Serbskemu žiwjenju so wěnował

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

W Bukecach a wokolinje rozšěri so tele dny zrudźaca powěsć: Swěrny čłon Bukečanskeje Domowinskeje skupiny a serbski wučer na wuměnku Feliks Wowčer njeje hižo mjez nami. Zhubimy swěrneho a spušćomneho čłona našeje Domowinskeje skupiny. Mnohe lěta skutkowaše wón aktiwnje jako čłon předsydstwa Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“. 22. julija nastupi swój posledni puć tule na zemi – runje tři dny do swojich 84. narodnin. Wón zawostaji mandźelsku, tři dźowki a štyri wnučki.

25. julija 1931 w Zdźěri rodźeny Feliks Wowčer bě přistajeny Domowiny a dźěłaše pozdźišo něšto lět w hórniskim předewzaću­ Wismut, doniž njepoda so na studij wučerstwa. Jako pedagoga wěnowaše so połnje serbskemu žiwjenju w Bukecach. Tři lětdźesatki skutkowaše jako serbski zapósłanc a čłon gmejnskeje rady a bě wjacore lěta tež zastupowacy wjesnjanosta. Wosebje zasadźowaše so za serbske žiwjenje, wobkedźbowaše pak wu­wiće w gmejnje z kritiskim wóčkom. Často běše na wsach komuny po pu­ću, zo by z fotami žiwjenje w Bukečanskej gmejnje dokumentował. Słowo a skutk tworještej w bywšim wučerju jednotu.

Spěšnje roznjese so minjeny kónc tydźenja w Delanach powěsć, zo je w starobje 75 lět po sćerpnje znjesenej chorosći sobuzałožer a wjelelětny spěwar Serbskeho muskeho chóra Delany Gerat Šołta na prawdu Božu wotešoł.

Narodźił bě so Gerat jako štwórty hólc Šołćic mandźelskimaj Jakubej a Herće 31. decembra 1939 w Šunowje. Staršej běštaj skromnaj a wjesołaj čłowjekaj, štož so tež na Gerata přenjese. W Šołćic dobrej stwě zwučowachu často dźiwadło, kehelowachu z kulu na powjazu, hrajachu blidotenis, dźěći wuknjechu karty placać a w zymje tam chošća wjazachu. A wězo je při wšitkich aktiwitach serbski ludowy spěw stajnje wažnu rólu hrał, a Gerat Šołta stupaše hižo wot młodych lět po tychle šćežkach. Jako so wón 1961 z Marju Šołćic z Koćiny zmandźeli, mě­ješe młody por swoje prěnje bydlenje pola­ Mikličec. Pozdźišo natwarištaj sej swójski domčk na Křižerskej w Konjecach. Jimaj narodźištaj so synaj Frank a Roland. 1998 je Šołćic swójbje staro­sćiwa a luba mać zemrěła. Nowy spočatk žiwjenskeje wole nadeńdźe Gerat ze swojej partnerku Móniku Šołćinej z Pěskec.

Młodźinske dźěło jemu wažne

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Pod hesłom „Čerstwy wětřik w Domowinje abo wostanje tola wšitko při starym?“ wotmě so wčera wječor Choćebuske Serbske blido. Zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ, kiž je zastojnstwo Haralda Koncaka w měrcu přewzał, bě hłowny hósć.

Choćebuz (GW/SN). „Jako Domowina w Delnjej Łužicy smy w ludźe připó­znaći. Kritiske hłosy měrja so na dźěło, nic pak na wosoby. Z tym móžu derje žiwy­ być“, wotmołwi Marcus Kóńcaŕ na prašenje­ spisowaćela Jurja Kocha, hač widźi wón podobne konflikty nastupajo Domowinu kaž w Hornjej Łužicy.

Kóńcaŕ chce z Delnjoserbskim gym­nazijom wušo hromadźe dźěłać. Tam je mjeztym telko wotchadnikow, kotřiž serbšćinu derje wobknježa, z čehož wurostu nowe nadawki. Předewšěm chce wón młodźinske dźěło rozšěrić.

Měli derje hromadźe dźěłać

štwórtk, 16. julija 2015 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Na swojim wčerawšim posedźenju w Choćebuzu zetka so prezidij Domowiny z předsydstwom župy­ Delnja Łužica, z delnjoserbskimi čłonami zwjazkoweho předsydstwa a z předsydu noweje Rady za serbske naležnosće Braniborskeje Torstenom Makom. W čiłej diskusiji dźěše wo to, kak móhli zhromadne dźěło mjez tymle wažnymi gremijemi polěpšić. Předsyda Domowiny Dawid Statnik podšmórny, zo ma kóždy­ gremij sam za sebje swoju kompetencu a swoju konkretnu zamołwitosć. Wšitcy wobdźěleni běchu sej přezjedni, zo je spěšna mjezsobna informacija trěbna za spomóžnu komunikaciju. Tež zhromadne wustupowanje a stejišćo při rozrisanju wažnych problemow, kaž na přikład we wobłuku serbskeho šulstwa, stej trěbnej. Hižo wobstejace kooperaciske zrě­čenje mjez třěšnym zwjazkom a delnjołužiskej župu je za to dobry přikład. Torsten­ Mak potwjerdźi, zo trjeba braniborska serbska rada pomoc a podpěru Domowiny.

Přihotuja turněr konjaceho sporta

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

Konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe wuhotuje wot 17. do 19. julija w Hórkach šesty mjezynarodny turněr mnohostronskeho jěchanja, jenički­ swojeho razu we wuchodnej Němskej.

Hórki (AK/SN). Wutrajnosć, přehlad a koncentraciju trjeba mnohostronski jěchar. „Wón dyrbi wurunanje jěchać móc a dresuru runje tak kaž přezpólne jěchanje a skakanske pruwowanja zmištrować“, podšmórnje Bettina Wenderothowa z konjaceho sportoweho towarstwa Při Klóšterskej wodźe. Hižo dołho přihotuje so towarstwo na 6. mjezynarodny turněr mnohostronskich jěcharjow za tydźeń w Hórkach. Něhdźe sto konjacych sportowcow z Němskeje, Pólskeje, Šwicarskeje a Indoneskeje so na narodnych a mjezynarodnych pruwowanjach wobdźěli. Z Frankom Ostholtom z Warendorfa startuje samo bywši olympiski dobyćer.

Palacu temu rozjimali

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:

Nowe połoženje nastupajo plany energijoweho koncerna Vattenfall w Slepjanskej kónčinje je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na wuradźowanju sobotu w Slepom wosebje zaběrało.

Slepo (IN/SN). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny njebudźe zasadny problem brunicy w Slepjanskej kónčinje rozrisać móc, přiwšěm chce ludźom pomhać a załožić Łužiski fonds, poskićacy wobydlerjam tak perspektiwy. To je jedyn z wuslědkow sobotneho wuradźowanja zwjazkoweho předsydstwa w Slepom, na ko­trymž bě hłowna tema nowa situacija wokoło koncerna Vattenfall. Naj­aktualniše powěsće wo wupowědźenjach zrěčenjow z firmami, kotrež mějachu nadaw­ki za jamu Wochozy II, pokazuja, kak palaca tema je.

Kónc šulskeho lěta sej na farmu wulećeli

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Wojerecy (UH/SN). Za šulerjow 4. lětnika, kotřiž wuknu serbšćinu jako cuzu rěč, wuhotuje Domowinska župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin přeco na kóncu šul­skeho lěta wosebitu pře­kwapjenku. Tak bě župa hižo druhe lěto z hosćom Wojerowskeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka.

Tak pohosći farma tež dźensa dopoł­dnja 45 zakładnych šulerjow z Hućiny, Barta, Bukec, Wulkeje Dubrawy a Rakec, kotrychž přewodźachu wučerki za serbšćinu kaž tež někotre maćerje. Zo by so wulět za holcy a hólcow tež wobsa­howje wudanił, je sej nawodnica farmy Liane Semjank ze swojimi sobudźěła­ćerjemi wosebitu čaru po pjeć stacijach wumysliła. Rjadownje móžachu so tam wuměnjeć. Šulerjam předstajichu tak teren­ farmy­ ze wšitkimi zwěrjatami, w hornčerni móžachu sami hornčerić, mějachu składnosć, na farmowym konje Stelli jěchać­ a polěpšichu swoje serbskorěčne znajomosće při hrě z memory-kartkami, na kotrychž su serbske nałožki a powěsćowe figury widźeć.

Serbske blido za Domowinu

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Pětš Petrik, projektowy sobudźěłaćer Domowiny, wabi tuchwilu čłonow towarstwa a přećelow serbskeje rěče a kultury, załožić Serbske blido we Wojerecach. Jeho zaměr je žiwjenje serbskeho naroda zachować, je pisaniše sčinić, serbsku zhromadnosć dožiwić a hajić. Tradicije měli so wědomišo pěstować a zdźěla znowa wotkryć. „Mnoho je so z industri- alizaciju za čas NDR zhubiło. Mamy pak hišće serbskich burow, kotřiž su sej tra­dicije w po­mjatku wobchowali. Serbske blido ma tomu dopomhać, zo so wo tym rěči. Zetkanja maja być medicina pře­ćiwo zabyću a měli posrědkować mjez młodźinu a staršej generaciju“, Pětš Petrik rozłožuje. Wotměje-li so zarjadowanje, měli so wobdźělnicy jeno serbsce rozmołwjeć. Tón, kiž za bli­dom sedźi, měł serbski narod přeswědčiwje zastupować.

Zasady mytowanja zjednorjene

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Mytowanski wuběrk Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny je swój jednanski porjad změnił, kaž su Serbske Nowiny rešeršowali. Tak bě wuběrk pod nawodom Brigity Šramineje loni nazymu směrnicy k spožčenju kóždolětneho Myta Domowiny a Myta Domowiny za dorost zjednorił, časej přiměrił a zdobom zadźěwk wotstronił. Lětsa tuž prěni króć wo lawreatach Myta Domo­winy po nowych zasadach rozsudźa.

Dotal móžachu towarstwa a jednotliwcy swojich kandidatow jenož trójce namjetować. Njeběchu-li wšitke pospyty na počesćenje wuspěšne, njeměješe namjetowana wosoba čas žiwjenja šansu Myto Domowiny dóstać. Po změnje jednanskeho porjeda mytowanskeho wuběrka tónle zadźěwk hižo njewobsteji. Tak maja wšitcy, kotřiž čestnohamtsce „ze wšoserbskim wuznamom na wšěch polach narodneho dźěła skutkuja“, móžnosć na počesćenje, wšojedne, kelko króć buchu namjetowani. Jeničke wuměnjenje je, zo je mjez třećim a štwórtym namjetowanjom mała přestawka. Tole wobkrući našemu wječornikej přisłušny zamołwity Domowinskeho zarjada za mytowanski wuběrk Clemens Škoda.

Pětr Cyž dale na čole ZSST

póndźela, 15. junija 2015 spisane wot:

Radwor (SN/JaW). Zhladujo na zašłej lěće je Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST) mjenje zhromadnych projektow přewjedł hač lěta do toho. Tole zwěsći dotalny a nowy předsyda ZSST Pětr Cyž na pjatkownej hłownej a wólbnej zhromadźiznje w Radworskej Meji. „Předsydstwo je so cyle wědomje za to rozsudźiło. Po tym zo bě w zašłej dobje tójšto projektow mocy płaćiło a zhladujo do přichoda na koncertaj w juniju 2016 składnostnje znowazało­ženja ZSST před 25 lětami a na předstajenje oratorija „Israelowa­ zrudoba a tróšt“ 2017 smy sobustawskim chóram swobodu dali, so sylnišo swójskemu dźěłu wěnować, takrjec wodychnyć a mocy za dalše zhromadne předewzaća čerpać“, Cyž rozłoži.

nawěšk

nowostki LND