Tobias Herling (prědku) a Alex Mörlin z Budyskeje pišćelotwarskeje firmy Eule wutwarištaj póndźelu ze swojim mištrom w Klukšanskej cyrkwi wjetše dźěle pišćelow. Přichodne dny chcedźa pišćele rjedźić a drjewjane dźěle drjewowych čerwow dla zwupo­rjedźeć. Wjele chwile za to Eulec firma nima, wšako je 27. winowca w cyrkwi w 17 hodź. pišćelowy koncert. Foto: SN/Hanka Šěnec

Starši móža so nowosćow nasrěbać a wo swojich nazhonjenjach rěčeć

Chrósćicy/Budyšin (SN/MiR). Postupowa­nje při zwoprawdźenju koncepcije 2plus na serbskich a serbšćinu wuwučowacych šulach je zasadny wobsah fachoweho dnja 2plus. Lětuše zarjadowanje při­chodny kónc tydźenja steji pod hes­łom „Diskursy pozbudźowaca wučba – empatiska a za žiwjenje wuznamna“. Regionalna wotnožka Sakskeho krajneho zarjada za kubłanje a šule (LaSuB) fachowy dźeń w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w nadawku Sakskeho ministerstwa za kubłanje při- a wuhotuje.

dale čitać…
pj., 19. oktobera 2018

Koparski derby w RadworjuRunje w najnjepřijomnišim wokomiku přijědu do Radworja na serbski derby Sokol­jo z Ralbic, dokelž njeje młody Ra­dworski cyłk dotal w aktualnej hrajnej dobje žanu z wosom hrow dobyć móhł. Nimo toho nastupi z Ralbičanskim cyłkom w Radworju mustwo, kotrež je so zašłu njedźelu přećiwo Bukecam blamowało. Sudnik Robert Heinrich zahwizda duel njedźelu w 15 hodź. Dale hraja:20.10. 15:00  Módro-běli Kulow –  SG Großnaundorf20.10. 15:00  Rakečanske ST –  TSV Połčnica21.10. 12:30  SJ Chrósćicy II –  Wojerowski FC II21.10. 14:00  ST Marijina hwězda –  HZ Rakecy II/Šćeńca21.10. 15:00  SJ Chrósćicy –  TSV Rotacija Drježdźany21.10. 15:00  SJ Njebjelčicy –  SV Haselbachtal21.10. 14:00  ST Hlinowc –  SJ Njebjelčicy IISerbski derby při zelenych blidachDruhe blidotenisowe mustwo Viktorije Worklecy, kotrež hraje w prěnjej wo­krjesnej klasy stafla 4, nastupi wutoru, 23. oktobra, w 19.30 hodź. doma we Worklecach přećiwo rezerwje ST 1922 Ra­dwor. Wobaj cyłkaj staj dotal štyri króć h ...

pj., 19. oktobera 2018

Na połkupje Krim žaruja wo wopory masakra na šuli z cyłkownje 20 mortwymi. Zawčera­wšim, srjedu, bě 18lětny wučomnik w połowanskej šuli w měsće Kerč na šulerjow a wučerjow třělał a so po tym sam morił. Postupowanje młodostneho přirunuja ze šulskimi masakrami w USA. Foto: dpa/Maxim Grigorjew

pj., 19. oktobera 2018

Magacin Łužyca w RBBPodstupim. Jutře wusyłaja w telewi­zijnym sćelaku RBB w 13.30 hodź. poł­hodźinski delnjoserbski oktoberski magacin Łužyca. Wěnuja so w přinoškach nimo wuhlowej jamje Choćebuz-sewjer a dalšemu tež iniciatiwje „Serbski sejm“ .Nazymski koncertRadwor. Skupina Wólbernosće wuhotuje zajutřišim, 21. oktobra, w Radworskim hosćencu „Meja“ w 15.30 hodź. nazymski koncert. Do programa su hosćo na zhromadne kofejpiće přeprošeni.Swjedźenski tydźeńWojerecy. Wojerowska chorownja swjeći lětsa swój 120lětny klinikowy jubi­lej. K tutej přiležnosći přewjedźe so wot 22. do 26. oktobra swjedźenski tydźeń. Wšědnje su zajimcy wot 16 hodź. na přednoški wo diagnosticěrowanju, lěkowanju a terapijach přeprošeni.Staršiski wječorkChrósćicy. Dźeń do 3. fachoweho dnja 2plus wotměje so pjatk, 26. oktobra, w 19.30 hodź. w Chróšćanskej wjace­za­měrowej hali „Jednota“ staršiski wječor pod hesłom „Wučba – empatiska a wu­znamna za žiwjenje“. ­Porěči k reformaciji ...

pj., 19. oktobera 2018

Dźensa před 60 lětami podaštaj so Jan Wowčerk ze Šunowa a Marja Wjacławkec z Konjec do Ralbic na stawnistwo a zwěrowaštaj so hamtsce. 21. oktobra 1958 spožči jimaj farar Jakub Žur w Ralbičanskej wosadnej cyrkwi sakrament mandźelstwa. Zajutřišim zhladujetaj zhromadnje z přiwuznymi a mnoho přećelemi na žadnym dejmantnym kwasnym jubileju na to rjane a spomóžne minjenych šěsć lětdźesatkow. Někotružkuli će­žu­­ staj na nic přeco hładkim žiwjenskim puću w mjezsobnej lubosći a dowěrje jedy­n druhemu pomhajo přewinyłoj.Dźensa z dejmantami pyšena jubi­larka Marja narodźi so 5. awgusta 1935 do Wjacławkec swójby w Konjecach, hdźež zastupi 1941 do šule. Za čas dźěćatstwa dožiwi surowosć wójny. Kajkosće kaž skromnosć, agilnosć, přećelne wustupowanje a runje tak swój kruty narod­ny a nabožny rjap je sej do dźensnišeho zachowała. Wuchodźiwši šulu dźěłaše w domjacym ratarstwje a něšto časa tež w Budyskej chorowni swj. Bena, hdźež je sej warjenje přiswojiła. ...

pj., 19. oktobera 2018

Pod titlom „MineLife“ su wčera we Wo­cho­žanskim parku błudźenkow pućowansku wustajeńcu wo stawiznach, wuwiću a perspektiwje hórnistwa w namjeznym regionje wotewrili.Wochozy (AK/SN). „Sym połna nadźije, zo sposrědkujemy z pućowanskej ekspoziciju inspiraciju k rozmyslowanju. Njech je to zakład dalšeho zhromadneho skutkowanja“, dr. Miranda Ptak, wiceprezidentka Wrócławskeho hórniskeho za­rjada na wotewrjenskim zarjadowanju podšmórny. Wochožanski park błudźenkow je hač do 15. nowembra prěnja stacija wustajeńcy. Přehladka nasta jako zhromadny projekt Sakskeho wyšeho hórnistwoweho zarjada, wobwodneho hórnistwoweho zarjada Wrócław, wyšeho hórni­stwoweho zarjada Katowice a maršaloweho zarjada delnjošleskeho wójwodstwa. Financowanje bě so přez spěchowanski program „Ziel 3. Interreg Pólska-Sakska“ zmóžniło. Hač do kónca lěta 2020 projekt traje.

pj., 19. oktobera 2018

Měrko Šołta z Budyšina: Serbski sejm – nowa šansa abo spočatk kónca?Wěsty njeměr knježi tuchwilu w Budyskim Serbskim domje. Něšto so hiba, ale nic w nim. Něšto nowe serbske chce so załožić, a to bjez wotžohnowanja zarjada abo samo zwjazkoweho předsydstwa. Serbja maja sej swój sejm wolić. Wězo je to najprjedy jónu jeno zhromadźenstwo, něšto, štož ma a budźe so hakle skonstituować. Čehodla pak tajke přećiwnistwo? Čehodla sobu nječinja? Někotři maja tele wólby skoro za statnu aferu.Wšelacy hižo nětko sejmej wumjetuja, zo njebudźe serbski dosć – cyła Domo­wina wobsteji hižo po połojcy z němsce rěčacych Serbow – a zo njebudźe jed­nan­ska rěč serbska – w zwjazkowym předsydstwje wjetšina sobustawow ze srjedźneje a Delnjeje Łužicy lědma něšto zapřim­nje, hdyž so tam hornjoserbscy mjez sobu wurěčuja – atd. Dale šěri so strach před němskej zjawnosću – zo móhli­ Němcy přewjele zhonić wo serbskej realiće, serbskich wobstejnosćach, snano samo napřećiwnych měnjenjach. A to w medijowym lětstotku! ...

pj., 19. oktobera 2018

Na wopyće pola organista Chrystofa Mikławška w Serbskich PazlicachKralownu instrumentow wobknježić je wulki dar. Dobry interpret zamóže přez nju ludźom do duše rěčeć, jich emocionalnje pozbudźeć a sensibilizować. Serbske katolske a ewangelske wosa­dy smědźa zbožowne być, zo maja wuběrnych organistow, kotřiž su sej na hudźbnej šuli a w priwatnym wukubłanju přiswojili hraće na krasnje klinčacym instrumenće.Mjez tymi, kotřiž zamóža jako interpreća technisce a sensibelnje hudźbu pišće­low kemšerjam a připosłucharjam do wutroby rěčeć dać, je bórze 35lětny Chrystof Mikławšk ze Serbskich Pazlic. W dźěłarni jeho rjaneho, nowonatwarjeneho swójbneho domu hnydom začuwaš, zo je młodemu Serbej a nanej třoch dźěći – dźewjećlětneje Heleny, sydom­lětneje Luizy a dwulětneho Gabriela – hudźenje jara wažny žiwjenski eliksěr. Tutón zaćišć zwuraznjeja tam tři keyboardy, na blidźe ležace noty, při blidźe stejacy akordeon, na kamorje tačele a tačelak. ...

pj., 19. oktobera 2018

„Hornjołužiska knižna nazyma“ rěka zarjadowanje, kotrež předewzaće Lubijska kulturna a dalekubłanska towaršnosć a Dittelsdorfske Hornjołužiske nakład­nistwo sobotu w Žitawje wuhotujetej. Tež Ludowe nakładnistwo Domowina budźe tam z hosćom. Bosćan Nawka je so ze sobudźěłaćerjom Smolerjec kniharnje Měrćinom Korjeńkom, kotryž je ze stron LND za koordinaciju zamołwity, rozmołwjał.Knježe Korjeńko, wo čo so při „Hornjołužiskej nazymje“ jedna?M. Korjeńk: Dokelž wuhotuja zarja­dowanje lětsa prěni raz, móžemy jenož prajić, što je zakładna mysl: Skićić zajimcam přiležnosć, wosobinsce wobhonić so wo portefeuillu kaž tež nowostkach regionalnych nakładnistwow a wuměnić so z tudyšimi kulturnymi akterami.Čehodla so na zarjadowanju wobdźěliće?

pj., 19. oktobera 2018

Kabul/Praha (ČŽ/K/SN). W Afghanistanje je přez ataku nadpadnikow z bombu w awće pjeć čěskich wojakow zranjenja poćerpjeło, jedyn z nich ćežke. Jeho su mjeztym dwójce operowali, a po hódnoćenju lěkarjow njeje hižo strach wo jeho žiwjenje. Třoch zranjenych su z chorownje zaso pušćić móhli, jedyn dyrbi dalšeho wobkedźbowanja dla hišće w njej wostać. Načolnik čěskeho generalneho staba Aleš Opata zdźěli, zo nadpad talibanskich atentatnikow w ciwilnym awće njedaloko zepěranišća Bagram njeje wuraznje na čěsku motorizowanu patrolju zaměrjeny był, ale prosće na kolonu wozydłow kontingenta NATO, na kotrejež čole su ameriscy wojacy jěli. Na internetowej stronje čěskeho wójska je zhonić, zo přebywaše spočatk oktobra w kraju pod Hindukushom 346 čěskich wojakow. Předwidźane je, pósłać tam dalšich z nadawkom wuwučować afghaniskich wojakow we wobchadźenju z najwšelakorišimi modernymi brónjemi. Talibanojo maja wukrajnych wojakow za zadobywarjow a njepřećelow. ...

pj., 19. oktobera 2018

Z přiwzaćom nowych čłonow, zhromadnej wječerju a zabawu je Lipšćanske studentske towarstwo Sorabija tele dny w swojim inter­naće kermušku swjećiło. Mjez hosćimi běchu zastupjerjo spřećeleneho studentskeho towarstwa Destille. Jich wosebity darik­ bě drjewjana tafla, do kotrejež běchu dźěrki točili a tak emblem Sorabije z rapakom stworili. Foto: Matej Dźisławk

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND