Čitajće w nowym rozhledźe (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

W haperleji smy z Rozhladom tematisce předewšěm we Łužicy po puću, w někotrych přinoškach hladamy pak tež za mjezy Łužicy. Na wobalkowu twórbu młodeje zapadofriziskeje wuměłče Niny Peckelsen nawjazujo rozłožuje Susanne Hozyna, kotry zwisk maja kóčki z chodojtami.

Mysle k Protyce a Pratyji podawatej Rejza Šěnowa a Franciska Šulcojc, mjeztym zo wěnuje so Petr Kalina monografiji Theresy Jacobs wo serbskej ludowej reji.

Hudźby dótka so wurězk pólskeho romana „Objawienie“ spisowaćelki Haliny Barań, kotraž je jón serbskemu komponistej Korli Awgustej Kocorej wěnowała. Jako wuhlad na nowu zběrku Kita Lorencowych basnjow „Zymny kut“ wozjewjamy jeho baseń „Žehliwe pismo“.

Kelko stawizniskeje wěrnosće tči za legendomaj wo započatkach putniskeho městna Róžanta, zhoniće wot Pawoła Roty. Wón wěnuje so kritisce mjez druhim dokładam za Sernjanskeho zemjana, kiž bě drje zjewjenje žónskeje postawy při lěhwje wójska Korle Wulkeho a blisko dźensnišeho Róžanta widźał.

Kniha nadawkow je pjelnjena

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

Někotři wopytowarjo knižnych wikow prěni króć na stejnišću LND byli

Cyle zaměrnje stupi młody muž zańdźenu njedźelu na knižnych wikach k stejnišću Ludoweho nakładnistwa Domowina w hali 3. „Sym tu hižo był, štwórtk, ze šulerjemi Budyskeho Serbskeho gymnazija“, praji Budyšan Lukaš Pjech, kiž je šuler 11. lětnika mjenowaneho kubłanišća. „Dźensa sym hišće raz z maćerju přijěł, loni sym tež hižo na wikach był.“ Čeho- dla pak je znowa tu? Wjetšina młodostnych w jeho starobje zajimuje so skerje za halu 1, hdźež je manga-comic-con zaměstnjena. „Zajimuju so za stawizny a sym so tuž za wotpowědny wukonowy kurs rozsudźił. A w poskitku serbskeho nakładnistwa maja stawizniske knihi. Dalši jeho wukonowy kurs je serbšćina. Tak je so Lukaš njedawno w šulskej wučbje z knihomaj „Stary nan“ Jurja Brězana a „Wišnina“ Jurja Kocha rozestajał.

Komponistam žórło a inspiracija

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Wótčinc Jan Arnošt Smoler zawostaji bohate kulturne namrěwstwo. To pokaza minjeny pjatk swjedźenski koncert Serbskeho ludoweho ansambla z chórom, orchestrom a solistami pod nawodom Gabriele Donà. Něhdźe dwěsćě ludźi je jón we Łazowskej cyrkwi słyšało. Pod hesłom „We Łazu w hornjej korčmiče“ zaklinčachu wot komponistow wobdźěłane spěwy ze Smolerjowych „Pěsničkow“, mjez nimi wosom prapremjerow. Hromadźe z SLA běštej Łazowska wosada a spěchowanske towarstwo Dom Zejlerja a Smolerja přeprosyłoj.

Knižne wiki jara powabne byli

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

260 000 wopytowarjow zličichu na lětušich Lipšćanskich knižnych wikach. To bě 9 000 zajimcow wjace hač loni. Tak je telko ludźi kaž hišće ženje wikowe hale a zarjadowanja w rjedźe „Lipsk čita“ w měsće nad Plesnu wopytało.

Lipsk (SN/MiR). Jako so wčera w Lipsku wrota lětušich knižnych wikow zawrěchu, běchu mjez wjace hač 2 250 wustajerjemi tež sobudźěłaćerjo Ludoweho nakładnistwo Domowina jara spokojom. Jednaćelka LND Marka Maćijowa rjekny: „Wopytowarjo našeho stejnišća zajimowachu so wosebje za biografiju wo Jurju Brězanu z pjera prof. dr. Dietricha Šołty a za zwjazk ,Wobrazy z Łužicy‘ z fotami Geralda Großy, kotryž je Jürgen Maćij wudał.“ Sobudźěłaćerjo móžachu so tež na informaciskich poskitkach druhich nakładnistwow wobdźělić“, zwurazni Marka Maćijowa. Tomaš Šołta z wotrjada LND zhotowjenje praji: „Chcych mjez druhim wědźeć, kak so dźěćace knihi na polu nowych medijow wuhotuja.“

Wulki zajim Budyšanow za fota Rolfa Dvoraceka

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Hdyž płaći z ludźimi přepjelnjena žurla jako měritko připó­znaća za přez lětdźesatki zdokonjane dźěło jako wobrazowy žurnalist a swědomity chronikar, potom sej Budyšenjo Rolfa Dvoraceka jara waža. Sobotu bu jemu wěnowana wosebita přehladka „Rolf Dvoracek – Pytać za perfektnym wokomikom – Budyšin w fotografijach ze šěsć lětdźesatkow“ w Budyskim muzeju swjatočnje wotewrjena. Muzejowy personal dyrbješe bohužel tójšto zajimcam hnydomne wobhladanje ekspozicije poručić – rumnosć wotewrjenskeho zarjadowanja bě hižo poł hodźiny do zahajenja dospołnje wobsadźena.

Wustajeńca je poprawom gratulacija muzeja k lońšim wosomdźesaćinam Rolfa Dvoraceka, a to jenož něšto dnjow do jeho 81. narodnin. Wobdarjeny pak je Budyski muzej. Přetož digitalne žórła tam prezentowanych 492 wobrazow wobohaćeja nětko fotografowy skład muzeja. Rolf Dvoracek bě je přewostajił, za čož so jemu nawoda dr. Jürgen Vollbrecht wutrobnje dźakowaše.

The Dunwich Horror z Budyšina (na foće) rěka band, kotraž je sobotu wječor w Budyskim Kamjentnym domje wubědźowanje BEAT 2016 dobyła. Druhe městno wobsadźi spěwytwórc Felix Herrmann, tohorunja ze sprjewineho města. Třeća najlěpša z cyłkownje­ dźewjeć na hudźbnym wubědźowanju wobdźělenych skupin bě AVIA z Drježdźan. Foto: SN/Maćij Bulank

Kruty termin spomóžny

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Wiki jutrownych jejkow w Nowej Łuce stajnje jedne z poslednich

Nowa Łuka (UH/SN). Hižo 25. raz pospochi je towarstwo k hajenju regionalneje kultury srjedźneje Łužicy kónc tydźenja srjedźołužiske wiki jutrownych jejkow w Nowołučanskim Wjesnym hotelu wuhotowało. Přihotować pomhali a sobu wobrubili su je Židźinski a Łazowski chór, dźěćace rejwanske skupiny a mnozy rjemjeslnicy.

Tónle jubilej swědči wo tym, zo su na swojim­ dotalnym puću hromadźe z partnerami­ wjele prawje činili, štož wšitkich akterow do cyłka wjaza, rjekny předsyda towarstwa Werner Bejma na wotewrjenju wikow. Po jeho słowach je so jako dobre wopokazało, zo běchu so wot wšeho spočatka na kónc tydźenja­ bołmončki jako kruty termin za tele zarjadowanje dojednali. Na to móža so debjerjo jutrownych jejkow runje tak nastajić kaž zajimowany publikum. Snano tež tohodla móža z wot­hłosom mjez wo­pytowarjemi kóžde lěto spokojom być, rjekny Werner Böhme.

Valentin Bjedrich do Kassela delegowany

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Wojerecy (SN/mwe). Sakske krajne wu­bědźowanje „Młodźina hudźi“ wotmě so lětsa we Wojerowskim Lessingowym a Foucaultowym gymnaziju, w kulturnej fabrice, we Łužiskej hali kaž tež w Domje Martina Luthera Kinga. Mjez 440 wobdźělnikami z cyłeho swobodneho stata běchu młodźi instrumentalisća a spěwrjo z Hornjeje Łužicy, mjez nimi tež Serbja­. K najlěpšim dorosćacym instrumentalistam Sakskeje słuša Valentin Bjedrich­ z Wěteńcy. 17lětny pianist a 16lětny kontrabasist Leopold Rucker z Drježdźan staj zhromadnje hrałoj. Jury delegowaše jeju na zwjazkowe wubě­dźowanje „Młodźina hudźi“, kotrež budźe wot 12. do 19. meje w Kasselu.

Reja, hudźba a historiske dožiwjenja

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Wosebje mnohostronski je program Serbskeho ludoweho ansambla k jutram. Za młódšich a staršich, wot rejwaneje bajki hač k načasnje wobdźěłanej folklorje wupřestrěja so wjerški na nowej žurli SLA. Prěni raz poskića tam wodźenja po Röhrscheidtowej bašće. Wone wotměja so ćichu sobotu a jutry pón­dźelu wot 13 do 15 hodź. a jutrowničku wot 13 do 17 hodź. přeco w połhodźinskim wotstawku.

Mnohich naprašowanjow dla předstaja ćichu sobotu w 16 hodź. wospjet lětuši ptačokwasny program. Stary nałožk, napjaty bój splahow a tójšto spěwow, rejow a hudźby su přikuski programa z pjera Jěwy-Marje Čornakec.

Typiske serbske instrumenty móža zajimcy jutrownu njedźelu wot 12.30 hodź. na Hrodźišku dožiwić. W programje „Wot dudow hač k tarakawje“ widźa a zhonja wopytowarjo wjele wo serbskich ludowych hudźbnych nastrojach.

50 000 ludźi wot lěta 2005 biblisku zahrodu Oberlichtenau wopytało

Woponaj pyšitej wokno při zachodźe do ekumeniskeje bibliskeje zahrody w Oberlichtenauwje. Za škleńcu tči chorhojčka Israela w kwětkowcu. „LPG 7. oktobra“ a „Rada gmejny“ čitaš we woponomaj. 7. oktobra zahaji so w bibliskej zahrodźe tež časowa pruha wo stawiznach židow. „Tón dźeń bě w lěće 3 761 do Chrystusa swět nastał. Tak znajmjeńša je to po generacijach dale date“, wuswětla Maik Förster, čestnohamtski jednaćel Křesćanskeho towarstwa Oberlichtenau pola Kamjenca. „Tež NDR su 7. oktobra 1949 załožili­ ... Bóh ma woprawdźe humor.“ Wot wotewrjenja bibliskeje zahrody w juniju 2005 bě tam dotal wjace hač 50 000 wopytowarjow ze wšeje Němskeje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND