48hodźinska akcija wulki wuspěch

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:
Minjeny pjatk a sobotu zetkachu so młodostni, dźěći a starši při Kopšinjanskim hrodźišću. We wobłuku 48hodźinskeje akcije tamniši areal wurjedźichu, natwarichu při nahłych šćežkach wobhrodźenje a wšitke pućiki a šćežki tak připrawichu, zo móžeš so porjadnje wuchodźować. Při někotrych štomach nastajichu tafličku, na kotrejž wučitaš, wo kotru družinu so jedna. Snano hodźa so tele informacije tež za šulu wužić, na přikład na pućowanskim dnju. Dohromady so na akciji wjace hač 20 ludźi wobdźěli, kotřiž mějachu wšitcy wjele wjesela na tutym projekće. Wulki dźak wšitkim, kotřiž su projekt přewjesć pomhali. Foto: Michał Brězan

Po 19 lětach je so Chór Budyšin pod nawodom swojeho dirigenta Michała Jancy zaso zmužił a so za wurisanje wuchodosakskich chórow zapisał. Wuzwolił bě sej najćešu z wupisanych kategorijow. Sobotu, 11. junija, w 13 hodź. běše tak daloko, zo stupichmy po tydźenjach intensiwnych přihotow na žurli farskeho domu Drježdźanskeje Lukašoweje wosady před jury wubranych fachowcow. Jako prěnje zaklinča „Ubi caritas et amor“, kiž běše ­wuchodosakski chórowy zwjazk jako wupisowar wubědźowanja we wuzwolenej kategoriji za winowatostny přinošk postajił. Slědowachu fakultatiwne titule „Wowčer, tón wowcki“ wot Bjarnata Krawca a Jana Bulankowej spěwaj „Z wuhladkom“ a „Starosć juž pśi małych“. Z lóštom přednjesene serbske title so publikumej wočiwidnje spodobachu. Tež jury nam dobry wukon we wuhódnoćenskej rozmołwje z dirigentom a předsydku chóra atestowaše, slěbornu medalju z 0,2 pobrachowacymaj dypkomaj pak bohužel zapowě.

Pytaja nuznje kupanski dohlad

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

W Bjerwałdskim jězoru płuwać je jenož na swójske riziko móžne

Hamor (AK/SN). Z ph-hódnotu 7,7 ma Bjerwałdski jězor jara dobru mikrobio­logisku kwalitu wody. Tole podšmórny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Kupanju při Hamorskim, Klětnjanskim a Delnjowujězdźanskim pobrjohu potajkim ničo naprěki njesteji.“

Wot tuteje sezony móža tež ći, kotřiž su na chorobny stoł wjazani, k jězorej přichadźeć. Za nich natwarichu połdra metra šěroki separatny přijězd při Hamorskim pobrjohu. Wón je z tirkisowymi gumijowymi přestrěncami wukładźeny. Po nich móžeš sej z chorobnym stołom runje­ tak k wodźe dojěć kaž z dźěćacym wozyčkom. Financowali su projekt z inwesticiskeho programa za twarjenje bjez zadźěwkow. Předewšěm dźakowaše so Achim Junker społnomócnjenej za zbrašenych Zhorjelskeho wokrjesa Elvirje Mirle a twarskemu zawodej Hamorskeje gmejny za zwoprawdźenje tohole pro­jekta.

Policija (14.06.16)

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Dowolnosć sfalšował a drogi brał

Porchow. Dobry čuch mějachu policisća dźensa w nocy, jako kontrolowachu na awtodróze A 4 pola Porchowa 34lětneho pólskeho staćana, kiž bě z Audijom A 3 po puću. Zastojnikam napadnychu na nim njeho čerwjenej woči a nerwozne zadźerženje. Z pomocu awtodróhoweho policajskeho rewěra přewjedźechu drogowy test, kiž wunjese, zo bě muž kokain a amfetaminy brał. Jako sej jeho jězbnu dowolnosć wobhladachu, zwěsćichu, zo bě ta sfalšowana. Nětko změje so 34lětny potajkim hnydom štyrjoch deliktow dla zamołwić: jězdźenje pod wliwowom drogow a bjez jězbneje dowolnosće, přeń­dźenje přećiwo drogowemu zakonjej a falšowanje dokumentow.

Budyski krajnoradny zarjad wupruwuje wot dźensnišeho dwaj tydźenjej elektroawto typa BMW i3. Krajny rada Michael Harig (CDU) drje lědma z nim pojědźe, jeho sobudźěłaćerjo pak ćim bóle. Awto jědźe hač do 300 kilometrow daloko, jeho baterije su po wosom hodźinach zaso połne. Jězdźidło ma 170 PS a bywa hač do 150 km/h spěšne. Foto: SN/Maćij Bulank

Policija (13.06.16)

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Z motorskim znjezbožił

Salow. Tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo sobotu popołdnju mjez Salowom a Koćinu. Napřećo přijěduceho VWja dla dyrbješe 43lětny wodźer motorskeho zaborzdźić. Při tym zhubi kontrolu nad swojim jězdźidłom, padny a bu wot VW přejědźeny. Motorski so tak jara zrani, zo na městnje njezboža wudycha. 42lětny šofer VWja wosta njezranjeny.

Fota za wubědźowanje

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Zhorjelc. Fotografojo z euroregiona Nysa a južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr su přeprošeni, so ze swójskimi fotami na lětušim festiwalu „Hrajnišća žiwjenja“ wobdźělić. Hač su to realne abo wumyslene, historiske abo aktualne hrajnišća – za Zhorjelski fotowy festiwal su wone wšitke zajimawe. Za wobdźělenje na wubědźowanju njech zajimcy pod adresu www.fotofestival.projektonline.­info maksimalnje wosom fotow składuja, kotrež so w najšěršim zmysle słowa z „hrajnišćemi žiwjenja“ zaběraja. Wosobinska interpretacija k tomu je wuraznje witana. Přinoški, kotrež jury potom wupyta, so na 2. Zhorjelskim fotowym wubědźowanju wot 26. awgusta do 11. septembra 2016 wustaja. Posledni termin zapodaća fotow je 23. junij 2016.

Dalši trening

Worklecy. Sportowa jednotka Viktorija Worklecy přeprošuje holcy a hólcow w starobje 7 do 14 lět na dalši blidotenisowy trening. Tutón přewjedu Worklečenjo jutře, wutoru, wot 17 hodź. we Worklečanskej ćěłozwučowarni. Štóž ma swójsku blidotenisowu palku, njech sej ju prošu sobu přinjese. Njezabudźće tež na sportowu drastu a črije.

Złoty kwas w Jaseńcy

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Złoty kwas dožiwić směć je kóždemu mandźelstwu wulka hnada. Tónle jubilej swjećeštaj minjeny tydźeń Ludwig Zahrodnik a jeho mandźelska Rejza w Jaseńcy.

Ludwig Zahrodnik narodźi so 10. ok­tobra 1939 we Wotrowje a wotrosće w Chrósćicach pod skromnymi wuměnjenjemi. Nan bě we wójnje zhubjeny a mać so wo třoch synow z lubosću staraše. Po zakónčenju šulskeho časa 1953 w Chrósćicach chodźeše nadarjeny pachoł dwě lěće na Serbsku wyšu šulu w Pančicach. Po dwulětnym studiju na Serbskim wučerskim wustawje złoži w Małym Wjelkowje wuspěšnje statny eksamen. Na to nastupi w septembru 1957 swoje dźěło w redakciji serbskich wučbnicow. Njehladajo dźěłowych wužadanjow jako redakciski asistent za předmjetaj stawizny a geografiju zmištrowa runočasnje štyrilětny listostudij za předmjet serbšćina a na to 1966 dalši štyri­lětny dalokostudij w předmjeće stawizny. Njeličomne serbske wučbnicy za stawi­zny, geografiju, ručne dźěło, do­mizno­wědu a matematiku za delni schodźenk je spisał, přełožił a lektorizował. Za swoje njesprócniwe dźěło bu z titulom Wyši wučer počesćeny.

Ponowjeja wohnjoškit a elektriku

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Wobšěrnje saněrować započeli su njedawno Kulowsku Krabatowu zakładnu šulu. „Lětsa chcemy něhdźe 250 000 eurow inwestować, a to za elektriku, nuzowe wobswětlenje a přede- wšěm za wohnjoškit z připrawu za kurowy alarm a za druhi wuchowanski puć“, rozłožuje nawoda měšćanskeho twarskeho zarjada Stephen Rachel.

Dźakowano měšćanskotwarskemu spěchowanskemu programej za mjeńše města a gmejny so w Kulowje nadźijeja, zo dóstanu za cyłkowne wobnowjenje zakładneje šule we wobjimje 850 000 eurow dwě třećinje spěchowanskich srědkow. Jednu třećinu zapłaći město jako swójski podźěl.

Prěni twarski wotrězk chcedźa po słowach Stephena Rachele lětsa dokónčić. Klětu ma druhi wotrězk slědować. Potom budu předewšěm wjerchi a špundowanja wobnowjene. Nimo toho zatwarja woclowe durje, štož je žadanje wohnjoškita. Třeći twarski wotrězk je w lěće 2018 na rjedźe. Po wšěm zdaću saněruja potom třěchu, pod kotrejž ma rumnosć za skład nastać. Nimo toho ma kubłanišćo porjadnu garderobu dóstać.

Wohnjowoborny dorost zaručeny

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Z mnohimi hosćimi z delanskich wsow swjećachu kameradojo Ralbičanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory wčera dźesaćlětny jubilejny swjedźeń natwara noweje gratownje.

Ralbicy (aha/SN). Nahladny objekt, kotryž płaćeše před lětdźesatkom z přetwarom stareje šule něhdźe 380 000 eurow, skedźbnja na swislach z wulkim serbskim napisom na serbskosć Ralbičanskeje wobory. Nimo woponow gmejny Ralbicy-Róžant a Sakskeho wohnjowoborneho zwjazka wupřestrěwa tam wšěm widźomnje swj. Florian, patron wobornikow, swoju škitacu ruku. Hižo po dopołdnišej wulkej Božej mši, na kotrejž so wjacori kameradojo we wohnjowobornej drasće wobdźělichu, podachu so z wosadnym fararjom Šćěpanom Delanom a ministrantomaj do gratownje wobory. Farar gratownju požohnowa a wupraji wobornikam připóznaće za jich njese­bične skutkowanje.

nawěšk

nowostki LND