W biosferowym rezerwaće wuspěšnje ratarić

štwórtk, 26. nowembera 2015 spisane wot:

Ratarjo maja w biosferowym rezerwaće wosebite wočakowanja spjelnić. Za wuspěšne dźěło trjebaja woni dobre zakłady. Tele běchu wobsah wčerawšeho nazymskeho­ kolokwija w Stróži.

Stróža (SN/JK). Staw a dalše wuwiće kaž tež zakłady ratarstwa w biosferowym rezerwaće Horjołužiska hola a haty běchu wobsah nazymskeho kolokwija w Stróžanskim Domje tysac hatow.

Za wuspěšne rjemjesło wokrjesa nowe puće hić

srjeda, 25. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JK). Kaž Drježdźanska rjemjeslniska komora w swojej aktualnej nazymskej konjunkturnej analyzy wozjewja, zo so rjemjesło we wuchodnej Sakskej derje wuwiwa.

Wikowarjo z nocu spokojom

póndźela, 23. nowembera 2015 spisane wot:

Měšćenjo a dalši minjeny pjatk w Kamjencu derje nakupowali

Kamjenc (SN/mwe). Dwanaty króć wotmě so 20. nazymnika – kaž kóžde lěto pjatk do smjertneje njedźele – w Ka­mjencu nakupowanska nóc. Wjace hač 70 wikowarjow a přemysłownikow bě so swědomiće na jedyn z wjerškow lěta blisko radnicy, na Budyskej dróze hač k delnjemu dźělej města na Wojerowskej přihotowało.

Hłowny organizator nakupowanskeje nocy w Lessingowym měsće je towarstwo Cityjowa iniciatiwa Kamjenc. Wobchodnikam a dalšim čłonam poboku su hakle njedawno załoženy cityjowy management kaž tež město a jeho sobudźěłaćerjo w radnicy. Tak je so hibićiwa cityjowa managerka Anne Haselbach sobu wo trěbne spěchowanske srědki starała. Z měšćanskeho zarjadnistwa pomhachu mjez druhim z tym, zo přerjadowachu w nakupowanskej nocy wobchad a rjedźachu dróhi a hasy po zarjadowanju. Wšako bě nutřkowne město pjatk wot 15 do 24 hodź. za wobchad zaraćene, a awta móžachu tam jenož na wobmjezowanych městnach parkować.

Žadyn rozsud

pjatk, 13. nowembera 2015 spisane wot:

Choćebuz (SN/JK). Wčerawše 86. posedźenje braniborskeho brunicoweho wuběrka njezamó čłonam žane nowe dopóznaća k rozšěrjenju wuhloweje jamy Janšojce-sewjer sposrědkować. Kaž předsyda wuběrka Holger Bartsch Serbskim Nowinam zdźěli, bě krajny planowanski zwjazk wuběrk wo tym informował, zo njejasnosće naslědnistwa koncerna Vattenfall dla na dalewjeducych planach k rozšěrjenju wuhloweje jamy njedźěłaja. „To potrjechenych wězo znjeměrnja. Woni chcedźa skónčnje jasnosć měć, što z nimi w přichodźe budźe“, dawa Bartsch k wobmyslenju.

Před wuběrkom rozprawješe energijowy fachowc wojewódstwa Lubuskie Wojciech Walewski wo aktualnych pólskich planach, blisko mjezy milinu produkować. Pola Gubina ma nastać nowa milinarnja z wukonom 2 400 megawattow. Za to budu w bliskej wuhlowej jamje mjez Gubinom a Brodami lětnje 17 milionow tonow brunicy wudobywać. Inwestor je pólske energijowe předewzaće PGE. Nimo milinarnje a milinowodow budźe PGE tež staciju za přepodaće miliny na němsku milinowu syć twarić.

Přihotuja łódź

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Hórnikecy (AK/SN). Krajej zwjazowaca łódź na łužiskich jězorach ma wobchad klětu 1. apryla zahajić. Solarny katamaran ze 150 městnami tuchwilu dozhotowjeja. To zdźěli Daniel Just, jednaćel sakskeho zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina dźensa na regionalnej konferency zwjazka w Hórnikecach. Pod hesłom „Z widom doprědka“ wuradźowaše tam nimale sto zastupjerjow komunalneje a krajneje politiki, hospodarstwa, kultury a turizma kaž tež planowanskich zarjadow a wobswětoškitnych organizacijow wo tym, kak łužisku jězorinu dale wuwić a spěchować. Přichodne wobchadne zwiski na jězorach běchu jedna z mnohich temow dźensnišeje konferency.

Hižo spočatk lěta 2014 stej so zaměrowej jězorinowej zwjazkaj Sakskeje a Braniborskeje z łódźnistwom Marianny Löwa ze Złeho Komorowa na zawěsćenje stajneho łódźneho wobchada mjez Złokomorowskim a Lejnjanskim jězorom dojednałoj. Tak ma łódźnistwo wobchadnu posłužbu prawnisce zaručenu. Wotpohlad nětko je, łódź wot lěta 2017 wot Złokomorowskeho jězora přez Lejnjanski dale na Parcowski zasadźić.

Syć w hišće lěpšej kwaliće wužiwać

srjeda, 11. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JK). Hišće spěšnišo w interneće po puću być abo filmy w dobrej kwaliće přez internet hladać móže wot wčerawšeho 16 000 domjacnosćow w Budyšinje, Budestecach, Hornjej Hórce kaž tež w Dobruši-Husce a we wjesnym dźělu Malešanskeje gmejny Dobrošecach. Symbolisce­ zapinychu zastupjerjo přede­wzaća Němskeje telekom a města spěšny internet w Budyšinje.

Po njecyłym lěće twarskeho časa a měsac prjedy hač planowane přepoda wotrjadnik za wutwar syćow telekom dr. Rüdiger Caspari regionalnemu managerej Stenej Sperlingej spěšny internet za Budyšin a wokolne gmejny. Nětko móža wužiwarjo ze spěšnosću hač do 100 megabitow na sekundu sej daty abo informacije ze syće sćahnyć. Daty do syće stajić dźe wotnětka ze spěšnosću 40 megabitow na sekundu.

Za tři lěta prěnje ćahi zaso pojědu

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:

Němska železnica wotrězk Hórnikecy–Niska tak mjenowaneje Delnjošleskeje magistrale hač do decembra 2018 dwukolijowje wutwarja a jón elektrifikuje. Wčera su we Łazu twarić započeli. Zwjazk a Swobodny stat Sakska nałožitej za to 97 milionow eurow.

Łaz (AK/SN). W decembrje 2018 maja tam prěnje nakładne ćahi jězdźić. „Ličimy hač do lěta 2028 wšědnje ze 60 do 80 nakładnymi ćahami. To je porno lětu 2010 podwojenje. Nimo toho měli tež wosobowe ćahi bórze zaso jězdźić“, podšmórny Ulrich Mölke, techniski projektowy nawoda DB Netz AG wčera we Łazu.

Wot lěta 2010 busy wosobowy wobchad ćahow narunaja. LMBV je wuchodnu skłoninu Slěborneho jězora saněrowała, klětu 1. měrca płoninu železnicy přepo­da. Zesuwanja zemje su dźěła wo­spjet přetorhnyli, 2012 dyrbješe LMBV samo technologiju zhustnjenja změnić. Wuchodna skłonina je wot meje 2014 dosaněrowana. „Tuchwilu wuhódnoćeja wot nas do nadawka daty geologiski posudk. Ličimy z jadrowym wuprajenjom ‚wuchodna skłonina je wěsta‘“, rozłoži Hartmut Rebol, projektowy manager LMBV za wobłuk wuchodneje Sakskeje.

Powučny wulět

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:

Slepo (SN/mwe). Na prěnim městnje dźensnišeho wuradźowanja předsydstwa zwjazka Serbski kulturny turizm (SKT) w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje steješe zhromadne dźěło ze spěchowanskim towarstwom Łužica, kotrež bě lětsa zwjazkej přistupiło. Zaměr wšitkich turistiskich cyłkow a zjednoćenstwow dźě je, turizm w Hornjej, srjedźnej a Delnjej Łužicy zhromadnje wuwiwać a zwičnjeć. K tomu słušeja zhromadne projekty, mjez druhim k wobsahowemu rozšěrjenju temoweje šćežki Serbske impresije abo k dwurěčnemu woznamjenjenju dalšich kolesowanskich pućikow.

Zaměrnje přihotuje so předsydstwo SKT hižo nětko na hłownu a wólbnu zhromadźiznu, kotruž chce klětu kónc februara přewjesć. 29. februara 2016 swjeći zwjazk Serbski kulturny turizm 20 lět wobstaća. K tradicijam zwjazka słuša kóždolětna ekskursija. Lětsa wopytachu čłonojo SKT kónc oktobra při najrjeńšim nazymskim wjedrje wulětne cile podłu kolesowanskeje šćežki Serbske impresije na sewjeru wokrjesa Sprjewja-Nysa. Tak pobychu w domizniskim muzeju w Janšojcach a pozastachu w Dešnje.

Dale wulki zajim za hórnistwo

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:

Čorna Pumpa (JoS/SN). Hdyž energijowy koncern Vattenfall durje swojeho wukubłanišća w Čornej Pumpje wotwěra, je nawal šulerjow a staršich stajnje jara wulki. Tak bě tomu tež minjenu sobotu, jako pokaza so znowa wulki zajim za rjemjeslniske a techniske powołanja w hórnistwje. Wolfgang Spriesterbach, zastupowacy nawoda wukubłanišća, zwurazni to w rozmołwje ze Serbskimi Nowinami: „Prawdźepodobnje je to dźensa posledni raz, zo su durje pod režiju Vattenfalla wotewrjene. Što po tym přińdźe, njewěmy. Wěmy pak, zo budźe tež nowy mějićel derje wukubłany dorost trjebać. Z tutej wěstosću móžemy so dale swojim wukubłanskim nadawkam wěnować.“

Prěnja kročel

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Rakecy (SN/JK). Po tym zo bě regionalny management spěchowanskeje kónčiny Hornjołužiskeje hole a hatow 9.­ septembra namołwił, zapodać projekty za spěchowanje po směrnicach programa Leader, mějachu gmejny, towarstwa a jednotliwcy hač do 30. oktobra składnosć, projekty z próstwu wo spěcho­wanje managementej zapodać. Tuchwilu 27 próstwow w Rakečanskim regionalnym běrowje rjaduja, kaž wot tam zdźěleja. Wone wěnuja so přewažnje přetwarej abo znowawužiwanju twarjenjow jako bydlenja abo za přemjesłowe zaměry.

Wo spěchowanju projektow rozsudźi gremij, zestajany z čłonow towarstwa k wuwiću Hornjołužiskeje krajiny hole a hatow, 30. nowembra w Rakecach. Gremij ma wot srjedź septembra nowych čłonow. Nimo předsydy Krabatoweho towarstwa Reinera Deutschmanna su to předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrko Domaška a Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU) jako zastupjer regionalneho turistiskeho zwjazka Hola a haty w Budyskim kraju kaž tež jako zastupjer ratarstwa regiona Šćěpan Šewc z Róžanta.

nawěšk

nowostki LND