Krótkopowěsće (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Serbske institucije zeznali

Choćebuz. Nowačcy 7. lětnika Delnjoserbskeho gymnazija běchu wčera a za­wčerawšim z regionalnej rěčnicu Domowiny Karin Tšukowej w Choćebuzu po puću, zo bychu so z tam zaměstnjenymi serbskimi zarjadnišćemi zeznajomnili. Woni wopytachu tež społnomócnjenu za serbske naležnosće w radnicy.

Planuja prózdninski serbski kurs

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ planuje klětu přewjesć prózdninski serbskorěčny kurs za dźěći 1. do 4. lětnika, kotrež zwonka Łužicy wotrostuja. Budźe-li wosom do dwanaće zajimcow, přewjedu kurs w prěnim tydźenju zymskich prózdnin w Budyšinje. Dopołdnja bychu šulerjo pisać a čitać zwučowali, popołdnju so zabawjeli. Přizjewjenja přijimuje RCW hač do 25. septembra.

Starši bóle motiwowani

Stuttgart. Młodźi dźěławi njejsu po aktualnym přepytowanju tak motiwowani kaž ći starši. Mjeztym zo jenož 32 procentow ludźi w starobje hač do 30 lět praji, zo su při dźěle „wulce motiwowani“, wučinja podźěl 61lětnych a staršich dźěławych 40 procentow. Přiwšěm 61 procentow młodych ludźi měni, zo su z powołanjom „zasadnje spokojom“.

Policija (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Hodźij. Njewšědne njezbožo je so wčera připołdnju w Hodźiju stało. Tam par­kuja transportery Fährmannec pjekarnje zwjetša na zadnim boku zawoda, zwotkelž wužiwaja Praskowski puć, zo bychu twory do předawarnjow wozyli. Wčera pak njewotboči šofer transportera na puć, ale jón z dotal njeznateje přičiny přeprěči, přełama płót a suny so po skłoninje na dwaj metraj hłubšo ležace sportnišćo. Awto jědźeše na to runjewon přez hrajnišćo a přełama na jeho tamnej kromje wobhrodźenje. Při tym sej šofer wolijowu wanju jězdźidła roztorha. Tołsta smuha wolija ćehnješe so na to dale přez susodne hrajkanišćo hač k štomam před Hodźijskim spjatym jězorom. Wodźer awta jědźeše nimo sportoweho domu wróćo do wsy, při pěstowarni pak wone zapraji. Wobornicy z Hodźija, Spytec a Brězy dyrbjachu wolij zrumować. Wo přičinach­ njemóžeše šofer ničo rjec.

Durje dźiwadła šěroko wočinjene

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:
Budyšin (SN). Zajutřišim, njedźelu, njeje jenož dźeń wotewrjeneho pomnika, ale při tej składnosći tež dźeń wotewrjenych duri w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Tón dźeń spřistupni NSLDź wšitke swoje jewišća a komorki w Dźiwadle na hrodźe. Jako serbske wjerški njech su poručene wustupaj skupiny Floppy dolls, kotraž předstaji w 11.05 a w 13.45 hodź. wurězki swojeho pro­grama za Wendish Fest 2015 w Texasu, a wurězki noweje inscenacije „Čmjeła Hana namaka přećela“ w 13.05 a 15.20 hodź. Tónle kruch změje 15. septembra premjeru w Njebjelčanskej pěstowarni. Nimo toho čakaja na wopytowarjow wulka klanka Guliwera, šminkowanje za dźěći, dobroty za chłóšće huby a za lu­bowarjow dohlady do noweho hrajneho plana činohry a klankodźiwadła.

Pěstowarnja dróša

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Do horta akustiki dla přidatnje inwestuja

Chrósćicy (aha/SN). Radźićeljo Chróšćanskeje gmejny zaběrachu so na wče­rawšej zhromadźiznje z dotalnym spjel­njenjom lětušeho hospodarskeho plana. Franciska Čapikowa ze zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zwěsći, zo jewja so dotal w etaće jeničce snadne wotchilenja, a njejsu tež problemy nastupajo zapłaćenje spjelnjenych dźěłowych nadawkow při twarje pěstowarnje.

Wobraz wo „poolu“ najrjeńši był

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Dokelž za něšto dnjow hižo nazyma wo durje kłapa, skónčimy dźensa lětušu akciju, z kotrejž pytachmy za najrjeńšim dowolowym wobrazom swojich čitarjow. Redakciska jury je sej hišće raz wšitke zapósłane­ fota wobhladała a so za motiw z dźěćimi w improwizowanym „poolu“ jako najrjeńši rozsudźiła. Awtorce Grit Wićazowej z Budyšina přewostajimy tuž swójbny zastupny lisćik za wopyt Małowjelkowskeho prazwěrjenca.

Druhe myto spožčimy Juliji Wćelichowej z Koslowa za wobraz wo samopaslenej skakanskej wěži, z kotrejž mějachu młodostni při kupanju w Hórčanskej skale swoje wjeselo. Jej připósćelemy w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłu knihu Gerata Wornarja „Ze žohnowanjom na puć“.

Při jězoru pilnje dale twarja

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Zo by Bjerwałdski jězor jako najwjetši Sakskeje dowolnika, dale atraktiwniši był, tam Hamorska gmejna wobstajnje inwestuje. Zaběrała je so z tym wčera tamniša gmejnska rada.

Hamor (AK/SN). Ponowjenje připrawy, z kotrejž hodźa so w Klětnjanskim přistawje płachtaki a motorske čołmy na wodu pušćić, je wotzamknjene. Tole zdźěli Hamorski­ wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady w swojej rozprawje wo ak­tualnym połoženju při jězoru. „Připrawu móžachmy nětko wodosportowcam k wužiwanju přepodać“, rjekny Junker.

Po měsacach zwučowanja je tak daloko, zo dožiwi pasionska hra „Wy sće swětło swěta“ jutře w 19.30 hodź. w Chrósćicach premjeru­. Mjez sobuskutkowacymi su tež dźěći, a wone mějachu na probach swoje wjeselo z wóslikom, kotryž ma takrjec „nošnu“ rólu. Dalše předstajenja budu njedźelu w 16 hodź. kaž tež 18., 19. a 20. septembra stajnje w 19.30 hodź. Foto: SN/Maćij Bulank

Staršiske přinoški zwyšene

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Za žłobik, pěstowarnju a hort w dźěćacych dnjowych přebywanišćach Kulowa je wjetšina měšćanskich radźićelow wčera staršiske přinoški zwyšiła. Radźićelej Susanne Kockert a Roland Homola hłosowaštaj přećiwo tomu, Jan Michałk a Marion Grellert (wšitcy Po­wšitkowne wobydlerske zastupnistwo) so hłosa wzdaštaj.

Město reaguje tak na přiběrace zawodowe kóšty, kotrež rozrosćechu wo 20 000 eurow na lěto. „Posledni raz smy přinoški lěta 2004 přiměrili. Wot toho časa zarunachmy wšitke zwyšene zawodowe kóšty přez měšćanski etat. Tuchwilne zwyšenje je tuž z wida města woprawnjene“, rjekny Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU).

Krótkopowěsće (10.09.15)

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

Wulke lětadło nad Łužicu

Kamjenc. Wjele zadźiwanja zbudźiło je wulke nakładne lětadło dźensa dopoł­dnja nad Kamjencom a Wojerecami, jako tam hodźiny dołho w kruhu lětaše. Mašina typa Boeing 747 bě sej při wotlěće w Lipsku wobruč wobškodźiła. Dyrbješe tuž nad městomaj kružić, zo by ćěriwo přetrjebała. Připołdnju móžeše na Lipšćanskim lětanišću zaso přizemić.

Radio a telewiza dale prědku

Fankfurt n. M. Něhdźe dwě třećinje swojeho medialneho časoweho budgeta wěnuja ludźo nad 14 lětami w Němskej telewizy a rozhłosej. To je wuslědk reprezentatiwneho woprašowanja. Tak hladaja ludźo wšědnje přerěznje 208 mjeńšin telewizor, 173 mjeńšin słuchaja radijo a su 107 mjeńšin w interneće. Wšědnu nowinu čitaja ludźo runje hišće 23 mjeńšin.

Kopacz: Test přistojnosće

Policija (10.09.15)

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

Slepo. Zo njeznaći awtowe čisła kradnu a je za njeskutki wužiwaja, so často stawa. Zo pak wobkradnjeny swójske čisła zaso namaka, porno tomu lědma. Stało je so to zawčerawšim w Slepom. Na parkowanišću kupnicy wuhlada žona wo­sobowe awto z čisłomaj, kotrejž bě jej něchtó před něšto dnjemi pokradnył. Přiwołana wobsadka policajskeho awta sej BMW 318i bliže wobhlada a zwěsći, zo bě jón něchtó 23. awgusta w Běłej Wodźe na Liebknechtowej pokradnył. Móžni skućićeljo pak po wšěm zdaću w bliskosći njeběchu. Kriminalna policija nětko za nimi slědźi.

nawěšk

nowostki LND