Fachowcy kalkuluja popłatki

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Porchow (AK/SN). Wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) wostanje dale zastupowacy předsyda zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV). W zjawnym wothłosowanju su jeho na wčerawšej zhromadźiznje w Porchowje znowa do tohole zastojnstwa wuzwolili. To bě trjeba, dokelž wotměchu so lětsa w třoch sobustawskich gmejnach – w Chrósćicach, we Worklecach a w Ralbicach-Róžeńće – wólby wjesnjanosty. Hubertus Ryćer, delanski stary a nowy wjesnjanosta, bě tež hižo do toho zastupowacy předsyda AZV. Zastupjerjo gmejnow Pančicy-Kukow, Porchow a Worklecy hłosowachu za Ryćerja, Chróšćanscy a Ralbičansko-Róžeńčanscy radźićeljo namjetowachu porno tomu Pančičansko-Kukowskeho wjesnjanostu Markusa Kreuza (CDU).

Dale zaměrowa zhromadźizna wopłóčkoweho zwjazka wčera wobzamkny, kalkulaciju popłatkow wot eksternych fachowcow wobličić dać. Po woli radźićelow ma Budyska poradźowanska firma Kogis popłatki za lěta 2009 hač do 2012 dodatnje kalkulować a popłatki za čas wot 2013 hač do 2015 znowa wobličić.

Krótkopowěsće (09.09.15)

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Dźeniki Havela našli

Praha. Při přehladanju pisomneho zawostajenstwa bywšeho čěskeho prezidenta a spisowaćela Václava Havela su njewočakowano wjacore dotal njeznate dźenikowe zapiski wot njeho našli. Po zdźělenju Michaela Žantovskeho, direktora Václava Haveloweje biblioteki w Praze, měli so namakane teksty klětu znajmjeńša w elektroniskej, po móžnosći pak tež w knižnej formje wozjewić.

Nowiny z arabskej přiłohu

Berlin. Z arabskej přiłohu stej dźensa Berlinsko-braniborske wudaće nowiny Bild kaž tež Berlinski dźenik B.Z. wušłoj. Na štyrjoch stronach dóstawaja ćěkancy po tymle puću mjez druhim informacije wo za nich wažnych zarjadnišćach a orientaciji po měsće. Nimo měšćanskeho plana maja w nowinje tež mały němsko-arabski słownik z wažnymi wobrotami.

Dźeń a wjace ludźi bjerje crystal

Wotbóčki při wobjězdce strašne

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:
Wotbóčki při statnej dróze S 94, tak mjenowanej Kamjenskej wobjězdce, wopo­kazuja so stajnje zaso jako strašne městna nadróžneho wobchada. Nastajnosći dochadźa­ tule k zražkam mjez jězdźidłami, dokelž šoferojo předjězbu njewob­kedźbuja. Pola Halštrowa je wčera popołdnju znowa k njezbožu dóšło. Tři wosoby so při tym zra­nichu. Foto: Rico Löb

Stróža (SN). Mjeztym hižo 18. raz wotměja so sobotu, 12. septembra, nazymske přirodowe wiki biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty. Wot 10 do 17 hodź. přewjedu na terenje biosferoweho zarjadnistwa w Stróži pola Hućiny zaso pisane wiki. W srjedźišću steja tónraz stare­ družiny domjaceho skotu. We wowčerni wuhladaja wopytowarjo wowcy a kozy. Nimo toho prezentuja tam wikowarjo swoje poskitki kołowokoło wołmy a wotpowědneje drasty. Dalši skót wot kokoše hač ke konjej budźe na swjedźenskej łuce, hdźež informuje zarjadnistwo biosferoweho rezerwata wo swojim prócowanju, stare družiny domjaceho skotu po móžnosći zachować.

Policija (09.09.15)

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Dokelž bě jeho zawčerawšim na awtodróze A 4 pola Budyšina do směra na Zhorjelc wosobowe awto typa Audi A 6 z rozbitym nabóčnym woknom přesćahnyło, je kedźbliwy šofer policiju za­zwonił, měnjo, zo staj mužej w Audiju jězdźidło pokradnyłoj. Jako policija wo­pisane awto na přichodnym parkowanišću kontrolowaše, so wukopa, zo wone tole pokradnjene njebě. Pólskaj mužej w starobje 41 a 18 lět běštaj na dompuću ze Španiskeje, hdźež staj so samaj z woporom paduchow stałoj, kotřiž běchu so do Audija zadobyli.

Nazymu znowa camp

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:
Budyšin. Rěčny centrum WITAJ přewjedźe tež lětsa zaso w prěnim tydźenju nazymskich prózdnin, wot 12. do 16. oktobra, camp za šulerjow 3. a 4. lětnika dwurěčnych rjadownjow. Serbšćinu wuknjacy šulerjo su přeprošeni, zhromadnje do Bórkowskeje młodownje pućować, spěwać, rejwać a paslić – wšitko w intensiwnej serbskorěčnej atmosferje. Nimo toho je planowany wopyt Budyskeho Serbskeho muzeja, Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna a Budyskeje hwězdarnje. Přizjewjenja su hač do 14. septembra móžne w Rěčnym centrumje WITAJ pod telefonowym čisłom 03591/550 414.

Brězowka (AK/SN). Po wobšěrnym při- a přetwarje skići Brězowska pěstowarnja „Baćonjace hnězdo“ w nošerstwje Dźěwinskeje gmejny dobre wuměnjenja. „A to nic jenož najmjeńšim, ale tež ­personalej“, podšmórny wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, „krajny młodźinski zarjad je nam to wobkrućił.“ Kónc ­awgusta móžachu so wo tym tež wo­bydlerjo na dnju wotewrjenych duri ­přeswědčić.­ Wotličenje spěchowanskich srěd­­kow běchu sčasom wotpósłali, zdźěli ­nawoda twarskeho wobłuka Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich gmejnskim radźićelam.

Staršiski popłatk so pomjeńši

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Personalne wudawki dale stabilne, zawodowe kóšty pak znižene

Njeswačidło (aha/SN). Za wopyt swojich dźěći w Njeswačanskej pěstowarni kaž tež w tamnišim žłobiku a horće změja starši přichodnje mjenje płaćić. Tole je Njeswačanska gmejnska rada wčera jednohłósnje wobzamknyła. Hačrunjež je financne połoženje komuny napjate, móžeše nawodnica hłowneho zarjada Liliana Wetzko rozsud wobkrućić.

Po pruwowanju lońšich ličbow pěstowarnje, kotrejež nošer je Němski čerwjeny křiž, su zwěsćili, zo drje běchu personalne a wěcne kóšty 473 000 resp. 106 000 eurow porno tamnym lětam konstantne wostali, zawodowe kóšty pak běchu so wo něšto znižili. Podźěl staršich za žłobikowe městno w Njeswačidle wučinja 23 a za pěstowarske 30 procentow. Tak nje­trjebaja woni přichodnje za swoje dźěćo, kotrež je dźewjeć hodźin w žłobiku, hižo kaž dotal 141 eurow, ale 5,27 eurow mjenje płaćić. Za pěstowarske dźěćo pomjeńši so popłatk za samsny přebywanski čas wo 3,18 eurow, za hortowe dźěćo wo nimale dwaj euraj.

Nowe žiwjenje w ruinje cyrkwje

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Nowe kulturne srjedźišćo ma so w Budyskim starym měsće wutworić. Tudyšu ruinu mnišeje cyrkwje nochce město jeno zachować, ale ju tak wutwarić, zo hodźi so za najwšelakoriše kulturne zarjadowanja wužiwać.

Budyšin (SN/MiR). Impozantna rozwa­lina bywšeho franciskanskeho klóštra w Budyskim starym měsće móhła přichodnje nowy magnet wobydlerjam a wopytowarjam być. Tam hodźeli so kulturne zarjadowanja mjeńšeho razu přewjesć. Samo kwasy, dźěl Budyskeho nalěća abo rozšěrjene hodowne wiki su předstajomne. Wotpowědnym planam su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju přihłosowali.

Najprjedy pak dyrbi so akutnje wohroženy areal zawěsćić. Na wuchodnym dźělu­ bywšeje cyrkwje po Druhej swětowej wójnje ničo porjedźeli njejsu, tak zo hrozy so historiska twarska substanca sypnyć. Po dołhich jednanjach z wobse­dźerjemi chce město nětko něhdźe 400 kwadratnych metrow wulku ležownosć kupić a rozwalinu saněrować. To ma ně­hdźe 807 000 eurow płaćić.

Na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“ nahrawatej orchester Serbskeho ludoweho ansambla a kapała Malte Rogackeho oratorij Měrćina Weclicha „Wětrnik a časy“. Cyłkowny nawod ma Friedemann Böhme. Chórowe nahrawanja 1. serbskeje kulturneje brigady­ slěduja­ wot jutřišeho. Technisku realizaciju na starosći ma Drježdźanske hudźbne studijo. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

nowostki LND