Přewodźany wot hewrjekanja skupiny demonstrantow a samo namócnosćow je wčera wječor prěni bus z ćěkancami do Biskopic dojěł. Policija dyrbješe zakročić. Požadarjo azyla su tam zaměstnjeni w něhdyšim tekstilnym zawodźe, kotryž skići 400 wosobam městno. Mjeztym su tři busy do Biskopic dojěli. Přebywanišćo běchu krótkodobnje spřihotowali. Foto: Rico Löb

Policija (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Zhorjelc. Dźakowano spěšnemu pokiwej wobydlerja móžeše policija w Zhorjelcu wčera paducha lepić. Wobydlerjej bě podhladne, zo młodostny, jako jeho w rańšich hodźinach na puću wuhlada, swoje koleso pušći a ćekny. Swědk prawje reagowaše a informowaše policiju. Wobsadka policajskeho awta na to w bliskosći 18lětneho wuhlada a nachwilnje zaja. Jako­ jeho přepytowachu, namakachu nimo­ wšelakeho gratu k zadobywanju tohorunja nóž a powětrowu trašawku. Kaž so wukopa, steješe młody muž tež hišće pod wliwom drogow. Wón změje so nětko padustwa z brónjemi dla zamołwić. Zhorjelčanej pak so policija za jeho spěšny pokiw, z kotrehož pomocu mó­žachu młodostneho paducha lepić, wuraznje dźakuje.

Škotarjo sej zhromadnje wulećeli

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Jónu wob lěto zarjaduja sej serbscy seniorojo-škotarjo wulět, na kotryž sej swoje mandźelske, partnerki a přećelow přeprošeja. Tak wulećachu sej wšitcy zhromadnje minjenu wutoru na jězbu z busom do Lubija­ a wokoliny.

Naš škotowy přećel Měrćin Nowak nas wěcywustojnje a wušiknje po swojej domiznje wodźeše. Jako do Lubija dojědźechmy, bě nam šofer busa hižo rańši słódny piknik spřihotował. W měsće wopytachmy znaty twarski pomnik domu Schminke, pohladachmy na ležownosć krajneje zahrodneje přehladki a runje tak na nowu indu­strijowu štwórć. Po wo­bjedźe na Lubijskej horje dachmy sej wuhlad z hory a wocloweje wěže na našu­ rjanu do­miznu lubić.

W Delanach pěstowarnja dróša

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Gmejnscy radźićeljo wyši staršiski přinošk wobzamknyli

Róžant (aha/SN). Přiměrić staršiski přinošk za žłobik, pěstowarnju a hort bě hłowna tema wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant. Za kubłanišćo „Dr. Jurij Młynk“ w Ralbicach, kotrež je w nošerstwje Serbskeho šul­skeho towarstwa, wučinješe wot lońšich cyłkownych kóštow 717 000 eurow gmejnski podźěl 200 000 eurow. Z roz­šěrjenjom žłobika w Smjerdźacej rozrostu cyłkowne kóšty na wjace hač 800 000 eurow, gmejnski podźěl powjetši so tak wo dalše 74 000 eurow. Radźićeljo tuž rozwažowachu, hač měł so staršiski podźěl­ za dźewjećhodźinske žłobikowe městno wot tuchwilu 160 eurow na 180 abo samo 185 eurow zwyšić.

Mandźelskaj ze žadnym jubilejom

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Na 65 zhromadnych lět mandźelstwa zhladujetaj w Serbskich Pazlicach Zala a Beno Šnajdrec. 19. septembra 1950 je jeju farar Jurij Handrik w Njebjelčanskej cyrkwi zwěrował. Mjeztym zo je njewjesta w běłym šaće, zešitym wot Njebjelčanskeje šwalče Marje Lehmanoweje, před wołtar stupiła, bě nawoženja w čornej sukni a z cylindrom­. Dwaj dnjej do toho bě jeju gmejnski radźićel a zdobom stawnik Jakub Cyž w swojej dobrej stwě, dźensnišej Cyžec blidarni, stawnisce zmandźelił.

Beno Šnajder narodźi so 28. apryla 1925 swójbje skałarja w Smjerdźacej. Wuchodźiwši 8. šulski lětnik nawukny wón pola Jakuba Korjeńka w Smječkecach powołanje mulerja. 1943 slědowa­štej dźěłowa słužba w Pomorskej a wukubłanje na panceroweho grenaděra w Norwegskej. Jeho jednotku zasadźichu před Leningradom, pozdźišo pak přepołožichu ju do južneje Němskeje. W Awstriskej přińdźe Beno Šnajder najprjedy do ameriskeje na to do sowjetskeje wójnskeje jatby. Hakle w nowembru 1947 so wón domoj wróći. Tu dźěłaše w Kamjenskej twarskej firmje Dr. Reif.

Oficialnje wotewrěli su wčera nowy kreatiwny wotdźěl „Et labora“ w dźěłarnjach za zbrašenych swjateho Michała w Pančicach-Kukowje. Tam witaše nawoda Handrij Ošika (naprawo) nimo mnohich dalšich hosći zapósłanču zwjazkoweho sejma Marju Michałkowu­ (CDU, nalěwo). Tule móža sej zajimcy keramiske wudźěłki po swójskich přećach zhotowić dać. W nowonastatym wobchodźe dóstanješ keramiske twory, swěčki a dalše wudźěłki. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (17.09.15)

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Wuprawa do Čěskeje

Radwor. 22 šulerjow 4. lětnika SZŠ „Dr. Marja Grólmusec“ poda so dźensa na wuprawu do partnerskeje šule w Liberecu. Tam zetkaja so tež ze šulerjemi pólskeje partnerskeje šule. Planowane su sportowe wubědźowanje runje tak kaž krótke kulturne programy. Hosćom chcedźa stawizny šule a města Libereca kaž tež wokolinu předstajić.

Šef zarjada za migraciju wotstupił

Berlin. Prezident Zwjazkoweho zarjada za migraciju a ćěkancow Manfred Schmidt je wotstupił. Po informacijach nutřkowneho ministerstwa mjenowaše wón za to „wosobinske přičiny“. Schmidt bě zarjad wot decembra 2010 nawjedował. Naposledk jón přiběrajcy kritizowachu. Tuchwilu kopi so tam 250 000 próstwow wo azyl.

Energija přichoda wěsta?

Lipsk. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) sej žada, zo njesměła energijowa změna w Němskej na njedobro dźěłowych městnow być. Nimo toho dyrbjała so milina za wobydlerjow potuńšić. Tole rjekny Tilich na dźensnišim 4. wuchodoněmskim energijowym forumje w Lipsku, hdźež wobdźěli so tež zwjazkowy hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD. )

Policija (17.09.15)

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Bošecy/Lětoń. Hnydom dwójce su paduši tele dny wuchodnje Budyšina twarske ma­šiny a grat kradnyli. Tak zadobychu so w Bošecach do bróžnje, z kotrejež su nimo wšelkeho gratu tež koleso spakosćili. W Lětonju wočinichu na transporteru gratowy kašćik a wzachu z njeho betonowy zhusćak, dwě pile, niwelěrowanski nastroj a akušrubowak. Hódnotu rubi­zny powobličichu škodowani na dohromady něhdźe 8 400 eurow, wěcna škoda wučinja porno tomu jeno snadny dźěl toho, mjenujcy dźesać eurow za skóncowany zamk. Policija je zawčerawšim rano wo tym zhoniła a nětko za móžnymi skućićelemi slědźi.

Wotstronjeja škody

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Nadawki krok po kroku rozdawaja

Kubšicy (CK/SN). K wotstronjenju škodow wulkeje wody 2013 da Kubšiska gmejna nětko dróhu Při Albrechtowce w Jenkecach sporjedźeć. Tam bě po słowach wjesnjanosty Olafa Teicherta (njestronjan) k škodam dóšło, dokelž njebě wotwodźenje wody zaručene. Nětko chcedźa za 19 200 eurow asfalt a gulije sporjadkować. Pjenjezy dóstanu ze spěchowanskich horncow Sakskeje. Twarski nadawk přepodachu na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady Delnjokinjanskemu twarskemu zawodej.

Steja k swojemu wobzamknjenju

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Rakecy (AR/SN). Reagujo na diskusije a tukanja w zjawnosći Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) na wčera­wšej zhromadźiznje gmejnskeje rady wobkrući, zo so na dotalnych wotpohladach komuny k zaměstnjenju požadarjow azyla ničo njezměni. Dźesać bydlenjow ze swójskeho wobstatka běchu Budyskemu wokrjesej k wužiwanju poskićili. W šěsć bydlenjach su hižo ćěkancy za­­měst­njeni, štyri su swobodne. Dalše imo­bilije njejsu k dispoziciji. Tele jasne wuprajenje móžeše njewšědnje wulka ličba hosći posedźenja na wědomje wzać, wjace hač dwaceći ludźi bě přišło.

Ćežišćo zhromadźizny pak tworjachu dypki, kotrež zaběrachu so z napjatym financnym połoženjom gmejny. Komornica Franziska Pfeiffer rozłoži staw hospodarskeho konsolidowanja na zakładźe konkretnych ličbow. Nimale hižo stajny hósć na zeńdźenjach Rakečanskeho parlamenta prof. Gerald Svarovsky přednošowaše na zakładźe inwesticiskich objektow zašłych lět wo tym, kotre wuskutki ma přechod wot dotalneho kameralistiskeho hospodarjenja na doppikowe.

nawěšk

nowostki LND