Po přestawce znowa pjerjo drěli

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Hišće před 50 lětami słušeše pjerjodrěće k tradicionalnym nadawkam, kotrež mějachu žony na dołhich zymskich popoł­dnjach a wječorach, hdyž dźěło na polu wotpočowaše, wobstarać. W Ćisku so Adelheid Herrmannowa dopomina, zo krótko do kwasa jeje sotry pjerjodrěće w swójbje ze znatymi a susodami cyły tydźeń traješe. K njewjesćinskemu wěnu dźě słušachu tehdy poslešći a hłowakaj. Za to trjebachu něhdźe dźesać kilogramow pjerja.

Mjeztym drje su zdźěla nowe maćizny do lěharnjow zaćahnyli, potrjeba žonow za zetkanje w ćopłej stwě pak so pozhubiła njeje. Před 14 lětami měješe Rose­- marie Böhmowa ideju, nałožk pjerjodrěća w Ćisku wožiwić. Wot toho časa ­jeje dźowka Astrid Wittowa tónle po­dawk kóžde lěto w Ćisku organizowaše. Hač do lěta 2015, jako jenož hišće dwě žonje přińdźeštej. Zajim mjez ludźimi popušći a organizatorka měješe z nowym dźěłowym městnom tež mjenje chwile.

W sněhakowarskim lěhwje pobyli

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:
Cyłkownje 29 šulerkow a šulerjow Worklečanskeje wyšeje šule je so minjeny tydźeń w čěskim Bedřichovje na sněhakowarskim lěhwje wobdźěliło, zo bychu tam swoje kmanosće w tutej disciplinje zymskeho sporta polěpšili. Chowancow sportoweho wučerja Křesćana Bejmaka wočakowachu najlěpše wuměnjenja w Jizerskich horinach: Słónčne wjedro, dosć sněha na pisće a k tomu hišće dobra čěska kuchnja. Jemu poboku běštaj studentaj wučerstwa Syman Pöpel a Matej Wjeńka. Po wobstaranju sněhakowanskich utensilijow podachu so wšitcy hišće póndźelu na zwučowansku hórku, hdźež prěnje pospyty přewjedźechu. Wutoru a srjedu steješe sněhakowanske wukubłanje młodych šulerjow w srjedźišću. Za to organizowa Křesćan Bejmak hišće dalšeho čěskeho wučerja, kotryž započatkarjam zakłady sněhakowanja sposrědkowaše. Po napinacym dnju na pisće wjeselachu so wšitcy wutoru na zhromadny filmowy wječor. Srjedu po wječeri steješe hišće krótka teoretiska hodźinka na planje, hdźež na přikład prawidła na pistach abo tež sněhakowarski material bliže rozkładźechu.

Wo „Warnočanskim času“ rěčał

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Z tołstej mapu dokumentow wo po­wójnskich lětach w sewjernych Čechach, hdźež přebywaše tehdy něhdźe 2 000 Serbowkow a Serbow, přińdźe něhdyši wučer a wědomostny sobudźěłaćer Mikławš­ Krawc minjenu wutoru na zetkanje Budyskich serbskich katolskich seniorow.­ W lěće 1936 w Sernjanach narodźeny słušeše wón 1947 do najmłódšich serbskich chowancow gymnazija we Varnsdorfje-Warnoćicach. Za swój přednošk pak njetrjebaše w swojej dokumentaciskej mapje listować. Wažne fakty a wjele wosobinskich dopomnjenkow wón čile z pomjatka powědaše.

Štyrjoch nowych čłonow witali

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Po dobrej tradiciji wotmě naša wjesna Domowinska skupina Šunow-Konjecy njedawno zaso swoju hodowničku, zwjazanu z hłownej zhromadźiznu w Konječanskej Burskej stwě. Pilne žony běchu z wjesnymi dźěćimi tónraz bajku „Připołdnica“ nazwučowali. Wšitko běchu dźěći ze swojimi pomocnicami zhromadnje zmištrowali a sej mjez druhim wosoby wumyslili, teksty zestajeli, kulisy wobstarali a so staru dźěłansku drastu woblekli. Za swoju spodobnu inscenaciju žnějachu młodźi dźiwadźelnicy wulki dźak a připóznaće.

Předsydka Kerstin Mauwowa poda rozprawu wo dźěle skupiny, Andreja Lanzyna rozprawješe wo tuchwilnym stawje našeje skupinskeje pokładnje. Wobě rozprawje čłonojo schwalichu. Zwjeselace je, zo móžachmy kónc minjeneho lěta štyrjoch dalšich wjesnjanow do našeje Domowinskeje skupiny witać.

Při bjesadźe a spěwje rjana hodownička wuklinča. Alojs Langa

Wosadna hodownička z hosćimi

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Po ekumeniskim nyšporje na swjedźenju Třoch kralow minjenu njedźelu w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje wotmě so na žurli swj. Bena na Tzschirnerowej tradicionalna hodownička Serbow katolskeje tachantskeje wosady. Přeprošenje pak běchu tež ewangelscy wěriwi sćěhowali, mjez nimi wospjet superintendent Jan Malink. Tak móžeše tachantski farar Wito­ Sćapan přibližnje 120 wobdźělnikow witać, mjez nimi něhdźe połsta dźěći a młodostnych.

Wězo słušeja hodowne pječwo a kofej a rjenje wupyšene blida dlěje hač poł lětstotka k tutomu schadźowanju zwonka Božeho domu. Tola dźakowano iniciatiwje wučerki na wuměnku Ludmiły Bizoldoweje dožiwichu wopytowarjo zaso tohorunja dosć bohaty kulturny program, po kotrymž wjedźeštej šulerce Sahra a Josefina­ Bretschneiderec.

Kniha kružkarjam elan spožčiła

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

Po hodownych swjatych dnjach zetka so Róžeńčan kružk pisacych na swoje kónclětne zarjadowanje. Kaž kóždy raz bě blido ze słódnymi přikuskami a kofejom pola Marije R.-Šołćineje kryte. Mjeztym hižo trochu starše dźěći hosćićelki kružkarjow z kulturnym programom zawjeselichu. Bě to wulkotne dožiwjenje, spěwy, instrumentalne kruchi a samozbasnjene přinoški słyšeć. Za to wšěm sobuskutkowacym wutrobny dźak. Tež kruž­ka­rjo běchu ze samopaslenymi­ darikami a z dobrej naladu na zeńdźenje derje přihotowani.

Delnjowujězdźan najlěpši škotowar

srjeda, 19. decembera 2018 spisane wot:

Srjedź decembra wotzamknychu serbscy seniorojo-škotowarjo w Radworskim hosćencu „Meja“ swoje turněry lěta 2018. Dnjowy dobyćer, Křesćan Weclich z Nuknicy, bě z wukonom 2 659 dypkow spokojom, njemóžeše so pak po wuspěšnych lětach tónraz mjez prěnimi třomi zaměstnić. Nimale přez cyłe lěto bě Franc Nowak z Noweje Wjeski tabulku nawjedował, na poslednim turněrje pak je jeho Wolfgang Kühne z Delnjeho Wujězda hišće přesćahnył. Ze solidnym wukonom bu Jurij Hanto z Budyšina dobry třeći. Dalši zaměstnjeni su Křesćan Weclich, Herman Woko, Siegfried Rawa a Pawoł Šołta-Šunowski.

Cyłkownje je so lětsa 32 škotowarjow na dwanaće turněrach wobdźěliło, štož je snadnje mjenje porno minjenym lětam. Najebać to zahaja woni w januaru 2019 w Lejnjanskim Kubicec hosćencu swoju jubilejnu „slěbornu“ sezonu.

Hodownik njeje jenož čas dołhich wječorow, ale tež čas wočakowanjow kaž tež nutřkownych a wonkownych přihotow na hody. Rěči so wo tym, zo je adwentny čas měrny čas, často pak to nawopačne zwěsćamy. Za mnohich ludźi je adwent z hektiku a stresom zwjazany. Tež na dohodownych wikach knježi njeměr. Runje tak móža adwentnički w pěstowarnjach, šulach, zawodach abo komunach napinace być, móža pak tež změrować a zhromadnosć přisporjeć. Adwentnički, kotrež w Jaseńcy hižo wjele lět srjedź decembra za cyłu wjes organizujemy, su tajke změrowace a k zhromadnosći přinošowace zarjadowanja. Tež minjenu sobotu su so Jasčenjo w kulturnym domje zetkali a sej po witanju kofej z wosuškom a poprjančkami zesłodźeć dali. Wjele lět hižo zawjeseleja jich dujerjo Njeswačanskeje wosady z dohodownej hudźbu. Tónraz su woni na wjacorych wsach Bóščanskeje gmejny we womłodźenej zestawje zapiskali.

Dźak za dohodownu naladu

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Minjenu srjedu móžeše Němčanski wjesny předstejićel Wolfgang Neubert znowa wjac hač 70 seniorow ze wsy w Grofic „La Galeriji“ na lětušu adwentničku witać. Spřihotowała bě ju znowa Monika Neubertowa ze skupinu pilnych žonow.

We Wěteńcy znowa škotowali

srjeda, 05. decembera 2018 spisane wot:

Po dobrym wothłosu loni wotmě so minjenu sobotu znowa škotowy turněr we Wěteńcy. Mikławš Zahon je sej młódšich kaž tež staršich přećelow zbliska a zdaloka přeprosył, zo bychu najlěpšich kartyplacarjow ze swojich rjadow zwěsćili. Wubědźowali su so wo pućowanski pokal. Cyłkownje wobdźěli so 22 lubowarjow škota.

Po tym zo bě po prěnim kole z 21 wobdźělnikami dobyćer wječora z 1 827 dypkami hižo nimale wěsty, popřachmy sej přestawku z ćopłym přikuskom. ­Nalada při rozmołwje a wosebje napjatosć na wuslědk druheho koła w běhu wječora widźomnje přiběraše. 22. hrajerjej, kiž so hakle druhemu kołu přidruži, přiznachu přerězk dypkow prěnjeho koła ze šwarnymi 1 008 dypkami. W prěnim kole bě so za sydom blidami ze stajnje třomi škotowarjemi 36 hrow wotměło. W druhim kole rozrjadowachu so hrajerjo na štyri blida ze stajnje štyrjomi a na dwě blidźe z třomi hrajerjemi.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND