W RBB tež serbski pěskowčik?

wutora, 14. měrca 2017 spisane wot:

W přihotach na 18. hłownu zhromadźiznu Domowiny wotmě župa Delnja Łužica minjeny pjatk w Turjeju swoju hłownu zhromadźiznu. Informujemy dźensa wo diskusiji.

Turjej (HA/SN). „Trjebamy ćišć wotdeleka“, rjekny Měto Nowak, referent w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Braniborskeje w zwisku z protestom staršich, Domowiny a serbskich institucijow přećiwo planej braniborskeho kultusoweho ministerstwa, minimalnu ličbu dwanaće šulerjow za rěčnu skupinu we wučbje serbšćiny postajić. Zdobom sposrědkowa wón postrowy knježerstwoweje społnomócnjeneje za serbske na­ležnosće dr. Ulriki Gutheil. Domowina je w Braniborskej najwažniša organizacija Serbow. Wona je so hromadźe ze serbskej radu jara prócowała, zdobyć dalše komuny do oficialneho serbskeho sydlenskeho ruma. Tohodla so Nowak nadźija, zo mócne protesty w zjawnosći k tomu přino­šuja, zo budźe nowe postajenje nastupajo wučbu serbšćiny tajke, zo serbskej rěči nješkodźi.

Młody jurist nowy župan w Delnjej Łužicy

póndźela, 13. měrca 2017 spisane wot:

Najwjetša Domowinska župa, župa Delnja Łužica, ma noweho župana. Na hłownej a wólbnej zhromadźiznje minjeny pjatk w Turjeju wuzwolichu delegaća dostudowaneho jurista Williama Janhoefera do zastojnstwa.

Turjej (HA/SN). Župa Delnja Łužica ma tuchwilu 2 380 čłonow – něhdźe sto wjace hač před lětom – w 41 Domowinskich skupinach a 24 towarstwach. Jako naslědnika Haralda Koncaka dowěrichu zastojnstwo župana 25lětnemu Williamej Janhoeferej z Brjazyny, kiž w nachilacej so wólbnej dobje hižo w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny skutkuje. Mjez dalšimi jědnaće wosobami noweho župneho předsydstwa su z Marju Elikowskej-Winklerowej, Frankom Kosikom, Klaw­diju Šewelisowej a Geraldom Schönom štyrjoch prěni raz do tohole gremija wu­zwolili.

Wjace hač połsta čłonow a hosći, mjez nimi přećelow Serbow z Čěskeje a Pólskeje, referenta społnomócnjeneje kraja za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Měta Nowaka kaž tež předsydu Domowiny Dawida Statnika, móžeše městopředsydka Maćicy Serbskeje dr. Anja Pohončowa sobotu popołdnju na hłownu zhromadźiznu towarstwa witać.

Budyšin (SN/CoR). Ze stejišćom chce so Maćica Serbska přećiwo přeměstnjenju Budyskeje Serbskeje kulturneje informacije ze Serbskeho domu do Röhrscheidtoweje bašty SLA wuprajić. Wotpowědny list ma předsyda Jurij Łušćanski radźe Załožby za serbski lud do posedźenja 4. apryla přepodać. Wón skedźbni na zrěčenje mjez Maćicu (jako bywšim mějićelom), Domowinu (jako nětčišim mějićelom) a Sakskej, hdźež rěka, zo ma so Serbski dom „jako centrum kulturneho žiwjenja Serbow“ zachować. „Nochcemy, zo stanje so wón z běrowowym domom“, podšmórny Łušćanski. Dawida Statnika chcedźa na hłownej zhromadźiznje Domowiny 25. měrca jako předsydu podpěrać. Łušćanski namołwi dorost, so na wubědźowanju wo Myta Maćicy wobdźělić.

Wobdźiwajomna pisanosć

póndźela, 13. měrca 2017 spisane wot:

Serbske jutrowne wiki w Budyšinje znowa kónctydźenski magnet byli

Budyšin (JK/SN). Hižo 26. raz wotměchu so kónc tydźenja w Budyskim Serbskim domje serbske jutrowne wiki. Něhdźe 2 500 wopytowarjow je na nje sobotu a wčera přichwatało, z čimž bě Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu jako wuhotowar jara spokojom.

Na chódbje prěnjeho poschoda, w foyeru druheho a wosebje na žurli pokazowachu debjerjo jutrownych jejkow z Delnjeje, srjedźneje a Hornjej Łužicy swoje wušikne dźěło. K spokojenju znajerjow a lubowarjow jejkow běchu woni ze wšitkimi znatymi debjenskimi technikami zastupjeni. Dominanca někajkeje techniki njehodźeše so zwěsćić, hačrunjež chila trend po wuprajenju debjerjow k bosěrowanju.

Kandidatam hnydom nadawk sobu dali

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Chrósćicy (KJu/SN). Županka Zala Cyžowa bě kandidatow župy „Michał Hórnik“ za Zwjazkowe předsydstwo Domowiny – wjesnjanostu gmejny Chrósćicy Marka Klimana a bywšeho jednaćela Domowiny Bjarnata Cyža – na wčerawše posedźenje župneho předsydstwa w Chrósćicach přeprosyła. Zala Cyžowa tohorunja kandiduje. Kandidaća su hnydom prěni nadawk­ dóstali. Někotre lěta hižo njewotměwaja so posedźenja zwjazkoweho předsydstwa wjace na teritoriju župy „Michał Hórnik“. Zo móhło župne čłonstwo kontakt z třěšnym zwjazkom hajić, je wažne tež tu na městnje posedźenja přewjesć. To měło so w nowej wólbnej periodźe změnić.

Župne předsydstwo schwali wčera dźěłowy plan za lěto 2017. Štyri ćežišća su dźěći, młodźina a swójby; rěč, kultura stawizny; Domowinske skupiny, towarstwa, swjedźenje a přećelske poćahi do Pólskeje. Wjetše a mjeńše projekty měrja so na čłonstwo kaž tež na dalšich zajimcow na teritoriju župy. Župa planuje dale projektaj za wyšej šuli Ralbicy a Worklecy w Hornim Hajnku. Chcedźa so tematisce z knihomaj Jurja Brězana „Naš wuj z Ameriki“­ a „Stary nan“ zaběrać.

Namjety zapodać

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Wojerecy (SN). Swoje namjety nastupajo kandidatow za nowe Zwjazkowe předsydstwo Domowiny su nimo župy Delnja Łužica wšitke towarstwa a župy zapodali. To zwěsći prezidij Domowiny na swojim wčerawšim posedźenju we Wojerecach, kaž předsyda Dawid Statnik zdźěli. Župa Delnja Łužica kandidatow jutře na hłownej zhromadźiznje w Turjeju pomjenuje.

Z přihotami 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny su so čłonojo prezidija wčera wobšěrnje zaběrali. Trěbne su hišće namjety za rewizijny kaž změrcowski wuběrk třěšneho zwjazka. Za to kaž tež za dźěłakmanosć hłowneje zhromadźi­zny trěbnej redakcisku a wólbnu komisiju proša čłonske towarstwa a župy wo zwólniwych Domowinjanow. Čłonojo prezidija delego­wachu Serbsku rejowansku skupinu Smjerdźaca na folklorny festiwal, kotryž wotměje so w bołharskim Burgasu. Dale podpěruje Domowina kulturnu wuměnu Delnjoserbskeho dźěćaceho a młodźinskeho ansambla ze spěwnym ćělesom Southend-Boys-and-Girls-Choir z Jendźelskeje a wuměnu Krabatoweho towarstwa z turistiskim zwjazkom Vigred Metlika w Słowjenskej.

„Praski serbski seminar městno zetkawanja“

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:

Praha (jw/SN). Lukáš Novosad wostanje předsyda Towarstwa přećelow Serbow w Praze (SPL). Jasna wjetšina je jemu na hłownej a wólbnej zhromadźiznje sobotu w Serbskim seminarje na Małej stronje znowa dowěru wuprajiła. Jako městopředsydka dale skutkować budźe Eliška Papcunová, mjeztym zo wudospołnitej nowej mjezwoči předsydstwo towarstwa. Nimo dotalnych čłonow Ondřeja Šrámeka, Antonína Kříža a Milana Hrabala staj to Přemysl Černý a Josef Zdobinský. Serbow zastupowaštaj na zhromadźiznje referent Domowiny za kulturne naležnosće a wukraj Clemens Škoda a Judith Wjenkec.

Žane skrótšenja!

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). „Bojimy so, zo z nowym serbskim šulskim postajenjom so poskitk pomjeńši a k stratam w kwaliće dóńdźe.“ Kaž Domowina pjatk zdźěli, piše to předsyda Dawid Statnik w lisće braniborskemu ministrej za kubłanje, młodźinu a sport Günterej Baasce (SPD) nastupajo wotpohladane skrótšenja wučby serbšćina. Statnik informuje zdobom wo tym, zo je so Zwjazkowe předsydstwo Domowiny 25. februara jednohłósnje stejišću braniborskeje Rady za serbske naležnosće přizamknyło.

Domowina namołwi Güntera Baasku podpěrać, zo bychu so w krajnej wustawje zakótwjene prawa serbskeho ludu dodźerželi a so znajmjeńša tuchwilny staw podawanja serbšćiny zachował. „W tymle sensibelnym wobłuku njesmědźa so skrótšenja dopušćeć“, rěka w lisće. Statnik skedźbnja na delnjoserbšćinu jako jednu z najbóle wohroženych rěčow. Po Charće regionalnych a mjeńšinowych rěčow je wona wosebje škitana. Tež wustawa a Serbski zakoń Braniborskeje matej jasne rjadowanja nastupajo sposrědkowanje delnjoserbšćiny w šulach a dźěćacych dnjowych přebywarnjach.

Manfred Hermaš je zaso předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm. Jednohłósnje su jeho čłonojo cyłka minjeny pjatk na wólbnej zhromadźiznje w Rownom do zastojnstwa wolili.

Dźěłarnička z přednoškomaj a hru

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:

Wosebitosće serbskeje rěče a móžnosće jeje nawuknjenja stejachu w srjedźišću dźěłarnički ewangelskich Bjesadow, kotraž wotmě so sobotu na Rakečanskej Pawołskej šuli.

Rakecy (GH/SN). Wot lěta 2013 zetkawaja so serbske ewangelske Bjesady z Bukec, Hodźija a Rakec jónu wob lěto k zhromadnej dźěłarničce. Sobotu bě Rakečanska Bjesada mjeztym druhi raz hosćićelka tohole zetkanja. Po hižo zwučenym wašnju zahajichu wobdźělnicy dźěłarničku z krótkej nutrnosću, kotruž nawjedowaše superintendent Jan Malink. Na žurli Pawołskeje šule móžeše wón nimale 30 wopytowarjow witać.

Serbska debata

nowostki LND