Přirada steji

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Zhorjelc (SN/JK). Sejmik Zhorjelskeho wokrjesa je na swojim wčerawšim posedźenju nowych čłonow přirady za serbske naležnosće wuzwolił. Nimo sobustawa wokrjesneho sejmika Měrćina Nowaka přisłušataj přiradźe Helmut Krawc a Franciska Šubertowa. Nimo toho powoła sejmik Wolfganga Kotiseka jako poradźowaceho­ wěcywustojneho čłona. Wón ma přiradźe w prašenjach kultury a wu­měłstwa poboku być, zdźěli nowinarski wotrjad krajnoradneho zarjada.

Manfred Hermaš bu w swojej funkciji jako społnomócnjeny za serbske naležnosće wobkrućeny. Hłowny nadawk přirady za serbske naležnosće wostanje, starać­ so wo škit a zachowanje serbskosće a kulturneho namrěwstwa we wo­krjesu. Nimo toho ma wona sejmik w naležnosćach Serbow poradźować. Na wčerawšim posedźenju powoła Zhorjelski wokrjesny sejmik noweho jednaćela za wokrjesne kliniki a připodobni wustawki za transport šulerjow tym Budyskeho wokrjesa. Při šulerskim transporće je trjeba, zo wokrjesaj zhromadnje a jednotnje postupujetej. Wšako šulerjo jednoho wokrjesa tež w tamnym do šule chodźa.

Přistaja ludźi ćěkancow dla

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Baršć (HA/SN). Z połoženjom požadarjow azyla a ćěkancow we wokrjesu Sprjewja-Nysa su so zapósłancy wokrjesneho sejmika na swojim wčerawšim poslednim posedźenju lěta 2015 wobšěrnje rozestajeli. W tym zwisku wo tym informowachu, zo ma delnjołužiski wokrjes lětsa wjace hač 1 800 ćěkancow přiwzać. 4. decembra zličichu 1 200. To rěka, zo dyrbi so wokrjes hač do kónca lěta na dalši­ nawal nastajić. W Baršću maja za ćěkancow mjeztym tři nowe domy za něhdźe­ 350 a w Gubinje wot oktobra dalši dom za 220 wosobow. Wokrjes so při tym prócuje, ćěkancow ručež móžno w prózdnych bydlenjach zaměstnić, štož płaći předewšěm za swójby z dźěćimi, kaž krajny rada Harald Altekrüger (CDU) informowaše. Dohromady sto dźěći ćěkancow tuchwilu w dnjowych přebywanišćach wokrjesa hladaja.

Zo móhli nadawki, kotrež su z ćěkancami zwjazane, přichodnje lěpje zmištrować, chce wokrjes 16 dalšich sobudźěłaćerjow přistajić, předewšěm socialnych pedagogow. To su zapósłancy wčera jednohłósnje wobzamknyli.

Serbske, němske a łaćonske hodowne spěwy je wčera Chróšćanski cyrkwinski chór z dirigentku Bernadet Hencynej (2. wotprawa) w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana zanjesł. K tomu poda dušepastyr chorownje Vincenc Böhmer (naprawo) meditaciske mysle. Z tym je chór staru tradiciju dale wjedł, kotruž pěstowaše hižo we Worklečanskej chorowni. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (10.12.15)

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Bilanca biskopstwa

Drježdźany. Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo je wčera lońšu hospodarsku rozprawu předpołožiło. Bilanca jasnje pokazuje, zo je tale dieceza pokazana na pomoc­ zapadoněmskich diecezow. Ze 74,2 milionow eurow dochodow pochadźa 17,8 milionow ze zapada. Wudało je biskopstwo 71,1 milion eurow, mjez druhim 31,2 milionaj za personal.

Kliniku zjawnje wupisaja

Lubij. Wot měrca hižo njewužiwana něhdyša Lubijska rehabilitaciska klinika budźe zjawnje wupisana, kaž krajny rada Bernd Lange (CDU) připowědźi. Zajimca za to hižo maja, byrnjež lochko njebyło kliniku předać. Lange zdobom wobkrući, zo njebudu tam ćěkancy zaměstnjeni. Po tym­ zo bě rehaklinika wot lěta 2013 čerwjene ličby pisała, tam wot lońšeho žane kury wjac njeposkićeja.

Z powjaznicu jězdźić so podróši

Liberec. Jězba z powjaznicu na 1012 metrow wysoki Ještěd pola Libereca budźe wot 13. decembra dróša. Jednora jězdźenka­ podróši so wot 75 na 99 krónow, nawrótna wot 120 na 140 krónow.­ Podróšenje potrjechi tež wob­sedźerjow euronysoweho tiketa. Za nich bě jězba dotal darmotna, nětko płaća 35 krónow za obligatorisku měšćenku.

Policija (10.12.15)

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Rakecy. Njelubeho lista dla, kotryž bě 50lětna Rakečanka wčera w swojim listowym kašćiku našła, je tam k wulkozasadźenju policije a wohnjoweje wobory dóšło. Dokelž bě w lisće njeznaty běły próšk, alarmowachu specialnu jednotku wobory, zo bychu móžnym stracham zadźěwali.­ W lisće žonje něchtó hrožeše a ju křiwdźeše. Na to su 47lětneho muža, kotremuž běchu njedawno bydlenje wupowědźili, nachwilnje zajeli.

Adwentnička na Mnišoncu

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Předsydstwo Katolskeho zjednoćenstwa kubłarjow Sakskeje (KEG) přeproša hižo wjele lět spočatk adwenta swojich serbskich kaž tež němskich čłonow na tradicionalne zetkanje w dohodownym času. Te smy dotal nimale přeco w našej blišej hornjołužiskej wokolinje přewjedli. Minjeny kónc tydźenja organizowaše Mo­nika Jurkowa ze swojimi pomocnikami adwentničku w rjanym hórskim hosćencu na 449 metrow wysokim Mnišoncu, kotryž maja Budyšenjo za swoju domjacu horu.

Domaškec swójba z Kulowa bě minjeny kónc tydźenja sobu prěnja, kotraž je sej w tamnišim Forellowym centrumje wustajeńcu Božich narodkow wobhladała. Hač do februara pokazuja tam wjace hač 60 narodkow. Najwjetši dźěl přewostajił je bywši Wulkoždźarowski­ farar Dietmar Neß, kiž bě sej je z mnohich jězbow po swěće sobu přiwjezł. Foto: Ulrike Herzger

Zaso raz žona mjez škotowarjemi

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Škotowe turněry najwšelakorišeho razu so na mnohich městnach wotměwaja. Najwobstajnišo pak zetkawaja so serbscy wuměnkarjo ke kartyplacanju. Wčera zakónčichu woni swoju lětušu seriju w Hórčanskim Młynkec hosćencu.

Hórki (aha/SN). Před 21 lětami bě Chróšćan Jan Macka, tehdyši sobudźěłaćer Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) mysličku zrodźił, organizować škot seniorow ze serbskimi kartyplacarjemi. Wčera woni swój lětuši měsačnje derje přihotowany rjad turněrow zakónčichu.­ Pod nawodom Jana Macki a z podpěru aktiwnych škotowarjow Jurja­ Hanta, Siegfrieda Rawy a Alojsa Langi přewjedźechu dwanaće škotowych wubědźowanjow we wotměnje w hosćencach w Lejnje, Kozarcach, Worklecach, Chrósćicach a druhdźe.

Pruwuja bydlenja za ćěkancow

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Wopušćenu šulu wobydlerjo ćěkancam přewostajić nochcedźa

Łaz (AK/SN). Zastupjerjo zarjada za wukrajnikow Budyskeho wokrjesa su so tele dny we Łazowskej gmejnje wobhonili, hdźe móhli tam ćěkancow zaměstnić. „Při tym dźěše tež wo prózdne bydlenja“, informowaše wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) gmejnskich radźićelow na jich wčerawšim posedźenju.

Kwartěr dóstać móhli ćěkancy tuchwilu w třoch bydlenjach w Šćeńcy a Złyčinje. Po woli gmejny dyrbjał zarjad za wukrajnikow hač k přichodnemu posedźenju gmejnskeje rady 12. januara 2016 rjec, hač chcyli bydlenja za ćěkancow wužiwać.­ Za wopušćenu zakładnu šulu w Běłym Chołmcu měł wokrjes pruwować, hač hodźeli so w njej ćěkancy w starobje 13 do 17 lět zaměstnić. Po tym zo je sej młodźinski zarjad objekt wobhladał, rěkaše,­ zo so bywše kubłanišćo za to hodźi. Tež w tym padźe chce gmejna hač do 12. januara wědźeć, hač chce wokrjes šulu wužiwać.

Młodostnym w regionje přichod dać

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Brěžki (AK/SN). Něhdźe 30 wučomnikow maja tuchwilu w Brěžčanskim meblowym zawodźe Maja. Su to industrijowi překupcy, drjewowi mechanikarjo, mechatronikarjo a studenća Drježdźanskeje powołanskeje akademije. „Chcemy młodostnym dołhodobnu perspektiwu dać“, podšmórny personalna šefina Antje Schneider minjenu sobotu na zawodowym dnju wučomnika. „Klětu wobsadźimy 20 wukubłanskich městnow.“ W jednotliwym budu to třo mechatronikarjo, pjeć wodźerjow mašinow a připrawow, jedna informatiska překupča, tři industrijowe překupče, pjeć drjewowych mechanikarjow a třo młodostni přez dualny system powołanskeje akademije w směrje drjewowa technika.

Na wšelakore wašnje so Maja wo dorost stara. Tak organizowachu dźeń za powołansku orientaciju. Ze spočatnje 20 zajimcow zwostaštaj dwaj, kotrajž wuknjetaj nětko powołanje drjewoweho mechanikarja. Spočatk nowembra přewjedźechu dalekubłanje za wučerjow. „Jim předstajichmy naše wukubłanske směry a žadanja na nje. Wučerjo za powołansku orientaciju móža šulerjow nětko lěpje poradźować“, Antje Schneider rozłoži.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND