Stare mjena wobkedźbować

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Gmejnska rada Njeswačidło so tež z pomjenowanjom dróhow w Zarěču zaběrała

Njeswačidło (JK/SN). Runje dokelž njeje financne połoženje tež Njeswačanskeje gmejny wosebje róžojte, maja jeje radźićeljo derje wo tym wotwažować, što wobzamknu a što smě sej gmejna dowolić. Na posedźenju zawčerawšim tuž dokładnje wuradźowachu a so dojednachu, zo přepodadźa nadawk k změnje telefoniskeho systema, kotryž zwěsća a posrědkuje daty wopłóčkoweje připrawy gmejny, Drježdźanskej firmje WKS. Ta dotalny ISDN-system na ip-bazěrowany přestaji. Gmejna wotpowěduje tak wosebje žadanjam krajneje direkcije za kontrolu a dokumentaciju prawje dźěłaceho wopłóčkoweho systema.

W piwarni znowa swjeća

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Kulow. 25. raz wotměje so wot jutřišeho hač do njedźele piwarniski swjedźeń w Ku­lowskej piwarni. K jutřišim rejam hraje kapała Božemje Cryers. Sobotu a njedźelu stajnje w 13 a 15 hodź. zajimcow po piwarni powjedu. Sobotu w 16 hodź. započnje so piwarniske wubědźowanje. Wječor hraje kapała nA und. Njedźelu wočakuja tam dubl Rolanda Kaisera.

W parku předawaja rostliny

Wochozy. Wulka nazymska bursa rostlin wotměje so sobotu a njedźelu, 24. a 25. septembra, we Wochožanskim parku błudźenkow. Wjacore zahrodniske zawody a štomownje kaž tež plahowarjo žadnych rostlinskich družin chcedźa tam swój poskitk předstajić. Někotři wikowarjo so prěni raz wobdźěla. Rostlinske wiki, organizowane wot spěchowanskeho towarstwa parka, budu wobaj dnjej wot 10 do 18 hodź. přistupne.

Krabat dóstanje nowu drastu

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Wulke Ždźary (MFü/SN). Hordźe je Wolfgang Kraus jako předstajer Krabata tele dny pućowanskej skupinje z delnjosakskeho Oldenburga swoju nowu uniformu pokazał. Skupina bě pod nawodom Wolfganga Krausa wjacore dny na slědach Krabata we Łužicy po puću. Mjez druhim pozastachu na Wulkoždźarowskim wu­dworu, hdźež jim pućowanski nawoda swoju nowu garderobu předstaji.

Započnu statnu dróhu wutwarjeć

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Štóž dyrbi časćišo statnu dróhu S 100 přez Pančicy-Kukow wužiwać, njech so přichodne tydźenje na wobchadne poćežowanja nastaji. Dołho planowany wutwar dróhi so nětko započnje.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na posedźenjach gmejnskeje rady Pančicy-Kukow su zašły čas husćišo wo tym rěčeli. Nětko tak daloko je, zo statnu dróhu S 100 na kromje wsy z Budyskeho směra kaž tež přez wjes samu wutwarjeć započnu a wosebje nowy móst nad Klóšterskej wodu natwarja. Tele kompleksne twarske předewzaće rozrjaduja do štyrjoch wotrězkow. Prěni z nich zahaji so póndźelu, 26. septembra, kaž nowinska rěčnica krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV) Isabel Siebert zdźěli.

Reanimacija a prěnja pomoc steještej dźensa w srjedźišću akcije na Kamjenskim torhošću. Chorownja swj. Jana a wuchowanska słužba chcyštej wobydlerjow pohnuć, so zaso raz bliže z prěnjej pomocu zaběrać. Wšako bě wjetšina ludźi před wjele lětami tajki kurs wopytała. Tež Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) je składnosć wužił. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (22.09.16)

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Hwězdarni šek přepodał

Budyšin. Šek w hódnoće 1 200 eurow je jednaćel Budyskich energijowych a wodowych zawodow Volker Bartko wčera předsydźe spěchowanskeho towarstwa tudyšeje šulskeje hwězdarnje Rüdigerej Hackelej přepodał. To je wunošk z loterije na sobotnym dnju wotewrjenych duri a ze zarjadowanja z kupcami, kotryž je zawod na mjenowanu sumu zwyšił.

Pólska jama a čěska woda

Liberec. Z rozšěrjenjom pólskeje brunicoweje jamy Turów hač k njeposrědnjej bliskosći čěskeje mjezy w Frýdlantskim wuběžku hrozy dnowna woda z čěskeho teritorija masiwnje wotběžeć. Kaž ministerski prezident Bohuslav Sobotka zdźěli, ma hižo wutworjena čěsko-pólska skupina fachowcow přepytować, kak tam planowane hórniske dźěła wodowe hospodarstwo wobwliwuja.

Koparki SGB wuspěšne

Krótkopowěsće (21.09.16)

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Lüpertz čestny wobydler města

Liberec. Jako prěni Němc je znaty moler Markus Lüpertz nětko čestny woby­dler čěskeho Libereca, hdźež bě so 1941 narodźił. Tehdy rěkaše město hišće Reichenberg. 1948 ćekny Lüpertz ze staršimaj do Porynskeje. Dwaceći lět nawjedowaše wón Düsseldorfsku akademiju za wuměłstwo, jednu z najwuznamnišich Němskeje.

Zeńdu so z kritikarjemi wuhla

Choćebuz. Zastupjerjo wohroženych łužiskich wsow wobdźěla so přichodny kónc tydźenja na zeńdźenju kritikarjow wuhla w sewjerorynsko-westfalskim Erkelenzu. W zhromadnym stejišću chcedźa zastupjerjo 120 najwšelakorišich skupin a organizacijow zwjazkowe knježerstwo namołwić, wo cyłotowaršnostny konsens za skónčenje wudobywanja brunicy so prócować.

Zwyša sadźbu Hartza IV

Berlin. Miliony přijimarjow Hartza IV maja wot přichodneho lěta něšto wjace pjenjez dóstać. Po dźensnišim wobzamknjenju zwjazkoweho knježerstwa ma so měsačna sadźba za samostejacych wot 404 na 409 eurow zwyšić, za pory wot 364 na 368 eurow za kóždeho partnera. Za dźěći hač do třinaće lět zwyša sadźbu wo 21 eurow na 291 eurow.

Hydrawliski boran wosebita techniska žadnostka

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Kamjenc (JK/SN). Nimale 80 čłonow wopřijace Kamjenske stawizniske towarstwo je so minjeny čas ze stawiznami zastaranja Lessingoweho města z wodu zaběrało. Lětsa je tomu 550 lět, zo bu město prěni raz přez wodowód zastarane. K tomu su sej čłonojo towarstwa pod nawodom Marion Kutter zaměr stajili, wosebje techniske naprawy a studnje kaž tež wodowody a ze zastaranjom města zwisowace připrawy zachować. W přihotach na jubilej je zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk přeprosył prezidenta sejma dr. Matthiasa Röß­lera (wobaj CDU), zo by so na městnje wo aktiwitach towarstwa wobhonił.

Policija (21.09.16)

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Z třěchi sej njezwěrił

Budyšin. Komisar připad je policiji za­wčerawšim popołdnju w Budyšinje na runjewon kuriozne wašnje pomhał dosahnyć skućićela, kiž bě w nocy do toho při zadobywanju do předawanišća zakuskow na Hošic hasy wobdźěleny (SN rozprawjachu). Wobydlerjo mjenujcy ně­hdźe w 14 hodź. na policiju zazwonichu, zo na třěše přitwara na zadnim dworje předawanišća młody muž sedźi. Kaž so pozdźišo wukopa, bě sej wón tam přez schodźišćo domu wućeknył, zo by so před zastojnikami schował, jako woni při zadobywanju zapřimnychu a w předawanišću dweju paduchow lepichu. Jako komplica po tym na třěše sedźeše, so wón najskerje dopomni, zo so wysokosće boji, a njeje sej hižo dele zwěrił. Wobsadka policajskeho awta Budyskeho rewěra tuž rěbl přistaji, 19lětnemu dele kazaše a jeho nachwilnje zaja.

Korčmy swjeća domchowanku

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Žnjowy dźak hosćencow prěni raz hromadźe z wikami a dołhej taflu

Budyšin (CK/SN). Mjeztym wosmy raz chcedźa Budyscy korčmarjo 2. oktobra swoju korčmarsku domchowanku swjećić. Je to takrjec wudospołnjenje ke korčmowemu swjedźenjej nalěto, kaž rěčnik Budyskeho towarstwa Staroměšćanska tejka Frank Haase rozłožuje. Wobdźěleni hosćencarjo chcedźa so na te wašnje swojim wopytowarjam dźakować. Tohodla sej tón dźeń tež žadyn zastup njekazaja. Wudawki za hudźbu, popłatki za GEMA a dalše kóšty hosćencarjo sami přewozmu. Hinak­ hač korčmowy swjedźeń w meji pak njebudźe tónle žnjowy dźakny swjedźeń jenož hudźbnje wusměrjeny, kaž podtitul „Wokřewjenje za hubu a wuši“ přeradźa. 13 barow a hosćencow so tónraz wob­dźěli. „Bě jich hižo wjace“, praji Frank Haase.­ Ale w Budyšinje je po jeho słowach nětko mjenje hosćencow a w někotrych su swójbne swjedźenje skazane.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND