Ličba serbskich potomnikow přiběra

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Serbske pomniki hraja wažnu rólu při skrućenju narodneho wě­dom­ja. Předsydka pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje Trudla Malin­kowa wuzběhny tole minjeny štwórtk na přednošku Budyskim Domowinjanam. Wona zastopnjuje naše pomniki do pjeć kategorijow. Do prěnjeje liča tajke, kotrež skedźbnjeja w němskej abo łaćonskej rěči­ na naš lud a zwjetša hižo njeeksi­stuja, kaž napis wo Serbach­ na zwonje Bu­dyskeje Michałskeje cyrkwje. Tež napis „Templum sorabicum“ za 1781 poswje­ćenu Mužakowsku serbsku Handrijowu cyrkej k tomu słuša. Tónle Boži dom bu 1945 zničeny.

Kukowski jubilej z nowosćemi

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Při najrjeńšim nalětnim wjedrje prěnje mejemjetanja přewjedli

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na wšě 30 porow pěstowarskich a trochu staršich dźěći kaž tež młodostnych je sobotu w Kukowje na 25. mejemjetanju wokoło meje rejwało, štož běštej Mechthild Hogowa a Anja Hejdušcyna z nimi nazwučowałoj. Mejske pory běchu mjez małymi Janik Pjetaš a jeho kuzina Lotta Pjetašec, mjez srjedźnymi Jakub Clausen a jeho sotra Hanka a mjez młodostnymi Richard Hawš a Pia Šołćic. Wšitke holcy běchu serbske wuslěkane. Za jubilejny swjedźeń bě Maria Šołćina někotre nowe mejske pěsnje spisała, kotrež wona hromadźe z Měrćinom Weclichom přewodźeše a kotrež w bohatej ličbje přichwatany publikum sobu spěwaše. W stanje bě widź­eć wustajeńca z mnohimi fotami a z nowinskimi wurězkami wo mejemjetanjach minjeneho štwórćlětstotka, zestajena wot Bianki Vacekoweje. Něchtóžkuli z wopytowarjow so sam na wobrazach spózna a so na tu abo tamnu stawizničku dopomni.

Muža zbił a wobkradnył

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Wulka młodźinska chłostanska komora Budyskeje wotnožki Zhorjelskeho krajneho sudnistwa zaběra su jutře a srjedu z nadpadom, kotryž sta so před lětomaj před Kubšiskim dwórnišćom. Statne rěčnistwo dźensa 35lětnemu wobskorženemu z pólskeje Jelenjeje Góry wumjetuje, zo bě wón hromadźe z dalšim skućićelom, kiž je mjeztym hižo zasudźeny, do připadnje nimoduceho muža bił. Po tym zo bě škodowany padnył, kopaštaj bičkaj swojemu woporej do hło­wy a do brjucha. Na to pokradnychu zbitemu móšeń ze sto eurami, EC-kartku, časnik, zapalak a cigarety.

Wobskorženy je w Němskej wjacekróć předchłostany, jónu tež w Pólskej. Do njeskutka w Kubšicach bě wón alkohol pił. Dokelž je při kóždym z před­chłostanych njeskutkow pod wliwom alko­hola stał, statne rěčnistwo namjetuje, 35lětneho psychisce posudźować dać. K wumjetowanjam je so wón dotal jeno sporadisce wuprajił. Po jutřišim zahajenju jednanja w 9 hodź. je srjedu w samsnym času dalši termin.

SerBeat na korčmowym swjedźenju

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:
Tojšto terminow měješe kónc tydźenja kapała SerBeat. Pjatk wječor hrajachu młodźi hudźbnicy na Kukowskim mejemjetanju. 24 hodźin pozdźišo předstajichu swoje štučki we wobłuku Budyskeho korčmoweho swjedźenja w hosćencu „Culinarium“ (na wobrazu). Tak bě tež serbski podźěl na tymle wječoru zaručeny. A spěwar kapały bě wčera připołdnju znowa w Kukowje, hdźež z Chróšćanskimi muzikantami k rańšemu piwku hudźeše. Foto: Carmen Schumann

W bioratarstwje so rozhladowali

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:
Před třomi lětami bě Rafael Čóška w Ralbicach bioratarski zawod swojeho nana přewzał. Sobotu je prěni raz kupcow swojich wudźěłkow a dalšich zajimcow na dworowy swjedźeń přeprosył. Tam móžachu sej pražene kołbaski, kulinariske wosebitosće ze swinjorězanja kaž tež kofej a tykanc słodźeć dać. Mariana Dittrichowa z man­dźelskim Stefanom a dwójnikomaj Richardom a Ludwigom so tohorunja po dworje rozhladowachu, zbližejo sej modernu ratarsku techniku. Foto: Alfons Handrik

Krótkopowěsće (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Film ze Serbowku počesćeny

Wien. Hrajny film „Frau Müller muss weg“ ze serbskej dźiwadźelnicu Gabrielu Šmajdźinej w jednej z hłownych rólow su wčera we Wienje w kategoriji „najlěpši kinofilm“ ze Złotej Romy počesćili, najwyšim wuznamjenjenjom Awstriskeje za filmowe a telewizijne produkcije. Film je hižo milion ludźi widźało.

Namócnosće w Pólskej

Knurów. Po ćežkich namócnosćach wo­koło koparskeje hry z jednym smjertnym woporom w pólskim Knurowje (Delnja Šleska) su hooliganojo wčera wječor­ znowa policajsku staciju nadbě­ho­wali a pjeć policajskich jězdźidłow wobškodźili. Policija 30 z nich zaja. Sobotu bě w Knurowje po hrě k namócnosćam dóšło, při čimž bu 27lětny wot gumijoweje kulki policista smjertnje trjecheny.

Němskej łódźi dojěłoj

Policija (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Harley z garaže pokradnyli

Wojerecy. W času wot minjeneho štwórtka hač do soboty zadobychu so njeznaći do garaže blisko Wojerowskeje industrijoweje přestrjenje. Z njeje pokradnychu motorske typa Harley Davidson FXST z čisłom HY-T 29. Jeho wobsedźer bě mašinu z někotrymi přidatnymi dźělemi wuhotował, tak zo trochuja hódnotu jězdźidła na něhdźe 15 000 eurow.

Krabatowy młyn so powjetša

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Zakładny kamjeń za Dom Jurja Brězana w Čornym Chołmcu połoženy

Čorny Chołmc (SN/JaW). Areal při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje so dale powjetša. Wčera su tam w přitomnosći wjacorych politikarjow a zastupjerjow serbskich institucijow zakładny kamjeń za nowy dom połožili. Wón ma přichodnje jako dźěłarnja a wopytowarski centrum słužić. Swjedźenski akt wobrubichu dźěći tamnišeje pěstowarnje ze serbskimi pěsnjemi a reju.

Předsyda towarstwa Krabatowy młyn Tobias Čižik, kiž je hosći runja wyšemu mě­- šćanosće Skorje serbsce postrowił, rozpra­wješ­e w přitomnosći přichodneje dźowki serbskeho spisowaćela Jurja Brězana, kotrehož mjeno ma dom dóstać, dr. Beaty Brězanoweje a bywšeho wobsedźerja domu Gerharda Rječki wo planach z twarjenjom. Tak maja so w nim tež li­terarne zarjadowanja wotměwać, hdźež chcedźa zajimcam twórby Jurja Brězana zbližić.

Jubilejne mejemjetanje w Kukowje

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Pančičansko-Kukowska młodźina a mnozy­ dalši pomocni­cy přeprošeja wobydlerjow zbliska a zdaloka wot jutřišeho do njedźele­ na lětuše mejemjetanje na Kukow­skej klóšterskej łuce.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Lětsa je tomu 25. króć, zo w Kukowje meju mjetaja. K tutej přiležnosći spřihotowachu tam mału jubilejnu wustajeńcu z fotografijemi, kotrež móža sej zajimcy wot 1. do 3. róžownika w swjedźenskim stanje wobhladać. Wot spočatneho mejemjetanja z kofejpićom a wječornej zabawu při piwje a zhromadnym spěwanju je so tónle nałožk wot generacije ke gene­raciji dale dawał a so k wjesnemu, haj samo regionalnemu swje­dźenjej wuwił.

Kubšicy (CK/SN). Najwótrišo zasudźiła je Kubšiska gmejnska rada akciju, kotraž pyta swojeho runjeća. Podłu murje při lětanišću Budyšin-Lětoń, kiž leži na terenje gmejny, je něchtó 394 topołow podrězać dał. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady pokazowaše wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) wobrazy „měsačkoweje krajiny“. Je njepředstajomne, kak su tam zachadźeli, wón rjekny. W druhich gmejnach wustawki wo škiće štomow předpisuja, zo maš dowolnosć měć, chceš-li štomy wěsteje wulkosće podrězać. W Kubšicach tajke wustawki nimaja. Gmejna tomu tež ženje přizwoliła njeby, praji wjesnjanosta. Götz E. Baier jako wobsedźer lětanišća žanu dowolnosć dał njeje. Wón žada sej pochłostanje a da nastatu škodu posudźować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND