Hordźi na serbskej wubrance

štwórtk, 30. junija 2016 spisane wot:

Domowina je horda na wobdźělenje serbskeju koparskeju wubrankow na 3. europeadźe w Južnym Tirolu. Tole zwuraznichu čłonojo prezidija zwjazkoweho předsydstwa wčera w Choćebuzu.

Choćebuz (SN/JaW). Serbske wobdźělenje na koparskich mišterstwach narodnych mjeńšin Europy europeadźe běše wuběrne. Toho běchu sej čłonojo prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny na swojim wčerawšim zetkanju w Choćebuzu přezjedni. „Sće Serbow hódnje zastupowali. Gratulujemy žónskemu mustwu k ‚fairplay-pokalej‘. Wosebje so wjeselimy, zo je so telko fanow do Južneho Tirola podało – dźěći, swójby a přećeljo. Sće našimaj mustwomaj najlěpši pohon byli“, chwali sej předsyda Dawid Statnik serbsku euforiju w Italskej. W zdźělence Domowiny dale rěka, zo je europeada „wjac hač wubědźowanje w kopańcy. Wona je dźěl kultury a skruća narodnu identitu Serbow.“

Najrjeńša meja w Kokrjowje

srjeda, 29. junija 2016 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Domowinska župa Delnja Łužica spyta hižo dlěši čas wosebje młodych ludźi z němsko-serbskich wsow do swojeho dźěła zapřijeć. Zo by so to radźiło, organizuja tam mjez druhim wubědźowanja. Tak zarjaduja koparski turněr wo pokal Domowiny abo – mjeztym 20. raz – młodźinski wolejbulowy turněr, tohorunja wo pokal Domowiny. A k tomu słuša tež wubědźowanje wo najrjeńšu meju, kotrež přewjedźechu tam mjeztym wosme lěto w zamołwitosći Domowinskeho młodźinskeho aktiwa a redakcije delnjoserbskeho tydźe­nika Nowy Casnik.

Zhromadnosć sej zachować

wutora, 28. junija 2016 spisane wot:

Sylna łužiska delegacija na Strážničanskim festiwalu była

Hórki (MF/SN). Wuprawa do morawskeje Strážnicy, kotraž je za čłonow skupiny Čilak­ (Čłonstwo za integraciju ludoweje akordeonoweje kultury) mjeztym tra­dicija, bě tež lětsa zaso jara poradźena. Wo to postaraštaj so mandźelskaj Brita a Volkmar Šołćic z Hórkow, kotrajž jězbu kóždolětnje přihotujetaj. Tež hdyž mě­ješe štwórtk w nocy bus w Chrósćicach ćeže zaskočić, njeje to dobru naladu 46 sobujěducych skazyło. Prěni króć su so pjećo nowi młodostni sobu na puć po­dali kaž tež staršej Budyšanaj.

Dwójny jubilej pod dubom

štwórtk, 23. junija 2016 spisane wot:

Židźino (ans/SN). 30. raz přeprošuje Židźinski­ chór jutře, pjatk, w 19 hodź. na wječorne­ spěwanje pod měrowym dubom. Składnostnje jubileja su woblubowane zarjadowanje wot tradicionalneje srjedy na pjatk přepołožili. Tak móža wopytowarjo­ tež po koncerće hromadźe ze spěwarkami a spěwarjemi rjany wječor dožiwić. Hižo 20. jubilej wječorneho spěwanja běchu na pjatk přepołožili, štož bě wulki wuspěch, kaž so Weronika Boswankowa­ z předsydstwa chóra dopomina. Lětsa su so tuž znowa za tule wariantu rozsudźili. Klětu wotměje so tónle wječor zaso srjedu.

Jutře pak so w Židźinom jenož wje­čorne spěwanje 30. raz njewotměje. Tež chór zhladuje na 30lětne wobstaće. Zało­žili běchu jón 1986 pod kmótřistwom Domowiny­. Z nawodnicu Kerstin Liede­rowej chce 30 čłonow chóra předewšěm serbske pěsnje zanošować. „Smy sej nadawk stajili serbsku rěč w regionje za­chować“, praji Weronika Boswankowa. Tohodla bě minje­ne lěta stajnje wjeršk, hdyž bě tam serbski chór z hosćom, kaž Ra­dworska Meja abo mužojo chóra Delany. Tež Čornochołmčanski měšany spěwny cyłk bě časćišo ze serbskimi přinoškami zastupjeny.

Wulki postrow wubrankomaj

póndźela, 20. junija 2016 spisane wot:

Pěstowarske a hortowe dźěći swoje zamóžnosće pokazali

Hórki (AN/SN). Wčerawša njedźela běše posyta z najwšelakorišimi wjerškami: Běchu­ to zazběh koparskeje europeady w Južnym Tirolu, wuměłstwowy bus, klóšterski a swójbny swjedźeń w Pančicach-Kukowje a w Hórkach 11. swójbny swjedźeń Serbskeho šulskeho towarstwa při sportnišću pódla Młynkec hosćenca. Dźeń zahaji so z nyšporom w třoch, kotryž swjećeše Chróšćanski farar Měrćin Deleńk z 350 dźěćimi, staršimi a dalšimi zajimcami. Na to přeprosy předsydka SŠT Ludmila Budarjowa do swjedźenskeho stana, hdźež čakaše na wopytowarjow nimo słódneho tykanca a kofeja program pěstowarskich a hortowych dźěći zarjadnišćow w nošerstwje towarstwa. Wosebje witaše Budarjowa tež dźěći a staršich z Němcow. Chowancy tamnišeje pěstowarnje předstajichu hnydom jako prěni mału serbskorěčnu hru, w kotrejž měješe nopawa narodniny. Kóždy z jeje přećelow ju wopyta a měješe za nju mały darik. Kaž by ju myška wusłyšała, přinjese jej jako dar solotej, kotruž bě sej tak jara přała. A to ju wulce zwjeseli.

Wulki kulturny potencial

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Jubilejny koncert ZSST: wotbłyšć žiwjenskeje wole Serbow

Wothłós na jubilejny koncert Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST) běše přewažnje pozitiwny. Koncepcionelnje bě jón předsyda Pětr Cyž dlěši čas přihotował a je po tradiciji tež hłowny dirigat přewzał. Tak wotpowědowaše derje zestajany program w dalokej měrje zamóžnosćam najwšelakorišich chórowu hudźbu Serbow pěstowacych cyłkow wobeju Łužicow, kotrež stejachu z něhdźe 200 spěwarkami a spěwarjemi na podesće w Choćebuskej cyrkwi swj. Mikławša a na jewišću Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła w Budyšinje.

Z hordosću so znowa zwěsći, zo wotkry sej naš mały lud w zašłosći poměrnje wulki kulturny potencial, kotryž so hač do dźensnišeho tohorunja w hudźbnym žiwjenju jewi. Wobkedźbowane buchu při zestajenju programa wšelake wuwićowe doby wot spočatka chóroweho hibanja tež w Serbach a z tym zwjazane interpretowanje w najwšelakorišich stilach – wot Korle Awgusta Kocora přez Bjarnata Krawca a jeju rowjenkow hač k powójnskim a dźensnišim komponistam.

Zwjazk přisporja zhromadnosć

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST) bu před 25 lětami znowa załoženy. Spočatk junija wuhotowa w Choćebuzu a Budyšinje jubilejnej koncertaj z dźesać chórami z cyłeje Łužicy. Chrysta Meškankowa je so z městopředsydku ZSST za Hornju Łužicu Leńku Thomasowej rozmołwjała.

Su spěwarjo a spěwarki na koncerće wobdźělenych dźesać chórow tež wšitcy čłonojo ZSST?

L. Thomasowa: Wokomiknje přisłuša jemu 17 chórow z něhdźe 500 čłonami. Po towaršnostnym přewróće sej w serbskich spěwnych cyłkach wuwědomichmy, zo mamy zaso na swójsku tradiciju zwjazka nawjazać, kotraž bu wot nacionalsocialistow ze zakazom přetorhnjena.

Kak je so tale ideja dale wuwiła?

L. Thomasowa: W lěće 1991 dóńdźe k znowazałoženju ZSST, a Achim Brankačk sta so z jeho předsydu. Po tym bě to Jan Knebel a wot lěta 2005 nawjeduje Pětr Cyž zwjazk spěwarskich towarstwow.

Što sće hladajo na prěnjotne předewzaća docpěli?

Wuměnk njerěka wotpočink

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Hačkuli je so agilna wučerka za hudźbu na Choćebuskim konserwatoriju a nawo- dnica chóra Łužyca Lubina Žurec-Pukačowa njedawno na wuměnk podała, njewoznamjenja to za nju wotpočink. Narodźiwši so 1953 serbskej swójbje w Bukecach a wuchodźiwši tamnišu šulu dźěše wona do Małeho Wjelkowa na Serbsku rozšěrjenu wyšu šulu. Po abiturje studowaše we Weimarje hudźbnu pedagogiku ze směrom wiolina.

Swoje prěnje přistajenje dósta na Wo- krjesnej hudźbnej šuli w Budyšinje. Po 13 lětach w Zhorjelcu přesydli so 1990 do Choćebuza. Tu zwjaza swoje powołanske dźěło doskónčnje z narodnym. Na tamnišim konserwatoriju zdoby sej wučerski kolegij kaž tež šulerjow za wuhotowanje rozhłosowych koncertow sćelaka RBB z hudźbu Serbow. Tak wona přez lěta zmóžni, zo nimaja tele koncerty jenož serbski podźěl, ale zo hudźa a zanošuja šulerjo a samo wučerjo na tychle koncertach serbske spěwy a zo hraja na najwšelakorišich instrumentach tež twórby serbskich komponistow.

Na festiwalu dujerskeje hudźby

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Chrósćicy (PŠ/SN). Dujerska kapała Chróšćanskich muzikantow je so minjeny kónc tydźenja na najwjetšim festiwalu dujerske hudźby w Kolínje wobdźěliła. Runje w Kolínje je so před 168 lětami narodźił wulki komponist František Kmoch. Jeho najznaćiši spěw „Kolíne, Kolíne“ je tež mjez Serbami znaty a woblubowany. Z Františekom Kmochom je zwjazane tež hibanje Sokoła. Festiwal je tutomu komponistej wěnowany a mjenuje so „Kmochův Kolín“.

Na festiwalu wobdźělichu so nimo Chrósčanskich hercow dalše kapały z cyłeho swěta, mjez druhim ze Słowakskeje, Šwicarskeje a Italskeje. Čestny hósć festiwala bě znaty kapałnik a hudźbnik Vlado Kumpán.

Domiznowědu a stawizny zwjazał

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Něhdźe sto ludźi bě so zawčerawšim popołdnju na přeprošenje Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) k nyšporu při milenijowym pomniku pola Stróžišća podało. Ze wšěch katolskich serbskich wosadow běchu ludźo přišli.

Stróžišćo (aha/SN). Hačrunjež wotwidźeć było, zo móhło so bórze dešćować, su so wjacori samo z kolesom k pomnikej podali. Městopředsyda TCM, Kulowski farar Gabriš Nawka, pohnuwaše k rozmyslowanju, jako rěčeše wo zakładach a hódnotach žiwjenja, poćahujo to tež na wobstaće oserbskeho luda. Na to běchu tež próstwy wusměrjene, přednjesene wot Moniki Kraloweje. Hłu­boko sahacy bě zmysł přednjesenych modlitwow, „zo měli politikarjo napjatosće mjez ­ludami wottwarić a zo by dóšło­ k sprawnemu rozrisanju konfliktow, kotrež dźěla barbnych a běłych, chudych a bohatych“.

nawěšk

nowostki LND