Z Krabatom do přichoda

pjatk, 12. awgusta 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Domowina jako třěšny Zwjazk Serbow přewjedźe lětsa interkulturny projekt „Krabat between us“ (Krabat mjez nami), a to w Budyskim Kamjentnym domje.

Po přihotowanskich dnjach w juniju čaka na młodostnych wot 14 lět nětko takrjec wjeršk projekta, poprawna grafitijowa dźěłarnička wot 19. do 21. awgusta. Potom móža wobdźělnicy swoje znajomosće z barbowej tyzu, airbrushom abo ze specielnymi pisakami wuspytać a so na wulke sćěny zwažić.

W běhu mjenowaneho kónca tydźenja dojědu sej młodostni mjez druhim do Drježdźanskeho noweho města, zo bychu so z načasnej scenu wuměłskeje družiny street art zeznajomili. Na zhromadnym interkulturnym wječorku so při warjenju, spěwanju a rejwanju rozdźělne kultury předstaja a zeznaja.

Chrósćicy (SN). Hižo dźesać lět so Přezpólni na swjedźenjach po wšej Łužicy kaž tež na mjezynarodnych jewišćach derje čuja. W tym času su wjacore dźesatki spěwow zabyću wutorhnychu – zrudne a chutne runje tak kaž žortne a zdźěla samo nješwarne. Nětko hotuja so na jubilejny swjedźeń, kotryž wotměje so jutře za tydźeń, 20. awgusta, na Chróšćanskim Koklic statoku. Započatk budźe w 20 hodź. Po zhromadnym programje z cymbalowej skupinu Vojara z južneje Morawy a z rejwarjemi Wudworskeho folklorneho ansambla přizamknje so zabawa. Morawscy a serbscy ludowi hercy budu hač do nocy hudźić a spěwać.

Musku spěwnu skupinu Přezpólni załožichu 2006 jako dźěl Wudworskeho folklorneho­ ansambla. Hłowny zaměr cyłka je, pěstować serbski ludowy spěw w jeho prěnjotnej formje. Spěwa so jednohłósnje, přewod přewozmu dwoje husle a kontrabas. Swój repertoire čerpa skupina ze starych zapisow, mjez druhim ze Smolerjoweje/Hauptoweje zběrki pěsničkow z lěta 1841 a 1843.

Tykowana cyrkej twarnišćo

pjatk, 12. awgusta 2016 spisane wot:

Drjewjane hrjady Blunjanskeho Božeho domu dyrbja saněrować

Bluń (SN/MWj). Při 343 lět starej Blunjanskej tykowanej cyrkwi su přichodne tydźenje wobšěrniše saněrowanske dźěła trěbne. Wo tym informuja zhromadnu wosadu Bluń/Zabrod/Bjezdowy w najnowšim wosadnym łopjenu. Zo bychu jónkrótny twarski pomnik zachowali, dyrbja tam wšitke drjewjane hrjady fasady, drjewjane wokna kaž tež třěšne lijawy restawrować a zdźěla wobnowić. Tohodla wonkowny wobraz cyrkwje hač do nowembra hižo tajki kaž zwučeny njeje, dokelž jón róšty wobdawaja.

Połoženje wostrózbja

pjatk, 12. awgusta 2016 spisane wot:
Domjacy lěkarjo w Hornjej Łužicy najbóle faluja, a je ćežko młodych medicinarjow za dźěło jara zdalene wot Drježdźan zahorić. To dźě je znate, nětko pak wot sakskeho ministerstwa za socialne a škit přetrjebarjow předpołožena studija kalamitu čorne na běłym potwjerdźa. Dokumentowane je dale njedosahace zastaranje z wóčnymi lěkarjemi, dermatologami abo urologami. W Běłowodźanskej kónčinje nimaja za 1 000 wobydlerjow jenož najmjenje lěkarjow, ně, woni su po starobje tež najstarši. Wědomostnicy Centralneho instituta za kasowolěkarske zastaranje w Němskej mjenuja tónle wobłuk jako jedyn z třoch w Sakskej, hdźež mamy nanajmjenje wočakować, zo młodźi lěkarjo tam du a praksu wotewru. Wostrózbjace to połoženje. Wšako wone sugerěruje, zo tež tych dowukubłanych medicinarjow, kotřiž wottam pochadźeja, łužiska domizna hižo dosć njewabi. Axel Arlt

Wukonja dobre dźěło

štwórtk, 11. awgusta 2016 spisane wot:
Nastupi-li k wólbam jenički kandidat, njeje to runjewon zbožowne. Wjesnjanosta Halštrowskeje Hole Dietmar Koark (CDU) pak to pozitiwnje wukładuje, měnjo, zo drje su wobydlerjo z jeho dźěłom spokojom. To móžu tež nastupajo serbskosć wobkrućić, wšako mam dobre zwiski k ludźom w gmejnje. Wot 1995 je Koark docpěł, zo so woni dale a bóle za serbske nałožki a serbsku rěč zajimuja, zo pomhaja ju zachować a wožiwić. Nimale lětdźe­satkaj poskićeja w Horjanskej pěstowarni dwurěčne kubłanje. Dom je połny, štož swědči wo woblubowanosći kubłanišća. Dale maja mnohe towarstwa, kotrež našu maćeršćinu nałožuja abo so w njej wu­kmanjenja. Tež narodna drasta je tam žiwa a jeje wužiwanje samozrozumliwe. Njeby-li pak wje­snjanosta sam za serbskosću stał a na nju dźiwał, njeby gmejna Halštrowska Hola zdawna hižo tak serbska była, kaž dźensa je. Janek Wowčer

Krótkopowěsće (11.08.16)

štwórtk, 11. awgusta 2016 spisane wot:

Iniciatiwa nětko na Facebooku

Budyšin. Iniciatiwna skupina za Serbski sejm je wotnětka tež na Facebooku internetnje prezentna. Tak chcedźa zajimcam zmóžnić „so aktiwnje na disku­sijach, zarjadowanjach a na našim dźěle wobdźělić“, zamołwići zdźěleja. Zdobom wozjewjeja zadźerženske prawidła, z kotrymiž chcyli „tolerantnu, sprawnu a fairnu“ diskusiju zmóžnić.

Za wjace kultury

Biskopicy. Do kulturneho domu w Biskopicach ma nowe žiwjenje zaćahnyć. Zarjadniska towaršnosć kulturneho domu je tohodla wot awgusta noweho zamołwiteho za organizaciju zarjadowanjow přistajiła. Jens Werner ma wotnětka wšelakore kulturne zarjadowanja kaž koncerty, dźiwadło a wustajeńcy organizować. W prózdninach chcedźa poskitki za dźěći a swójby wuhotować.

Čěscy muslimojo přećiwo namocy

Zmylk pilotki bě přičina smjertneho njezboža z płujadłom w meji na Klukšanskim lětanišću. Tole wuchadźa z kónčneje rozprawy Zwjazkoweho zarjada za přepytowanje lětanskich njezbožow (BFU). Wina druhich abo techniski defekt njepředležitej.

Što drje je sej młoda płujadłowa lětarka z Braunschweigskeje kónčiny mysliła, jako so wony zahubny dźeń, 3. meje, po zmištrowanym wubědźowanju Klukšanskemu lětanišću bližeše? Piloća mějachu dwě móžnosći přizemić: pak hnydom na městnje pak po přidatnym kole w separatnym wobłuku. „Kaž ze škričkowanja z lětadłom wuchadźa, je pilotka po docpěću ciloweho banta planowała, skrótšene koło nad lětanišćom lećeć. To by prawidłam wotpowědowało“, rozłožuje nawoda přepytowanja Frank Stahlkopf z BFU. Potom pak drje je so 21lětna ­krótkodobnje hinak rozsudźiła. „Swědcy wobkedźbowachu, kak je wona bjez wusunjenych kolesow dźesać metrow wysoko nad lětanišćom lećała. Nadobo pak płujadło hižo runje njelećeše, ale so dele měrješe a skónčnje z cockpitom na zemju zrazy“, Frank Stahlknopf wuswětla. Pilotka hišće na městnje njezboža zemrě.

Stara a nowa technika zhromadnje

štwórtk, 11. awgusta 2016 spisane wot:
Chětro njewšědny wobraz skićeše so tele dny ludźom na kromje Kulowa. Kaž wšudźe druhdźe prócuje so tež Kulowski ratar René Kubańk ručež móžno swoje žně domchować, wšako to jara wot wjedra wotwisuje. Zajimawe pak bě, zo dźěłaše minjenu njedźelu na polu při Salowskej dróze na syčomłóćawje typa Massey-Ferguson bjez nam wšěm znateje kabiny za wodźerja pódla cyle moderneje z najnowšej techniku wohotowaneje. Rjany to wobraz, kak starša a młoda generacija zhromadnje dźěłatej. Foto: Janek Wowčer

Policija (11.08.16)

štwórtk, 11. awgusta 2016 spisane wot:

W kupnicy hewrjekali

Kamjenc. Krótko do toho, prjedy hač je Kamjenska kupnica Kaufland na Willyja Muhlowej zawčerawšim wječor začiniła, tam štyrjo mužojo hewrjekachu. Mjez druhim twory z polcow po kupnicy mjetachu. Do přiwołanych stražnikow a policistow dwaj z nich samo biještaj. Jako mějachu jich skónčnje tola pod kontrolu, so wukopa, zo běchu hewrjekarjo dospołnje pjeni.

Šulske stawizny Njebjelčic sahaja hač do spočatka 17. lětstotka. Wot toho časa mjenujcy je tam w běhu dweju lětstotkow šěsć muži ze swójbnym mjenom Pjetaš wuwučowało.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND