Kóžde lěto krótko do wulkich prózdnin wikowarjam za dwukolesate jězdźidła wjele dźěła do rukow hlada. Tež Ronny Kutschke tele dny w swojim Šešowskim wobchodźe groćane koniki na wěstotu přepruwuje a, je-li trjeba, je zwuporjedźa. Druhdy wšak město reparatury jenož hišće nowy model pomha. Při wuběrje fachowc kupca rady poradźuje. Foto: Feliks Haza

Na Bartskej zakładnej šuli serbskorěčna wučba wohrožena

Budyšin/Bart (SN/MiR). Na Zakładnej šuli Bart, kotraž je Malešanskej přirjadowana, hrozy po aktualnym stawje planowanja přichodne šulske lěto njedostatk wučerjow za předmjet serbšćinu. Nimo wučby serbšćiny nałožuja rěč w předmjetomaj ručne dźěło a hudźba. W Bartskim kubłanišću orientuja so na kon­cepće 2plus. Tuchwilu maja tam jeničku wučerku, Angeliku Šołćinu. Wona šulerjam wot 1. do 4. lětnika wučbu serb­šćiny a dalše předmjety serbskorěčnje podawa. W 1. lětniku maja jich tuchwilu 18 šulerjow-serbšćinarjow, w druhim 22, w třećim 18 a w štwórtym štyrjoch. „Wšitcy šulerjo chcedźa serbšćinu dale wuknyć. Knjeni Šołćina pak ma tež w druhich předmjetach wuwučować, je zdobom rjadow­niska wučerka a tuž z hodźinami wućežena“, rozłožuje koordinator za serbske naležnosće w Budyskim wotrjedźe Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) Bosćij Handrik.

dale čitać…
štw., 09. julija 2020

Jenož derje, zo hodźi so zaso kopańca hrać. Tak su minjenu njedźelu na „dnju holčeje­­ kopańcy“ turněr młodźinow D a C w Šwikawje přewjedli. Tež holča wubranka Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) je tam ze zastupnistwom Biskopičanskeho KT 08 nastupiła. W nim hraja tohorunja serbske koparki Lawinia Frenclec (zady 2. wotlěwa), Stella Pilcec (w srjedźnym rynku 3. wotprawa) a Johana Wjeselic (2. wotlěwa). Dale wobdźělichu so na turněrje mustwa FC Rudne horiny Aue, Bornaer­ SV a DFC Šwikawa. Za Biskopičanki je wot wšeho spočatka jara derje běžało, wone dobychu wšitke hry bjez přećiwnych wrotow. Tak wubědźichu sej prěnje městno a zdobom pokal. Foto: Johana Wjeselic

štw., 09. julija 2020

Policija je dźensa na Rigaskej dróze w Berlinje wjacore bydlenja alternatiwneho bydlenskeho projekta přepytała, zwoprawdźejo tak wotpowědny sudniski wukaz. Při tym bě 200 zastojnikow zasadźenych. We wokolinje Rigaskeje dróhi w měšćanskim dźělu Friedrichshain wobydlerjo domu stajnje zaso policistow na najwšelakoriše wašnje nadběhuja. Foto: dpa/Paul Zinken

štw., 09. julija 2020

Wudźerska sezona při Lejnjanskim jězoru je zahajena. Wotnětka je tam oficialnje dowolene ryby łójić. Zo by popad zaručeny był, su zastupjerjo krajneho wudźerskeho zjednoćenstwa wčera w přitomnosći Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU, nalěwo) symbolisce wjacore liny do wody pušćili. Na te wašnje chcedźa wob­statk­ rybow přichodnje a prawidłownje wobchować. Wězo so nadźijeja, zo so nimo­ linow mjez druhim tež wuhorje a wijule (Muränen) w jězoru zadomjeja. Wudźerjo měli wobkedźbować, zo smědźa swój hobby jenož­ z obligatoriskim wopismom a we wosebje woznamjenjenych wobłukach pěstować. Foto: Gernot Menzel

štw., 09. julija 2020

Rakecy (SN/BŠe). Leaderowy region Hornjo­łužiska hola a haty (OHTL) chce 390 000 eurow wudać a zjawnje přistupne zarjadnišća kaž tež naměsta a swobodne płoniny porjeńšić. Za inwesticije do zarjadnišćow planuja cyłkownje 140 000 eurow, za wróćozdobyće płonin chcedźa 120 000 eurow wudać a za nowowuhotowanje ležownosćow něhdźe 86 000 eurow.Hač do 7. awgusta smědźa priwatne wosoby, předewzaća, komuny a dalše swoje spěchowanske próstwy regionalnemu mana­gementej w Rakečanskim Leaderowym běrowje zapodać. Projekty měli zaměram a kriterijam wuwićoweje strategije wotpowědować. W běrowje regionalneho ma­nagementa smědźa so zajim­cy po­radźować dać, štož je tež te­lefonisce móžno.Tuchwilu ma towarstwo OHTL 48 sobu­stawow, kotřiž regionalne wuwiće a turizm w regionje podpěruja. Prawi­dłownje wobhonjeja so woni wo zwoprawdźenju naprawow. Tak budu to tež lětsa činić a přewjedu 7. septembra ekskur­siju k projektam. Do toho změja swoju zhromadźiznu. ...

štw., 09. julija 2020

Předwčerawšim je zapósłanc Zelenych w Němskim zwjazkowym sejmje Stephan­ Kühn mjez druhim redakciju Serbskich Nowin wopytał. Što bě wotpohlad wopyta serbskich institucijow, a kak zhladuje wón na tuchwilnu sylnu digitalizaciju tež medijow, to chcyše ­Janek Wowčer wot njeho wědźeć.Čehodla sće serbske institucije wopytał?

štw., 09. julija 2020

9.7.–15.7.2020 Budyski filmowy palast:Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau: so a nj 14:45 | wšědnje 17:00 Paw Patrol: Mighty Pups: nj 14:00, 15:00 a 16:00 Takeover – Voll Vertauscht: wšědnje 17:15 (nimo nj) a 19:45 | so 15:00 Suici­de Tourist – Es gibt kein Entkommen: štw, so, pó a srj 20:00 Met Opera Sommer-Opernfestival 2020 – CARMEN: nj 16:00 Shaun das Schaf – Der Film: so a nj 15:00 Nar­ziss und Goldmund: štw 17:00 Der Fall Richard Jewell: wšědnje 19:30 Mina & die Traumzauberer: so 15:00 Lassie – Eine abenteuerliche Reise: so a nj 14:45 | so, pó a srj 17:00 Die Känguru-Chroniken: so 15:00 | pj, nj a wu 20:00 | wšědnje 17:30 Onward: Keine halben Sachen: so a nj 14:45 | štw, so, pó a srj 17:15 Nightlife: štw, so, pó a srj 19:30 Bad Boys for Life: štw, so, pó a srj 19:30 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl: štw 17:15 Enkel für Anfänger: pj, nj a wu 19:30 Bloodshot: pj, nj a wu 19:30 Knives Out – Mord ist Familiensache:­ pj, nj a wu 17:00 Russland­ von oben: pj, nj, a wu ...

štw., 09. julija 2020

Po wjacore měsacy trajacej přestawce zetkachu so Drježdźanscy Serbja wutoru k swojemu stajnemu blidu w Drježdźanskim hosćencu „The Red Rooster“ (Čerwjeny honač). Přichodnje chcedźa Serbske blido w rytmusu dweju měsacow wotměwać.Drježdźany (SN/MiR). Kaž ze słowow předsydki Drježdźanskeho towarstwa Stup dale Jadwigi Pjacec wuchadźa, běchu so Serbja w sakskej stolicy za zetkanjom žedźili. „Dźewjeć wosobow je nětko přišło“, wona na naprašowanje SN rjekny, „a wšitcy začuwachu, zo bě to najwjetši čas. Na tajkich wječorkach so wobstejace styki mjez Drježdźanskimi Serbami jenož njeskrućeja, ale zdobom so tež nowe zwiski wuwiwaja.“ Wothłós na Serbske blido přiběra. Bohužel pak dyrbjachu tónkróć mnozy druhich terminow dla wotprajić. Dalši běchu so korony dla zamołwili. „Hewak zwě­sćamy, zo so dale a wjac nowych zajimcow krutemu zdónkej přidruža“, Jadwiga Pjacec zwurazni.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND