Dworowy swjedźeń w Delanach

póndźela, 09. meje 2016 spisane wot:
Derje wopytany bě minjeny štwórtk a sobotu dworowy swjedźeń Čóškec ratarskeho zawoda w Ralbicach. Tam pohladachu wopytowarjo mjez druhim do wulkeje hródźe, hdźež wuhladachu nimo howjadow tohorunja rancu ze štyrnaće prosatami. ­Zajimawa bě mała wustajeńca wo stawiznach statoka, kotruž bě susod Pawoł Rota ze­stajał. Runje tak kaž młody ratar Rafael Čóška tež jeho nan Beno (naprawo) wopytowarjow po zawodźe wodźeše a zajimcam powědaše, kak wobćežne ratarske dźěło něhdy bě. Foto: Jan Šołta

Žane nowe wuhlowe jamy

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Prožym (SN/BŠe). Klimowi aktiwisća z Němskeje a cyłeje Europy zetkaja so wot 9. do 16. meje mjeztym hižo šesty raz na Łužiski klimowy a energijowy camp. Jedyn z wjerškow budźe lětsa 14. meje we Wjelcej předwidźana zhromadna demonstracija zwjazkow najwšelakorišich organizacijow a iniciatiwow. Hesło „Přestać brunicu wudobywać, klimu škitać, wsy wuchować!“ měri so jasnje přećiwo nowym wuhlowym jamam. Iniciatiwa Ende Gelände je za čas kli­moweho campa akciju ciwilneje njepo­słušnosće připowědźiła. Mjeztym wšak politiscy zastupjerjo regiona před akciju warnuja a namołwjeja ludźi k měrliwemu wobchadźenju z problematiku.

Lětsa zetkaja so aktiwisća w Prožymje. Tam wšak wobsteji wěsta symbolika mjez wsu, kotraž ma so rozšěrjenja brunicoweje jamy Wjelcej II dla wotbagrować, a sćěhami wudobywanja wuhla dla.

Zastaranje z milinu zawěsćene

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:
Na třěše noweje hródźe Hrańčanskeho dejneho kombinata, kotryž přisłuša agrarnej AG Sorabia, bě Porchowska firma Solardirect tele dny solarnu připrawu instalowała. Z njej chcedźa w Hrańcy zastaranje kombinata z milinu zawěsćić. Mjeztym je cyła třěšna płonina, pokazowaca do směra na Lejpold/Chrósćicy, z modulemi pokryta. Wokomiknje wukonjeja fachowcy poslednje trěbne dźěła na modernej připrawje, kotraž ma solarnu milinu do syće kombinata dodawać. Foto: Jan Kral

Skotej blisko byli

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Wo dworowym swjedźenju Helmec swójby

Jitk (JK/SN). Přijomne nalětnje wjedro je wčera z Helmec ratarskej swójbu w Jitku derje měniło. Na dworowy swjedźeń na swojim burskim statoku móžeštaj Kornelia a Sven Helm tójšto zajimcow witać. Hdźe tež hewak hač na tajkim statoku maja měšćenjo abo swójby z dźěćimi składnosć, cyle blisko dožiwić domjace zwěrjata tam, hdźež so derje čuja a su doma.­ A to pola Helmec na kóždy pad při­trjechi. W Jitku mějachu hosćo móžnosć, sej wobhladać chlěwy z wosebitymi družinami swini abo nuklow kaž tež wjetše stadło huškow.

Maja noweho partnera

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Čorny Chołmc (SN). Předewzaće Sachsenmilch z Leppersdorfa chce Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu podpěrać a přewostaja wot dźensnišeho butranku darmotnje za znatu regionalnu specialitu plincy. Krabatowy młyn ze swojim jónkrótnym kulturnym poskitkom region wobohaća, wšako tam žiwe serbske tradicije pěstuja. Přeće, so w kónčinje angažować, wobeju partnerow zjednoća. Tohorunja wobdźělatej so hižo na wšelakich projektach, kotrež region a jeho wobydlerjow dołhodobnje spěchuja. „Wot nas za was zhotowjene“ je hesło Leppersdorfskeho mlokoweho zawoda, a to nětko tež w horjeka mjenowanym zmysle zwoprawdźeja.

„Jako je so Čornochołmčanski Krabatowy młyn na nas wobroćił, běchmy hnydom zahorjeni“, wjeseli so nawodnica za zhotowjenje wudźěłkow Sachsenmilch Sofie Stechl, „mamy zhromadny zakład, kotryž so w našich produktach zjednoća.“ Předsyda towarstwa Krabatowy młyn Tobias Čižik zdźěli, zo je hordy na dotal docpěte a zo so na zhromadne dźěło wjeseli.

Myto załožerjam předewzaća

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

Běła Woda (AK/SN). Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) přichodnych młodych předewzaćelow zaměrnje dale podpěruje. Mjeztym 13. raz wupisa wona nětko Łužiske załožerske myto (LEX). „Njeńdźe nam jenož wo nošerjow myta. Kóždy wobdźělnik dóstanje za swoje požadanje fachowe pohódnoćenje a poradźowanje dweju jurorow“, podšmórny předsyda WiL Michael von Bronk minjenu wutoru na zazběhu lětušeho wubědźowanja wo myto LEX.

Předewzaćeljo, kotřiž su sej firmu před nic dlěje hač štyrjomi lětami załožili, smědźa so ze swojej koncepciju wo myto požadać. Wutworjene předewzaća runje tak kaž rozšěrjenje jednaćelskeho wobłuka abo nowe naslědnistwo k tomu słušeja. Wupisane je prěnje myto ze 4 000 eurami, druhi dóstanje 2 500 a třeći 1 500 eurow. Wosebite myto pod hesłom tworjenje hódnotow chce hospodarska iniciatiwa z 2 000 eurami počesćić.

Wo powołanjach so wobhonili

štwórtk, 28. apryla 2016 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Młodźina trjeba podpěru staršich a wučerjow, zo bychu so zahe dosć wo powołanju wobhonili a orientowali. Tole podšmórnychu wustajerjo wčera w Slepom na pjaty raz přewjedźenych wukubłanskich a kontaktnych wikach. Cyłkownje 79 wustajerjow – předewšěm předewzaća z regiona, šule, zarjady a socialne zarjadnišća – je so na přehladce w Slepjanskim kulturnym centrumje prezentowało. „Znajmjeńša 800 šulerjow wot 8. lětnika su narěčeni so tule informować“, rjekny organizatorka a personalna referentka Vattenfalla.

Prěni raz pódla běchu wčera pórclinowa manufaktura z Mišna, předewzaće TD za zhotowjenje klimowych kompresorow z Nadrózneje Hrabowki kaž tež firma Glashütte, kotraž produkuje časniki. Předstajili su so na wikach tradicionalne rjemjeslniske powołanja, kaž pjekar abo elektrikar, runje tak kaž wuwiwar kompjuterowych programow.

Koncern Vattenfall, kotryž wiki organizuje, wukubłuje wot lěta 2004 kóždolětnje něhdźe 100 wučomnikow.

W Šwedskej protestowali

štwórtk, 28. apryla 2016 spisane wot:

Stockholm (SN/BŠe). Składnostnje lětneje hłowneje zhromadźizny energijoweho koncerna Vattenfall w Stockholmje su tam wčera klimowi aktiwisća zwjazka Robin Wood přećiwo předani łužiskeje brunicoweje sparty předewzaća čěskemu koncernej EPH protestowali. Woni žadachu sej wot šwedskeho knježerstwa, kotremuž Vattenfall słuša, předani zadźěwać. Po jich słowach wone škit klimy chutnje njebjerje. Knježerstwo měło so wo to starać, zo Vattenfall swoje aktiwity we Łužicy porjadnje zakónči.

Přičina předanje łužiskeje brunicoweje sparty je, zo chce Vattenfall wustork wuhlikoweho dioksida pomjeńšić. „Ani miligram pak z předanju njezalutuja“, podšmórny aktiwistka Julia Norman. Na něhdźe 30 metrow wysoku zjawnu wěžu Katarinahissen na Söderalmje w Stock­holmje běchu aktiwisća Robin Wood powěsnyli­ transparent z napisom „Klimu njepředać. Wustup z brunicy nětko!“.

Nowe wuměnjenja žadaja sej nowe myslenje

srjeda, 27. apryla 2016 spisane wot:

Dźěłarnistwo IG metal wobwoda Budyšin a wuchodneje Sakskeje ma so přichodne lěta na nadawki wusměrić, kotrež nowa generacija dźěławych, ale tež dźěłarnikow ze sobu přinjese.

Dźěłowy swět Sakskeje, wosebje we wuchodnej Sakskej w regionje wokoło Budyšina a Zhorjelca je wosrjedź wulkich změnow. Pobrachowacy fachowy dorost, ale tež přiwótřene rozestajenja mjez dźěłodawarjemi a dźěłopřijimarjemi žadaja sej cyle nowe struktury w předewzaćach. Na to maja tež dźěłarnistwa reagować, chcedźa-li swojim nadawkam, dźěłaćerjow w swojich prawach zastupować, wotpowědować.

Nowe nadawki a wužadanja zmištrować a so znowa, nic jenož taktisce, na čas wusměrić je sej předewzał nowy społnomócnjeny dźěłarnistwa IG metal za wobwod Budyšin a wuchodnu Saksku Jan Otto­. Z Berlina pochadźacy młody muž je hižo wupruwowany a najebać młodosć nazhonity dźěłarnik. Hižo jako lokomotiwnik je so aktiwnje zasadźał w swojim dźěłarnistwje, kotrež njeje hakle znate stawkowych aktiwitow swojeho šefa Clausa Weselskeho dla.

Wažny partner industrije, ale zdobom tež dobra adresa za priwatne nadawki za wudźěłki z metala je Nowowješćanske předewzaće Metalotwar Pěčka. Loni přepoda nan synej zamołwitosć firmy.

Hižo wot lěta 1992, jako bě so diplomowy inženjer Jurij Pěčka zesamostatnił, ma drje małe, ale přewšo wuspěšne swójbne předewzaće dobre mjeno hač za mjezy wokrjesa a Europy.

Jako bě 1992 w domjacej dwójnej garaži započał wšelake konstrukcije ze železa hromadu twarić, njeje sej Jurij Pěčka móhł předstajić, zo změje jónu wulku halu z wosom sobudźěłaćerjemi a knihi połne nadawkow za naročne dźěła. Loni sčini dalši, za předewzaće rozsudny krok a přepoda synej Bosćijej zamołwitosć za metalotwarske předewzaće při puću z Worklec do Róžanta.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND