Dobyćerjo jutrowneje křižowki

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:
Tójšto dopisow z prawym wuhódanjom našeje jutrowneje křižowki „Šła je holčka po wodu“ je minjene dny do redakcije dóšło, tak zo dyrbješe znowa redakciska fortuna zwěsćić, štó jedne z třoch mytow dóstanje. Nad němskorěčnej knihu Tru­dle Malinkoweje „Marja Kubašec“, wu­šłej w Ludowym nakładnistwje Domowina, smě so Joachim Schäfer ze Zdźarkow (Särchen) we Wulko­dubrawskej gmejnje wjeselić. Mari Maccy­nej z Chrósćic připósćelemy dobropis w hódnoće 20 eurow, kotryž je nam Holešowski zahrodkar Matijas Pěčka přećelnje pře­wostajił. A zastupnej lisćikaj za koncert Matthiasa Reima 25. julija na Kamjenskej Pastwinej horje dóstanje Maria Lawowa z Poz­dec. Zastupne lisćiki za tónle koncert­ dósta­njeće w znatych před­předawar­njach abo pod telefonowym hotline-čisłom 0 18 06 / 57 00 99. Wšitkich, kotrymž tónraz zbožo kiwało njeje, chcemy namołwić, so na wuhódanju přichodneje křižowki Serbskich Nowin wobdźělić.

Policija (17.04.15)

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Zadobywanje na swětłym dnju

Łaz. Runjewon chrobły pospyt padustwa je so zawčerawšim we Łazu stał. Tam so 96lětna wobydlerka jednoswójbneho domu připołdnju z domjacym dźěłom zaběraše a pytny, zo bě něchtó w jeje spanskej stwě. Jako wona něhdźe 55lětnu žonu narěča, jej cuza w špatnej němčinje wotmołwi, zo bě sej mysliła, staruška spi. Po tym­ zo je rentnarka njeznatej hić kazała, wona pytny, zo bě žona kamory w spanskej zwočinjała a je přepytała. Po wšěm zdaću pak njeje ničo pokradnyła.

Awto by hrabnjenčko było

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Hišće njeje rozsudźene, hač dóstanu nowe wohnjowoborne jězdźidło

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hižo dlěši čas pró­cuje so gmejna Pančicy-Kukow wo nowe wohnjowoborne awto za Wotrowskich wobornikow. Krótko před cilom pak komunje nětko tola hišće kamjenje do puća kładu. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, chcychu poskitk Dźěwinskeje gmejny při­wzać, kotraž swoje jězdźidło typa TSF-W za 8 000 eurow předa. Hižo tydźenja bě Kreu­z e-mailnje připrajił a to spočatk tohole tydźenja telefonisce wobkrućił.

Stara so wo Dom Měrćina Nowaka

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Lětsa je tomu 25 lět, zo je Měrćin Nowak-­Njechorński zemrěł. Jeho ródny dom w Njechornju swědči wo skutkowanju serbskeho prócowarja a zdobom wo jeho jednorym žiwjenju.

Njechorń (aha/SN). Po smjerći Měrćina Nowaka-Njechorńskeho 1990 a bórze na to tež jeho mandźelskeje bě wažne měć so po jeho wotkazanju, zo zarjaduja jeho ródny dom w Njechornju jako muzej.­ To bě za Domowinu jako nowu wobsedźerku čestny, ale z wjele dźěłom zwjazany nadawk. Najprjedy měješe so zawostajenstwo Njechorńskeho inwentarizować. Na to su fachowcy twarsku substancu přepytowali a mjez druhim zwěsćili, zo statika domu hižo zaručena njeje. Pomnikoškit spotorhanje domu z narunanjom noweho wotpokaza. W lěće 1993 započachu dom rekonstruować, při čimž dyrbjachu někotre dźěle z nowymi narunać. Twarske dźěła na starosći mě­ješe architekt Hubert Žur, mjeztym zo bě Dobroščan Heinz Rentsch pomnikoškitny dohlad přewzał. Po štyrjoch lětach wobšěrne trěbne naprawy zakónčichu, a 1999 muzej wotewrěchu.

Mějo so po zasadźe, zo wužiwaš zymske wobruče awta wot oktobra hač do jutrow, je nětko prawy čas, lětnje wobruče na koleso sćahnyć a zymske w garaži składować. Tak mataj tež Roland Brückner a Rafael Bjeńš (wotprawa) w Nowowješćanskej Brücknerec awtowej zamkarni tuchwilu ruce połnej dźěła. Foto: SN/M. Bulank

Krótkopowěsće (17.04.15)

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Bróžeń zaso natwarja

Pančicy-Kukow. 3. oktobra 2009 wotpalenu bróžnju na Kukowskim klóšterskim dworje w Pančicach-Kukowje chce klóšter Marijina hwězda zdźěla zaso natwarić. Twarskej próstwje je gmejnska rada­ na wčerawšim posedźenju přihło­so­wała. Nowotwar nastanje na hišće eksi­stowacych zakładnych murjach pódla wobstejaceje bróžnje a ma so ně­hdyše­mu napohladej připodobnić.

Štyrjo kandidaća za biskopa

Drježdźany. K wólbam noweho biskopa Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sak­skeje w meji maja štyrjoch kandidatow. K zahajenju nalětneje synody jich dźensa pomjenowachu. Su to Drježdźanska fararka Margrit Klatte, farar Carsten Rentzing z Markneukirchena, Dietrich Bauer z krajneho cyrkwinskeho zarjada a krajny młodźinski farar Tobias Bilz.

Kak z wukrajnikami rěčeć

Wo starosćach ćěkancow zhonili

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Ćisk (UH/SN). Wobydlerjow z Ćiska a Wojerec za starosće ćěkancow sensibilizować a z nimi do rozmołwy přińć bě zaměr wčerawšeho zarjadowanja Ćišćanske wotewrjene wokno w twarjenju tam­ni­šeje wohnjoweje wobory. We wobłuku Wojerowskeho akciskeho dnja „wodnjo a w nocy za tolerancu“ běchu sej tam dźesać požadarjow azyla ze susodneho města přeprosyli. Wot nich mjez druhim zhonichu, čehodla dyrbjachu woni swoju domiznu wopušćić. Iranjan bě so na přikład islamskeje wěry wotrjekł, štož w tymle kraju ze smjerću chłostaja. Druzy běchu před wójnu ćeknyli.

Gebauerec mandźelskaj Wolfram (naprawo) a Dora (prědku nalěwo) pomhataj ćěkancam mjez druhim z rěčnym kursom. Dwójce wob tydźeń bywšej wučerjej jim němčinu podawataj. Christina Šołćina přeprosy ćěkancow do Wojerowskeho župneho domu. Jedyn z nich zanjese wčera spěw ze swojeje domizny, dalši poskić­ichu jědźe ze swojeho kraja.

Policija (16.04.15)

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Wječorne stróžele

Kamjenc. Chětro stróžiła je so zawče­rawšim wječor mać w Kamjencu. Jeje pjećlětna dźowka njebě so z hrajkanišća na Bebelowym naměsće domoj wróćiła. Po wšěm zdaću bě ju mać njewobkedźbowanu wostajiła. Krótko po 19 hodź. in­for­­mowaše 40lětna policiju, na čož wjacore wobsadki awtow za holčku pytachu. Na Macherowej wuhladachu ju skónčnje hromadźe z dalšim dźěsćom a dowjezechu dźowku zbožownej maćeri.

Pruwuja změnu

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Zasadny rozsud wo Mučowskich wopłóčkach

Kulow (AK/SN). Wotwodźowanje wopłóčkow z Mučowa do centralneje wodočisćernje w Kulowje chce město nětko pruwować dać. Po wčerawšim rozsudźe Kulowskich radźićelow ma měšćanske zarjadnistwo za to wotpowědne twarske a financielne plany zestajeć.

Mučowske wopłóčki klumpaja tuchwilu do wodočisćernje na Horach. Popłatki, kotrež maja ludźo za to zwjesć, su mjeztym wyše hač te we wobłuku města Kulowa. Zo pak njebychu w Mučowje wjace płaćić dyrbjeli hač w zbywacym Kulowje, wurunaja diferencu z přiražku měšćanskeho wopłóčkoweho zawoda. Rozrisać ­móhli problem z tym, zo twarja nowy wopłóčkowy kanal z Mučowa hač na Brěžčansku přemysłowu přestrjeń a jón tam wobstejacemu kanalej do Kulow­skeje wodočisćernje přizamknu. Nimo toho měła w Mučowje klumpowa stacija nastać.

Na městnje wo wobchadźe rěčeli

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Smjerdźaca (aha/SN). Mjeztym jedne lěto­ zasadźa so radźićel gmejny Ralbicy-Róžant Eduard Luhmann (CDU) za tonažowe wobmjezowanje za nakładne awta na statnymaj dróhomaj S 92 a S 97. Loni w meji zapoda wón na přeće wobydlerjow Smjerdźaceje, Róžanta a Sernjan wotpowědnu próstwu wobchadnemu zarjadej Budyskeho krajnoradneho zarjada. Tam pak ju wotpokazachu z wopodstatnjenjom, zo je na S 92 a S 97 poměrnje mało wobchada a zo so tam lědma nje­zboža stawaja. Hladajo na to, zo wobaj pućej žadanjam statneje dróhi njewot­po­wědujetej a zo njeje w Smjerdźacej z wobeju stron wsy ani chódnik za pěškow, wotmołwa z Budyšina njepřeswědča. Wosebje maćerje z dźěćacym wozyčkom, docyła dźěći kaž tež staršich ludźi wobchadna situacija wohroža.

Serbska debata

nowostki LND