Lědźanski swjedźeń z bohatym poskitkom

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Wjedro lětsa k poradźenju błótowskeho zarjadowanja wulce přinošowało

„Poprawom wšak chcychmy wot Lubnjowa hač k Słowjanskemu hrodźišću Raduš kolesować, ale z toho dźensa ničo wjace njebudźe!“ Kaž Christinje Tivador z Königswusterhausena dźěše so wjele ludźom, kotřiž běchu připadnje na Lědach pozastali. Wina na tym běchu mnohe poskitki a putacy program na Lědźanskim swjedźenju, kotryž stajnje nazymu přewjeduja. Při najrjeńšim wjedrje z módrym njebjom a tójšto słóncom bě to mnohim wulkotne dožiwjenje. Wosebje dźěćom so lubješe, předewšěm hdyž kiwachu myta, kaž při kałanju šćukow. Z machotawku, na kotrejž wisaše blachowa šćuka z hozdźikom, dyrbjachu do čorneho trjechić. Šěsćlětnemu Thejej Tivadorej je so to po jenož někotrych pospytach poradźiło a tak móžeše so nad mytom wjeselić. Wulce motiwowany je so hólčec hišće na dalšich hrach wuspytał. Tež za dorosćenych bě wšelka zabawa spřihotowana.

Z wizije budźe klětu woprawdźitosć

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

We łužiskej jězorinje je dalši zwisk za łódźe bórze dokónčeny. Ze zahajenjom sezony 2019 chcedźa Borboriny kanal wot Lejnjanskeho k Parcowskemu jězorej wužiwarjam přepodać. To bě srjedu na 11. regionalnej konferency wo łužiskej jězorinje w Ranju zhonić.

Rań (AK/SN). „Na tym dźěłamy jara koncentrowani. Tuchwilu wothłosujemy so z krajnymaj direkcijomaj Sakskeje a Braniborskeje nastupajo přizwolenje wobchada łódźow“, zawěsći Gerd Richter, wotrjadnik za projektny management Wuchod Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) zawčerawšim w Ranju. 11. regionalna konferenca steješe pod hesłom „Łužiska jězorina jako motor za regionalnu strukturnu změnu“. Nimale 70 zastupjerjow z turizma, komunow, zwjazkow a ministerstwow, ale tež zapósłancaj zwjazkoweho sejma Thomas Jurk (SPD) a Caren Lay (Lěwica) su přeprošenje organizatorow přiwzali.

Tunl tři lěta ponowja

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Zamołwići chcedźa poćežowanja wobydlerjow wobchada dla znižić

Wóspork (UM/SN). Dołho bě so wo tym spekulowało, nětko je wěste: Tunl pod Limasom we wobłuku awtodróhi A 4 wot lěta 2022 hač do 2024 wobšěrnje ponowja. Swobodny stat Sakska nałožuje za to 37 milionow eurow, zo by 3,3 kilometry dołhi twar po tym na najnowšim techniskim stawje był. Krajny zarjad za dróho­twar a wobchad je jako zamołwita institucija cyły katalog nadawkow zestajał, kotrež maja so spjelnić. Tak chcedźa mjez druhim hišće wotewrjene zwiski mjez woběmaj rołomaj z durjemi a wrotami zawrěć, kabiny za nuzowe telefonaty a přidatne sensory za kur zatwarić. Instalować budu tež system wótřerěčakow a nowy digitalny system widejowych kamerow město dotalnych analognych. Nimo­ toho wotstawk mjez kamerami skrótša. Šoferam chcedźa přidatne warnowanske pokiwy dawać.

Swětowe mišterstwa lětsa w Kamjencu wotměli

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Kamjenc (SN/BŠe). Swoje rjemjeslniske zamóžnosće dopokazali su dwanaće blidarjow a jedna blidarka zašłe dny na němskich mišterstwach, při čimž je Saksku Johannes Bänsch zastupował. Wotměło je so wubědźowanje lětsa w Kamjenskim powołanskim centrumje, hdźež mějachu optimalne wuměnjenja za organizaciju a přewjedźenje wurisanja pod hesłom „Profijojo něšto zdokonjeja“.

Zjednoćenje blidarjow je napjate wubědźowanje, kotrež su póndźelu w Kamjencu zahajili, přewodźało. W běhu jenož dweju dnjow mějachu wobdźělnicy mebl z drjewa – wosebity pult – zhotowić, při čimž bě njewšědne wužadanje, klasiske zhotowjenske wašnje zapřijeć a wosebite detaile zhotowjeć. Hižo njedźelu běchu w powołanskim centrumje dźěłowe městna wulosowali, prjedy hač mějachu na dwěmaj dnjomaj potom cył­kow­nje 18 hodźin chwile, mebl natwarić. Za to smědźachu wězo dobre wob­stej­nosće powołanskeho centruma wužiwać. Hižo mnohe lěta tam wuspěšnje rjemjeslnikow wukubłuja. Tohorunja poskićuja w centrumje móžnosć, so na drjewoweho technikarja wukubłać dać.

Sprjewja zas po starym promju ćeče

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:
Prěni wotrězk projekta za renaturěrowanje Sprjewje su wčera mjez Lemišowom a Połpicu zakónčili. Při tak mjenowanym Lemišowskim starym promjenju je bager Nade­borec wodotwarskeje firmy z Krušwicy wodźe puć runał, zo móhła Sprjewja nětko zaso po wožiwjenym starym rěčnišću ćec. W minjenych pjeć měsacach njejsu tam jenož za přirodnosć Sprjewje dźěłali, wjesela so zamołwići projektnych part­nerow DBU herbstwo přirody, zarjadnistwa Biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty a Krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow Sakskeje. Zdobom je w Poł­picy 500metrowska škitna sćěna před wulkej wodu nastała. Projekt chcedźa klětu z dal­šimi naprawami mjez Połpicu a Nowej Wsu zakónčić. Foto: Steffen Unger

Putnikuja po brunicowych rewěrach

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:
Třeće ekumeniske putnikowanje za klimowu sprawnosć, kotrež přez wšitke brunicowe rewěry Němskeje wjedźe, je tele dny něhdźe 20 wobdźělnikow do Rownoho wjedło. Na Njepilic statoku spřihotowachu za nich čłonki tamnišeho towarstwa wegetariski bifej, a Rownjanska dźiwadłowa skupina zahra jim někotre sceny. Manfred Hermaš předstaji putnikam Serbow, Manfred Nikel rozprawješe wo Njepilic sta­toku. Z wobdźělnikow jenož mała horstka wšón čas sobu putnikuje, dalši činja to jenož tydźeń­ abo kónc tydźenja. Foto: Stefanie Krawcojc

Dalšu wjelču črjódu we Łužicy zwěsćili

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Aktualne monitoringowe lěto njeje hišće­ zakónčene, to dóstawa sakski wjelči management dale a wjac informacijow hladajo na powjetšacy so wobstatk­ wjelkow.

Budyšin/Rěčicy (SN/BŠe). W Sakskej je dźeń­ a wjac wjelkow. To wuchadźa z ličbow­ a informacijow, kotrež je wjelči běrow­ ze sydłom w Rěčicach nětko wozjewił. Tuchwilu je w Sakskej 22 dopo­kazanych wjelčich črjódow, 19 na teritoriju swobodneho stata, tři su mjezy přesahowace. Sydom dalšich wjelčich teri­torijow so Sakskeje jenož dótka a słuša tuž do susodnych zwjazkowych krajow.

Po wuhódnoćenju informacijow genetiskich datow maja hladajo na črjódu Massenei nowy wědomostny staw. Tak njeje tam žaneje zaměstnjeneje črjódy, ale wjelki z kónčiny Hohwalda so stajnje zaso hač do Masseneija dóstawaja. Cyle nowu črjódu zwěsćichu fachowcy wokoło Hórnikec. Dotalna koncentruje so bóle na łužisku jězorinu, čehoždla dósta mjeno Hórnikecy-jězorina. Nowu dopokazanu mjenuja nětko Hórnikecy II. Wjelčica, kotruž su w juniju w jězoru pola Mortkowa morjenu našli, z tuteje črjódy pochadźeše.

Elektrifikacija zaručena

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin/Budyšin (SN/BŠe). Etatowy wuběrk zwjazkoweho sejma je wčera roz­sudźił, zo přiwozmu železniskej zwiskaj Choćebuz–Zhorjelc a Drježdźany–Zhorjelc do elektrifikaciskeho programa Zwjazka. „To ma so w etaće zwjazkoweho ministerstwa za wobchad a digitalnu infrastrukturu zakótwić“, zdźělištaj zapósłancaj zwjazkoweho sejma Thomas Jurk a Ulrich Freese (wobaj SPD) po wčera­wšim posedźenju wuběrka. Ručež su projektne planowanja zakónčene, zapodadźa je zwjazkowemu financnemu ministerstwu, kotrež pjenjezy přewostaja.

Z nowym programom elektrifikacije chce Zwjazk železniske čary spěchować, hdźež njebě wutwar z dotalnymi fi­nancnymi srědkami móžny. Zwjazkowe ministerstwo za wobchad a digitalnu infrastrukturu spěchowansku iniciatiwu tuchwilu přihotuje. Hač do lěta 2022 je cyłkownje 75 milionow eurow předwi­dźa­­nych, štož pak za čarje Zhorjelc–Choćebuz a Zhorjelc–Drježdźany njedosaha. Tohodla je etatowy wuběrk Zwjazka 500 mio. eurow za hnydomne naprawy zaplanowało, z kotrychž ma tež Łužica hladajo na infrastrukturu profitować.

Hózk (SN/BŠe). Ratarstwo a zwěrinoškit móžetej hromadźe wulki wuspěch žnjeć. To je so wčera zaso wobkrućiło, jako přepo­da Stefan Siegel wot spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije wuznamjenjenje we wobłuku škitneho projekta „Čerwjeny milan – kraj za žiwjenje“ Hózkowskemu rata­rjej Matthiasej Domani. Zaměr projekta dźě je ptakej w kulturnej krajinje wjace žiwjenskeho ruma skićić, k čemuž tež cyroba słuša. Na něhdźe 40 hektarach swojich honow wokoło Hózka, Komorowa a Ralbic plahuja Domanicy lucernu, kotraž njeje jenož w ratarskim wobłu­ku wu­žit­na, ale wuskutkuje so zdobom pozitiwnje na wobstatk čerwjeneho milana. „Rostlinu, kotruž plahujemy mjez druhim na polu, hdźež w dołhich hrjadkach aronija rosće, wjacekróć wob lěto we wotstawkach syčemy“, Mat­thias Domanja rozkładźe. Myše, kotrež korjenje aronije­ wobškodźeja, móža ptaki tak lóšo wi­dźeć a honić. Pola aronije je tuž wo wjele mjenje škodow.

Chcedźa wuše zwiski nawjazać

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Delegacija z Minska přebywa tuchwilu w Budyskim wokrjesu. Wona chce hospo­darske zwiski mjez Łužicu a Běłoru­skej rozšěrić, za čož je jej dźensniši hospo­darski dźeń w Lubiju wulce wuznam­ny. Tež kulturne styki nawjazać steji na planje.

Budyšin (CS/SN). Wot wutory hač do jutřišeho přebywa delegacija z běłoruskeho Minska we wokrjesu Budyšin. Ko­mu­nalni politikarjo a předewzaćeljo reaguja na wopyt Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU), kiž bě loni w meji w stolicy Běłoruskeje. Nětko je sej delegacija mjez druhim předewzaće Budyskeho zhotowjerja pjecow Debag wobhladała. Runje tak steještej Wojerowski zawod za wobswětoškit HLD a chorownja w sprjewinym měsće na programje. Zaměr wopytow ma być znowa styki nawjazać, kotrež su so po politiskim přewróće nimale pominyli. NDR wšak bě dobre­ hospodarske zwiski do Běłoruskeje w něhdyšim Sowjetskim zwjazku wudźeržowała. Tohodla je dźensniši wopyt hospodarskeho dnja w Lubiju za delegaciju z Minska wosebje wažny. Tu móže so z mnohimi mjeńšimi a srjedźostawskimi zawodami skontaktować.

nawěšk

nowostki LND