Mało zajima

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Jenož dwaj zajimcaj staj k terminej wčera poskitk za kup brunicoweje sparty Vattenfalla wotedałoj: čěski koncern EPH hromadźe z financnej skupinu PPF kaž tež Czech Coal miliardara Pavela Tykača.

Předewzaće ČEZ wupraji so po do­kładnym pruwowanju přećiwo poskitkej. Za Essenski koncern Steag su „rizika nje­wobknježomne“,­ wšako njeje so zwjazkowa politika jasnje k wuhlu wuprajiła. To wuchadźa z papjery, předležaceje powěsćerni dpa. Steag chcył załožbu wu­tworić. K tomu rjekny braniborski hospodarski minister Albrecht Gerber (SPD), zo njeje tónle model dorěčany. Zapósłanča zwjazkoweho sejma Annalena Baerbock (Zeleni) kritizuje, zo měło so na te wašnje hospodarske riziko statej a dawkipłaćerjam nabrěmjenić. W no­winarskej zdźělence zapósłanča potwjerdźa, „zo so dobytki spriwatizuja, za škody pak ma towaršnosć runje stać“.

Wolerska skupina „Přichodna generacija Grodk“ sej žada, zo měłoj Sakska a Braniborska přichod łužiskeje brunicy do rukow wzać, zo byštej dobytki za tudyšu strukturnu změnu wužiwałoj.

Kładu nowy płunowód

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:
Mjez Kóšynu a Čornej Pumpu twari Lipšćanske předewzaće ONTRAS tuchwilu 42 kilometrow dołhi płunowód. Z nim narunaja dotalny płunowód, kotryž wjedźeše přez něhdyše hórniske kónčiny, hdźež hroža zesuwanja pódy. Do toho běchu archeologojo swoje dźěła podłu čary skónčili a swoje namakanki z bronzoweho a romskeho kejžorskeho časa dokumentowali. Nowa čara přeprěča wjacore dróhi, železniske kolije­ a rěki. Wobraz nasta njedaloko Sprjejc (Spreewitz). Foto: Jost Schmidtchen

Na kromje města nastanje jězor

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

Wot lěta 2018 chcedźa bywšu jamu Choćebuz-sewjer zapławić

Sewjerowuchodnje Choćebuza nastanje z 1 900 hektarami najwjetši kumštnje wutworjeny jězor Němskeje. Kaž bě Choćebuska zhromadźizna měšćanskich zapósłancow 29. meje 2013 wobzamknyła, chcedźa jón „Choćebuski wuchodny jězor“ (delnjoserbsce Chóśebuski pódzajtšny jazor) mjenować. „Před dwěmaj měsacomaj su po 35 lětach we wuhlowej jamje Choćebuz-sewjer přestali brunicu wudobywać. Jězor je wulki naslědny projekt a nam dospołnje nowe wužadanje“, podšmórny nawoda hórnistwoweho planowanja pola Vattenfalla Gerd Klocek kónc februara w Choćebuzu. Hižo w zymje 2018 chcedźa započeć bywšu wuhlowu jamu zapławjeć. W lěće 2024 ma po tuchwilnym planje móžno być so w jězorje kupać.

Krajinu znowa wuhotuja

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

Takrjec před kubłom Gižkojce, kulturnym forumom łužiskeje brunicy, chce Vattenfall na terenje brunicoweje jamy Wjelcej-juh krajinu „Šćeńčanske alpy“ rekultiwować. Kaž energijowy koncern njedawno informowaše, ma napodobnjeny originalny staw hač do lěta 2023 docpěty być. Při tym zepěraja so fachowcy rekultiwowanja na wuměrjenske kartografowanja z předposlednjeho lětstotka. Po­data je lětoličba 1846.

Na něhdźe 40 metrow bě so bager hač do lěta 2010 kubłu bližił – tři metry za płotom ležownosće dźělachu wćipneho wopytowarja wot wuhloweje jamy. Po wuhlu slědowaše bjez wulkeje přestawki rekultiwowanje. Naspomjenjahódne je, zo su z Gižkojsko-Šćeńčanskeje kónčneje moreny z woršty nad wuhlom nimale štwórć miliona błudźenkow wuryli. Swědki lodoweje doby budu wulku rólu hrać, hdyž wobraz krajiny znowa wuhotuja. To je wšitkim wobdźělenym hoberski narok. „Gižkojska hórka“ změje wysokosć 150 metrow nad morjom. „Šćeńčanska hórka“ budźe ze 165 metrami najwyša, wuhladnišćo na njej ma pola 168,8 metrow nad morjom ležeć.

Žadyn kupc?

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Vattenfall njemóže po wšěm zdaću wuchodoněmsku brunicowu spartu předać. Dźensa je so zawjazowace poskićowanske jednanje skónčiło. W běhu dnja pak stej čěski energijowy koncern ČEZ, kotryž słušeše k najwuhladnišim kandidatam, kaž tež Essenski koncern Steag zdźěliłoj, zo Vattenfallej žadyn poskitk njewotedatej. Po dokładnym pruwowanju wšěch šansow a rizikow běštej so přećiwo tomu rozsudźiłoj, wuhlowu spartu přewzać. Mjeztym zo bě čěske předewzaće zwólniwe, wo druhich wobstejnosćach a wariantach kupje jednać, wupraji so Steag za załožbowy model. Po modelu měli připrawy Vattenfala do załožby přeńć, kaž je Steag jako industrijny partner a posłužbar poskićił.

Jako hłownu přičinu, zo nochcetej łužisku brunicowu spartu kupić, widźitej předewzaći njepřihódne wuwiće płaći­zny za milinu w minjenym času. Dokelž brunicowe milinarnje hižo dosć rentabelnje njedźěłaja, je tež předstajomne, zo so Němska dołhodobnje wudobywanja brunicy wzda. K najnowšemu dźensnišemu wuwiću njeje Vattenfall hač do redakciskeho kónca žane stejišćo zabrał.

Wojerecy (JoS/SN). Šwórty raz pře­wjedźechu wuchodosakske wyše šule w předmjeće hospodarstwo-technika-domjacnosć šulerske wubědźowanje towaršnosće za wukubłanje a dalekubłanje (GAF). Prěni raz zetkachu so zajimcy zašły tydźeń w rumnosćach přirodotech­niskeho centruma (Natz) we Wojerowskim nowym wobydlerskim domje. Lě­tuše wubědźowanje bě nimale domjaca hra wyšich šulow Zhorjelskeho wokrjesa. Chorosće a druhich wobstejnosćow dla wobdźěli so jenož­ pjeć šulerjow, mjez nimi­ štyrjo z wokrjesa Zhorjelc. A wšitcy běchu w teoretiskej kaž tež praktiskej wědźe w mjenowanym předmjeće jara wob­honjeni.

Spěchowanske towarstwo nětko rozpušća

póndźela, 14. měrca 2016 spisane wot:

Halštrowska Hola (UH/SN). Po 14 lětach aktiwneho čestnohamtskeho dźěła su čłonojo spěchowanskeho towarstwa Wódny swět Lejnjanski jězor loni wobzamknyli, towarstwo hač do kónca lěta 2015 rozpušćić. Přičina za to bě tehdyše přeswojenske wobzamknjenje, po kotrymž su wustawkowe zaměry docpěli. Towarstwo je mjeztym w likwidaciji.

Na zhromadźiznje zašły pjatk su sobustawow přeprosyli, wo wotwiwanju towarstwa wuradźować. Při tym bywši předsyda a tuchwilny likwidator Karl-Heinz Radochla zwurazni, zo njeměł jich tónle fakt přejara zrudźić. Ćim hordźiši měli być na to docpěte.

Delnja Łužica z přirodu wabiła

póndźela, 14. měrca 2016 spisane wot:

Berlin (ML/SN). 180 000 fachowych hosći a priwatnych zajimcow je wot minjeneje srjedy hač do wčerawšeho 50. mjezynarodnu turistisku bursu (ITB) w Berlinje wopytało. Na 10 069 stejnišćach ze 187 krajow móžachu so wo wulětnych cilach informować a sej tež jězby a dowolowe městna kupić. Wo Serbach móžachu so hosćo na stejnišćach Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska a turistiskich zwjazkow Błótow a Delnjeje Łužicy wobhonić.

„Hdźež so lěs na wodźe błyšći“ rěka titul dowoloweje brošury wo błótowskim raju, kotraž bě w braniborskej hali na stejnišću Błótow jara prašana. Tam zhonichu zajimcy tež wo jónkrótnym błótowskim biosferowym rezerwaće UNESCO a wo tamnišich rědkich rostlinach a zwěrjatach, kaž wo wudrje a brjohačku (Eisvogel). Předstajili su 260 kilometrow dołhu kórkowu kolesowarsku šćežku a skedźbnili na 15 campingownišćow w Błótach. Pokazachu tež na žiwe serbske tradicije, kulturu a wězo na pisanu narodnu drastu. Samo delnjoserbske prajidmo „Gerc zagrajo, tawzynt bol zažyjo“ so jewješe.

Serbja maja prawo na domiznu

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

Z napominanjom „Serbja maja prawo na swoju domiznu“ je so čěska towaršnosć ze zjawnym listom wobroćiła na předsydow­ třoch čěskich energijowych předewzaćow, kotrež prócuja so wo naslědnistwo koncerna Vattenfall.

Prěnje zelene kórki su tele dny w rostlinarnjach při Hamorskej milinarni z tamnišich něhdźe 6 000 rostlin žnjeli. Na 4 000 kwadratnych metrach plahuja štyri wšelake družiny. Čerstwe płody předawaja w swójskim dworowym wobchodźe kaž tež we wobchodach blišeje a dalšeje wokoliny. W aprylu chcedźa potom prěnje tomaty poskićeć. Foto: Joachim Rjela

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND