Wobšěrne ponowjenje Budyskeje tachantskeje cyrkwje swjateho Pětra so poněčim nachila. Tele dny zaso prěnje ławki do Božeho domu zatwarjeja. Wot oktobra 2013 inwestowachu tule dohromady 2,12 milionow eurow, štož běchu zwjetša spěchowanske­ srědki. Ewangelska a katolska wosada přidaštej dalše 350 000 eurow. 14. nowembra chcedźa najstaršu a naj­wjetšu simultanu cyrkej Němskeje znowa wotewrěć. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (03.09.15)

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Młodźi basnicy so zetkaja

Horni Hajnk. Dźěłarničku młodych basnikow zarjaduje Ludowe nakładnistwo Domowina sobotu, 5. septembra, w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Na njej wobdźěli so pisacy dorost, kiž ma hižo nazhonjenja při basnjenju. Lyrikarka Róža Domašcyna zeznajomi wobdźělnikow ze zakładami basnjenja.

Lěto pola SŠT

Chrósćicy. Wot spočatka septembra dźěłaja tři młodostne w dobrowólnym socialnym lěće w třoch pěstowarnjach Serbskeho šulskeho towarstwa, w Ralbicach, Chrósćicach a Malešecach. Wone podpěruja kubłarki a kubłarjow při serbskorěčnej zaběrje z dźěćimi wot žłobikoweje staroby hač k šulerjam w horće. SŠT prócuje so na te wašnje zaměrnje wo maćernorěčny kubłarski a wučerski dorost.

Ćěkancy z taksijom přijěli

Bad Schandau. Z čěskimaj taksijomaj je skupina syriskich ćěkancow do Bad Schandauwa w Sakskej Šwicy dojěła. Jednaše so wo třoch muži, štyri dźěći a žonu­. Prjedy hač móžachu z ćahom dale do kraja jěć, pak jich policija zadźerža a dowjeze ćěkancow do prěnjeje přebywarnje w Kamjenicy­. Wobydler bě zastojnikow informował.

40 lět wobsteji partnerstwo mjez městomaj

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Rogeńc (MH/SN). Ze swjedźenskim zarjadowanjom na hudźbnej žurli Rogeń­skeho hrodu spominachu minjenu njedźelu na 40lětne partnerstwo mjez Choćebuzom a pólskej Zielonej Góru. Jeničce ze susodneho partnerskeho města bě 25 čestnych hosći z měšćanskim prezidentom Januszom Kubickim na čole do Rogeńca přichwatało. Smyčkowy kwartet Choćebuskeho konserwatorija zarjadowanje hu- dźbnje wobrubi.

Gmejna liči z wulkim pjenježnym poćeženjom

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Trjebin (AK/SN). Přichod brunicoweje sparty energijoweho koncerna Vattenfall je dale wotewrjeny. „Po wuprajenju předewzaća lětsa k žanomu rozsudej njedóńdźe­. Hišće njejsu žane poskitki zajimcow dóšli“, rjekny Trjebinska wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) na posedźenju gmejnskeje rady. Hišće před tydźenjemi bě koncern rozsud hač do kónca lěta připowědźił.

Dróhowy swjedźeń wotměli

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Hižo třeći raz su wjesnjenjo, kotřiž w nowych Hórkach bydla, swój dróhowy swjedźeń wotměli. Minjenu sobotu zesydachu so při muri Šołćic statoka k zhromadnej zabawje. Za to běchu wšitcy něšto k jědźi a piću sobu přinjesli kaž tež blida a stólcy nastajeli. Na dwěmaj grilomaj pražachu kołbaski a steaki. W mnohich domjacnosćach běchu hospozy wšelake słódne solotje spřihotowali. Dźě­ći­ wjeselachu so wosebje nad wulkim poskitkom­ sadu.

Rjana to wěc, zo zetkawaja so zastu­pjerjo wšitkich generacijow ze susodstwa za jednym dołhim blidom a zhromadnje swjeća. Po wječeri sej Hórčenjo pod přewodom dweju gitaristow zaspěwachu. Tak knježeše jara dobra nalada. Wosebje za staršu generaciju je tajki swjedźeń składnosć, sej nowinki a dopomnjenki wuměnjeć. Dźěći­ radowachu so nad spontanym nócnym pućowanjom, hdźež chětro šerješe. Chrystof Šołta

Wobydlerjo čuja so doma a kaž wulka swójba

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Koćina (SN/mwe). Tři lěta to mjeztym je, zo stej Brigita Salowscyna a Ramona Fischer jako wobhospodarjerce w něhdyšej Koćinskej šuli 15. awgusta 2012 nowy dom ze stajnym hladanjom wotewrěłoj a poswjećiłoj.

Dźensa knježi w dospołnje a za wjele pjenjez přetwarjenym twarjenju čiłe žiwjenje, je dźě wšitkich 22 městnow wobsadźene. Mjez wobydlerjemi su tež Serbja z Konjec a Rachlowa. Jako šefinje Wojerowskeje­ Fischerec&Salowskec ambulantneje hladanskeje słužby a Wojerowskeho hladanskeho parka zwoprawdźatej nazhonitej hladarce wot wšeho spočatka w Koćinje wobšěrny koncept. A tamniši seniorojo čuja so doma a kaž wulka swójba.

Tole wotbłyšćowaše so tež na njedawnym třećim lětnim swjedźenju, kotryž su wuměnkarjam, jich přiwuznym a dalšim hosćom přistajeni Koćinskeho domu ze stajnym hladanjom wuhotowali. ­Samo žortny program z powětrowymi klumpami běchu za nich nazwučowali. ­Přichwatali su tohorunja Koćinske dźěći kaž tež jich dźědojo a wowki, zo bychu ze spěwom a hraćom na instrumenće wobydlerjow zawjeselili.

Policija (03.09.15)

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Połčnica. Na awtodróze A 4 pola Połčnicy je policija zawčerawšim wopiteho ­wodźerja nakładneho awta lepiła. 56lětny bě z małym transporterom do Wul­keje Britaniskeje po puću. Jako jeho zastojnicy něhdźe w 11.30 hodź. zadźeržachu, pytnychu hižo jeho „chorhojčku“. Test z alkomatom wunjese pola muža 2,2 promilej alkohola w kreji, na čož jemu dalšu jězbu zakazachu. Na to bu muž namócny­ a nadawaše zastojnikam najwšelakoriše wudma. Pomhało pak to njeje,­ přetož policisća­ jemu awtowe papjery a kluč wotewzachu. Před sudnistwom njezměje so šofer nětko jenož wopiłstwa w nadróžnym wobchadźe dla ­zamołwić, ale tež spřećiwjenja přećiwo policajskim zastojnikam dla. So wě, zo njebě pólska spedicija wo pjanosći swo­jeho přistajeneho runjewon zwjeselena. Firma pak ­spěšnje reagowaše a pósła dweju šoferow, kotrajž transporter na městnje přewzaštaj. Tak móžachu nakładowane twory­ tola hišće sčasom do Wulkeje Brita­niskeje dowjezć.

Južny dźěl wsy nětko jako model

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Rozšěrjenja Wochožanskeje brunicoweje jamy dla ma so dźěl Slepoho južnje železniskeje čary wotbagrować. Zo bychu přichodne generacije wědźeli, kak je tule raz wupadało, móža sej to na modelu wobhladać.

Slepo (JoS/SN). Towarstwo Wochožanskich wjesnych žonow je zawčerawšim Slepjanskej gmejnje model južneho dźěla Slepoho přepodało. Wjesna rada ma nětko hišće rozsudźić, hdźe změje wón swoje doskónčne městno.

Wjesne modele zhotowjeć je wobstatk zakładneho zrěčenja gmejny z Vattenfallom z lěta 2008. W nim je zapisane, zo maja so wo wšitkich wsach gmejny, kiž su hižo wotbagrowane abo kotrež to přichodnje­ potrjechi, modele natwarić. W měritku 1:750 maja so wšitke wjesne struktury z twarjenjemi, pućemi, lěsami a łukami wotbłyšćować. Kelko drobneho puzzloweho dźěła sej to žada, drje jenož tón zapřimnje, kiž je modele sam widźał. Dotal nastachu dopomnjenki na Zagor, Miłoraz, Trjebink, Mułkecy a dźěla Rownoho, kotrež běchu wobstatk brunicoweho plana z lěta 1994. Nětko nasta potajkim model južneho dźěla Slepoho; k tomu přińć ma hišće model zbywaceho dźěla Rownoho.

Žonop nětko tež z Hamornika

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

Nowosć na dnju wotewrjeneho pomnika na Budyskim Židowje

Budyšin (ESm/SN). Přewšo zajimawa adresa na dnju wotewrjeneho pomnika 13. septembra w Budyšinje budźe Hamornik na Židowje při Sprjewi. Młyn, kotrehož­ stawizny sahaja hač do lěta 1493, njeje jenož wuznamny twarski a techniski pomnik, ale dźensa tež zaso rjemjeslniske produkciske městno za młynske wudźěłki.

Stawizny Hamornika su jara rozdźělne. Po spočatnym wobdźěłanju železa nasta wokoło 1740 mašinowa fabrika. Wot lěta 1888 zhotowjachu tule zaso młynske produkty. Po Druhej swětowej wójnje bě młyn wažny zastaraćel pjekarnjow a wobydlerjow z muku. Pozdźišo předźěłachu chmjel za piwarnje, wot 1986 pak picu za ratarske zawody. 1989 přestachu produkować. Techniske připrawy pak jenož njewobchowachu, ale je dale wudźeržowachu. Wo to starachu so přede­wšěm Manfred a Maria Löcken-Hierl a Ste­phan Hierl, kiž młyn lěta 2003 přewza.

Mjezsobny respekt najbytostniši

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:

Město Wojerecy steji před nowym wužadanjom. W domje 2 powołanskeho šulskeho centruma na Hasy Liselotty Herrmann ma dalši dom za 150 požadarjow azyla nastać.

Wojerecy (AK/SN). Budyski wokrjes liči hišće lětsa z 3 100 nowymi ćěkancami. Za jich prěnje přijimowanje chce Swobodny stat Sakska w Großröhrsdorfje 0,6 hektarow wulku industrijowu halu wužiwać. „Naš zaměr je, ćěkancow po móžnosći fairnje po wšěm wokrjesu rozdźělić. Při tym zapřijimamy tež města z 5 000 hač do 10 000 wobydlerjemi“, podšmórny 1. přirjadnik krajneho rady Steffen Domschke wčera na informaciskim zarjadowanju wo­krjesa we Wojerecach. Něhdźe 200 zajimcow bě přišło.

nawěšk

nowostki LND