Limas (Königshainer Berge) mjez Budyšinom a Zhorjelcom drje je prěnjorjadnje znaty awtodróhoweho tunla dla. Tam pak nadeńdźeš tež wulkotne móžnosće pućowanja a na wjerškach horow někotryžkuli rjany cil, na přikład bawdu na Wysočinach (Hochstein).

Dobre wuhlady

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:
Budyšin (JoS/SN). Tež ratarjo srjedźneje a Delnjeje Łužicy su lětuše žně zahajili. Ratarski zawod w Terpjem-Prožymje je nazymski ječmjeń hižo dochował. Tam čakaja nětko na přijomne wjedro, zo móhli do rěpika jěć, zdźěli jednaćelka Petra Rösch. Pšeńca ma suchoty dla jenož ma­łe­ zornjatka. Jeli rožka sčasom dozrawi, budźe runočasnje wjele dźěła. Wulku ško­du poćerpjeła je suchoty dla kukurica. W Blunju je jednaćel ratarskeho zawoda Holanski kraj Bernd Thumann z wotběhom žnjow spokojom. „Wunoški su lěpše, hač smy wočakowali. Hačrunjež stej krajina a přiroda pod měnjatym wjedrom­ ćerpjełoj, je so žito derje radźiło“, wón praji. Tež w Blunju je nazymski ječ­mjeń­ domłóčeny. Jako přichodny je rěpik na rjedźe. W Manjowje wočakuja přerězne wunoški. Sušenu trawu su za silěrowanje dochowali. Dosć derje steji kuku­rica, hačrunjež by hišće něšto dešća znjesła. „Za tydźeń započnjemy rožku młóćić“, praji jednaćel Enrico Wagner. Dźěl rožki zwostanje w zawodźe. Tón wusmě­rja so na zhotowjenje picy za Picnjanski rybarski zawod, kiž je Wujězdźanske rybarstwo přewzał.

Kłobuki připołdnju prašane

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:

Na folklornym festiwalu so tež mnozy za rjemjeslnikow zajimowali

Chrósćicy (aha/SN). Organizatorojo XI. mjezynarodneho folklorneho festiwala zmóžnichu rjemjeslnikam, wikowarjam a ludowuměłskim kružkam so na rjemjeslniskich wikach předstajić. Hnydom po trojorěčnej Božej mši z fararjom Clemensom Hrjehorjom podachu so njedźelu připołdnju mnozy k něhdźe dwaceći stejnišćam pod Fulkec hórku. Samo wukrajne folklorne skupiny kaž estniski cyłk Madara běchu tam ze swojimi typiskimi regionalnymi wudźěłkami zastupjene. Dale poskićowachu wone suweněry a CDejki z hudźbu swojeje domizny.

Zrodźene ideje njespušćić

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JK). Zwjazkowy minister za ze­žiwjenje a ratarstwo Christian Schmidt (CDU) je 19. junija w Berlinje za spě­chowanje w cyłoněmskim wubědźowanju „Zazběh na wsy“ wuzwolene regiony předstajił. Z 39 požadacych so kónčin, mjez kotrymiž bě tež wokrjes Budy­šin, je njewotwisna jury třina­će za spě­chowanje wuzwoliła. Sydom re­gionow w nowych zwjazkowych kra­jach a šěsć w starych dóstanje spě­cho­wanje w cyłkownym wobjimje 1,5 mi­lionow eurow za projekty, wuwić a po­lěp­šić žiwjenje na wsy. W Sakskej je jenož wokrjes Srjedźna Sakska spěchowanje dóstał.

Projekty wuzwolenych regionow so wot Budyskich zasadnje njerozeznawaja. W nimale wšitkich su wone wusměrjene na to, zawěsćić socialnu a zastaransku infrastruk­turu. Přewažny wobsah a zaměr projektow je, reagować na demografisku změnu w towaršnosći a namakać za to pra­we puće. Zastaranska infrastruktura ma bjezwuwzaćnje zaměr, wutworić regionalne kołoběhi a syće, wšojedne, hač při zastaranju we wšědnym dnju abo w hospodarskim žiwjenju.

Wiki rjemjesła folklorny festiwal wožiwjeja

wutora, 07. julija 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JK). Hdyž so hosćo mjezynarodneho folklorneho festiwala na swój wječorny wustup w Chrósćicach přihotuja, so tam druzy wo žiwjenje staraja.

Jako njeparujomny wobstatk festiwala wotměja so wiki tradicionalneho rje­mjesła sobotu popołdnju wot 15 hodź. napřećo gmejnskemu zarjadej ze šěsć wšelakimi rjemjesłami. Nimo wušiwankow Carole Geppertoweje z Mužakowa móža so zajimcy zeznajomić z keramiku Smječkečanki Marion Sperlingoweje kaž tež z pomolowanej škleńcu a keramiku Birgit Patokoweje z Horow.

Zawod wobstajnje rozšěrjeli

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Wjenkec metal předźěłaca firma swjeći slěborny jubilej

Miłoćicy (HS/SN). Wšu přičinu k swjećenju mějachu wčera na Miłočanskej přemysłowej přestrjeni. Tam zhladuje Wjenkec firma BMP na 25lětne wobstaće.

Započało je so wšitko podobnje kaž pola załožerjow Microsofta, mjenujcy w swójskej garaži. Runja mnohim ­druhim wuži Tomaš Wjenk po přewróće składnosć, so doma we Worklecach ­zesamostatnić. Hinak hač dźensa běrokratiske młyny tehdy spěšnje mlějachu. Spočatk meje 1990 zapoda wón próstwu wo přemysło za serwis, pruwowanje a napjelnjenje wohnjohašakow. Hižo měsacaj pozdźišo, 2. julija, měješe dowolnosć w zaku. Dwaj přistajenaj Tomašej Wjenkej spočatnje pomhaštaj, a kruh kupcow rozrostowaše. Wšako zawody a předewšěm zarjadnistwa tójšto pjenjez do wohnjoškitnych připrawow inwestowachu.

Wobzamknjenja dodźeržeć

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:
Budyšin (SN/JK). Přirada za koncept wuwića gmejnow Trjebin, Slepo a Dźěwin pod wliwom brunicoweho hórnistwa je so­ na swojim wutornym zeńdźenju w Trjebinje pod nawodom krajneho rady Bernda Langi (CDU) zaběrała z aktualnej předewzaćelskej politiku koncerna Vattenfall a jeje wuskutkami na łužiske brunicowe stejnišća, na gmejny a po­trjechenych wobydlerjow. Přirada zwěsći winowatosć energijoweho koncerna, starosće a přeća wobydlerjow chutnje brać a naprawy k běžnemu wobnowjenju techniskeje, wobchadneje a socialneje infra­struktury dale wjesć. Čłonojo při­rady njerozumja wašnje komunikacije Vattenfalla napřećo wobydlerjam w zwisku z Wochožanskej jamu. Zdobom kri­tizowaše přirada energijowu politiku zwjazkoweho knježerstwa, kotrež so jasnje k přichodej brunicy njewupraja. Na­jebać to a zakónčene planowanske při­hoty pak chce dale ze zastupjerjemi koncerna jednać. Wšitke lěta 2008 dorěčane rjadowanja a wobzamknjenja maja so na kóždy pad dodźeržeć a dale wjesć.

Tu optimizm a tam bjezradnosć

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Rozsud šwedskeho koncerna Vattenfall, přesydlenje 1 700 wobydlerjow roz­šěrjenja wuhloweje jamy Wochozy II dla hižo njepřihotować, wjedźe přiběrajcy k rozestajenjam.

Budyšin (SN/JK). Hladajo na njewěste energijopolitiske wobłukowe wuměnjenja za hórnistwo a zmilinjenje brunicy we Łužicy je so Vattenfall rozsudźił, wuhlowe jamy dale njerozšěrić.

Za tónle rozsud žněje koncern ze stron Zelenych w Braniborskim krajnym sejmje připóznaće. Energijowa fachowča Zelenych Heide Schinowsky wupraja so spokojena: „Předewzaće Vattenfall je hižo dlěši čas spóznało, zo nima brunica přichod. Nětko pokazuje wone konsekwency a skutki. Tež krajne knježerstwo měło změnjenu situaciju na energijowych wikach spóznać a na klimopolitiske žadanja časa reagować.“

Lěćo dźěłowe wiki wožiwja

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). Lěćo wobradźa wuchodnej Sakskej jasnje woteběracu bjezdźěłnosć. W juniju bě 26 610 ludźi bjez dźěła, to je 924 mjenje hač hišće před měsacom, porno lońšemu ju­nijej je to 2 140 wosobow mjenje. Předewšěm w twarstwje, we wobłuku wobchad, lo­gistika a transport kaž tež w produkciji žiwidłow su tójšto nowych sobudźěła­ćerjow přistajili. To rozłoži dźensa Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje agentury za dźěło. Tež w druhich wobłukach so za nowym personalom wobstajnje naprašuja.

Pozitiwne wuwiće na dźěłowych wikach regiona tuž dale dźe, rjekny Ilona Winge-Paul. Cyłkownje maja posrědkowarjo agentury za dźěło we wuchodnej Sakskej tuchwilu 3 107 dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom w podłožkach.

Kwota bjezdźěłnosće w cyłkownym agenturnym wobwodźe wučinja 9,1 procent. Wona chabła mjez 5,1 procentom w Kamjenskim a Radebergskim a 13,5 procentami w Zhorjelskim wobłuku.

Mlokowokisło?

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Drježdźany (SN/JK). Po tym zo su płaći­zny za mloko hač na 25 centow na liter spadnyli, žadaja sej sakscy ratarjo podpěru a pomoc politiki. Problemy na mlo­ko­wych wikach rozrisać je bjez alternatiwy. Tole podšmórny prezident sakskeho burskeho zwjazka Wolfgang Vogel njedawno w Drježdźanach. Hladajo na rozrostowace produkciske kóšty sej ratarjo žadaja, zwyšić garantowanu minimalnu płaći­znu za butru a mlokowy próšk wot dotal 21 na 30 centow na kilogram. Nimo toho je so z embargom přećiwo Ruskej wažne wikowanišćo za mlokowych producentow zhubiło. „Płaćimy worćiznu za zwadu“, hódnoći burski zwjazk njespokojacu politiku. Za čujomne naprawy politiki k polěpšenju situacije na mlokowych wikach zasadźi so Wolfgang Vogel na Němskim burskim zjězdźe, kotryž je so minjene tři dny w Erfurće wotměł.

Tež ratarjo našeho regiona su wot tuchwilneje napjateje situacije na mlokowych wikach potrjecheni. Nukničanski ratar Józef Brězan je na wuwiće mlokowych wikow sčasom reagował a swoje dejki hižo před 16 měsacami „suche stajił“. Jako alternatiwu kormi wón byki.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND