Wjace hač 20 młodostnych ze Sulšec pola Kulowa je minjenu sobotu wječor w Róžeńće wo kermušny tykanc spěwało. Po tym zo je Róžeńčanska młodźina na Kulowskej kermuši w Sulšecach spěwała, podachu so Sulšečanki a Sulšečenjo nětko na delansku kermušu do Róžanta. Přestawku zapołožić a sćoplić smědźachu so woni znowa mjez druhim pola Handrikec, hdźež jich Rejzka Handrikowa (stejo nalěwo)­ pohosći. Foto: Konstantin Hrjehor

Japanski žurnalist azyl pytacych wopytał

póndźela, 21. nowembera 2016 spisane wot:

Budyšin (Łu/SN). „Sym překwapjeny wot pomocy wobydlerjow města, z kotrejž azyl pytacych čestnohamtsce podpěruja, njehladajo na čas a pjenjezy.“ Tole rjekny Tasuka Kido, młody žurnalist a fotograf japanskeje agentury z Tokija, kiž bě šěsć dnjow w Budyšinje přebywał, při roz­žohnowanju. Prěni króć bě wón z tołmačerjom do Europy přišoł, zo by so zeznajomił z problemami azyl pytacych a ludnosće, wo kotrychž mjeztym tež japanske medije rozprawjeja. Tak wopytaštaj wonaj wospjet syrisku swójbu Alkhabaz. Znate je, zo ju Jan Nuk hižo dlěši čas podpěruje, kaž činja to tež druhe serbske swójby abo jednotliwcy. Tež wo tym staj so młodaj mužej z Japanskeje dokładnje wobhoniłoj.

Pjatk wječor koncertowaše Drježdźanska skupina Banda Internacionale na Budyskich Žitnych wikach za solidaritu. Program hudźbnikow ze šěsć krajow bě japanskimaj hosćomaj rjane dožiwjenje. Widźeštaj pak tež, zo stejachu njedaloko prawicarjo, wot policije wobstražowani.

Krótkopowěsće (21.11.16)

póndźela, 21. nowembera 2016 spisane wot:

Počesća Gertrud Wincarjowu

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) přepoda zajutřišim, srjedu, 13 zasłužbnym woby­dlerjam Sakskeje Zasłužbny rjad zwjazkoweje republiki. Mjez počesćenymi je tež Gertrud Wincarjowa z Čorneho Chołmca. 75lětna ma wusahowace zasłužby na nastaću tamnišeho Krabatoweho młyna, kaž sakske knježerstwo zdźěla.

Ptača gripa so rozšěrja

Greifswald. Ptača gripa so w Němskej dale rozšěrja. Wulce natykliwy wirus H5N8 su po informacijach Friedricha Loeffleroweho instituta na kupje Riems mjeztym pola dźiwich ptačkow w jědnaće zwjazkowych krajach zwěsćili. Rozšěrjenje wirusa stawa so tuchwilu „z wulkej dynamiku“, institut w najnowšim posudku aktualneho rizika piše.

Wuspěšna inscenacija

Čerstwy chlěb nowa kermušna atrakcija był

póndźela, 21. nowembera 2016 spisane wot:

Ralbicy (aha/SN). „Je z rjanej tradiciju, a to dyrbjeli sej naši wosadni wobchować, zo słuša k prawej kermuši dostojna Boža mša“, wuzběhny wčera po dopoł­dnišich kemšach w Ralbičanskej wosadnej cyrkwi 82lětny Konječan Jurij Grul. Wón chwaleše sej swjatočne wobrubjenje přez Ralbičanski pozawnowy orchester pod nawodom Joachima Dučmana kaž tež přez cyrkwinski chór Lilija z dirigentku Bognu Korjeńkowej. Farar Šćěpan Delan­ witaše na kermušnu Božu mšu tež bywšich wosadnych, kotřiž mjeztym za mjezami Łužicy bydla abo dźěłaja.

Dawno je w Delanach z tradiciju, zo tón kónc tydźenja reje přewjeduja. Tomu bě lětsa w Ralbicach, Konjecach a po štyrjoch lětach tež zaso w Smjerdźacej tak. Tamniši kulturny dom bě z młodymi a něšto staršimi ludźimi derje pjelnjeny a z live-hudźbu kapały Privileg tam hač do nocy swjećachu.

Policija (21.11.16)

póndźela, 21. nowembera 2016 spisane wot:

Rubježnika z drogami lepili

Běła Woda. W kupnicy na Budyskej dróze chcyše sobotu popołdnju młody muž twory sobu wzać, bjez toho zo bě je zapłaćił. Předawarka spyta muža zadźeržeć, wón pak ju nabok storči a ćekny z kolesom. Žona so snadnje zrani. Muža wuslědźi policija pozdźišo w jeho bydlenju, hdźež namakachu drogi.

Šulerjo na zakónčacym balu rejwali

póndźela, 21. nowembera 2016 spisane wot:
Kamjenc (pš/SN). Zakónčacy bal rejwanskich šulerjow 9. lětnika wyšeju šulow Worklecy a Ralbicy kaž tež Serbskeho gymnazija Budyšin bě minjeny pjatk w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany“. Na nim předstajichu šulerjo staršim a přiwuznym, što běchu minjene tydźenje na kursu nawuknyli. Nimo klasiskich rejow předstajichu tež ča-ča-ča a tango. Rejwanski wučer Matthias Kläßig z Wachauwa je hosći tohorunja serbsce witał. K rejam hraješe skupina z Pirny. Na wšěch 250 ludźi je na bal do Kamjenca přichwatało. Swjatočny wječor bě zdobom zakónčace zarjadowanje šulerjow, kotřiž su wot awgusta kóždu póndźelu nawječor w Chróšćanskim Hórnikowym domje rejwać zwučowali.

Romantiski flair w Kamjencu

póndźela, 21. nowembera 2016 spisane wot:
Tójšto ludźi je minjeny pjatk w Kamjencu dožiwiło romantisku nakupowansku nóc. Ze swěčkami, smólnicami a hudźbu knježeše w nutřkownym měsće wosebity flair. Při tym njejsy jenož po wobchodach dundać, ale na mnohich městnach sej tež tu abo tamnu chłóšćenku słodźeć dać móhł. Kaž na mnohich dalšich městnach poskićachu tohorunja na dworje Cyžec črijoweho wobchoda blisko radnicy horce wino. A serbska swójba z Noweje Wjeski je składnosć wužiwała a so tule pola optikarja poradźować dała. Foto: Feliks Haza

Bydlenja a fyzioterapija

póndźela, 21. nowembera 2016 spisane wot:

Do bywšeje Běłochołmčanskeje šule ma zaso žiwjenje zaćahnyć

Łaz (AK/SN). Na terenje bywšeje Běłochołmčanskeje zakładneje šule „Fritz Kube“­ ma klětu zaso žiwjenje zaćahnyć. Na swojim zašłym posedźenju je wjetšina Łazowskich gmejnskich radźićelow přihłosowała, komunalnu ležownosć z hódnotu 10 000 eurow předać. Nowy wobsedźer chce hłowne twarjenje na bydlenja z wobstajnym hladanjom přetwarić. W pódlanskim twarjenju ma fyzioterapija nastać.

Wot kónca šulskeho lěta 2010/2011 zakładna šula prózdna stała a zdźěla tež pod wandalizmom ćerpjeła. Minjene měsacy je stražowanska firma objekt škitała, dokelž bě Budyski wokrjes poskićił w nim njepřewodźanych małolětnych ćěkancow zaměstnić. Tole pak Běłochołmčenjo wotpokazachu.

Na wjacorych městnach běchu kónc tydźenja wustajeńcy z dohodownej pychu přistupne. Tak je Ilona Kmjećowa we Worklecach hromadźe z dźowku Rebeku (wotprawa) tójšto zajimcow w swojim wobchodźe witała. Hižo 13. lěto wobchodnica tajku přehladku přewjeduje. Dalša tajka bě w Holešowskim zahrodnistwje Matiasa Pěčki widźeć, a w Ralbičanskim kwětkowym wobchodźe Mariany Dietrichoweje sy sej tohorunja najwšelakoriše debjenki za adwentny čas wobhladać móhł. Foto: Feliks Haza

Z cyrkwju zwjazani

pjatk, 18. nowembera 2016 spisane wot:
Z wuspěšnej akciju „Z jednoho sčiń tři“ su při saněrowanju wobeju pišćelow Budyskeje tachantskeje cyrkwje wulku kročel dale přišli. Nimale 53 000 eurow stej katolska a ewangelska wosada simultaneho Božeho domu nazběrałoj, dwójce telko je załožba wuchodosakskich lutowarnjow přidała. Angažement komunalnych kreditnych institutow je wězo chwalobny. Hišće bóle wuzběhnyć dyrbiš, zo wobě wosadźe šwarnu sumu pjenjez nazběraštej. Darniwosć ludźi swědči wo jich zwjazanosći z tymle wosebitym Božim domom. Z toho pak je tež widźeć, kak jónkrótnje tachantska cyrkej na wosadnych, na wobydlerjow a přećelow města wuprudźa, rjekny tachantski farar Wito Sćapan. A jeho ewangelski sobubratr Christian Tiede wuzběhny, zo su so wočakowanja na darowansku akciju wjace hač spjelnili. Tuž słuša z prawom kóždemu dźak, kiž je k tomu přinošował. Marian Wjeńka

nawěšk

nowostki LND