Zhromadnje přećiwo wulkowokrjesej

pjatk, 09. decembera 2016 spisane wot:

Baršć (HA/SN). Po tym zo bě braniborske nutřkowne ministerstwo w oktobrje konkretny plan k zwoprawdźenju wobšěrneje wokrjesneje reformy wozjewiło, spřećiwjenje spochi přiběra. Předwidźane je, zo změje Kraj Braniborska wot lěta 2019 jenož hišće dźewjeć wokrjesow a zo wostanje Podstupim jeničke bjezwokrjesne město. Tuchwilu ma 14 wokrjesow a tři bjezwokrjesne města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Podstupim.

Wosebje razne spjećowanje komunalnych politikarjow, opozicije a wobydlerjow jewi so w južnym dźělu Braniborskeje. Knježaca koalicija SPD a Lěwicy chcyła tamniše tři wokrjesy Srjewja-Nysa, Hornje Błóta-Łužica a Halštrow-Łobjo zjednoćić a zhromadnje z městom Choćebuzom wulkowokrjes z mjenom Delnja Łužica wutworić. W nim by něhdźe 500 000 ludźi bydliło. Wokrjes by z někak 5 000 kwadratnymi kilometrami tak wulki był kaž zwjazkowy kraj Posaarska, kotryž ma šěsć wokrjesow.

Wjele awtow w Židowje po puću

pjatk, 09. decembera 2016 spisane wot:
Twarskich dźěłow na Budyskej Schliebenowej noweho kružneho wobchada dla pytaja sej wodźerjo awtow druhe puće do a ze sprjewineho města. Tak tłóča so kara­wany awtow wšědnje tež po poprawom zawrjenym Židowje, hdźež smědźa jenož tam bydlacy jězdźić. Wšako su dróhi chětro wuske. Njezadźiwa tuž, zo so wobydlerjo na wulki wobchad mjerzaja. Tak nimaja jenož haru znjesć, ale častodosć tež zatykane hasy. Foto: Carmen Schumann

Krótkopowěsće (09.12.16)

pjatk, 09. decembera 2016 spisane wot:

Twarc bombow zajaty

Drježdźany. Dwaj a poł měsaca po bombowymaj nadpadomaj na mošeju a na kongresowy centrum w Drježdźanach je policija 29lětneho podhladneho z Drježdźan zajała. Při přepytowanjach namakachu zastojnicy maćizny, kotrež so za twar bombow hodźa, kaž statne rěčnistwo dźensa zdźěli. Na městnomaj njeskutka namakany genetiski material a DNA pohladneho so kryjetej.

Konkretne ličby njepředleža

Budyšin. Koncern Bombardier chce po informacijach nowiny Handelsblatt jasnje wjac dźěłowych městnow šmórać, hač je dotal znate: 2 500 po wšej Němskej, mjez druhim w Budyšinje, Zhorjelcu a Hennigsdorfje. Konkretne Ličby njeje koncern dotal wozjewił. Dźěłarnistwo IG metal chce přichodny štwórtk w Budyšinje přećiwo tomu protestować.

Masowy doping w Ruskej

Luhmann nowy změrc

pjatk, 09. decembera 2016 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Nowy změrc (Friedensrichter) za pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe budźe wot 1. januara 2017 Eduard Luhmann ze Smjerdźaceje. 70lětny bě jako jenički za tele čestnohamtske zastojnstwo kandidował, a zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka je jeho zawčerawšim wuzwoliła. Wólbna doba noweho změrca traje hač do kónca lěta 2021.

Z wjerchowku a dźěćatkom

Wojerecy. Hač do njedźele přeprošeja we Wojerecach na Teschenske wiki, kaž tam swoje dohodowne wiki mjenuja. Wjerchowka von Teschen, Wojerowske dźěćatko a rumpodich su je dźensa wotewrěli. Nimo mnohich předawanskich budkow a kulinariskich poskitkow maja tam tež wobšěrne kulturne zarjadowanja, kaž koncerty, kinowe předstajenja a klankodźiwadło. Tohorunja hač do njedźele, ale stajnje hakle wot 16 hodź. su na Wojerowskim hrodźe wosebite romantiske­ wiki rjemjesła, hdźež předstajeja so blidar, pčołarka, módroćišćerka a dalši.

Policija (09.12.16)

pjatk, 09. decembera 2016 spisane wot:

Na čerwjene bankowki kedźbować

Biskopicy. Při rozbuchnjenju pjenježneho awtomata w nocy na štwórtk w Biskopicach (SN rozprawjachu) su njeznaći něhdźe 100 000 eurow rubili. Při tym pak je barbowa patrona bankowki wočerwjeniła. Policija tuž prosy, na tajke z čerwjenej barbu woznamjenjene bankowki kedźbować. Štóž tajke poskićene dóstanje, njech informuje policiju.

Trjebaja informacije

pjatk, 09. decembera 2016 spisane wot:

Přijězd k pěstowarni často přičina pohórškow

Hórki (JK/SN). Swoje poslednje lětuše posedźenje přewjedźechu Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo wčera w Hórčanskim Młynkec hosćencu. Byrnjež na dnjo­wym porjedźe přewjele dypkow njebyło, mějachu tola dosć dokładnje wuradźować. Krajna direkcija w Drježdźanach wočakuje wot gmejny stejišćo k planowanej nowej deponiji klasy 0 w něhdyšej kaolinowej jamje na Šibjeńcy. Tam chce priwatnik mineraliske twarske wotpadki składować dać. Při tym pak ma so wobkedźbować, zo je składowanje planowane na tam hižo eksistowacej něhdyšej deponiji. To wuwabi mjez radźićelemi wobmyslenja, kak so staw dnowneje wody změni a w kotrej měrje so kwalita wody wuwije. Tučasnje drje so w pjeć studnjach při jamje woda zběra a kontroluje. Kak pak to z nastaćom noweje deponije budźe, chcedźa radźićeljo hišće dokładnišo wědźeć.

Policija (08.12.16)

štwórtk, 08. decembera 2016 spisane wot:

Wohroženje wujasnjene

Čorny Chołmc. Kriminalna policija je nětko wuslědźiła pad, kotryž sta so spočatk nowembra w Čornym Chołmcu. Tehdy­ hišće njeznaty muž bě 5. nowembra popołdnju při kasy nakupowanišća z pistoli podobnym nastrojom 55lětnu kasěrarku wohrozył. Muž bjez rubizny z kolesom ćekny. Předewšěm dźakowano wuprajenjam swědkow su kriminalisća 27lětneho bjezdomneho z Wojerec jako skućićela wuslědźili. Přepytowanja pak dale traja.

Dwě awće do so a do domu zrazyłoj

štwórtk, 08. decembera 2016 spisane wot:
Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera něhdźe w 22.30 hodź. w Rakecach. Tam chcyše transporter z pódlanskeho puća na zwjazkowu dróhu B 96 wujěć, njewobkedźbowaše pak předjězbu nakładneho awta a zrazy do njeho. Při tym je so wodźenska kabina nakładneho awta zwjertnyła a do domu při puću prasnyła. Tež wodźer transportera swoje awto hižo pod kontrolu njeměješe a je do samsneho twarjenja zajěł. Dwě wosobje w transporteru so ćežko zraništej. Wodźer nakładneho awta wosta­ njezranjeny. Foto: Jonny Linke

Swjaty Mikławš w pěstowarni był

štwórtk, 08. decembera 2016 spisane wot:

Na swjedźenju swjateho Mikławša wopyta farar Michał Nawka zawčerawšim Njebjelčansku pěstowarnju „Barbojte kamuški“, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Wón powědaše dźěćom stawiznu wo swjatym Mikławšu. Tón bě w štwórtym lětstotku žiwy w regionje Lykiska w dźensnišej Turkowskej. Pozdźišo ćehnješe do města Myra. Dźensa je to Demre nad Srjedźnym morjom. Wón bě stajny pomocnik w nuzy, je domy za syroty a chudych twarić dał a pomhaše namórnikam, kotřiž njemóžachu swoje dźěło hižo wukonjeć.

Dźěći stawiznu wćipnje sćěhowachu, a napjatosć stupaše, jako so farar Nawka kaž swjaty Mikławš zdrasći a rozjasni, što na přikład mitra a pastyrski kij woznamjenjatej. Wězo měješe za dźěći tež překwapjenku přihotowanu. Wone so Njebjelčanskemu wosadnemu fararjej z pěsnjemi tohorunja w mjenje swojich kubłarkow dźakowachu. Maik Brězan

Po Italskej putnikowałoj

štwórtk, 08. decembera 2016 spisane wot:

Chrósćicy. Přichodne zarjadowanje w Chróšćanskej putniskej hospodźe budźe sobotu, 10. decembra, w 19.45 hodź. To rozprawjatej Elvira Juhl a Karina Städter z Lubija wo swojim putnikowanju po italskim putniskim puću Via Francigena z Mailanda do Roma. Po pjeć tydźenjach docpěštej wone Pětrowe naměsto z Pětrowej cyrkwju w Romje a dožiwištej tam nazajtra generalnu awdiencu z bamžom Franciskusom w prěnim rynku. Wo tym a dalšich dožiwjenjach chcetej zajutřišim powědać. Hižo w 16 hodź. budźe w hospodźe dźěćace kino z trikowym filmom.

Jutře na škot

Radwor. Lubowarjo škota njech njeskomdźa sej jutře wječor do Radworja dojěć. W tamnišim „Słodeńku“, bywšej wotnožce wokrjesneje lutowarnje, wu­hotuje chór Meja adwentny škotowy turněr­. Započatk budźe w 19.15 hodź. Wšitcy zajimcy su přeprošeni.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND