Na ležownosćach mjez Protecami a Miłoćicami, hdźež hižo wjacore milinowe wětrniki steja, ma nětko dalši k tomu přińć. Za to počachu wčera wulki kran twarić, kotryž ma 110 metrow wysoki być. Z nim jednotliwe dźěle wětrnika hromadźe zestajeja. Pozdźišo­ ma so kran zaso zhubić. Foto: SN/M. Bulank

Zhromadnje za wobydlerski centrum

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

W přichodnym Wojerowskim woby­dlerskim centrumje Konrada Zusy matej­ so tež serbska rěč a kultura wotbłyšćować. K tomu ma nětko kooperaciske zrěčenje nastać.

Wojerecy (AK/SN). „Smy serbskej rěči a kulturje jara wotewrjeni. Towarstwa a skupiny móža so na nas wobroćić. Rady podpěrujemy z infrastrukturu“, podšmórny jednaćel Wojerowskeje kultur­neje fabriki Uwe Proksch wčera na po­sedźenju přirady za serbske naležnosće města. Wuměnjenja su w přichodnym wo­bydlerskim centrumje ze sydarnju, žurlu, małym jewišćom a kofejownju date­. Zhromadnje z Přirodowědo-techniskim centrumom dźěći a młodostnych (NATZ) Wojerecy wobhospodari kulturna fabrika přichodnje wobydlerski centrum. Zjawnosći přepodać chcedźa jón 4. a 5. septembra. „Chcemy wotewrjenje ze serb­skim programom podpěrać“, potwjerdźi regionalna rěčnica Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Christina Šołćina.

Krótkopowěsće (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Sakske myto pčołarjej spožčił

Lipsk. Sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) je Połčničanskemu pčo­łarjej Rolfej Wunderlichej na ratarskej přehladce Agra w Lipsku spožčił Sakske myto za plahowanje zwěrjatow 2015. Tak hódnoćeše jeho dźěło jako pčołar, kiž je ja­ko prěni swobodneho stata přewjedł kumštne wopłodźenje matki.

Perspektiwy za sylne město

Budyšin. Hospodarski forum z něhdyšim sakskim ministerskim prezidentom prof. dr. Georgom Milbradtom wotmě so wčera w přihotach na wólby Budyskeho wyšeho měšćanosty. Přeprosył bě kandidat CDU Matthias Knaak. Prof. Milbradt wěnowaše so w swojim přednošku hospodarskim šansam srjedźostawskich zawodow w Budyšinje a wokolinje.

Přihotuja festiwal

Kružny wobchad njezwučeny

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:
Wčera wječor su na Budyskim křižowanišću Schliebenowa/ Zetkinowa/ Drježdźanska kružny wobchad dotwarili a tak druhi dźěl wobchadneho pospyta zahajili. Šoferojo dyrbja so najprjedy raz na to zwučić, zo su ample hasnjene. Hač so to na wobchad w měsće wuskutkuje, hodźi so wězo hakle po wěstym času rjec. Dźensa w běhu dnja wobchad na Mosće měra a dale na Lawskich hrjebjach a na Kamjentnej znajmjeń­ša hinaši njebě hač do toho. Foto: SN/M. Bulank

Policija (23.04.15)

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Bydlenje wurubili

Wojerecy. Po wšěm zdaću wjele chwile mějachu njeznaći, kotřiž běchu so w běhu minjeneju tydźenjow do bydlenja na Wojerowskej Alberta Schweitzerowej zadobyli. Kaž policija zdźěli, přepytachu tam w času wot 8. do 22. apryla wšitke rumnosće a spakosćichu wjacore twjerde pjenjezy za hromadźenje, telewizor a sterejowu připrawu. Hódnotu rubizny trochuje wobsedźer na něhdźe tysac eurow. Nimo toho načinichu paduši w bydlenju něhdźe sto eurow wěcneje škody.

Margot Käßmann porěči

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:
Ochranow. Z přednoškom wo wažnymaj podawkomaj reformaciskich stawiznow wopyta dr. Margot Käßmann póndźelu, 27. apryla, Ochranow. Jako pósłanča rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej za jubilej reformacije 2017 porěči wona wo 600. posmjertninach Jana Husa a wo 500. róčnicy wozjewjenja Lutherowych tezow. Přednošk přichodnu póndźelu budźe na cyrkwinsk­ej žurli Bratrowskeje wosady a započnje so w 17.30 hodź. Zastup je darm­otny. W poskitku budu knihi Margot Käßmann, kotraž je tež signuje.

Wuhlady za Lejno skerje špatne

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Temu kolesowanskej šćežce podłu statneju dróhow S 100 a S 101 rozjimali

Pančicy-Kukow (aha/SN). Hižo wot měrca 2013 prócuje so iniciatiwna skupina w mjenje wobydlerjow Lejna, Zejic a Časec wo wutwar statneje dróhi S 101 wot Zejic do Chrósćic z kolesowanskej šćežku kaž tež wo dalewjedźenje kolesowan­ske­ho puća podłu S 100 wot Swinjarnje přez Zejicy hač za bywšej Lejnjanskej cyhelnicu k gmejnskej hranicy do směra na Budyšin. Spochi přiběraceho wob­chada a wjacorych njezbožow dla stej kolesowanskej šćežce nuznje trěbnej. Mjeztym je abatisa klóštra Marijineje hwězdy Philippa­ Kraft zwólniwa, trěbne płoniny za to předać, dokelž ma wona kolesowanski puć podłu wobeju dróhow tohorunja za trěbny. Tež zapósłanča zwjaz­koweho sejma Marja Michałkowa (CDU) je přilubiła projekt podpěrać. Wosebje pak zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) je prócu inicia­tiwneje skupiny přewodźał a so za nju za­sadźał.

W srjedźišću wikow steja pazoraki

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Stróža (SN). Štyrnaty raz wotměja so sobotu, 25. apryla, nalětnje přirodowe wiki w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty. Wot 10 do 17 hodź. chcedźa wopytowarjow na terenje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata w Stróži pola Hućiny witać.

Tematisce wěnuja so wiki pazorakam Hornjeje Łužicy. Sokołar Peter Nitsch rozłoži publikumej swoje dźěło a prezentuje mjez druhim škraholca jako ptaka lěta. Pazoraki postajeja tohorunja stejnišćo zarjadnistwa biosferoweho rezerwata, hdźež sobudźěłaćerjo swoje aktiwity nastupajo škit ptačiny předstaja.

Nimo mnohich znatych regionalnych wikowarjow budu tež poskićerjo biologisce zhotowjenych wudźěłkow zastupjeni. Dohromady 80 předewzaćelow změje nimo kulinariskich wosebitosćow tež tójšto za zahrodu a za swójbu w poskitku. Při stejnišću Chrjebjanskeje rybarskeje tzwr na přikład móžeš karprinosy woptać, paněrowane fileje karpa. Tónle biokarpjacy wudźěłk je hižo na nazymskich přirodowych wikach loni wulki wothłós mjez wopytowarjemi žnjał.

Tójšto Chróšćanow je so wčera nawječor na zhromadnym nalětnim rjedźenju wokoło pomnika na Fulkec hórce wobdźěliło. Předewšěm­ su tam trawniki hrabali a lisćo na to wotwjezli. Tak je nětko wšitko přihotowane za wopomnjenske zarjadowanje přichodnu wutoru, hdyž kaž kóžde lěto padłych pólskich wojakow wopomnja. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (23.04.15)

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Podpěruja Witaj-pěstowarnju

Němcy. We wobłuku akcije „Twój projekt za Łužicu“ podpěruje Choćebuske předewzaće arvato Bertelsmann Witaj-pěstowarnju w Němcach, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, z pjenježnym darom tysac eurow. Za to chcedźa hrajkanišćo znowa wuhotować a 1. junija k Mjezynarodnemu dnjej dźěsća wotewrěć.

Braniborska prěni króć pódla

Drježdźany. Prěni króć pisaja lětsa abiturienća ze sydom zwjazkowych krajow runočasnje abiturne pruwowanja, kotrež so jutře zahaja. Braniborska je so Schle­swigsko-Holsteinskej, Mecklenburgsko-Předpomorskej, Bayerskej, Hamburgej, Delnjej Sakskej a Sakskej při pisanju identiskich nadawkow w němčinje, matematice a jendźelšćinje přidružiła.

Stawk so lědma wuskutkował

Budyšin. Stawk lokomotiwnikow Něm­skeje železnicy je Hornju Łužicu lědma potrjechił. Předewzaće jězdźi jenož mjez Wojerecami a Drježdźanami resp. Lipskom. Wšitke druhe čary zastaruja priwatne firmy kaž ODEG a Trilex. Tam njejsu stawkowali a móžachu jězbne plany dodźeržeć, ODEG a Trilex zdźělatej.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND