Rekordnje wjele hosći

pjatk, 09. februara 2018 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). W hotelach, hosćencach a na campingowanišćach Čěskeje republiki je loni rekordnych 20 milionow turistow přenocowało, štož je nic mjenje hač 9,1 procent wjace było hač lěto do toho. Tole wozjewja Čěski statistiski zarjad (ČSÚ). Z wukraja bě dobrych dźewjeć procentow wjace wopytowarjow přijěło, wšo dohromady 10,2 milionaj. Tradicionalnje přichadźa ze susodneje Němskeje najwjace hosći do Čěskeje. Přibližnje dwaj milionaj je jich loni było, štož je přirost wo 3,9 procentow. Na druhim městnje sćěhuja Słowakojo ze 698 000 wopytowarjemi, štož wučinja přibytk wo 7,2 procentaj. Třeći su turisća z Pólskeje, kotrychž bě 578 000 do Čech přijěło. „Po někotrych lětach stagnacije jězdźi tež zaso wjele wjace Rusow k nam. Porno 2016 je ličba turistow wottam minjene lěto wo 35,3 procenty přiwzała, tak zo zaběraja Rusojo štwórtu poziciju“, přispomni sobudźěłaćer ČSÚ Pavel Vančura. Zrostł je zajim wo Čěsku tohorunja w rjedźe aziskich krajow, tak w Chinje, Južnej Koreji a na Taiwanje. „Poněčim tež ličba turistow-wopytowarjow z Ukrainy zaso přiběra“, Vančura doda.

Rekord nastajili

srjeda, 07. februara 2018 spisane wot:
Drježdźany (SN). Wikowanski wob­jim mjez Čěskej a Němskej je so loni na rekordnu hódnotu 2,35 bilionow krónow rozšěrił. To su 6,3 procenty wjace hač lěta 2016. Němska wobdźěla so na wonkownym wikowanju Čěskeje mjeztym z 30 procentami a je tak najwažniši wikowanski partner kraja, kaž Němsko-Čěska powěsćowa agentura zdźěla, złožujo so na wozjewjenje Čěskeho statistiskeho za­rjada. „Wobjim wikowanja mjez krajomaj je mjeztym dźesać króć tak wulki kaž 1993, jako běchu Němsko-Čěsku industrijnu a wikowansku komoru załožili“, měni jeje jednaćel Bernard Bauer. Wón liči­ z tym, zo wobjim dale rozrosće.

Młodźi Češa wo EU njerodźa

srjeda, 07. februara 2018 spisane wot:

Praha. Renoměrowana njeknježerstwowa organizacija GlobSec je w krajach Visegrádskeje­ štyrki (V4) – potajkim w Čěskej, Słowakskej, Pólskej a Madźarskej – mjez młodymi ludźimi wšelakich lětnikow přewjedła woprašowanje, kak zajimowani su wo Europsku uniju resp. sewjeroatlantiski wojerski pakt NATO.­ Wuslědki projekta su překwapjace, konstatuje čěska nowina Mladá fronta dnes. Njedźiwajcy tójšto wuswětlowanskich kampanjow njewěnuje młoda generacija mjenowanych krajow ani Europskej uniji ani NATO smjerć wulku kedźbnosć. „Znajomosće­ nastupajo wobě instituciji su skerje zakładneho razu“, GlobSec zwěsća. Třećina prašanych młodych ludźi nima­ žadyn skrućeny nahlad nastupajo EU a NATO.

Kóždy druhi ma awto

wutora, 06. februara 2018 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Kónc lěta 2017 bě w Čěskej 5 593 milionow wosobowych awtow registrowanych. Wob lěto je wobstatk wo wjace hač 224 000 wozydłow zwjetša nowych, ale tež tójšto trjebanych rozrostł. Tole wozjewja powěsćernja ČTK, powo­łaca so na informacije Zwjazka dowo­žowarjow awtomobilow. W minjenych pjeć lětach powjetši so w susodnym kraju ličba awtow wo dobry milion. Teoretisce ma kóždy druhi wobydler jězdźidło. Jich přerězna staroba zwyši so ze 14,48 lět na 14,68 lět. Stajne zestarjenje awtow ma za přičinu njedosahace wobnowjenje jězdźidłoweho parka resp. dowoz trjebanych wozydłow. Loni wučinješe podźěl awtow, staršich hač dźesać lět, 53 procentow. Domjacych­ Škodovkow na dróhach a pućach kraja najwjace jězdźi, cyłkownje 1,9 milionow. Sćěhujetej Volkswagen z podźělom dźewjeć a Ford z podźělom 7,5 procentow. Na štwórtym městnje přińdźe Renault a na pjatym Peugeot. Z wobchada dospołnje zhubili njejstej so nimo druhich markow ani Wartburg ani Trabant. W minjenym lěće nasta zdobom 34 nowych zjawnych tankownjow, tak zo ma jich Čěska nětko 3 940.

Luksus rozhorja

wutora, 06. februara 2018 spisane wot:

Kijew (ČŽ/K/SN). Ukrainska ludnosć je chětro rozhorjena, zo popřewataj sej prezident Pjetro Porošenko a generalny prokurator Jurij Lučenko nimoměry drohi dowol w luksusu, byrnjež jeju kraj jedyn z najchudšich cyłeje Europy był.

Po rozprawach čěskich medijow bě rozhłosowa stacija Swobodna Europa wotkryła, zo je Porošenko po Nowym lěće inkognito ze syłu přiwuznych a přećelow na jednej z priwatnych malediwiskich kupow tydźeń na dowolu był. Po rešeršach mjenowaneho sćelaka je wuprawa na „wot­počink w ćopłym“ poł miliona dolarow płaćiła.

Swjeća lětsa někotre jubileje

póndźela, 05. februara 2018 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Runje štwórć lětstotka wobsteješe Słowakska samostatnje w tej chwili, jako je w silwesterskej nocy mócny časnik na wěži katedrale swj. Martina zwučnje 24. hodźinu wotbił. Wjele tysac słowakskich ludźi, zhromadźenych w centrumje stolicy, wosławi tuž na historiskim městnje – hromadźe ze syłami wukrajnych turistow – slěborny jubilej zrodźenja swojeho stata.

1. januara započa so za Słowaksku zdobom lěto jubilejow. Tak běše Nowe lěto lětdźesatk tomu, zo je kraj Schengenskemu rumej přistupił. Před dźesać lětami bě demonstratiwne zawrjenje hraničneje stacije do awstriskeho Bergena Słowakam signalizowało, zo móža nětko do 26 europskich krajow swobodnje pućować. Samozrozumliwje tež zaso do susodneje Čěskeje, z kotrejž bě nastajena hranica hotowy njezmysł była. Dalši jubilej, kotryž hromadźe z Čechami woswjeća, budźe­ w oktobru 100. róčnica załoženja Čěskosłowakskeje republiki we wuskutku rozpada Rakusko-Wuherskeje monarchije po Prěnjej swětowej wójnje.

Dźiwadźelnik haj, nic pak terorist

póndźela, 05. februara 2018 spisane wot:

Waršawa (JBR/SN). Jara woblubowana je w Pólskej telewizna serija „Ojciec (pater) Mateusz“, kotruž sćelak TVP hižo dźesać lět wusyła. Serija ma wotbłyšćować problemy kraja, a kóždy dźěl je hinaši. Wosebje wulki zajim zbudźił je mjeztym 240. dźěl. Hłowna wosoba Mateusz skutkuje jako katolski farar w małej wosadźe Sandomierz na juhu kraja. Wón nje­swjeći jenož Bože mšě a jenož dźěći njekřćije, ale rady tež mjezyčłowjeske konflikty a kriminalne pady rozrisa, pomhajo tak njekmanym a pomałym policistam. Jako přihotuje so wosada na přijeće štyrjoch ćěkanskich swójbow, rozbuchnje na dźěćacym hrajkanišću bomba, a dźěćo so zrani. Wobydlerjo su sej wěsći – to bě terorowy nadpad. Pater Mateusz spyta na swoje wašnje strach před ćěkancami pomjeńšić a slědźi za winikom.

Dźiwadźelnik Mikołaj Woubishet, kiž dyrbješe muslimskeho winika hrać, je to raznje wotpokazał. Nowinarjam wón rjekny: „Móžu mordarja abo wumocowarja hrać, sym dźiwadźelnik. Njebudu pak jako terorist swoje powołanje přećiwo ćěkancam znjewužiwać.“ Jeho stejišćo njepřekwapja, je dźě sam arabskeho pochada.

Čěska wostawa prawniski stat

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Čěska je dale prawniski stat. Tole wuchadźa z hódnoćenja instituta World Justice Projekt (WJP), kiž je 113 krajow na status prawnistwa přepytował. Čěska wobsadźa při tym 17. městno. We wobłuku europskeho a sewjero­atlantiskeho regiona zaběra wona 12. poziciju. Lěpše w Europje su mj. dr. Němska, Awstriska, Belgiska a Estiska. Wona baltiska republika a Čěska stej jeničkej krajej něhdyšeho socialistiskeho lěhwa z najlěpšim stawom prawniskeho stata. Čěska zaměstnja so tak před Francoskej, USA, Pólskej, Słowjenskej a Madźarskej. WJP hódnoći kriterije kaž wotewrjenosć knježerstwa, dodźeržowanje zakładnych prawow, niwow justicy, korupciju a wěstotu.

„Tyzu Pandory“ wočinili

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:

Nowy pólski zakoń wo holocausće budźi tež mjezynarodne reakcije

Waršawa. Pólska starosći so wo swoju mjezynarodnu nahladnosć. Naprawy, z kotrymiž chce wobraz kraja polěpšić, pak wuskutkuja skerje to nawopačne. Nastork najnowšeje debaty je nowy zakoń wo holocausće, kotryž je wčera rano po sejmje tež senat jako druha ko­mora parlamenta wobzamknył. Zakoń fak­tisce zakazuje, Polakow na złóstnistwach němskich nacionalsocialistow při přesćěhanju a morjenju Židow w Druhej swětowej wójnje sobu winować. W tym padźe hroža hač do tři lěta jastwa.

Waršawscy politikarjo su chětro zadźiwani, zo runje Israel jara raznje reaguje. Tam su swědomiće dokumentowali, zo běchu Polacy na přikład 1941 we wuchodopólskim městačku Jedwabne něhdźe 300 židowskich sobuwobydlerjow morili. Gazeta Wyborcza spyta najwjetši problem Israela we hłownym nadpismje takle­ zjeć: „Israel: Njedopušćimy, zo so přežiwjenym huba zakaza.“

Sylne hospodarstwo na dobro ludźi

štwórtk, 01. februara 2018 spisane wot:

HOSPODARSTWO w Čěskej je w minjenym lěće tak sylnje rostło kaž lědma něhdźe druhdźe w zhromadźenstwje europskich statow. Po cyłym lěće je wone wo dobrych pjeć procentow přibyło, kaž nachwilna statistika wupokazuje. Za tym chowaja so někotre rekordne ličby. Tak zhotowichu awtotwornje kraja wjace hač połdra miliona wozydłow, Mladoboleslavska Škodovka sama 1,2 milionaj. Naspomnjenjahódny je tež eksport, wučinjacy 4,2 bilionaj krónow, tuž něhdźe 165 miliardow eurow. Kćějaca ekonomija ma za šwarny wuskutk, zo žiwjenski standard ludnosće hladajcy zwyša. „Rekordnje mała bjezdźěłnosć a zwyšene realne mzdy kaž tež cyłkowny optimizm pohnuwaja domjacnosće k tomu, za nakupowanje wjace pjenjez wudawać“, hódnoći połoženje analytikar UniCredit-banki Jiří Pour. A analytikar Raiffeisenskeje banki Jakub Červenka dodawa: „Dźakowano tomu, zo maja ludźo wyše dochody a zo je k tomu króna sylna, móža sej woni dowoleć dróše a kwalitatiwniše twory kupować.“ Tak je so wobrot drobnowikowanja loni wo nimale šěsć procentow zwyšił.

nawěšk

nowostki LND