Policija (01.07.15)

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Bambruch. Twarski płót słuži poprawom tomu, paducham přistup na twarnišća znjemóžnić. W Bambruchu pola Kamjenca pak so njeznaći runje na tajki twarski płót měrjachu a pokradnychu štyri pola, z kotrymiž bě tam twarnišćo wobhrodźene. Škodu trochuja na něhdźe 200 eurow. Hewak skućićeljo z twarnišća ničo sobu wzali njejsu.

Poprachowacych wotmołwow dla njespokojom

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Njedawno je Wojerowske měšćanske zarjadnistwo mějićelow domow na Kulowskej dróze w Němcach na gmejnsku žurlu­ přeprosyło. Chcychu jich wo zakładnym wutwarje statneje dróhi S 95 informować.

Zastupjer Drježdźanskeho projektoweho běrowa Bonk a Herrmann, kotrež hižo druhe nadawki we Wojerecach měješe, přednjese předźěłany plan zakładneho wutwara. Tak ma so 1,19 kilometrow puća­ w třoch wotrězkach wutwarić. Prěni wotrězk je wjesny započatk ze směra do Kulowa hač k mostej, druhi budźe wot mosta hač k Wincencowej hrjebi a třeći hač k wotbóčce ke Kummelowemu młynej. Plan chcedźa w oktobru w měšćanskej radźe schwalić. Twarić ma so wot februara­ 2017 hač do junija 2018. Ru­nočasnje z ponowjenjom dróhi nasta­nje­tej potom chódnik a kolesowanski puć. Wopytowarjo informaciskeho zarjadowanja žadachu sej jasnosć wo připłaćenju. K tomu pak nochcychu so měšćanscy zastupjerjo wuprajić. To wězo wobydlerjow njespokoješe, dokelž maja mnozy wulke ležownosće. Měšćanscy zastupjerjo wobydlerjam přilubichu, jich wo dalšich krokach planowanja prawi­dłownje informować. Achim Nowak

Wotstronjeja schorjene jěrowcy

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:
W Rogeńskim parku su tele dny započeli schorjene jěrowcy z aleje wotstronjeć. K tomu­ maja so wobłuk korjenja z planu wobdać, štom z ruku podrězać a pjenk z bagrom zrumować. Na to dwaj króć dwaj metraj wulku jamu wuzběhuja a ju z pjeršću pjelnja. Chore štomy w termiskej připrawje spala. Wobswětowe zwjazki, wjesna přirada a frakcije Choćebuskeho měšćanskeho parlamenta buchu wo trěbnosći dźěłow­ na zakładźe poručenja Braniborskeje słužby za škit rostlin wobšěrnje informowane. Nazymu chcedźa tam narunanske štomy sadźeć. Foto: Michael Helbig

Za Pěskečanow hłosować

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Młode swójby prócuja so zhromadnje wo nowe hrajkanišćo

Pěskecy (SN/MWj). Na njekonwencionelne wašnje spytaja młode swójby w Pěskecach wjesne hrajkanišćo při wohnjowobornej gratowni zachować a w najlěpšim padźe nowe natwarić. Z materialom gmejny su starši njedawno krosnowanski nastroj z wěžičkomaj ponowili, dodźeržane deski wuměnili a nowe při­prawili. Nětko chcedźa drjewo wobarbić a nowy pěsk nasypać.

Dźeń a wjace swobodnych městnow

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Połoženje na dźěłowych wikach wuchodneje Sakskeje je tak dobre kaž hižo lětdźesatki nic. Dźěłodawarjo pak maja dźeń a wjetši problem, dosć kwalifikowanych přistajenych namakać.

Budyšin (CK/SN). W prěnim połlěće 2015 je bjezdźěłnosć we wuchodnej Sakskej wobstajnje woteběrała. W agenturje za dźěło maja tuchwilu 3 107 dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom w poskitku. Jeničce w juniju přizjewichu dźěłodawarjo 1 025 nowych městnow, 128 wjace hač loni w samsnym času. To je wuraz dobreho hospodarskeho wuwića, pokazuje pak tež přiběracu dowěru předewzaćow do posłužbow dźěłoweje agentury, rjekny dźens dopołdnja Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje agentury za dźěło. Ze 471 přińdźe najwjetši dźěl městnow z tak mjenowanych hospodarskich posłužbow, k čemuž słušeja dźěło na čas, wobstražowanske słužby a rjedźenske přemysło, ale tež dawkowe poradźowanje.

Poradźeny wjesny swjedźeń w Delanach

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Konjecy (DG/SN). Swój zhromadny wjesny swjedźeń wotměchu minjeny kónc tydźenja­ wobydlerjo Konjec a Šunowa. Po tym zo běchu loni prěni raz w Konjecach swjećili, rozsudźichu so organizatorojo lětsa znowa za dwór towarstwoweho domu Delany.

Z volleyballowym turněrom wjesnych mustwow, kotryž Čórlichec swójba doby, su swjedźeń sobotu popołdnju zahajili. Hrajnišćo při wjesnym hrajkanišću bě­štej wjesnej towarstwje hakle njedawno ponowiłoj, tak zo bě turněr zdobom premjera noweho volleyballnišća. Wobnowjenje bě tohorunja tema žortneho filma młodźiny, kotryž wječor w bróžni předstajichu. W nim so wjesne kóčki za swój nowy „hajzl“ dźakowachu.

Wjeršk delanskeho wjesneho swjedźenja bě znowa wubědźowanje 13 dobrowólnych wohnjowych woborow. Hladajo na to, zo mustwa dźeń a wjace do swojich mašinow inwestuja a technika zwjetša tež wo wuspěchu a njewuspěchu rozsudźa, běchu w Konjecach wobzamkli, zo wšitcy wohnjowi wobornicy ze samsnej mašinu startuja. Tak mějachu wšitcy nimale samsne wuměnjenja. Dobyli su skónčnje Worklečenjo z 28,05 sekundami před Róžantom a Salowom.

Spěwaja w Slepjanskej serbšćinje

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:
Štyri razy su holcy Slepjanskeje zakładneje šule z dźiwadłowej hru „Lutki a wóšćěrjak“ w zašłych měsacach přihladowarjow zwjeselili. Tele dny zakónči wosom šulerkow­ cyłodnjowskeho poskitka „Serbske dźiwadło“ šulske lěto z předstajenjom na žurli Serbskeho kulturneho centruma. Kružk pod nawodom Juliany Kaulfür­stoweje zaběra so kóžde lěto z nowym krótkim serbsko-němskim kruchom. Šulerki spěwaja při tym tež z lóštom w Slepjanskej serbšćinje. Foto: Juliana Kaufürstowa

Krótkopowěsće (30.06.15)

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Zaso mjenje bjezdźěłnych

Nürnberg. Ličba bjezdźěłnych w Němskej je z 2,711 milionami tak mała kaž wot lěta 1991 nic. Zwjazkowa agentura za dźěło dźensa zdźěli, zo je ličba w meji wo 51 000 woteběrała. Kwota zniži so wo 0,1 procent na nětko 6,2. Tuchwilu ma agentura 572 000 njewobsadźenych dźěłowych městnow přizjewjene.

Chětro tunjo do Berlina a Wiena

Praha. Konkurenca mjez třomi awtobusowymi předewzaćemi na čaromaj Praha–Berlin a Praha–Wien je dotal njesłyšane potuńšenje płaćiznow jězdźenkow wuskutkowała. Tak jědźeš tuchwilu z čěskeje stolicy do Berlina za něhdźe 9 a do Wiena za 7 eurow. Storno pak njeje móžne. Najtuńše jězdźenki za ćah z Prahi do Berlina płaća něhdźe 30 eurow.

Dwójniki so zetkaja

Budyšin. Na wšě 55 porikow-dwójnikow wočakuja přichodny kónc tydźenja w Budyšinje. Na přeprošenje Němskeho kluba dwójnikow přijědu wobdźělnicy ze wšeje Němskeje. Na programje dwu­dnjowskeho zetkanja steja mjez druhim wopyty wopomnišća něhdyšeho stasi­jastwa, žonopoweho muzeja a Biskopičanskich Karla Mayjowych hrow.

Wažny měznik za Budissu

Policija (30.06.15)

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Rakecy. Dokelž z woknom wjacebydlenskeho domu na Rakečanskim Kastaniowym kruhu kur sapaše, je kedźbliwy wobydler wčera wječor wohnjowu woboru alarmował. W tym wokomiku nichtó njewědźeše, hač něchtó w bydlenju přebywa. Spěšnje bě 45 kameradow wo­hnjo­wych woborow z Rakec, Njeswači­dła a Jeńšec na městnje a so přez zakurjene schodźišćo hač do bydlenja předrě. Woheń w kuchni móžachu spěšnje zhašeć, ludźi pak žanych w bydlenju njenańdźechu. Bórze na to móžachu woby­dlerjo domu zaso do swojich bydlenjow. Policija přepytuje, čehodla bě woheń wudyrił.

Wo wosadźe a hwězdach zhonili

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Na wulět z awtami do Ochranowa podali su so minjenu sobotu čłonojo Domowinskeje skupiny Komorow-Rakecy-Trupin. Fararka Erdmute Frank wodźeše nas po wustajeńcy Ochranowskeje wosady, po cyrkwi a po pohrjebnišću.

Jara nazornje rysuje wustajeńca stawizny Ochranowskeje wosady wot jeje spočatkow 1475 w Čechach a na Morawje. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf je we 18. lětstotku Ochranow tak zarjadował, kaž wón dźensa hišće wobsteji. Jeho wowka Henriette Catharina von Gersdorff bě přełožowanje biblije do serbšćiny spěchowała. Wustajeńca hódnoći tež skutkowanje misionarow, mjez nimi serbskich. Dźensa je Ochranow předewšěm znaty za swoje swětoznate hesła, přełožowane do 50 rěčow, tež do serbšćiny. Fararka Frank nam toho­runja zmóžni wopytać cyrkwinsku žurlu a rozjasni dźensniše žiwjenje wosady. Na historiskim pohrjebnišću z lěta 1730 z dohromady 6 200 rownymi kamje­njemi namakaš­ při hłownym puću ­tež row Zinzendorfa­.

słowo lěta 2020

nawěšk