Dowolnosć k pjelnjenju z wodu dóstali

wutora, 15. nowembera 2016 spisane wot:

Choćebuz (SN/BŠe). Łužiski energijowy koncern LEAG je wot Sakskeje krajneje direkcije dowolnosć dóstał, zo smě Hermanečanski jězor blisko Běłeje Wody z wodu pjelnić. „Po tym zo smy po hórnistwowym prawje žłobinu wodźizny wu­tworili, móžemy klětu trěbne wodowody twarić“, zdźěli projektowy nawoda LEAG dr. Thomas Koch. Jězor ma 250 hektarow wulki a maksimalnje 25 metrow hłuboki być. Předwidźane je, zo ma so Hermanečanski jězor jako přirodoškitna wodźizna wutworić. Jenož mjeńši wotrězk chcedźa turistam spřistupnić. Z nowym jězorom je Běła Woda nimo Wochožanskeho parka błudźenkow přichodnje wo atrakciju bohatša.

Debag chce za dorost wabić

pjatk, 11. nowembera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Budyski zhotowjer pjecow Debag kampanju za zdobywanje wučomnikow pjekarjow přichodne tři lěta financielnje podpěruje. „Pječ sej swój přichod“ rěka akcija centralneho němskeho pjekarskeho rjemjeslnistwa, w kotrejž so Debag nětko angažuje. Kampanja je najznaćiša cyłozwjazkowa akcija wo dorost w powołanju pjekarjow a wosebje młodostnych zaměrnje narěči. Tak móža so woni we wšelakorych medialnych syćach, na přikład Facebooku, informować. Tam wotmołwjeja na prašenja, kaž nastupajo zasłužbu abo spěchowanje a dalekubłanje.

„Smy wo dorostowej kampanji absolutnje předswědčeni“, podšmórnje nawoda předanje Debag Oliver Theiß angažement zawoda. Po wuspěšnych pjeć lětach su komunikaciske naprawy akcije znowa wusměrjene, zo bychu komunikaciji na dźěłowych wikach wotpowědowali. Wukubłarjo poskićeja nětko wšelake seminary. Dale předstajeja wuběrne wukubłanske zawody, zo bychu nowych zajimcow, kaž přidružnikow abo požadarjow azyla, narěčeli.

Swěra přewšo wažna

štwórtk, 10. nowembera 2016 spisane wot:
Poćah ke kupcam pěstować a skrućić je rjemjeslnikam přewšo wažne. Hač su to pjekar abo rěznik, elektrikar abo frizer, wšitke mjeńše abo wjetše předewzaća su na swěru ludźi pokazani. A tak wužichu rjemjeslnicy Budyskeho wokrjesa składnosć, so wobydlerjam regiona z wosebitej akciju dźakować. Něhdźe měsac přepo­dawachu woni swěrnym kupcam kartki, z kotrymiž móžachu so na kampani wokrjesneho rjemjeslnistwa wobdźěleć. Nimo kolesa a jězby do Berlina přewostajichu jim zawody a partnerojo hišće dalše myta. Zdobom zhotowichu hornčerjo, blidarjo­ abo metalotwarcy swójske wudźěłki. Kampanja pokazuje, kak wažne je poćahi pěstować. Smy dźě jedyn wot druheho wotwisni. Hdyž so rjemjeslnistwo na městnje podpěruje, skruća to tež regionalne hospodarstwo. Jeničce swěra kupcow k rjemjeslnikam pomha, na wikach wob­stać. Bianka Šeferowa

Z dźaknej akciju poćah ke kupcam skrućili

štwórtk, 10. nowembera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Pódla być so wudani. Tajki bě wothłós dźensnišeho přepodaća mytow dobyćerjam, kotřiž běchu so na dźaknej akciji wokrjesneho rjemjeslnistwa wobdźělili. Wot dnja rjemjeslnistwa 17. septembra mějachu ludźo móžnosć so na wulosowanju wobdźělić. Móžachu pak to jeno ći, kotřiž běchu zašły měsac kupcy pola cyłkownje 650 rjemjeslniskich zawodow wokrjesa. Imagowa kampanja měješe ludźi kaž tež sobudźěłaćerjow motiwować. „W rjemjeslnistwje je poćah ke kupcam wažny“, zwurazni předsyda wokrjesneho rjemjeslnistwa Frank Scholze. Wón měješe dźensa česć, w Budyskich rumnosćach wokrjesneho rjemjeslnistwa jedne z hłownych mytow přepodać. Tak wjeseleše so Thomas Hieke z Wjazońcy nad kolesom. „Prěni raz sym so scyła na tajkim wulosowanju wobdźělił a hnydom dobył“, wón překwapjeny rjekny.

Dźaknu akciju rjemjeslnikow běchu po cyłej Němskej druhi raz přewjedli, a 25 rjemjeslnistwow bu wuzwolenych so wobdźělić. Budyske wokrjesne rjemjeslnistwo bě jeničke Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory.

Daimlerowa wotnožka dopokazuje z rozšěrjenjom produkciskich płonin swoju dowěru do Hornjeje Łužicy

Sobudźěłaćerjo accumotive w Kamjencu produkuja wuběrnu kwalitu.

Inowatiwne dźěłowe městna w domiznje skići Kamjenski zawod accumotive, hdźež zhotowjeja baterije za elektrisce ćěrjene awta. Perspektiwisce so awtomobilna industrija na elektriske jězdźidła wusměrja. Zakład za Daimler je baterija, zhotowjena we Łužicy. „Hač do lěta 2025 chcemy jeničce we wobłuku awtow dźesać elektriskich jězdźidłow na zakładźe 48 voltowych systemow twarić. Wysokoeficientne baterije su wažny kriterij našeje strategije. Wone su integral­ny wobstatk jězdźidłoweje architektury a njejsu žadyn jednory produkt, kotryž wšudźe nańdźeš“, podšmórny sobustaw předsydstwa Daimler AG prof. Thomas Weber na zarywje k wutworjenju nowych produkciskich płonin njedawno w Kamjencu.

Dóstanu wjace, ale dawno nic dosć

wutora, 08. nowembera 2016 spisane wot:

Wot spočatka nowembra su mloko a mlo­kowe wudźěłki jasnje dróše. Po wšěm zdaću pak tole ratarske zawody přejara njewolóža. Połoženje wostawa dale přiwótřene.

Budyšin/Leppersdorf (SN/BŠe). Tež hdyž su płaćizny za mloko spočatk nowembra w předawanišćach jasnje postupili, tole producentow hišće dawno njewolóža. Přerěznje dźesać centow wjace porno měsacam do toho mloko tuchwilu płaći. Plahowarjo dejkow pak dóstawaja wot mlokarnjow jenož něhdźe štyri do pjeć centow wjace. Płaćizna měła znajmjeńša wo dalše šěsć centow stupać, zo móhli wulke ratarske zawody scyła hakle swoje wudawki zrunać. Přiwšěm měło so rjec, zo płaćizna tohorunja wot kwality a cyłkowneho dodawaneho mnóstwa wotwisuje. Tohodla dóstawa kóždy ratarski zawod swoje mloko hinak płaćene.

Naćisk plana předleži

wutora, 08. nowembera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Klimoškitny plan zwjazkoweho knježerstwa wuwabja tuchwilu wulke diskusije. Hakle zašły tydźeń je ministerka za wobswět Barbara Hendricks (SPD) připowědźiła, so njehodźa so klimoškitne zaměry do lěta 2020 docpěć. Tak je zwjazkowe wobswětowe ministerstwo nowy naćisk plana zdźě­łało, kotryž skići nastupajo zmilinjenje brunicy wjele brizancy. Tak w naćisku na přikład rěka, zo měło so mjenje brunicy zmilinić. Tež nowe brunicowe milinarnje a rozšěrjenje wuhlowych jamow su wopačne inwesticije a njeměli so hižo dowoleć. Za potrjechene regiony w Porynskej a Łužicy měli so strukturne łamki wobeńć. Spušćić dalše inwesticije do brunicy je w zmysle politiskeje moderniza­cije.

Runje nětko k zahajenju klimoweje konferency w marokkoskim Marrakeshu naćisk předleži, hdźež chcedźa politikarjo předewšěm nastupajo redukowanje wuhlikoweho dioksida wuradźować. Tež němske milinarnje jón wustorkuja.

Žonam hrozy chudoba w starobje

póndźela, 07. nowembera 2016 spisane wot:

70 procentow žonow Budyskeho wo­krjesa dźěła podźělnje, na bazy wupožčenja abo w tak mjenowanym minijobje. Tole wuchadźa z přepytowanja Hansa Böckleroweje załožby.

Wapno do jězora sypali

póndźela, 07. nowembera 2016 spisane wot:
Jantarowy jězor (Bernsteinsee) ma zaso dobru ph-hódnotu. Postarała je so wo nju wosebita łódź, kotraž wapno do wodźiznow sypa. Prawidłowneho neutralizowanja dla so tež wobstatk rybow w jězorje wobstajnje dale wuwiwa. Mjeztym je technologija, wapno za neutralizowanje kisałeje wody zasadźeć, njespektakularna. Wulke nakładne­ awto maćiznu direktnje hač k łódźi transportuje a ju pjelni. Łužiska­ a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa wapno tež w druhich jězorach­ zasadźa. Foto: Jost Schmidtchen

Koncert za měrliwu mjezsobnosć

pjatk, 04. nowembera 2016 spisane wot:
Něhdźe 150 ludźi je so wčera wječor na koncerće za solidaritu na Budyskich Žitnych wikach zešło. Po nowych podawkach mjez požadarjemi azyla a prawicarjemi starosća so mnozy wobydlerjo tuchwilneje atmosfery w sprjewinym měsće dla. Z koncertom Drježdźanskeje skupiny Banda Internationale chcychu znowa znamjo měrliweje mjezsobnosće a tolerancy sadźić. Policija bě sylnje zasadźena. Mjeńše skupiny spytachu zarjadowanje mylić, přiwšěm wosta měrne. Foto: Christian Essler

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND