Alergije njejsu natykliwe

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Wjele ludźi ma so wosebje nalěto z dušacym kašelom a smorkawu bědźić, ma čerwjenej wóčce abo wumpjeru (Ausschlag). Jedna z hłownych přičin toho su alergije. Měrćin Weclich je so z internistom a domjacym lěkarjom dipl. med. Gerdom Jahnyjom w jeho Ralbičanskej praksy rozmołwjał.

Su alergije w minjenych lětach přiběrali?

Dipl. med. G. Jahny: Alergije su bjez prašenja přiběrali, štož so tež we wozjewjenjach, kotrež čitaš, wotbłyšćuje. Moje nazhonjenja su, zo dale a wjace, tež młódšich ludźi alergijow dla do mojeje praksy přichadźa. Zwjetša wo tym mało wědźa a so prašeja, čehodla dyrbja najstajnosći třichać a jim wóčce sylzujetej.

Kotre alergije to su?

Dipl. med. G. Jahny: Najbóle su to klasiske alergije na trawy, kćenjowy próšk kaž tež na kosmy domjaceho skotu. To nowe pak je, zo alergije na cuze maćizny, na přikład w kosmetice, k tomu přińdu. Nošerjo naručneho časnika skorža ni­keloweje alergije, druzy modowych debjenkow dla, dokelž je njeznjesu.

Móžemy so přećiwo alergijam škitać?

Nihdy njesměmy zabyć

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Pomjatna tafla w Hórkach dopomina na struchłe podawki

Chrósćicy (SN/MiR). Chróšćanski wosadny farar Clemens Hrjehor witaše na wšě 160 pólskich hosći, kotřiž běchu wčera na počesćenje padłych pólskich wojakow 2. pólskeje armeje, 70 lět po surowych bitwach w Chrósćicach a wokolinje, při­šli­, do wosadneje cyrkwje. „Zo njeby hižo ženje k tajkim struchłym podawkam dóšło, mamy jednu móžnosć, a to so zhromadnje modlić“, wón rjekny. Božu mšu swjećeštaj sobu pólski duchowny An­drze­j Maciejewski a farar Daniel Dzikiewicz. „Smy našim hosćićelam jara dźakowni, zo nas lěto wob lěto z wulkej wotewrjenosću witaja. Tole je zakład spomnjeća a žarowanja wo žony a mužow, kotřiž su swoje žiwjenske plany a přeća za našu swobodu woprowali. A tole w zhromadnosći lěpje znjeseš“, zwurazni An­drzej Maciejewski w swojim prědowanju.

Jubilejne chodojće sudnistwo

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Chodojtypalenje je jedyn z najwjetšich spektaklow tohole razu wokoło Hodźija. Za jubilejne 50. zarjadowanje je sej tamniši młodźinski klub znowa kłobuk na hłowu stajił.

Hodźij (CK/SN). 50. raz přewjedu jutře w Hodźiju chodojtypalenje ze sudnistwom, organizowane wot młodźinskeho kluba při spjatym jězoru. W nim drje je starša młodźina ze wsy w starobje 20 do 40 lět zjednoćena, na spočatki chodojtypalenja pak so nichtó z nich dopominać njemóže – tež Christian Adler nic. 24lětny powěda, zo bě hižo jako dźěćo pódla. „Hodźij bjez chodojtypalenja, to scyła njeńdźe“, wón rjekny.

Přihotuja hrodowu kołojězbu zapřahow

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Ramnow. 31. róžownika wotměje so lětuša Ramnowska hrodowa kołojězba konjacych zapřahow. Na něhdźe 30 kilometrow dołhej čarje ma wobdźělnikow wuhlad na powabnu Hornjołužisku pahórčinu zwjeselić. Start a cil budźetej při Ramnowskim hrodźe, najrjeńšej krajnej baroknej připrawje Sakskeje. Kołojězba startuje dopołdnja w dźewjećich. Do cila přijědu zapřahi něhdźe w 14 hodź. K zabawje budu podłu čary stacije z překwapjenkami spřihotowane. Při baroknym hrodźe čakaja na wopytowarjow bohaty program a najwšelakoriše kulinariske poskitki. Młodźinski klub a dobrowólna wohnjowa wobora planujetej nimo dźiwadłoweje hry tež program za dźěći.

Kołojězba nima w prěnim rjedźe charakter wubědźowanja, skerje steji wjeselo w srjedźišću. Wšitke wobdźělene zapřahi budu w dwěmaj kategorijomaj posudźowane. Fachowa jury spožči jim dypki. Nimo toho maja přihlado­wa­rjo tři najspodobniše zapřahi hódnoćić. Dobyćerjow chcedźa něhdźe w 15 hodź. mytować.

Z hrjebje błóto wubagruja

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:
Hrjebja přez Smjerdźacu bu za čas NDR po dołhosći 90 metrow zaraćena, zo by wohnjowa­ wobora w nuzowym padźe wodu za hašenje měła. Po poslednim rjedźenju před 14 lětami je so tam mjeztym něhdźe 900 kubiknych metrow błóta na­hromadźiło. Dokelž jedna so wo wodźiznu 2. rjadownje, je gmejna Ralbicy-Róžant zamołwita ju rjedźić. Tónle nadawk přewza nětko Ringpfeilec předewzaće ze Stróže pola Rakec ze swojim wosebitym bagrom, kotryž tam bě dźensa a jutře dźěła. Delanska­ gmejna wuda za to něhdźe 6 000 eurow. Foto: Alfons Handrik

Zelena swěca za kulturnu fabriku

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Přichodny sociokulturny centrum při Wojerowskim torhošću ma „Wobydlerski centrum Piwarska 1“ rěkać. Měšćanska rada je wčera zrěčenje z přichodnym wobhospodarjerjom wotzamknyła.

Wojerecy (AK/SN). Dom, w kotrymž bu 1912 Domowina załožena, ma přichodnje přirodowědnemu a techniskemu zwonkašulskemu dźěłu z dźěćimi a młodostnymi słužić. Za to je Wojerowska mě­šćan­ska rada wčera wotzamknyła zrěčenje ze so­ciokulturnym centrumom kulturna fabrika, kotraž so wotnětka wo wob­hospodarjenje twarjenja stara. Druhi wužiwar budźe přirodowědne a techniske srjedźišćo NATZ.

„Dołhi a napinacy puć minjenych lět je so zadanił. Kulturna fabrika słuša zaso do centruma města a mjeno Wobydlerski centrum Piwarska 1 so derje hodźi“, wjeseleše so wčera Inge Ilin, předsydka towarstwa Piwarska 1 po posedźenju měšćanskeje rady. Hižo wjele lět so towarstwo za to zasadźa, dom w starym měsće wobnowić.

Rady zaso w domiznje skutkuje

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Wot 1. apryla nawjeduje Andreas Ošika z Worklec dźěłarnju swj. Michała w Pančicach-Kukowje, kotraž je w nošerstwje klóštra Marijineje hwězdy. 36lětny ro­dźeny Pančičan, nan třoch dźěći, je wjesoły a zbožowny, zo móže nětko doma powołansce dale skutkować.

Krótkopowěsće (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Spěchowanje bliže rozłožili

Budyšin. Sekcija sakskeje hospodarskeje rady je wčera w Budyskej sukelnicy předstajiła posłužbowe portfolio hospodarskeho spěchowanja města Budyšina. Nimo měšćanosty Michaela Böhmera rozłoži nawoda spěchowanskeho zarjada Alexander Scharfenberg předewzaćelam móžnosće, hospodarstwo sprjewineho města zaměrnje podpěrać.

Nowy nawoda krajneho zarjada

Kamjenc. Dotalny wyši měšćanosta Großenhaina Burkhard Müller stanje so z nowym prezidentom Krajneho statistiskeho zarjada w Kamjencu. Tole je nutřkowny minister Sakskeje Markus Ulbig (CDU) dźensa připowědźił. Müller nastupi zastojnstwo 1. awgusta. Prezident statistiskeho zarjada je zdobom tež krajny wólbny nawoda.

Wjace pjenjez za wukubłanje

Podstupim. Krajne knježerstwo SPD a Lěwicy w Braniborskej chce wot oktobra wjace pjenjez za wukubłanje hladarjow starych ludźi nałožić. Měsačna sadźba za šulerjow ma so wot 330 na potom 380 eurow na wosobu zwyšić, kaž so­cialna ministerka Diana Golze (Lěwica) připowědźi. Wyše wudawki su w naćisku eata 2015/2016 zaplanowane.

Policija (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Bydlenski připowěšak fuk

Budyšin. Najskerje hižo na dowol myslili su njeznaći, kotřiž zadobychu so na teren awtoweho domu na Budyskej Lubijskej. Tam pokradnychu swětły dowolowy bydlenski připowěšak typa Prestige. Nimo toho spakosćichu dwě kolesy wo­soboweho awta Suzuki. Škoda wučinja nimale 4 000 eurow.

Krótko do wulkeho motocrossoweho podawka přichodny kónc tydźenja w Jaworje su tam tele dny hišće raz čaru wobdźěłali a ju z ćežkej techniku takrjec roztorhali. Na te wašnje włóžnota do zemje zaćehnje, tak zo móža piloća lěpje jězdźić. Tale metoda nimo­ toho tomu zadźěwa, zo so na čarje nadměru próši. Wčera je so tuž runje w prawym času dešćowało. Foto: Jonny Linke

nawěšk

nowostki LND