Zwony zwonja k jubilejej

pjatk, 04. nowembera 2016 spisane wot:

Před 200 lětami su Poršisku cyrkej po- swjećili. Dźakowano angažowanemu zwonowemu spěchowanskemu towarstwu maja tam nětko nowe zwony. Tole njedźelu hódnje woswjeća.

Poršicy (CK/SN). K jubilejnej kermuši w Poršicach wotměje so w tamnišej cyrkwi zajutřišim w 17 hodź. swjedźenski koncert Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule, a Jan Malink porěči wo 200lětnych wotměnjatych stawiznach Božeho domu. W nim su w běhu časa tež serbscy fararjo skutkowali. Wołtarny rub ma serbski napis. Kóždej dwaj měsacaj swjeća w ewangelskej wosadźe Poršicy-Budyšink serbske Bože słužby.

Na koncert a přednošk witaja wopytowarjow nowe zwony, připowědźi předsyda zwonoweho spěchowanskeho towarstwa Joachim Hantuš. „Samozrozumliwe to njeje. Ze spočatnje štyrjoch zwonow w lětach 1814 do 1816 natwarjeneho ­Božeho domu zwosta jenički mjedźany. Tamne su za čas swětoweju wójnow ­zeškrěli. Město toho powěsnychu 1949 železne zwony na wěžu. Te pak běchu swojeho materiala dla chětro dodźeržane. „Ze zwonami a zwóńcu dyrbješe so nuznje něšto stać“, Joachim Hantuš ­powěda.

Do hornčernje pohladnyć

pjatk, 04. nowembera 2016 spisane wot:

Bóšicy. Lubowarjo keramiki njeměli skomdźić sej do Bóščanskeje Barchmannec hornčernje dojěć, hdźež změja jutře a njedźelu stajnje wot 9 do 17 hodź. dźeń wotewrjenych duri. Tam móžeš sej ­wobhladać, kak z jednoreje hliny taler abo šalka nastawa, dźěći móža hornčerić a jedyn kruch sami pomolować. Nimo toho čaka na wopytowarjow we wobchodźe wobšěrny sortiment, tež hodowna keramika.

Dalše nazymske koncerty

Rogow/Worklecy/Budyšin. Skupina Přezpólni wuhotuje jutře, sobotu, w 19 hodź. nazymski koncert w Rogowje. Smjerdźečanska rejwanska skupina a folklorna skupina Sprjewjan chcetej ludźi njedźelu, 6. nowembra, we Worklečanskim hosćencu zawjeselić. Wot 14.30 hodź. poskića tam kofej a tykanc, program započnje so w 15.30 hodź. Samsnej cyłkaj wuhotujetej nazymski koncert sobotu, 12. nowembra, w 16.30 hodź. w Budyskim Serbskim domje. Za čłonow Budyskich Domowinskich skupin zapłaća zastup ze skupinskich pokładnjow.

Literatura a bjesada

Drjenow. Na literarnu kermušu přeprošuje Ludowe nakładnistwo Domowina njedźelu, 13. nowembra, w 15 hodź. do hosćenca „Hońtwjerski dwór“ w Drjenowje.

Nochce ruce do klina złožić

pjatk, 04. nowembera 2016 spisane wot:

Tójšto ludźi nastaja so dźensa do Budyskeho tachantstwa, zo bychu tam Handrijej Njekej z wutroby gratulowali a wjele zboža k dźensnišim 64. narodninam wupřeli. Hačrunjež drje bu hižo kónc septembra wot generalneho wikara Andreasa Kutschki, tachantskeho fararja Wita Sćapana a z dźaknym listom biskopa Heinricha Timmereversa na wuměnk rozžohnowany, nima jubilar přichodnje wotpohlad ruce do klina złožić. Swoju dotalnu słužbu chce woblubowany serbski zwóńk čestnohamtsce swěru dale wukonjeć.

Chcedźa nowu pěstowarnju twarić

štwórtk, 03. nowembera 2016 spisane wot:

Wšitkim staršim za jich dźěći pěstowarske městno zaručić, je w Kulowje tuchwilu wulki problem. To ma so za ně- hdźe dwě lěće změnić, kaž měšćanska rada wčera wobkrući.

Kulow (AK/SN). Hač do kónca lěta 2018 ma w Kulowje nowa pěstowarnja nastać. Jeje nošer ma katolska wosada być, kotraž stara so tuchwilu wo katolsku pěstowarnju Jakubecowy wustaw. „Lětsa chcemy ležownosć kupić, twarske dźěła slěduja klětu a 2018“, rozłoži komornik Thomas Woelke na wčerawšim posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. Inwesticija ma dohromady štyri miliony eurow płaćić. Z toho přewozmje město třećinu jako swójski podźěl, dwě třećinje matej ­spěchowanske srědki być. Tři wažne rozsudy nastupajo nowu pěstowarnju su ­radźićeljo jednohłósnje wobzamknyli, a to za nakup ležownosće při Zahrodowym puću, za nastajenje wobtwarjenskeho plana a za wupisanje planowanja po wšej Europje.

Krótkopowěsće (03.11.16)

štwórtk, 03. nowembera 2016 spisane wot:

LND na wikach prěni raz pódla

Drježdźany. Pjaty raz wotměja so 5. a 6. nowembra w sakskej stolicy wiki kołowokoło knihow a čitanja „Schriftgut“. Prěni raz wobdźěli so tam LND. Wjac hač 2000 kwadratnych metrow wulki „hermank wědy“ lubi hosćom wobšěrnu zaběru kołowokoło knihi. Štóž w Drježdźanach bydli abo chce sej tam dojěć, namaka wustajenišćo LND w hali 3, čo. c 11.

Uniwersita na dwórnišću?

Děčín. Prózdnje stejace dwórnišćo Děčín-wuchod móhli tola hišće wuchować. Děčínska wotnožka Čěskeje techniskeje uniwersity so za nje zajimuje. Objekt běchu w 19. lětstotku jako namjeznu staciju železniskeje čary mjez Wienom a Berlinom natwarili. Dźensa je kulturny pomnik njewužiwany a zanjechany. Wulki zadźěwk wšak je płaćizna: Čěska žele­znica žada sej milion eurow.

Rjemjeslnicy zwjetša spokojom

Drježdźany. Nalada mjez wuchodosakskimi rjemjeslnikami je tak dobra kaž dołho nic. Kaž z dźensa wozjewjeneho přepytowanja Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory wuchadźa, je 60 procentow wšěch woprašanych předewzaćow z tuchwilnym połoženjom kaž tež z wuhladami do přichoda spokojom.

Jedyn prawak rjeńši hač druhi

štwórtk, 03. nowembera 2016 spisane wot:
Lětuše hribjace lěto je po wšěm zdaću njewšědnje wunošne, byrnjež fachowcy spočatnje to nawopačne twjerdźili. Hankec swójba znajmjeńša měješe wčera w lěsach mjez Hamorom a Běłej Wodu wosebje dobry nós a wězo dobrej woči. Předewšěm prawaki tam nazběrachu, jedyn rjeńši hač druhi, a to hnydom tři połne koše. Hriby chcedźa nětko sušić, tak zo móža je w zymskim času za najwšelakoriše jědźe wužiwać. Předewšěm juškam spožčeja hriby njezaměnliwy słód, wědźa sej Hankecy z Hamora wažić. Foto: Joachim Rjela

Policija (03.11.16)

štwórtk, 03. nowembera 2016 spisane wot:

Pytaja swědkow

Chrósćicy. Jako bě minjeny pjatk něhdźe w 20.15 hodź. 14lětna młodostna z Chrósćic do směra na Prawoćicy po puću, šmórny so jeje nimojěducy transporter z wonkownym špihelom. Wodźer jězdźi­dła zasta, z holcu skrótka porěča a na to wotjědźe. 14lětnu dyrbjachu pozdźišo w chorowni ambulantnje zastarać. Nětko přepytuje policija tónle pad jako wotsalenje z městna njezboža a pyta k tomu swědkow. Štóž je situaciju pjatk wječor wobkedźbował abo štóž móže pokiwy k awtu resp. k jeho wodźerjej dać, njech přizjewi so na Kamjenskim policajskim rewěrje (tel. 03578/ 35 20).

Serbske stawizny dźěl wosady

štwórtk, 03. nowembera 2016 spisane wot:

Wot jutřišeho hač do njedźele swjeći ewangelska wosada w Delnim Wujězdźe 300lětne wobstaće swojeje cyrkwje w tuchwilnej architekturje. Andreas Kirschke je so z čłonku wosadneje cyrkwinskeje rady Johannu Gruner rozmołwjał.

Knjeni Gruner, je Wam 300lětne wobstaće barokneje cyrkwje přičina, horda być?

J. Gruner: Na kóždy pad. Naša cyrkej je jedyn z najrjeńšich wjesnych baroknych Božich domow Sakskeje, štož oficialne zapiski wobkrućeja. Nam je to česć a wjeselo, tajki krasny Boži dom měć.

Čehodla maće runje w Delnim Wujězdźe z jeno 800 wobydlerjemi tajku rjanu cyrkej?

J. Gruner: To zwisuje ze stawiznami. Wot lěta 1711 do 1716 je Johannes Rudolph von Metzrad cyrkej twarić dał. To bě doba barokneje architektury. Wot 1726 do 1735 slědowaše přitwar ložow a wěže. Knjez Friedrich Caspar von Gersdorf měješe dosć pjenjez, zo móžeše tole financować.

Dźěl jubileja budźe němskorěčna inscenacija NSLDź „Gregor so domoj nawróći“.

Policija (02.11.16)

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:

Po njezbožu zemrěł

Wóspork. Na statnej dróze S 112 mjez Kotecami a Malećicami blisko Wósporka je zawčerawšim připołdnju wodźer motorskeho znjezbožił a so žiwjenjastrašnje zranił. Na poslednim dnju lětušeje sezony motorskich zajědźe 35lětny w křiwicy na prawy bok jězdnje a zrazy do štoma. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje, hdźež je wón něšto hodźin pozdźišo zemrěł.

Nowe awto wobornikam

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:

Dobrowólni kameradojo su zdźěla spěšnišo na městnje hač powołanscy

Mały Wjelkow (CK/SN). Dwě lěće prjedy hač planowane dóstanje Małowjelkowska dobrowólna wohnjowa wobora nowe jězdźidło. Nic hakle 2019, ale hižo klětu ma wone do gratownje w Budyskim ­měšćanskim dźělu jěć, kaž měšćanscy ­radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu. Awto je trěbne, zo ­bychu zasadźensku hotowosć wobory ­zawěsćili.

Spočatnje bě tankowe hašenske jězdźidło za transport wjetšeho mnóstwa wody a za hašenje předwidźane. Nětko pak budźe to tak mjenowane pomocne a hašenske jězdźidło HLF 10. Zasadźić móža je přidatnje při ćežkich wobchadnych njezbožach. Wobchada na zwjazkowej dróze B 96 a bliskeje awtodróhi A 4 dla je skerje móžno, zo wobornikow tam k pomocy wołaja. Tak móža Małowjelkowčenjo najprjedy raz samostatnje pomhać, prjedy hač dalši wobornicy přijědu. Přetož w zapadnych dźělach Budyšina su woni zdźěla spěšnišo na městnje hač powołanska wohnjowa wobora.

nawěšk

nowostki LND