Policija (30.12.16)

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:

Z praskotakami škodu načinili

Wojerecy. Byrnjež silwesterske praskotaki a rakety hakle jutře a njedźelu dowolene byli, worakawcy z tym po wšěm zdaću zaso raz čakać njemóža. Zawčerawšim wječor su njeznaći we Wojerecach w by­dlenskim domje na Budyskej aleji praskotaki zapalili a je zdźěla do listowych kašćikow mjetali. Te so při tym runje tak skóncowachu kaž posłužowanska tafla lifta w samsnym domje. Wěcnu škodu trochuje policija na 400 eurow.

Swjedźenjowali a inwestowali

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:

Tež w Kulowje nachila so na podawki bohate a intensiwne lěto

Kulow (AK/SN). Lětuši 15. Krabatowy swjedźeń srjedź awgusta w Kulowje bě jasne wuznaće k serbskim korjenjam a k dwurěčnosći. Tole podšmórnje měšćanosta Markus Posch (CDU) w swojim zhladowanju na lěto 2016. Serbske chóry, rejwanske skupiny a towarstwa běchu zapřijate. Dźěći Krabatoweje zakładneje šule su serbski kwasny ćah předstajili. Tež pućniki na swjedźenišću, moderacija programow, stawizniske přednoški a regionalna konferenca skedźbnjachu na serbske korjenje regiona. „Wažny impuls za mnje bě, zo měli spěchowanske móžnosće přichodnje mnohostronsce wužiwać a so jako region zhromadnišo prezentować“, w zhladowanju dale rěka.

Dźěćom hodowne přeća spjelnili

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:
Sobudźěłaćerjo łužiskeho energijoweho předewzaća LEAG – brunicowa sparta a milinarnje – su so jako hodowni pomocnicy angažowali. Tak běchu sej z hodownych štomikow w centralnym sydle LEAG w Choćebuzu kaž tež w Čornopumpskim techniskim sydle cedlki z hodownymi přećemi dźěći wupytali a je spjelnili. Lětušu akciju přewjedźechu za dźěći a młodostnych intensiwnopedagogiskeho projekta „Neustart“ w Janšojcach, za dom „StattRand“ a dźěsćownju w Běłej Wodźe kaž tež za Choćebuske młodźinske zarjadnišćo „Miteinander“. Foto: LEAG/Kathi Gerstner

Tole móže přikład być

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:
Rjana to hodowna akcija sobudźěłaćerjow łužiskeho energijoweho předewzaća LEAG dźěćom a młodostnym, w ćežkej žiwjenskej situaciji k hodam wjeselo wobradźić. W Choćebuskej hłownej centrali koncerna LEAG a w Čornopumpskim techniskim sydle běchu sej přistajeni cedlki přećow z tamnišich hodownych štomikow wupytali a dary wobstarali. Dóstała je tajke nětko na přikład dźěsćownja w Běłej Wodźe. Symboliska to akcija, wšako móža wobdarjeni tak začuwać, zo ludźo na nich njezabywaja. Runje w hodownym času dźě so kóždy za harmoniju, zbožom a ćopłotu žedźi. Zo su tež w bjezposrědnim susodstwje dźěći a młodostni, kotřiž nimaja zbožo w swójbje žiwi być, mnohim bo­hužel wědome njeje. Mam tuž hodownu akciju­ sobudźěłaćerjow LEAG za jara spomóžnu.­ Snano je to přikład dalšim předewzaćam,­ podobne darne akcije přewjesć. Bianka Šeferowa

Krótkopowěsće (30.12.16)

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:

Tilich za lěpše mjeno Sakskeje

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) so nadźija, zo swobodny stat po namócnosćach přećiwo wukrajnikam a prawicarskich krawalach swoje mjeno poněčim zaso polěpši. Dopóznaće, zo bě „wohidna mjeńšina“ dobre mjeno kraja do błóta steptała, je jemu „hórke dopóznaće lěta 2016“, rjekny Tilich powěsćerni dpa.

Nadźijeja so polěpšenja

Drježdźany. Plahowarjo dejkow so nadźijeja, zo so połoženje na mlokowych wikach klětu polěpši. „2016 bě plahowarjam dejkow najćeše lěto po přewróće“, praješe hłowny jednaćel krajneho zwjazka ratarjow, Manfred Uhlemann nowinarjam. Mnohe zawody běchu w swojej eksistency wohrožene, dokelž „je mlokowa kriza njewšědnje dołho trała“.

Wosada za hłuchich

Krótkopowěsće (29.12.16)

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:

Tójšto dźiwiny třělili

Dubrjenk. Hońtwjerske drustwo Du­brjenk přewjedźe wčera pod nawodom dr. Pětra Brězana ze Sulšec pola Kulowa – wotnajerja tamnišich lěsow – 26. hońtwu mjez hodami a Nowym lětom. Wobdźě­liło je so 44 honjerjow a 42 hońtwjerjow, telko kaž hišće ženje do toho. Tež ličbu třělenych kruchow dźiwiny njejsu minjene 25 lět w Dubrjenku hišće měli. Wčera ležachu tam dwě jelenicy, dwanaće dźiwich swini a jedna liška.

Škitne naprawy dale polěpšić

Drježdźany. Sakska je lětsa 178 mi­lionow eurow za škitne naprawy přećiwo wulkej wodźe nałožiła. Wudali su pjenjezy za twarske objekty w srjedźnej Sakskej a Rudnych horinach, kaž mi­nister za wobswět Thomas Schmidt (CDU) zdźěli. Klětu planuja runje telko spěchowanskich srědkow. Potom chcedźa mjez druhim nasypy podłu rěki Čorneho Halštrowa ponowić.

Něšto mjenje nadpadow

Wiesbaden. Ličba nadpadow na domy požadarjow azyla je lětsa snadnje woteběrała. Kaž Zwjazkowy kriminalny zarjad informuje, su hač do 27. decembra 921 njeskutkow zličili. Loni bě jich 1 031. We 867 padach je policija prawicarsko­ekstremistiski pozadk zwěsćiła.

Tež ćěkancy mjez akterami byli

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:
Něhdźe 420 hosći je sej prěni swjaty dźeń hód w Budyskim NSLDź jewišćowy program Budyskeje ewangelskeje wosady Jozuwy wobhladało. Wobrazy kemšow wosebiteho razu pokazowachu, zo bě mjez něhdźe 75 akterami tójšto ćěkancow, kotřiž tuchwilu w Budyskim wokrjesu přebywaja. Kaž młody farar Clemens Mudrich na­šemu wječornikej zdźěli, je sej wjele ludźi zarjadowanje tež přez livestream wob­hladało. Zličili su 258 přizamknjenych nastrojow. Foto: Clemens Mudrich

Po zwěrjencu so wodźić dali

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:

Wojerecy (SN/mwe). Najebać špatne wjedro je wutoru něhdźe połsta zajimcow, mjez nimi tójšto swójbow, na hodowne wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu přišło. „Tule rjanu tradiciju mnozy ně­hdyši Wojerowčenjo, kotřiž w cuzbje bydla a swjate dny doma přebywaja, skomdźić nochcedźa.“ To rjekny Silke Kühn, coologiska šulska pedagogowka. „Mnozy chcedźa wědźeć, što je so w zašłosći pola nas změniło.“ Tak móžeše wona wćipnym připosłucharjam powědać, zo su w minjenych tydźenjach zwěrjencowy hat dospołnje ponowili a znowa wobsadźili. Wopicy dóstachu nowu čumpjel darjenu a dalše zwěrjata nowe hěty.­ Wo tajke móžnosće so tež darićeljo z města staraja. Wobdźiwać móžachu hosćo nimo připrawow ponowjene hrajkanišćo. Zańdźene lěta su we Wojerowskim zwěrjencu tójšto zwoprawdźili, štož mjenuja „kroki po puću k geocowej“.

Silke Kühn so wjeseli, zo su Wojerowčenjo ze swojim zwěrjencom zwjazani, zo pak „je wón tež turistam w jězorinje přeco dobra adresa za wopyt a rjane dožiwjenje. Někotryžkuli z hosći je tu hižo jako dźěćo na kozy sedźał a nětko činja to wnučki.“

Pacientam maćeršćina wažna

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:

Chorownja swj. Jana so wobstajnje prócuje serbskich hladarjow zasadźeć

Kamjenc (SN/mwe). Lětsa je w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana dźewjeć młodostnych swoje wukubłanje jako strowotniski a hladar chorych zahajiło. Přichodne tři lěta budu woni w nutřkownej medicinje, w chirurgiji a gyne­- kologiji/porodowej pomocy kaž tež w intensiwnej medicinje chorownje swoje nazhonjenja zběrać móc. Zdobom změja tež eksterne zasadźenja we wokolnych hojernjach.

Dokelž je mjez pacientami wjele Serbow, prócuje so chorownja maltezow swj. Jana wo to, tež serbskorěčny dorost zdobyć. Lětsa so to bohužel radźiło njeje. Kaž Ines Eifler,­ zamołwita kliniki za nowinarske dźěło, na naprašowanje Serbskich Nowin zdźěli, „mjez wukubłacymi w prěnim lěće tónkróć žani Serbja njejsu. W třećim wukubłanskim lěće mamy wjacorych wukubłacych ze serbskimi korjenjemi. Kaž po cyłej Sakskej je tež pola nas ličba přizjewjenjow woteběrała. Bychmy sej wjace požadarjow přeli, radlubje tež ze serbskim pozadkom.“

Policija (29.12.16)

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:

Rubizna so njezadaniła

Biskopicy. Mólička rubizna je wuslědk njeskutka w nocy na wutoru w Großdrebnitzu pola Biskopic. Tam běchu so njeznaći přez njezamknjene wokno do zawoda zadobyli. Nadźijejo so wulkeje rubizny pokradnychu hnydom cyłu kasu. W njej wšak bě jenož 2,50 eurow. Wěcna škoda, kotraž předewzaću nasta, wučinja porno tomu 1 000 eurow.

Paduši zwrěšćili

Kamjenc. Hodowne swjate dny chcychu so njeznaći w Kamjencu do rumnosćow zawoda pod Šibjeńcu zadobyć. Poradźiło pak so jim to njeje. Wěcnu škodu na durjach kaž tež na woknje trochuja toho­runja na ně­hdźe 1 000 eurow.

nawěšk

nowostki LND