Při „žabje“ a při skale pobyli

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:

Na přeprošenje Chróšćanskeho wjesneho towarstwa poda so minjenu njedźelu wjace hač 40 ludźi z kolesom na wulět. Při słónčnym wjedrje wjedźeše naš puć najprjedy do Hornjeho Hajnka. Składnostnje dnja wotewrjeneje pisarnje wobhladachmy sej tam dom a zahrodu Jurja Brězana. Wot wnučkow spisowaćela zhonichmy tójšto zajimaweho. Dale jědźechmy – zwjetša po pólnych pućikach – přez Smječkecy a Wěteńcu do Miłoćic. Při „žabje“­ běše hižo swačina přihotowana. Tykanc a kofej přeprosyštej k přestawce z přijomnej bjesadu.

Nuzowy pad w šuli zwučowali

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:

Ralbicy (aha/SN). Tele dny njezadźiwachu so jenož Ralbičenjo, ale tež tam nimojěducy zastróženi, što je so na tamnišej wyšej šuli stało. Wjacore wohnjowoborne awta a wulka syła wobornikow, wuhotowanych ze škitnymi maskami k dychanju, tam chwatnje wobornu techniku posłužowaše.

Pozadk bě, zo bě wyši hašenski mišter Achim Měrćink, nawoda wšěch woborow Ralbičansko-Róžeńčanskeje gmejny, po dorěčenju z wjesnjanostu Hubertusom Ryćerjom (CDU) zhromadne zwučowanje při šuli zwołał. Hižo do toho dorěča wón z nawodami wobdźělenych woborow zaměr­ kóždolětneho zhromadneho zwučowanja. Zaběrachu so z nałožowanjom a z prawym dodźerženjom předpisow a normow za škit dychanja w padźe wohenja­ a dorěčachu sej postupowanje při trěbnym wuchowanju w nuzowym padźe.

Jeničce koncept wottorhanja

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:

Na wobydlerskej zhromadźiznje wizije do přichoda předstajili

Wojerecy (AK/SN). Nowoměšćanski dźěl Wojerec ma přichodnje powabne městno k bydlenju za swójby a seniorow być. „Trjebamy atraktiwne nowe město, dokelž su tu wažne zarjadnišća kaž Łužiska hala, Łužiski center, kupjel a klinikum“, rjekny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wčera na wobydlerskej zhromadźiznje před 200 připosłucharjemi. Tam předstajichu wuwićowy koncept města hač do lěta 2030.

Ličba wobydlerjow budźe tež přichodnje dale woteběrać. Hižo dźensa je 40 procentow wšěch ludźi w nowym měsće staršich hač 65 lět. Jenož dwanaće procentow je 19 do 35 lět, rozłoži Nico Hoffmann z Lipšćanskeje firmy DSK. Wot lěta 1997 su za něhdźe 30 milionow eurow dohromady 9 000 bydlenjow zwottor­hali. Přichodne lěta ma dalšich 6 000 bydlenjow slědować. Dźensa bydli w nowym měsće 19 000 wobydlerjow, w lěće 2030 budźe drje jich jeno hišće 11 000.

Plan wuslědk konsolidacije

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:

Rakecy (JK/SN). Płaćiwy hospodarski plan ma wot wčerawšeho Rakečanska gmejna. Z hłosami frakcijow Swobodnych wolerjow a CDU jón wjetšina radźićelow schwali. Frakcija bjezstronskich wolerjow so zasadnje přećiwo naćiskej wupraji, skedźbniwši na njedostatki wšelakich wudawkow a łahodne kalkulowanje. Etat předwidźi wurunane dochody a wudawki. Přiwšěm napominaše wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) radźićelow a wobydlerjow, zo bychu łahodnje z financami wobchadźeli a sej wuswětlili, zo nima gmejna bjezskónčne móžnosće. Hladajo na susodne gmejny pak maja­ w Rakecach dobre wuchadźišćo. Komornica Franziska Pfeiffer přeradźi, zo je zaměr, měć za něšto lět šešćcyfrowu pozitiwnu ličbu pod smužku, zo móhli rezerwy zapołožić.

W kehelowanju wubědźowachu so wčera w Chróšćanskim Domje swj. Ludmile jeje wobydlerjo ze staršimi ludźimi z Kamjenskeho Domu swj. Jurja. Tradicionalnje so wobydlerjo wobeju domow časćišo wopytuja, wšako je Wendelin Brězan nawoda wobeju. Wčera dobychu hosćo z Kamjenca, wróćohru přewjedu bórze w Lessingowym měsće. Foto: Feliks Haza

Policija (15.06.16)

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Kopor požadany był

Njeswačidło. Před paduchami kopora su jednoswójbne domy runje tak mało wěste kaž cyrkwje. Mjez skućićelemi wosebje woblubowane su twarnišća, na kotrychž kónc tydźenja nichtó njedźěła, tak zo njejsu dlěši čas wobstražowane. Minjene dny běchu sej paduši wupytali bywše Njeswačanske šulske twarjenje při hrodowym parku. Wulki dom tuchwilu na by­dlenja z wobstajnym hladanjom přetwarjeja. Tam pokradnychu něhdźe 90 metrow koporowych rołow z wotpowědnej izolaciju. Nimo toho so z twarnišća dalše twaršćizny zhubichu, kaž Zhorjelska policajska direkcija w nowinskim wozjewjenju zdźěli. Pjenježna hódnota wučinja něhdźe štyricyfrowu sumu. Kriminalna policija nětko za paduchami kopora­ pyta.

Swoje dźěło zhromadnje wusměrja

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Budyšin (rw/SN). Za hłubše zhromadne dźěło wuprajichu so tele dny na swojim zetkanju socialni dźěłaćerjo a projektowe koordinatorki młodźinskeho dźěła w Domowinje a we wotrjedźe Rěčneho centruma WITAJ Franciska Wróblowa a Juliana Kaulfürstowa (projektowej koordinatorce srjedźna Łužica, Slepo), Lorenc Jankowsky (regionalny team Wojerecy), Franciska Šulcojc (Delnja Łužica, Choćebuz), Franciska Zopic (regionalny team zapadna Łužica), Rejzka Wałdźic (Hornja Łužica, serbski sydlenski rum) a Edit Šurowa (regionalny team Budyšin/Radwor). Tak chcedźa w přichodźe nimo prawi­dłownych zetkanjow tež zhromadne projekty wuwić, terminy wothłosować a za kooperacije mjez teritorialnje šěroko wupřestrětymi projektami na polu serbskeho młodźinskeho dźěła wabić.

Na zhromadne zeńdźenje přeprosyła běše kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic. Do toho běchu wuwili zhromadne logo „my – serbske młodźinske dźěło“, pod kotrymž planuja socialni dźěłaćerjo a koordinatorki w přichodźe jednotne wustupowanje we wobłuku swojeho skutkowanja.

Ličby zašłych lět schwalene

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Zaměrowemu zwjazkej za wopłóčki porokuja dale njekorektnosć

Porchow (AK/SN). Kalkulacija popłatkow zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe za lěta 2009 do 2012 a za 2013 do 2015 je schwalena. Z tym je wot­ lěta 2009 zběrany zakładny popłatk we wysokosći wosom eurow na domjacnosć wobkrućeny. To samsne płaći za mnóstwowy popłatk 3,90 eurow na kubikny meter wopłóčkow. Na wčerawšim posedźenju zaměroweho zwjazka w Porchowje su gmejny Porchow, Pan­čicy-Kukow a Worklecy po kontrowersnej diskusiji wobličenju přihłosowali, Chró­sćicy a Rabicy-Róžant je wotpokazuja.

Pospochi nowe starosće

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Kopica najwšelakorišich temow steješe na dnjowym porjedźe wčerawšeho posedźenja Njeswačanskeje gmejnskeje rady. Wšitke pak wobjednawać njemóžachu.

Njeswačidło (JK/SN). Podobnje druhim gmejnam nimaja tež w Njeswačanskej dotal hišće žadyn schwaleny hospodarski plan za běžne lěto. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady chcychu hišće raz wo planje rěčeć. Dokelž pak bě komornica schorjeła, to njemóžachu. Plan wšak w bytostnych dypkach steji a ma so na přichodnej zhromdźiznje w awgusće schwalić. Do toho so hišće zjawnje wupołoži. Najebać dlijenje pak gmejna swoje komunalne a zarjadniske nadawki zaměrnje a swědomiće w połnym wobłuku spjelnja. To wobkrući wjesnajnosta Gerd Schuster (CDU) napřećo radźićelam.

Wot septembra lońšeho lěta twarja we Wojerecach nowy tak mjenowany Zhorjelski móst na zwjazkowej dróze B 96 nad Čornym Halštrowom. Mjeztym stej nabočnej stołpaj dozhotowjenej. Přichodne dny wočakuja woclowe nošaki. Nowy móst budźe 36 metrow dołhi a změje na kóždym boku chódnik a kolesowansku šćežku. Foto: Ulrike Herzger

nawěšk

nowostki LND