Wusahowacy wjeršk dožiwili

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Wjace hač 7 000 ludźi je wčera w Pančicach-Kukowje lětuši, mjeztym šesty klóšterski a swójbny swjedźeń wopytało. Wosebje swójbam bě to zaso krasne njedźelne dožiwjenje.

Po starodawnym serbskim wašnju staj so sobotu Uta Šwejdźic z Pančic-Kukowa a Michał Měrćink ze Swinjarnje zmandźeliłoj. Serbsku njewjestu, znatu spěwarku a pianistku skupiny Berlinska dróha, zhotowała bě Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa. Zwěrował­ je młody por we Wotrowskej wosadnicy Kulowski farar Gabriš Nawka. Swjatočnje přewodźeli su młodeju man­dźelskeje w kwasnym ćahu družki. Kwasnu hosćinu swjećachu na Smolic statoku w Hórkach. Foto: SN/M. Bulank

Krótkopowěsće (22.06.15)

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Znamjo protesta

Prožym. W přihotach na 5. łužiski klimowy camp je so sobotu w Prožymje něhdźe 300 ludźi zhromadźiło, zo bychu wulke žołte X jako wuraz protesta pře­ćiwo wotbagrowanju dalšich wsow rozšěrjenja wuhlowych jamow dla zestajeli. Kaž wobdźělnicy akcije jednohłósnje zwuraznichu, su šansy, wsy wuchować, tak dobre kaž hišće ženje.

Atomowe wotpadki składować

Wětrow. Na Wětrowskej deponiji chcedźa zaso twarske wotpadki atomowych milinarnjow składować. Tole je sakski wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU) na naprašowanje frakcije Zelenych w krajnym sejmje zdźělił. Cyłkownje 4 000 tonow chcedźa na deponije we Wětrowje, Cröbernje pola Lipska a w rudnohorinskim Grumbachu rozdźělić.

Dźěłarniski dom nadpadnjeny

Budyšin. Stawkowy lokal póstowych přistajenych w Budyskim dźěłarniskim domje bě kónc tydźenja cil nadpada. Wjacore wokna buchu rozbite, kaž DGB zdźěli. Hižo pjatk dósta dźěłarnistwo ver.di mailku, w kotrejž hrožachu z „wotpalenjom“. Regionalny jednaćel DGB Bern­hard Sonntag zapoda policiji dźensa wozjewjenje přećiwo njeznatym.

Policija (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Połčnica. Jako chcyše wodźer transportera wčera připołdnju w Połčnicy z ležownosće na puć wujěć, přewidźa wón bližacy so moped. Mopedist zrazy do transportera a padny. Při tym so tak zrani, zo dyrbjachu jeho w chorowni lěkować.

Biskopicy. Na křižowanišću blisko Schilleroweho naměsta w Biskopicach je wčera ně­hdźe w 19 hodź. 71lětna wodźerka VWja stopowe znamjo pře­widźała a jědźeše prosće dale. Při zražce z napřećo přijě­ducym Peugeotom so w nim sobujěduca 62lětna zrani. Ju dowjezechu do chorownje. Šofer wosta nje­zranjeny.

35 skupin na 14 jewišćach

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Kamjenc (SN). Kamjenc je jedne z městow po cyłym swěće, kotrež kóžde lěto 21. junija nadróžny hudźbny festiwal Fête de la Musique swjeća. Zajimcy móža zajutřišim w Lessingowym měsće wot 14 do 24 hodź. 35 skupin na štyrnaće jewišćach dožiwić. Mjez nimi budźe tež kapała Łužičenjo, kotraž w 14 hodź. na zahrodźe Muzeja zapadneje Łužicy hudźi.

Serbska hudźba w srjedźišću

Lichań (SN). Hród w Lichanju a k tomu słušacy park ze zarjadowanskej bróžnju njejstej jenož mjez kwasnymi porami woblubowanej. Někotre lěta je to přewšo krasna kulisa za kulturne zarjadowanja. Lětsa steji serbska hudźba w srjedźišću. Prěni koncert budźe zajutřišim, njedźelu, w 17 hodź. z Přezpólnymi.

Dźeń wobchadneje wěstoty

Budyšin (SN). Po cyłej Němskej wotměje so jutře dźeń wobchadneje wěstoty. Budyska wokrjesna wobchadna straža wočakuje zajimcow wot 9 do 14 hodź. na Žitnych wikach. Prezentować chcedźa tam krajne a zwjazkowe projekty, kaž akciju młodych jězdźerjow, ale tež pro­gramy předšulskich dźěći a seniorow. Na wopytowarjow čaka tójšto akcijow k sobučinjenju, mjez druhim test reagowanja a widźenja.

Wobtwarjenski plan wobzamkli

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Worklecy (aha/SN). Worklečanscy gmejn­scy radźićeljo wobzamknychu na wčerawšim­ posedźenju wob­twarjen­ski plan „Worklecy-Kozarčanski puć“ jednohłósnje. W februaru bě diplomowa inženjerka za krajinowe planowanje, Christine Tenne naćisk předstajiła. Předpisane žadanja wotpowědnje postajenemu časej, kaž su to zjawne wupołoženje a naprašowanja zjawnych nošerjow, buchu dodźeržane. Wčera wotwažowachu zapodate stejišća k naćiskej plana. Woprawnjene žadanja a pokiwy budu wobkedźbowane. Tak žada sej přirodoškitny wotrjad krajnoradneho zarjada, zo njesmě so pjećmeterske pasmo k parkowej muri wobtwarić a njesmě so tež ze štomami zwosadźeć, zo njeby chłódk w muri by­dlacym insektam škodźał. Kaž Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a ge­ologiju postaja, dyrbi so zaručić, zo dešćikowa woda do něšto hłubšeje pěskoweje woršty wotběži. Krajny zarjad za archeologiju ma tři tydźenje do předwidźaneho twarskeho započatka informowany być. Radźićeljo su tomu kaž tež trěbnej změnje wustawkow wčera přihłosowali.

Twar pěstowarnje po planje

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Chróšćanska gmejnska rada so personalnym rozsudam wěnowała

Chrósćicy (SN/mwe). Na spočatku wčerawšeho wuradźowanja Chróšćanskeje gmejnskeje rady je wjesnjanosta Maćij Brycka (CDU) nowowuzwolenemu wjesnjanosće Markej Klimanej (CDU) z Prawoćic z kwěćelom gratulował. „Přeju ći wjele wuspěcha a čuwow a widźimy, kak dale póńdźe“, Brycka rjekny. Poprawom chcyše wón Klimana spřisahać. Dokelž pak trěbne podłožki wokrjesa hišće njepředležachu, budu to w juliju na přichodnym posedźenju gmejnskeje rady nachwatać. Spočatk awgusta po rozžohnowanju z Maćijom Brycku chce Prawočan swoje zastojnstwo nastupić.

Tež to njemóžne druhdy zmóžnja

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

W lěće 1991 bě sej Franc Wićaz z Njebjelčic na Kukowskim klóšterskim dworje w něhdyšej wuporjedźerni trak­torow­ zamkarnju za ratarske mašiny zarjadował a tam hač do dźensnišeho jako samostatny předewzaćel dźěła.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Nimale 25 lět wuporjedźa dźensa 52lětny woblubowany serbski zamkar w Pančicach-Kukowje ratarske mašiny, wot traktora přez płuh a synowobroćak hač k trawusyčakej, mopedy a awta kaž tež dalše mašiny a nastroje, kotrež wobsedźerjo domow za hladanje swojich ležownosćow trjebaja. Prawidłownje přijědźe kóždu druhu póndźelu­ na klóšterski dwór tež fachowc DEKRY, zo by tam na jězdźidłach pře­pruwowanje TÜV přewjedł.

Krótkopowěsće (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Hladanje dźěći budźe dróše

Drježdźany. W sakskej stolicy zwyša popłatki za hladanje dźěći wo 3,3 procenty. To je Drježdźanska měšćanska rada wčera wobzamknyła. Pozadk su stupace kóšty wobhospodarjenja. Wot 1. septembra změja starši tuž za městno w žłobiku 6,40 eurow a w pěstowarni 4,70 eurow wjace na měsac płaćić. Potrjecheni su tež starši, kotřiž swoje dźěći do serbskeje skupiny na Geisingskej sćelu.

„Kluby“ město hosćencow?

Praha. Čěske knježerstwo je zakoń wobzamknyło, kotryž wot 1. januara 2016 kurjenje w hosćencach a barach zaka­zuje. Wjacori hosćencarjo nětko rozmysluja, swoje předewzaća formalnje na „priwatne kluby“ přetworić. Čěska repu­blika je jedyn z poslednich krajow Europy, w kotrymž je kurjenje w hosćencach dotal lědma wobmjezowane.

Třećina w zarjadnistwach

Budyšin. Nimale třećina Budyskich dźěławych je w zarjadnistwach přistajena. W kubłanju, strowotnistwje a na socialnym polu dźěła 8 600 žonow a muži. We wobłuku wikowanja, wobchada a gastronomije dźěła 4 800 ludźi, w produ­kowacym přemysle 3 100. To wuchadźa z rozprawy „Budyšin w ličbach 2015“.

Rjelka/Lipič dale bjez poražki

Šulerjo wopomnišćo wopytali

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Šulerjo 6. do 9. lětnika internata Serbskeho gymnazija Budyšin pobychu njedawno we wobłuku projekta w bywšim Budyskim jastwje a dźensnišim wopomnišću. Přez nje wodźeše nas Ulrich Ingenlath. Wón je nam na jara přijomne wašnje z wjele přirunanjemi z dźensnišim časom žiwjenje w něhdyšej chłostarni zwobraznił.

Přewšo hnujace bě, jako smědźachu so šulerjo do transportera typa Barkas B 1000 sydnyć, w kotrymž je pjeć celow za transport jatych zatwarjenych. W tajkich wuskich, jenož kwadratny meter wulkich a cyle ćmowych celach bjez wokna­ běchu jeći druhdy hač do pjeć hodźin­ zawrjeni.

Po 20mjeńšinskim zawodnym filmje­ wo wšelakich dobach wobstaća jastwa­ – wot nacionalsocialistiskeje diktatury hač k režimej SED, wobhladachu sej šulerjo originalne cele z tehdyšeho časa. Zhonichu wšelake wosebitosće a krute předpisy we wotběhu wšědneho dnja, při čimž mějachu wjele prašenjow. Bě ćežko sej předstajić, pod kotrymi wuměnjenjem­i dyrbjachu jeći žiworić.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND