Nowotwar mosta skónčnje wupisany

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Železniski móst nad Budyskej Zeppelinowej chcedźa lětsa w awgusće znowa twarić počeć. Předewzaće Deutsche Bahn (DB) Netz AG je nadawk před něšto dnjemi wupisał. Wo projekće so hižo wjele lět rěči.

Budyšin (UM/SN). Wosebje za zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (CDU) je to zawěsće dobra powěsć. Wot 2006 zasadźa so wón za to, zo so tele „wuško“ na hłownej wobchadnej čarje w Budyskim juhu wotstroni a so stary móst z nowym naruna. Skónčnje je tak daloko: Na šěsć wusko popisanych stronach je DB Netz AG nětko trěbne naprawy a požadanja wupisała.

Sprěnja matej so stary móst a dwuposchodowe twarjenje wuhibkarnje potorhać. Nowotwar ma 18,25 metrow (dotal 9 m) šěroki a 4,50 metrow (dotal 3,50 m) wysoki być. Tak móhli so přichodnje tež wulke nakładne awta bjez problema pod mostom zetkać. Dotal móže tam jenož jedne wjetše jězdźidło srjedźa nimo. Wosebje wot toho časa, zo so zapadna tangenta wužiwa, je to k haćenjam wjedło a wobchad chětro poćežowało. Tež 250 metrow kolijow maja ponowić. Zo bychu ćahi při twarjenju dale jězdźić móhli, je pjeć pomocnych mostow trěbnych.

Tradiciji pjerjodrěća su so póndźelu a wčera na Rownjanskim Njepilic statoku wěnowali. Něhdźe 20 žonow ze spěchowanskeho towarstwa a dalše wjesnjanki su tam pjerja něhdźe 40 husow drěli. Wobydlerjo ze wsy a wokoliny běchu je towarstwu přewostajili. Wužiwać chcedźa pjerjo za dwě poslešći a štyri hłowaki. Foto: Jost Schmidtchen

Fota pokaza prěni raz w zjawnosći

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Chrósćicy (MoG/SN). Pod hesłom „Lěto žorawjow“ přednošowaše młody wučer biologije Syman Šołta z Kulowa – pochadźacy z Róžanta – sobotu wječor w Chróšćanskej Putniskej hospodźe wo přirodźe wokoło nas a kak so wona w běhu lěta měnja. Hač zwěrjata abo rostliny – zapopadnył je ze swojej kameru jónkrótne a krasne wobrazy, wot zymy přez nalěćo, lěćo a nazymu – doniž so kołoběh lěta zaso njezawrje. Při tym orientowaše so na žorawje, dokelž su to wosebite ptački. W mnohich kulturach maja je za symbol zboža a mudrosće, přeco hižo su wone ludźi fascinowali. Jako ćahawe ptački wot nas widźane najdale na juhu přezymuja: Doleća sej hač do sewjerneje Afriki. Za čas NDR běchu wone pola nas hišće porědke a stejachu na čerwjenej lisćinje wohroženych družin. Mjeztym jich wobstatk zaso přiběra.

Lětuši etat hakle w awgusće

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Pytaja historiske fotografije studnjow hrodoweho parka

Njeswačidło (AR/SN). Nic runjewon zwjeselace informacije poda gmejnska komornica Liliana Wetzko na wčerawšim posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady k hospodarskemu planej za lěto 2016. Po postajenjach sakskeho gmejnskeho porjada by wón dyrbjał hižo loni hač do kónca nowembra předležeć. Ale kaž we wjetšinje gmejnow bědźa so tež w Njeswačidle hišće z doskónčnym nastajenjom wotewrjenskeje bilancy w zwisku z dopikowym knihowanjom. Bilanca je wuměnjenje za wobzamknjenje lětušeho hospodarskeho plana, tak sej to krajnoradny zarjad žada.

Krótkopowěsće (10.02.16)

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Rozprawa wuběrka předleži

Wojerecy. Nachwilny poradźowacy wuběrk Piwarska haska 1 Wojerowskeje měšćanskeje rady je na swojim wčera­wšim posedźenju kónčnu rozprawu swojeho dźěła zestajił. Dokument chcedźa měšćanskej radźe na jeje posedźenju w měrcu předpołožić. Wuběrk bě so z přičinami zaběrał, čehodla bě saněrowanje wobydlerskeho centruma w měsće 700 000 eurow dróše hač planowane.

Natwarja wjelči centrum

Berlin. Pjatnaće lět po nawróće wjelkow do Němskeje je zwjazkowe ministerstwo za wobswět skupinje wědomost­nikow nadawk dało, wjelči poradźo­wanski centrum natwarić. W nim chcedźa prěni króć scyła informacije wo wjelkach w Němskej zběrać a zamołwitym w zwjazkowych krajach spřistupnić, zwjazkowa ministerka za wobswět Barbara Hendricks (SPD) dźensa připowědźi.

Bartsch: CSU won z knježerstwa

Policija (10.02.16)

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Rentnarjej znjezbožiłoj

Čorny Chołmc. Ćežke wobchadne nje­zbožo stało je so wčera na zwjazkowej dróze B 96 blisko Čorneho Chołmca. Krótko po 19 hodź. bě tam 86lětny wodźer wosoboweho awta typa Renault Clio po puću. W prawej křiwicy zajědźe wón z dotal njeznateje přičiny na lěwy bok jězdnje a zrazy tam do štoma. Wón a 79lětna sobujěduca so ćežko zraništaj. Wobeju dowjezechu do Wojerowskeje chorownje. Na awće nasta něhdźe 6 000 eurow škody. Awtowa zamkarnja dyrbješe je wotwlec.

Nowosličanski wóz najwjetši

wutora, 09. februara 2016 spisane wot:

Najrjeńše słónčne wjedro wčera připołdnju znowa tysacy ludźi do Kulowa zwabi, zo bychu sej w mjeztym hižo 310. sezonje róžowopóndźelny ćah wobhladali.

Kulow (aha/SN). Něhdźe 30 swjedźenskich wozow a dalše žónske skupiny su wčera w Kulowje tež serbsce připowědźili. Wo to postarał je so Tomaš Lipič, kotryž mjeztym wosom lět radźe jědnaćoch přisłuša. Dobra nalada knježeše po cyłym městačku, a mnozy Kulowsku póst­nisku­ hymnu sobu spěwachu, štož su tež njeličomni móhli w zdalenišich kónčinach sobu dožiwić. Wšako je telewizijny sćelak MDR wčera po wosom lětach znowa z Kulowa live wusyłał. Dźesać lět mjeztym tomu je, zo na čole klawnojo ze swojimi křudami praskajo so wo prózdny puć staraja. Hnydom pjeć princowskich porow so w ćahu prezentowaše.

Kulturne namrěwstwo zachować

wutora, 09. februara 2016 spisane wot:

Towarstwam z Hamorskeje gmejny dać městnosć za zetkawanja a zarjadowanja najwšelakorišeho razu je zaměr projekta, kotryž chce Hamorska gmejnska rada zwoprawdźić.

Hamor (AK/SN). Swobodna wyša šula Hamor ma so na zetkawanski centrum wuwić. K tomu je so gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wuznała. Z jednym wzdatym hłosom radźićeljo schwalichu, za něhdźe 14 000 eurow planować cyłkowny objekt, tepjenje, přewětrjenje, sanitarne připrawy a elektrotechniku. „W prěnim twarskim wotrězku chcemy wohnjoškitne připrawy ponowić, fasadu energetisce saněrować a druhi horni poschod šulskeho twarjenja na zetkawanski centrum wutwarić“, rozłoži nawodnica twarskeho zarjada gmejny Cortina Kokles. Předwidźane je dale energetiske saněrowanje woknow, durjow a třěchi. Wšitko ma so tak wuhotować, zo maja tež zbrašeni w chorobnych stołach abo ludźo, kotřiž spatnje běhaja, bjez kóždehožkuli zadźěwka přistup do twarjenja. Za wšitke tele naprawy chce gmejna spěchowanske srědki z kooperaciskeho programa Interreg Pólska–Sakska zasadźić.

Nory w šuli knježili

wutora, 09. februara 2016 spisane wot:
Tež na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ knježachu posledni dźeń prěnjeho šulskeho połlěta nory. Napjatosć bě takrjec dwójna. Šulerjo čakachu najprjedy na połlětne wuswědčenja a po tym započa so póstniska zabawa. W swojich kostimach podachu so do póstnisce wupyšeneje sportownje. Pod mócnym přikleskom zaćahny šulerska póstniska garda w nowych kostimach ze swojim princowskim porom do hale. Princ Florian-Dubrjenkski w swojej narěči 290 norow wyšeje šule a 45 norow 4. lětnika Krabatoweje zakładneje šule postrowi. Z derje přihotowanym programom šulske nory na to oficialny Kulowski princowski por ze wšitkimi kapičkowymi bratrami, pažemi a maršalom tejele sezony witachu. Jim a wšitkim dalšim noram předstaji šulska rejwanska skupina nowonastudowanu reju. Po tym knježeše prawa póstniska zabawa, doniž so šulerjo do zasłuženych prózdnin njepo­dachu. Achim Nowak

Princojo a princesny w radnicy

wutora, 09. februara 2016 spisane wot:
Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) přija na dźensnišej póstniskej wutorje dopołdnja 20 dźěći ćěkancow. Předrasćeni jako princojo a princesny ćehnjechu holcy a hólcy do radnicy. Tam witaše jich Ahrens na póstnisku bjesadu z čerstwymi pampuchami, kiž dźěćom widźomnje zesłodźachu. Małych wopytowarjow radnicy přewodźachu čestnohamtscy pomocnicy, kotřiž ćěkancow w hospodźe na Flincowej wobstaruja. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND