja wuhla demonstrowało.

Měłoj so zwjazkaj zjednoćić?

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:

Za lěpše železniske zwiski w Budyskim wokrjesu

Drježdźany/Budyšin (UM/SN). Pokazkow na bórzomne zjednoćenje zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) z wobchadnym zwjazkom Hornje Łobjo (VVO) je dźeń a wjace. Tak pruwujetej po informacijach Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU), kiž wobaj zwjazkaj nawjeduje, sakske hospodarske ministerstwo a krajna direkcija, hač je tajka fuzija prawnisce móžna. Prěnje signale su pozitiwne. Mjeztym tež VVO jasniše kroki do směra na Budyski wokrjes čini, kotryž dźě jemu hižo po połojcy – z bywšim Kamjenskim wokrjesom a městom Wojerecami – přisłuša. Bywši Budyski wokrjes z Biskopicami a Zhorjelski wokrjes tworitej město toho wobchadny zwjazk ZVON.

Atraktiwne přidatne wukmanjenja

pjatk, 03. awgusta 2018 spisane wot:

Ze započatkom noweho wukubłanskeho lěta 1. awgusta mamy w Němskej nowe wukubłanske powołanje – překupc/překupča w e-commerce. Nimo toho bu 24 wukubłanskich powołanjow modernizowanych. Hłownje su to ­wužadanja ditigalizacije, na kotrež z nowymi wobsahami reaguja.

Budyšin (SN/at). Kanale rozšěrjenja posudźować, zasadźeć a dale wuwić, to słuša k nadawkam překupca/překupče w e-commerce. Ale tež online-portale a online-shopy wobhospodarjeć tomu přiličamy. Nowe wukubłanske powołanje je trěbne, dokelž klasiski profil překupca wužadanjam digitalizacije we wikowanju hižo njewotpowěduje. Online-wikowarjo pak trjebaja fachowy personal. Štóž je so za te powołanje rozsudźił, ma za teoretiske wukubłanje tuchwilu daloki puć do jeničkeho wukubłanišća w Sakskej, Powołanskošulskeho centruma w Oschatzu. We wobłuku Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa maja młodeho čłowjeka, kiž chce nowe powołanje nawuknyć, jednaćelka Sabine Gotscha-Schock wujasnja. Wukubłanje je branše přesahowace a traje tři lěta.

nawěšk

nowostki LND