Po wšej Němskej su dźensa we wobłuku błyskoweho marathona spěšnosć awtow a motorskich kontrolowali. W Zhorjelskim a Budyskim wokrjesu bě na wjace hač 80 tajkich městnach 100 zastojnikow a sobudźěłaćerjow komunow zasadźenych. Tule w Čornym Chołmcu kontrolowaštaj Wilfried Noack a Annett Grubert. Foto: Martina Arlt

Na městnje wo wobchadźe rěčeli

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Smjerdźaca (aha/SN). Mjeztym jedne lěto­ zasadźa so radźićel gmejny Ralbicy-Róžant Eduard Luhmann (CDU) za tonažowe wobmjezowanje za nakładne awta na statnymaj dróhomaj S 92 a S 97. Loni w meji zapoda wón na přeće wobydlerjow Smjerdźaceje, Róžanta a Sernjan wotpowědnu próstwu wobchadnemu zarjadej Budyskeho krajnoradneho zarjada. Tam pak ju wotpokazachu z wopodstatnjenjom, zo je na S 92 a S 97 poměrnje mało wobchada a zo so tam lědma nje­zboža stawaja. Hladajo na to, zo wobaj pućej žadanjam statneje dróhi njewot­po­wědujetej a zo njeje w Smjerdźacej z wobeju stron wsy ani chódnik za pěškow, wotmołwa z Budyšina njepřeswědča. Wosebje maćerje z dźěćacym wozyčkom, docyła dźěći kaž tež staršich ludźi wobchadna situacija wohroža.

Pruwuja změnu

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Zasadny rozsud wo Mučowskich wopłóčkach

Kulow (AK/SN). Wotwodźowanje wopłóčkow z Mučowa do centralneje wodočisćernje w Kulowje chce město nětko pruwować dać. Po wčerawšim rozsudźe Kulowskich radźićelow ma měšćanske zarjadnistwo za to wotpowědne twarske a financielne plany zestajeć.

Mučowske wopłóčki klumpaja tuchwilu do wodočisćernje na Horach. Popłatki, kotrež maja ludźo za to zwjesć, su mjeztym wyše hač te we wobłuku města Kulowa. Zo pak njebychu w Mučowje wjace płaćić dyrbjeli hač w zbywacym Kulowje, wurunaja diferencu z přiražku měšćanskeho wopłóčkoweho zawoda. Rozrisać ­móhli problem z tym, zo twarja nowy wopłóčkowy kanal z Mučowa hač na Brěžčansku přemysłowu přestrjeń a jón tam wobstejacemu kanalej do Kulow­skeje wodočisćernje přizamknu. Nimo toho měła w Mučowje klumpowa stacija nastać.

Wo starosćach ćěkancow zhonili

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Ćisk (UH/SN). Wobydlerjow z Ćiska a Wojerec za starosće ćěkancow sensibilizować a z nimi do rozmołwy přińć bě zaměr wčerawšeho zarjadowanja Ćišćanske wotewrjene wokno w twarjenju tam­ni­šeje wohnjoweje wobory. We wobłuku Wojerowskeho akciskeho dnja „wodnjo a w nocy za tolerancu“ běchu sej tam dźesać požadarjow azyla ze susodneho města přeprosyli. Wot nich mjez druhim zhonichu, čehodla dyrbjachu woni swoju domiznu wopušćić. Iranjan bě so na přikład islamskeje wěry wotrjekł, štož w tymle kraju ze smjerću chłostaja. Druzy běchu před wójnu ćeknyli.

Gebauerec mandźelskaj Wolfram (naprawo) a Dora (prědku nalěwo) pomhataj ćěkancam mjez druhim z rěčnym kursom. Dwójce wob tydźeń bywšej wučerjej jim němčinu podawataj. Christina Šołćina přeprosy ćěkancow do Wojerowskeho župneho domu. Jedyn z nich zanjese wčera spěw ze swojeje domizny, dalši poskić­ichu jědźe ze swojeho kraja.

Krótkopowěsće (16.04.15)

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Myto Viadriny Templinej

Frankfurt n. W. Wojowarjej wo woby­dlerske prawa a publicistej Wolfgangej Templinej spožči spěchowanske koło Europskeje uniwersity Viadriny za zasłužby w němsko-pólskim dorozumjenju lětuše Myto Viadriny. Kaž uniwersita w Frankfurće nad Wódru zdźěli, je Templin hižo w 1970tych lětach styki z pólskej opoziciju nawjazał, zo by w NDR opoziciju po pólskim přikładźe wutworił.

Wokoło Lipska zemja ržała

Lipsk. W kónčinje mjez Lipskom a Halle je dźensa rano zemja ržała. Seismiska stacija registrowaše we 8.38 hodź. rženje sylnosće 3,3 na Richterowej skali, kaž Sakski­ krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju zdźěla. Wobydlerjo začuwachu rženje 60 kilometrow daloko. Po dotalnych wobličenjach bě zemje­rženje 20 kilometrow hłuboko.

Prezentuja hišće raz biokarpa

Policija (16.04.15)

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Wječorne stróžele

Kamjenc. Chětro stróžiła je so zawče­rawšim wječor mać w Kamjencu. Jeje pjećlětna dźowka njebě so z hrajkanišća na Bebelowym naměsće domoj wróćiła. Po wšěm zdaću bě ju mać njewobkedźbowanu wostajiła. Krótko po 19 hodź. in­for­­mowaše 40lětna policiju, na čož wjacore wobsadki awtow za holčku pytachu. Na Macherowej wuhladachu ju skónčnje hromadźe z dalšim dźěsćom a dowjezechu dźowku zbožownej maćeri.

33 kolekcijow jednotliwcow a 110 wot rjadownjow Kulowskeje, Wojerowskeje a Ralbičanskeje šule za wubědźowanje wo naj­rjeńše jutrowne jejko dźěći a młodostnych stej Marja Jaworkowa (nalěwo) a Helena Palmanowa (naprawo) jako jury hromadźe z Weroniku Suchowej wčera posudźowałoj. Dobyćerjow wozjewimy w jednym z přichodnych wudaćow. Foto: SN/Maćij Bulank

Do stareje póstownje muzej?

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Něhdźe 120 wopytowarjow na žurli Kamjentneho domu bě wčera spokojenych z wuslědkom zarjadowanja archiwoweho zwjazka, wěnowaneho starej póstowni na Budyskej Hošic hasy.

Budyšin (CS/SN). Twarjenje na Hošic hasy čo. 9 jako jónkrótny swědk sakskich póstowych stawiznow ma přichod. Tole podšmórny wčera twarski měšćanosta Peter Hesse, warnowaše pak zdobom před přespěšnym akcionizmom. Twarjenje je zawěsćene, tak zo móža nětko wo zmysłapołnym wužiwanju rozmyslować. Referent wječora prof. Jos Tomlow z Wysokeje šule Zhorjelc-Žitawa prezentowaše na kóncu swojeho přednoška dźěła studentow, kotřiž běchu so z přichodom twarjenja a jeho móžnym wužiwanjom zaběrali. To pak su jenož nastorki k rozmyslowanju. Předstajić móhli sej, zo zaměstnja w starej póstowni sakski póstowy muzej, kotryž je zdobom kulturne srjedźišćo města. Mnozy wopytowarjo mějachu to za dobru ideju, wšako móhło to přidatnych turistow přiwabić.

Přeproša Sigmara Gabriela

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Gmejnska rada ze zjawnym listom hospodarskemu ministrej

Slepo (AK/SN). Plany zwjazkoweho hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD) wo klimowoškitnym wotedawku za starše brunicowe milinarnje myla poměr mjez Vattenfallom a gmejnomaj Slepo a Trjebin. „Vattenfall k podpisanju noweho zakładneho zrěčenja hižo njesteji. Za žiwjenske planowanje wobydlerjow a za wuwiće gmejny je tole wulka njewěstosć“, podšmórny Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) wčera na posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady.

Stary napis za nowu gratownju

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Nowotwar wohnjowoborneje gratownje we Wujezdźe (Breitendorf) je jedna z lětušich najwjetšich inwesticijow Bukečansk­eje gmejny. Staru gratownju bě wulka woda­ před lětomaj zapławiła, tak zo njehodźi­ so hižo saněrować.

Bukecy (CK/SN). Zo bychu městno za nowu wohnjowobornu gratownju we Wujezdźe měli, dyrbja bywšu šulu we wsy spotorhać. Historiski kamjeń ze serbskim napisom z jeje murje chcedźa sej kameradojo Wujezdźanskeje wohnjoweje wobory wobchować a jako wopomnjenski kamjeń při nowej gratowni připrawić dać. Wony kamjeń dotal ani widźeć njeje, jón dyrbja hakle wotkryć. Za spotorhanje šulskeho twarjenja su nětko 30 000 eurow do hospodarskeho plana Bukečanskeje gmejny zapisali.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND